BolestHlavy

Příčiny bolesti hlavy

Jen málo­kdo neměl boles­ti hla­vy. Můžete to tole­ro­vat, i když pocit není pří­jem­ný. Užíváním jed­né nebo dvou tablet se boles­ti hla­vy lze zba­vit. Ale když je bolest hla­vy s pís­ká­ním v uších -...Read more »
VR

Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh?

...že já byl vždy tro­chu blá­zen.“), že doká­že své před­sta­vy zpřístup­nit ostat­ním? Těch něko­lik otá­zek kla­du v har­mo­nii s posel­stvím, kte­ré jsem vycí­til ze sním­ku Velká ryba (Big Fish). Stejně tak by...Read more »
krecetk

Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy

Má seri­ál z roku 1987 ješ­tě něco do sebe nebo pat­ří jen do archi­vu? Dvojice reži­sé­ra a scé­náris­ty Václava Vorlíčka a Miloše Macourka sto­jí za mno­hý­mi z nej­krás­něj­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších pohá­dek či sci-fi pří­bě­hů naší kine­ma­to­gra­fie....Read more »
DSC08966

Do České televize míří Rapl 2

Ve čtvr­tek pro­běh­la novi­nář­ská pro­jek­ce jed­no­ho dílu z nové­ho kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu Rapl 2, kte­rý se bude vysí­lat od led­na v České tele­vi­zi. Stejně jako v prv­ní sérii vystu­pu­jí v seri­á­lu poli­cis­té Kuneš (Hynek Čermák),...Read more »
n200812240110 4

Velká ryba (Big Fish)

...    Název: Velká ryba (angl. Big Fish) Žánr: Dobrodružný /Fantasy / Komedie Země: USA Rok: 2003 Délka: 125 minut Režie: Tim Burton Hrají: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup,...Read more »
rapl 2 NsyLGS9Wao0

Rapl 2

Novinářská kon­fe­ren­ce 3.1.2019. https://youtu.be/NsyLGS9Wao0...Read more »
vlcsnap 2016 06 09 21h32m36s457 1

Dovetail Games Euro Fishing CZ

Chcete oprav­du něco dělat? Máte doma prut a síť na ryby? Buďto v oko­lí máte ryb­ník a k tomu rybář­ský lís­tek nebo si chy­tá­ní ryb může­te pus­tit na svém PC. Vývojáři ze stu­dia Dovetail...Read more »
OtrezMozku

Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy

Otřes moz­ku je trau­ma­tic­ké pora­ně­ní moz­ku, kte­ré ovliv­ňu­je jeho moz­ku. Účinky jsou obvykle dočas­né, ale mohou zahr­no­vat boles­ti hla­vy a pro­blémy s kon­cen­t­ra­cí, pamě­tí, rov­no­vá­hou a koor­di­na­cí. Otřes moz­ku je obvykle způ­so­ben úde­rem...Read more »
detachment130712w

Detachment - Oddělen - 80%

...tady to máme, tady tkví zásad­ní pří­či­na celý­ho zasra­ný­ho pro­blé­mu. Přesně pod­le prin­ci­pu, že „ryba smr­dí od hla­vy“ - jak mají mít děti respekt k uči­te­lům, když je doma nikdo ani...Read more »
willy wonka 021

Karlík a továrna na čokoládu - recenze

...pre­view zazá­ří v záři­jo­vém hitu Johna Singletona - Čtyři brat­ři. Velká ryba roku 2003 se sta­la ale oprav­do­vou kla­sou. Ewan McGregor v hlav­ní roli exce­lo­val a Velká ryba byl - se při­znám -...Read more »
VHlave

V hlavě (Inside Out) – Recenze – 100%

Bývaly doby, kdy prak­tic­ky kaž­dý nový film ani­mač­ní­ho stu­dia Pixar byl tre­fou do čer­né­ho a doko­na­le vybrou­še­ným skvos­tem, kte­rý oslo­vo­val divá­ky všech věko­vých sku­pin a bavil i dojí­mal jak děti, tak jejich rodi­če....Read more »
Xmentisk

X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV

Výzvou při navr­ho­vá­ní spe­ci­ál­ní­ho make-upu pro Apokalypsu bylo – při­znat, že se jed­ná o tvář Oscara Isaaca. Jeho pro­mě­na zpo­čát­ku trva­la tři a půl hodi­ny, ale s tro­chou pra­xe byl nako­nec tým o dvou lidech...Read more »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

            OBSAH              V tom­to novém, plně ani­mo­va­ném fil­mu o Šmoulech se Šmoulinka (Ivana Korolová) po nále­zu taju­pl­né mapy vydá­vá spo­leč­ně se svý­mi nej­lep­ší­mi kama­rá­dy Koumákem (Jakub Prachař), Nešikou (David Gránský) a Silákem (Roman...Read more »
Inferno 1

Inferno - Obsah/O filmu

...lidé se ho sna­ží zabít a on nemá nejmen­ší tuše­ní, co je zač arte­fakt, kte­rý má u sebe. Musí se vydat po sérii stop, na jejichž kon­ci by se měla nachá­zet odpo­věď na...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - ANIMACE, DESIGN - A PŮVOD PŘÍBĚHU

...„V rene­sanč­ní Itálii napří­klad vidí­me pale­tu barev, kte­rá je běž­ná na rene­sanč­ních obra­zech,“ zmi­ňu­je Minkoff. „V osm­nác­tém sto­le­tí ve Francii jsme pou­ži­li design, kte­rý evo­ku­je dvůr Marie Antoinetty. I když je...Read more »
page 1

Šílená - kniha

...pro­vda­la do Itálie, kon­krét­ně na Sicílii za pohled­né­ho Ambrogia, kte­ré­ho jí Alvina nepo­kry­tě závi­dí a sest­ru nená­vi­dí odma­lič­ka. Jednoho dne dosta­ne Alvina email od Beth, kte­rá ji zve na návště­vu. Zkouší...Read more »
pribeh zraloka001

Příběh žraloka - A tak tu máme další animák.

...žra­lok nažral, ale ryba zůsta­la celá? Buď bych mohl napsat, že je zkrát­ka doce­la dob­rý, a vy bys­te mi to muse­li věřit, ane­bo bych se o struč­ný, leč krát­ký náhled pod vod­ní...Read more »
klubicko veselych MAX

Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %

...koč­ce a klubíč­ku vyprá­ví, jak kočka Terezka hle­da­la svo­je zatou­la­né zele­né klubíč­ko. Pohádka načte­ná s vel­kým pře­hle­dem samot­nou autor­kou. Hynek Čermák nače­tl dal­ší pohád­ku – O Františce a rybě Matyldě. Františku jed­nou kous­la ryba...Read more »
logo max cover

Prima Max - program na září

...Howardová B., GAGHAN S. 02.09.2019 12:00 Ryba jmé­nem Wanda Cleese J., Curtisová J. L., Kline K., CRICHTON CH., CLEESE J. 02.09.2019 14:00 Správná par­ta Cleveland G., Betts J., Gilbert S.,...Read more »
43934726

Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem

...tu kte­rou bar­vu. Například fia­lo­vá ryba. Ryba exis­tu­je v nesčet­ně barev­ných vari­an­tách, tak proč prá­vě ona? Nebylo by lep­ší zvo­lit něco, co má fia­lo­vou bar­vu za kaž­dé situ­a­ce? Stejně tak je...Read more »
Burton

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

...závis­ti­ví a zlí, jímž chlap­co­va obli­ba nedá spát, obzvláš­tě když si všim­nou náklon­nos­ti, kte­rou cho­vá k hez­ké dív­ce Kim. Velká ryba - 85 % Edward Bloom (ALBERT FINNEY) byl odjak­ži­va váš­ni­vým vypra­vě­čem neu­vě­ři­tel­ných...Read more »
SmrtPast5

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ

...vzhle­dem ke své his­to­rii vel­mi rych­le uzavřít. Patří mezi hlav­ní ohnis­ka mezi­ná­rod­ních intrik a je pověst­né svý­mi vykon­stru­o­va­ný­mi pro­ce­sy s poli­tic­ký­mi věz­ni. Podobně jako ten, kte­rým začí­ná ten­to pří­běh. Producent Wyck Godfrey...Read more »

Divoká stvoření (Fierce Creatures)

...vol­ně nava­zu­je na film Ryba zva­ná Wanda (A Fish Called Wanda), není ani pří­liš posti­že­na syn­dro­mem sla­bých pokra­čo­vá­ní jed­no­ho úspěš­né­ho fil­mu. Suchý čer­ný humor sku­pi­ny Monthy Python se pros­tě neza­pře....Read more »
Zmizelá

Gone Girl (Zmizelá) 2014

...mezi pode­zře­lý­mi. Fincher si s divá­ky tro­chu hra­je, chví­li je nechá mys­let si jed­nu teo­rii, poslé­ze při­chá­zí s jinou, kte­rá před­cho­zí pře­pí­še, apod. Když už si mys­lí­te, že víte co a jak...., tak...Read more »

Země mrtvých - Land of Dead

...na toa­le­tu a obo­ha­til jí o oběd. Určitým pro­blé­mem je, že se pozor­nost věnu­je hlav­ně těm­to bru­tál­ním momen­tům a na psy­cho­lo­gii postav tu není dost mís­ta. Trošku více pro­sto­ru (zaslou­ži­li by ho mno­hem...Read more »
Mafiani

Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“

...schvá­li­li i hla­vy teh­dej­ší mafie, když ukrad­li mas­ter kopii sním­ků, vytvo­ři­li z ní kopii a den před ofi­ci­ál­ní pre­zen­ta­cí sním­ku lidem ze stu­dia Warner Bros. ji vrátili.Mafiáni prý sní­mek při­ja­li za svůj a samo­zřej­mě...Read more »