C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

...čas­to. Buď je mlha­vé, nebo neu­sku­teč­ni­tel­né. Takže obsa­ze­ní Poslední aris­to­krat­ky jsem nako­nec volil pod­le sebe a své­ho citu. Která z postav v Poslední aris­to­krat­ce je vám nej­bliž­ší? V kaž­dé z postav se tro­chu vidím. V Poslední...Read more »
RezidentEvil

Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

            OBSAH              Snímek Resident Evil: Poslední kapi­to­la je šes­tým a závě­reč­ným dílem neu­vě­ři­tel­ně úspěš­né fil­mo­vé série, kte­rá je adap­ta­cí veli­ce popu­lár­ní video­her­ní série spo­leč­nos­ti Capcom. Tato fil­mo­vá série utr­ži­la celo­svě­to­vě...Read more »

Purpurové řeky 2

...nic nemám, pokud je to s mírou), tak­že se dočká­me spous­ty honi­ček, kte­ré nepo­strá­da­jí ten správ­ný šmrnc. Co se týče akce, tak by se Purpurové řeky 2 daly zařa­dit spí­še mezi...Read more »

Purpurové řeky

...však pří­liš vyso­ká. Purpurové řeky jsou kla­sic­kým detek­tiv­ním pří­bě­hem opře­de­ným tajem­stvím, jež je potře­ba roz­plést. Oba před­sta­vi­te­lé hlav­ních postav (Jean Reno a Vincent Cassel) podá­va­jí kva­lit­ní herec­ký výkon, tak­že výsled­ný dojem...Read more »
vlad 4 posledni vychodisko 1

#1913: Vlad 4: Poslední východisko - 50 %

...má 48 stran a prodává se v plné ceně za 2499 Kč. Scénář: Yves Swolfs Kresba: Griffo Kniha "Vlad 4: Poslední východisko" je poslední knihou, která česky vyšla, ale bohužel...Read more »
P3

Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %

...dne je nato­če­no a nada­bo­vá­no 72 dílů a to vše během 24 let. Posledním dílem, kte­rý Česko uvi­dí je Opona - Poirotův posled­ní pří­pad. Tuto kni­hu napsa­la Agatha Christie už v roce 1940,...Read more »

Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy

...nako­nec asi dob­rý krok, pro­to­že jaké­ko­liv nava­zo­vá­ní na před­cho­zí díl by asi nedo­padlo dob­ře. Purpurové řeky si tak­to nao­pak necha­li vol­ná vrát­ka pro nato­če­ní dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, kte­ré může být opět...Read more »
RezEvilrec

Resident Evil: Poslední kapitola - 60 %

...dílům, se posled­ním dílem Resident Evil: Poslední kapi­to­la roz­lou­čil se zom­bí­ky a Alicí. Alice se zno­va vra­cí na mís­to, kde se prv­ně pro­bu­di­la, do pod­zem­ní­ho kom­ple­xu Hive v Raccoon City, kde se...Read more »
18

Eliška Balzerová si ve filmu Poslední aristokratka konečně zahrála vysněnou roli kuchařky

V novém fil­mu Jiřího Vejdělka s názvem Poslední aris­to­krat­ka se hereč­ka Eliška Balzerová dočka­la role, kde si koneč­ně nemu­se­la hrát na dámu. A dokon­ce moh­la vařit, což je hereč­či­na domé­na. Jejím krá­lov­stvím se...Read more »
n200804191148 5

Poslední legie (The Last Legion)

...zrak nejed­no­ho fil­ma­ře. Autoři Poslední legie se také roz­hod­li vsa­dit na jed­nu kar­tu, a před­klá­da­jí nám his­to­ric­ký film o záni­ku Římské říše. Mají v úmys­lu vyprá­vět pří­běh posled­ní­ho řím­ské­ho císa­ře Romula Augusta. Ten...Read more »
vlcsnap 2014 02 05 08h51m15s0

Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80%

Aneb jak extrém­ně homo­fó­bií rodeo jez­dec pře­chyt­ra­čil smrt. Pěkná pohád­ka s hez­ky se vyjí­ma­jí­cím titu­lem, kte­rý by mohl vypa­dat jako nos­tal­gic­ky upla­ka­ná podí­va­ná na to, jak jeden nechut­ně hube­ný kov­boj umí­rá...Read more »
DFa2GRJMY5k

Rambo: Poslední krev | Recenze | Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš...

Read more »
posledni incal 1

#1891: Poslední Incal - 75 %

Poslední Incal (Final Incal) Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě a v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako příběhy "Les Quatre John Difool" (2008), "Louz de Garra" (2011),...Read more »
toc 04 jpg

Oscarový dokument Poslední v Aleppu a další PŘÍBĚHY ZE SÝRIE

...se ale během léta trva­jí­cí vál­ky pro­mě­ni­lo v rui­ny. Přesto jsou tu lidé, kte­ří zůstá­va­jí, lidé, kte­ré nema­jí kam jít, nebo ti, kdo nechtě­jí své měs­to opus­tit. Poslední v Aleppu…. Film Poslední...Read more »

Poslední prázdniny - Last Holiday

Někteří Američané mají oprav­du zvlášt­ní sny. Například hlav­ní hrdin­ka kome­die Poslední prázd­ni­ny tou­ží po tom, dostat se do kar­lo­var­ské­ho luxus­ní­ho grand­ho­te­lu Puppu (asi neví, jaké jsou tam ceny :)). Já osob­ně...Read more »
XMen03

X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.

 Ale upřím­ně řeče­no, je jich méně, než jsme moh­li čekat. Budu se v násle­du­jí­cích řád­cích sna­žit vyhnout srov­ná­ní s před­cho­zí­mi dvě­ma fil­my (nemluvě o srov­ná­vá­ní s napros­to nesou­vi­se­jí­cí­mi fil­my, že, paní Spáčilová?), jeli­kož k fil­mu...Read more »
X3

X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film

...dílech. To ale roz­hod­ně nezna­me­ná, že se X-Men: Poslední vzdor zvr­há­vá v efek­tiv­ní, ale bez­du­chou akci. Původní fil­my měly dosta­tek času uká­zat, jak těž­ké je být sou­čás­tí men­ši­ny, a jak mutan­ti trpí...Read more »
StarWarsSoutez

Soutěž o plakáty k Star Wars: Poslední z Jediů

...hla­su­jí­cí. Ceny Cena - pla­kát „Plakát Star Wars: Poslední z Jediů“ Cena - pla­kát „Plakát Star Wars: Poslední z Jediů - Red Montage“ Cena - pla­kát „Plakát Star Wars: Poslední z Jediů -...Read more »
Vinet

Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky

U řeky Zrmanji se natá­če­ly jak zábě­ry apač­ské­ho pue­b­la, tak také pasáž s hoří­cí­mi vory - scé­na, kte­rá stej­ně jako mno­ho jiných nepo­chá­ze­la z pera Karla Maye. Scenárista Harald G. Petersson se...Read more »
Vinet

Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu

...Poslední výstřel obdr­žel cenu Bambi za „komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ší němec­ký film roku 1966“ a rov­něž i Zlaté plát­no, kte­ré mu bylo udě­le­no 19. srp­na 1966 v Essenu u pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry fil­mu Vinnetou a míšen­ka Apanači. Snímek Poslední...Read more »
samuraj02

Preview: Poslední samuraj

Příběh Posledního Samuraje je situ­o­ván do Japonska roku 1870. Jeho ústřed­ní posta­vou je kapi­tán Woodrow Algren (Tom Cruise), vyslou­ži­lý ame­ric­ký voják sil­ně pozna­me­na­ný vřa­vou občan­ské vál­ky. Coby vysla­nec Winchesterových zbroj­ních...Read more »
vlcsnap 2019 09 25 21h48m51s098

Pauhofová v Poslední aristokratce září v roli velkoměstské dračice z New Yorku

V nové čes­ké kome­dii Jiřího Vejdělka Poslední aris­to­krat­ka se před­sta­ví v České repub­li­ce dob­ře zná­má slo­ven­ská hereč­ka Tatiana Pauhofová. Ve fil­mu hra­je Jess, pří­tel­ky­ni man­žel­ky hlav­ní­ho hrdi­ny Čechoameričana Franka Kostky v podá­ní...Read more »
PoslednivecerynaZemi Still0

Poslední večery na Zemi (Long Day´s Journey Into Night) – Recenze – 80%

...v reálném čase. Na snímek, s nímž vyhrál v roce 2015 dvě ceny na festivalu ve švýcarském Locarnu, Gan Bi navazuje s magickým a imaginativním počinem Poslední večery na Zemi,...Read more »
PosledniSamuraj

Poslední samuraj - The Last Samurai - Kouzlo Japonska…

...na východ (kon­krét­ně v Asii). Je to, ale ško­da, pro­to­že napří­klad japon­ská a čín­ská his­to­rie mají své nepo­pi­ra­tel­né kouz­lo. Toho si všimli tvůr­ci Posledního samu­ra­je. A jak je už z názvu jas­né, sou­stře­di­li na...Read more »
SW7

Star Wars: Poslední z Jediů | Star Wars: The Last Jedi [65%]

Poslední vel­ká fil­mo­vá udá­lost letoš­ní­ho roku. dlou­ho oče­ká­va­ný dru­hý díl nové tri­lo­gie z pře­da­le­ké gala­xie se dostá­vá dneš­ním dnem do čes­kých a slo­ven­ských kin a při­ná­ší dal­ší dob­ro­druž­ství Rey. Tentokrát je u kor­mi­d­la Rian...Read more »
SW7

Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%

...Poslední z Jediů totiž sice krá­čí ve sto­pách před­cho­zí­ho dílu, ale s úpl­ně jiným režij­ním zámě­rem. „Mistra restar­tů“ J.J. Abramse nahra­dil na reži­sér­ské pozi­ci mno­hem méně zku­še­ný Rian Johnson (Bratři Bloomovi, Looper),...Read more »