batman3 DKR 16679rC1

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

byť troš­ku problém,nakoľko vte­dy budú vlád­nuť kinám The Avengers.V tom­to člán­ku sa ale nebu­de­me veno­vať domá­ce­mu USA trhu,ale trhu svetovému,kde nebudú zahr­nu­té odha­dy tržieb z USA.Výdatne nám v tom pomoh­li kal­ku­lač­ky štúdií...Číst dál »
batman3 DKR 37446r5

Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.

USA. The Dark Knight Rises Predpoveď USA: 500 000 000 $ Predpoveď mimo USA: 850 000 000 $ Suma sumárum:1350 000 000 $ The Avengers Predpoveď USA: 420 000 000 $ Predpoveď mimo USA: 580 000 000 $ Suma sumárum:1000 000 000...Číst dál »

NOVA - 29.07.2018

...dob­rý nápad, ale vzdo­ru­je se mu dost těž­ko. USA 2007, kome­die. Hrají Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Alison Pillová, Britt Robertsonová a dal­ší. Režie Peter Hedges Dan píše slou­pek do...Číst dál »

Putování tučňáků

Každým rokem, tisí­ce tuč­ňá­ků císař­ských opouš­tí jis­to­tu jejich hlu­bo­ké­ho oce­á­nu a putu­jí stov­ky mil přes zrád­ný a odpu­di­vý antark­tic­ký ledo­vec, aby se moh­li roz­mno­žo­vat. Putování tuč­ňá­ků je pat­ří mezi ty geni­ál­ní nápa­dy,...Číst dál »

NABÍDKA DVD leden 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s, Dál než se zdá­lo (Going the Distance) Datum uve­de­ní: 19.1.2011 MOC 299,- Kč Komedie,USA, 2010 Hrají: Justin Long, Drew Barrymore, Christina Applegate, Charlie Day, Ron Livingston Režie: Nanette Burstein  ...Číst dál »

Pátek / Friday 11.7.2014

...min Sekce: Jiný pohled / Section: Another View 22:30 Zátah 2 | The Raid 2: Berandal | The Raid 2: Berandal Režie: Gareth Huw Evans Indonesia, USA / Indonésie, USA,...Číst dál »

Kotlety s rýží a vínem. Konečně ten správný recept!

Kotlety s rýží a vínem na ten­to způ­sob dělám moc ráda doma, máme je s celou rodi­nou moc rádi. Na vep­řo­vé zkrát­ka nedám dopus­tit! Proto jsem ráda, že vám dnes před­sta­vu­ji ten­to recept. Recept...Číst dál »
Divocina2

Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla

Když si Cheryl Strayedová roz­va­zu­je tka­nič­ku od pohor­ky, má už chůze po Pacifické dál­ko­vé tra­se plné zuby. Chce si pře­de­vším odpo­či­nout. Jenže sta­čí tro­cha nepo­zor­nos­ti a k nej­bliž­ší­mu sta­no­viš­ti s civi­li­zač­ním vyba­ve­ním musí šla­pat...Číst dál »
Putovani

Putování s dinosaury - 40 %

Kterému mrňous­ko­vi by se nelí­bil zvě­da­vý a tro­chu nepo­sed­ný Pachyrhinosaurus Patchi, řeče­ný Páťa, nebo prap­ták Alex, kte­rý nedo­ká­že ani na chvil­ku zavřít zobák. Tahle dvoj­ka pro­vá­zí divá­ka ani­mo­va­ným fil­mem po dobu téměř...Číst dál »

TV TIPY

...boj o její záchra­nu prá­vě začí­ná...... Film, kte­rý není nut­no nijak zvlášť před­sta­vo­vat. Pokud jste jej ješ­tě nevi­dě­li roz­hod­ně si jej nenech­te ujít. USA 1998 Režie: M.Bay Hrají: B.Willis, B.Thornton, B.Affleck,...Číst dál »

Pierce Brosnan

...007: Everything or Nothing (2004) (VG) (voice) .... James Bond ... aka Everything or Nothing (USA: short tit­le) Die Another Day (2002) .... James Bond ... aka D.A.D. (USA: pro­mo­ti­o­nal...Číst dál »

SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ

...Komerčně úspěš­ný duchař­ský pří­běh se zno­vu vra­cí. Ani roky neu­bra­ly na půva­bu toho­to fil­mu. Jsou zde aby ochrá­ni­li lid­stvo před tajem­ným zlem.... USA 1984 Režie: I. Reitman Hrají: W. Atherton,...Číst dál »

Úterý / Tuesday 8.7.2014

...Section: Another View 10:30 Stejná srd­ce | The Normal Heart | The Normal Heart Režie: Ryan Murphy USA / USA, 2014, 132 min Sekce: Horizonty / Section: Horizons 13:00 Mafie...Číst dál »
kou

Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha

...její původ, ale mar­ně. Nenapadlo ji nic lep­ší­ho, než říct, že si vůbec nic nepa­ma­tu­je. Všichni ji lito­va­li, jen Mandaléna na ni byla ze začát­ku doce­la pro­tiv­ná. Pan farář jí...Číst dál »
pGpct1hWiq9bp7QnNhgdZ55H

Volání divočiny 1 - Putování začíná - přežijí mladí medvědi sami v divočině?

Matka med­vě­di­ce poví­da­la svým dětem pří­běh. Kallika byla opře­ná o mamin­ku a bed­li­vě poslou­cha­la a spo­lu s ní i její bra­tr Taqqiq. Ten však byl na roz­díl od sest­ry troš­ku živěj­ší, pros­tě nevy­dr­žel nikdy dlou­ho...Číst dál »
MujStat

Můj stát – putování za českými patrony

Chcete se dozvě­dět něco o našich před­cích? Víte, že sv. Ludmila měla dle ostat­ků pře­kva­pi­vě vel­ký mozek či artró­zu v kole­ně? Víte jakou krev­ní sku­pi­nu měl sv. Vojtěch? Eliška a Tomáš jsou žáci páté tří­dy a spo­leč­ně...Číst dál »

TV TIPY

...stal svěd­kem vraž­dy a oci­tl se v pas­ti mezi dvě­ma dro­go­vý­mi bossy. Jediné ‚co ho může zachrá­nit je jeho kick-boxové umě­ní.......   USA 1992 R: H.H.Little H: B.Lee, P.Boothe, N.Mancuso, R.J.Barry, K.Hodgeová...Číst dál »
anifest

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu

...Michal Žabka (ČR), Igor Kovalyov (Ukrajina/USA), Pedro Serrazina (Portugalsko) Porota pro stu­dent­ské, tele­viz­ní a zakáz­ko­vé fil­my: Ülo Pikkov (Estonsko), Špela Čadež (Slovinsko), Timothy Björklund (USA/Irsko) Speciální poro­ta pro nena­ra­tiv­ní a expe­ri­men­tál­ní fil­my:...Číst dál »
162794206 429e7d

Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 3 (Overlord, Freaks,…)

...Be2Can). © Paramount Pictures Overlord (Julius Avery, USA) – Over-the-top válečná řezanice pětice amerických výsadkářů s nacisty, kteří ve Francii vaří experimentální medicínu, s níž přeměňují mrtvá těla na zmutované...Číst dál »

TV TIPY

...občan neměl o občas­ných výstřel­cích vesmír­ných návštěv­ní­ků nejmen­ší poně­tí......... USA 1997 R: B. Sonnenfeld H: T.L. Jones, W.Smith, L. Fiorentinoová, R. Torn, T. Shalhoub aj. SO 15. lis­to­pa­du 21:30 NOVA SEDMÝ HŘÍCH...Číst dál »
blackdot19

AIR FORCE ONE

...  AIR FORCE ONE   Recenzuje Sid Páral, Kalifornie 11. srp­na 1997 Filmová pří­lo­ha dení­ku Neviditelný Pes Columbia Pictures, USA 25. čer­ven­ce 1997, PG-13, akč­ní dra­ma, 118 minut, Česko 30. říj­na 1997 Režie:...Číst dál »
esk republika usa 3 2

Česká republika:USA - 3:2

Zopakujte si dneš­ní vítěz­ství hoke­jis­tů na Olympiádě. https://youtu.be/DeqLcADR0kw...Číst dál »

Hitch: Lék pro moderního muže (Hitch, USA)

Chcete nato­čit prů­měr­nou roman­tic­kou kome­dii? Stačí k tomu sval­na­tý hez­ký hlav­ní hrdi­na, sexy a pohled­ná hlav­ní hrdin­ka, pří­běh, ve kte­rém se dva zami­lu­jí, něco jim to zkom­pli­ku­je, ale stej­ně nako­nec skon­čí v náru­čí....Číst dál »
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

...svět / Captain Fantastic Režie: Matt Ross USA, 2016 Křišťálový gló­bus - Cena za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii Willem Dafoe, USA Cena pre­zi­den­ta Mff kar­lo­vy vary Jean Reno ,...Číst dál »
Mumie

Mumie USA / The Mummy 2017

Do Mumie roku 2017 byl obsa­zen Tom Cruise, na inter­ne­tu teď obí­há trai­ler, ve kte­rém se nepo­da­ři­lo dopl­nit při jeho pre­mi­é­ře zvu­ko­vé efek­ty. Tak je plný heká­ní, kři­če­ní a samo­zřej­mě tichých míst....Číst dál »
american truck simulator oregon 8211 dal poveden dlc na v chod usa h h JknxNQY

American Truck Simulator: Oregon - další povedené DLC na východ USA

Vloni při­šlo nové DLC do American Truck Simulator – Nové Mexiko. Už něko­lik týd­nu si lze kou­pit a stáh­nout dal­ší DLC pro čes­kou hru v ame­ric­kém pro­stře­dí. Je to DLC - Oregon....Číst dál »