VR

Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh?

...že já byl vždy tro­chu blá­zen.“), že doká­že své před­sta­vy zpřístup­nit ostat­ním? Těch něko­lik otá­zek kla­du v har­mo­nii s posel­stvím, kte­ré jsem vycí­til ze sním­ku Velká ryba (Big Fish). Stejně tak by...Číst dál »
krecetk

Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy

...Kromě nich mají ale na svě­do­mí i něko­lik seri­á­lů či spí­še mini­sé­r. Dobrodružné výpra­vy ve spán­ku Do alter­na­tiv­ních rea­lit se v rám­ci science ficti­on vydá­va­li lidé nej­růz­něj­ším způ­so­bem. Obvykle něja­kým por­tá­lem nebo jinou...Číst dál »
DSC08966

Do České televize míří Rapl 2

Ve čtvr­tek pro­běh­la novi­nář­ská pro­jek­ce jed­no­ho dílu z nové­ho kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu Rapl 2, kte­rý se bude vysí­lat od led­na v České tele­vi­zi. Stejně jako v prv­ní sérii vystu­pu­jí v seri­á­lu poli­cis­té Kuneš (Hynek Čermák),...Číst dál »
594701 1

Ryba jménem Ian

...Dokonce i zlatá rybka Ian totiž ví, že kdo stráví celý život v akváriu, umře jako stará ryba, co nezažila jediné dobrodružství. Ve zdech lidského akvária se skrývají příběhy lásky,...Číst dál »

Ryba jménem Ian

...Dokonce i zlatá rybka Ian totiž ví, že kdo stráví celý život v akváriu, umře jako stará ryba, co nezažila jediné dobrodružství. Ve zdech lidského akvária se skrývají příběhy lásky,...Číst dál »
n200812240110 4

Velká ryba (Big Fish)

...    Název: Velká ryba (angl. Big Fish) Žánr: Dobrodružný /Fantasy / Komedie Země: USA Rok: 2003 Délka: 125 minut Režie: Tim Burton Hrají: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup,...Číst dál »
rapl 2 NsyLGS9Wao0

Rapl 2

Novinářská kon­fe­ren­ce 3.1.2019. https://youtu.be/NsyLGS9Wao0...Číst dál »
vlcsnap 2016 06 09 21h32m36s457 1

Dovetail Games Euro Fishing CZ

Chcete oprav­du něco dělat? Máte doma prut a síť na ryby? Buďto v oko­lí máte ryb­ník a k tomu rybář­ský lís­tek nebo si chy­tá­ní ryb může­te pus­tit na svém PC. Vývojáři ze stu­dia Dovetail...Číst dál »
detachment130712w

Detachment - Oddělen - 80%

...tady to máme, tady tkví zásad­ní pří­či­na celý­ho zasra­ný­ho pro­blé­mu. Přesně pod­le prin­ci­pu, že „ryba smr­dí od hla­vy“ - jak mají mít děti respekt k uči­te­lům, když je doma nikdo ani...Číst dál »
willy wonka 021

Karlík a továrna na čokoládu - recenze

...pre­view zazá­ří v záři­jo­vém hitu Johna Singletona - Čtyři brat­ři. Velká ryba roku 2003 se sta­la ale oprav­do­vou kla­sou. Ewan McGregor v hlav­ní roli exce­lo­val a Velká ryba byl - se při­znám -...Číst dál »
VHlave

V hlavě (Inside Out) – Recenze – 100%

Bývaly doby, kdy prak­tic­ky kaž­dý nový film ani­mač­ní­ho stu­dia Pixar byl tre­fou do čer­né­ho a doko­na­le vybrou­še­ným skvos­tem, kte­rý oslo­vo­val divá­ky všech věko­vých sku­pin a bavil i dojí­mal jak děti, tak...Číst dál »
page 1

Šílená - kniha

...donu­tí Beth Alv, aby se s ní vymě­ni­la, jen na pár hodin. Alv se do toho moc nechce, ale nako­nec kýv­ne. Beth se vrá­tí až večer a Alvina je prá­vem naštva­ná. Před...Číst dál »
Inferno 1

Inferno - Obsah/O filmu

...lidé se ho sna­ží zabít a on nemá nejmen­ší tuše­ní, co je zač arte­fakt, kte­rý má u sebe. Musí se vydat po sérii stop, na jejichž kon­ci by se měla nachá­zet odpo­věď na...Číst dál »
Xmentisk

X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV

Výzvou při navr­ho­vá­ní spe­ci­ál­ní­ho make-upu pro Apokalypsu bylo – při­znat, že se jed­ná o tvář Oscara Isaaca. Jeho pro­mě­na zpo­čát­ku trva­la tři a půl hodi­ny, ale s tro­chou pra­xe byl nako­nec tým...Číst dál »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - ANIMACE, DESIGN - A PŮVOD PŘÍBĚHU

...„V rene­sanč­ní Itálii napří­klad vidí­me pale­tu barev, kte­rá je běž­ná na rene­sanč­ních obra­zech,“ zmi­ňu­je Minkoff. „V osm­nác­tém sto­le­tí ve Francii jsme pou­ži­li design, kte­rý evo­ku­je dvůr Marie Antoinetty. I když je...Číst dál »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

...se zase Buřina podo­bá mně.“             Když se ocit­ne­te v pří­tom­nos­ti Květuše, máte pocit, jako by se kolem vás všech­no roz­zá­ři­lo ener­g, kte­rou ze sebe vyza­řu­je – neu­stá­le je v pohy­bu a něco...Číst dál »
klubicko veselych MAX

Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %

...koč­ce a klubíč­ku vyprá­ví, jak kočka Terezka hle­da­la svo­je zatou­la­né zele­né klubíč­ko. Pohádka načte­ná s vel­kým pře­hle­dem samot­nou autor­kou. Hynek Čermák nače­tl dal­ší pohád­ku – O Františce a rybě Matyldě. Františku jed­nou kous­la ryba...Číst dál »
pribeh zraloka001

Příběh žraloka - A tak tu máme další animák.

...žra­lok nažral, ale ryba zůsta­la celá? Buď bych mohl napsat, že je zkrát­ka doce­la dob­rý, a vy bys­te mi to muse­li věřit, ane­bo bych se o struč­ný, leč krát­ký náhled pod vod­ní...Číst dál »
Burton

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

...závis­ti­ví a zlí, jímž chlap­co­va obli­ba nedá spát, obzvláš­tě když si všim­nou náklon­nos­ti, kte­rou cho­vá k hez­ké dív­ce Kim. Velká ryba - 85 % Edward Bloom (ALBERT FINNEY) byl odjak­ži­va váš­ni­vým vypra­vě­čem neu­vě­ři­tel­ných...Číst dál »
43934726

Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem

...tu kte­rou bar­vu. Například fia­lo­vá ryba. Ryba exis­tu­je v nesčet­ně barev­ných vari­an­tách, tak proč prá­vě ona? Nebylo by lep­ší zvo­lit něco, co má fia­lo­vou bar­vu za kaž­dé situ­a­ce? Stejně tak je...Číst dál »

Divoká stvoření (Fierce Creatures)

...vol­ně nava­zu­je na film Ryba zva­ná Wanda (A Fish Called Wanda), není ani pří­liš posti­že­na syn­dro­mem sla­bých pokra­čo­vá­ní jed­no­ho úspěš­né­ho fil­mu. Suchý čer­ný humor sku­pi­ny Monthy Python se pros­tě neza­pře....Číst dál »
SmrtPast5

Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ

...vzhle­dem ke své his­to­rii vel­mi rych­le uzavřít. Patří mezi hlav­ní ohnis­ka mezi­ná­rod­ních intrik a je pověst­né svý­mi vykon­stru­o­va­ný­mi pro­ce­sy s poli­tic­ký­mi věz­ni. Podobně jako ten, kte­rým začí­ná ten­to pří­běh. Producent Wyck Godfrey...Číst dál »
Mafiani

Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“

...schvá­li­li i hla­vy teh­dej­ší mafie, když ukrad­li mas­ter kopii sním­ků, vytvo­ři­li z ní kopii a den před ofi­ci­ál­ní pre­zen­ta­cí sním­ku lidem ze stu­dia Warner Bros. ji vrátili.Mafiáni prý sní­mek při­ja­li za svůj a samo­zřej­mě...Číst dál »

Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo?

Paroubek je „sym­paťák“, Topolánek zase sym­bo­lem spo­řá­da­né­ho rodin­né­ho živo­ta a trá­va… ta je zele­ná jako ame­ric­ká měna. Jsou věci, kte­ré jsou neo­chvěj­ně dané. Stejně jako okol­nos­ti, při nichž si dopřá­vám...Číst dál »
dandruff vs head lice

Jak poznat vši - Kontrola a prevence

Vši jsou drob­ný hmyz, kte­rý nazý­vá­me para­zi­tem. Šíří se osob­ním kon­tak­tem a sdí­le­ním věcí. Nejvíce ohro­že­né jsou děti. Existují tři hlav­ní typy vší. Všechny pochá­ze­jí ze stej­né rodi­ny para­zi­tů,...Číst dál »
kliste

Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba

...je pří­či­na vaše­ho one­moc­ně­ní. K léč­bě se pou­ží­va­jí anti­vi­ro­vé léky, jako je acyklo­vir. Antivirová léč­ba může způ­so­bit zmír­ně­ní pří­zna­ků. Pokud se lékař domní­vá, že vaše pří­zna­ky jsou způ­so­be­ny bak­te­r, pře­de­pí­še vám...Číst dál »