Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Prima ZOOM SVĚT'
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

Stanice Prima COOL sla­ví COOLATINY. Za deset let své­ho živo­ta toho doká­za­la oprav­du hod­ně. Do rodi­ny FTV Prima se naro­di­la v roce 2009 jako její dru­hý člen. Snad aprí­lo­vé datum zro­ze­ní...Read more »
word image

Stanice Prima COOL slaví COOLatiny

vše má za sebou Prima COOL za svých úcty­hod­ných 315 360 000 vte­řin vysí­lá­ní? Za deset let své­ho živo­ta toho doká­za­la oprav­du hod­ně. Do rodi­ny sku­pi­ny Prima se naro­di­la v roce 2009 jako její...Read more »
Pocatek

Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

...rodina - Prima MAX 10.9.2018  20:00 Prima MAX 11.9.2018  15:50 Morticia a Gomez Addamsovi žijí spo­ko­je­ně ve svém roz­lehlém síd­le s dvě­ma dět­mi a věr­ným slu­žeb­nic­tvem, kte­ré tvo­ří fran­ken­stei­nov­ský hro­motluk a uťa­tá ruka, zva­ná...Read more »

TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

27. 9. 2004 - Nova 09:25 Hledá se lás­ka /P/ (Love at Large) Americký film (1990). Hrají T. Berenger, E. Perkins, K. Capshaw, T. Levine... Režie A. Rudolph 27. 9. 2004 - Prima 11:40...Read more »

TV Tipy 20.9.- 26.9.2004

...Hrají S. Connery, D. Sutherland, L. A. Down, A. Webb, M. Terris... Režie M. Crichton 21. 9. 2004 - Prima 11:35 Jeden z nich je vrah Bývalý řidič kami­o­nu se vra­cí z věze­ní, kde...Read more »

TV tipy na poslední týden v řijnu

...- ČT2 21:30 Eyes Wide Shut /P/ Široce zavře­né oči vám uká­ží jiný svět. Poslední výlet Stanleyho Kubricka do tem­ných zákou­tí lid­ské duše. Americko-britský psy­cho­lo­gic­ký film (1999). Hrají: T. Cruise,...Read more »
Tmav

Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka

...pěti­le­tá odml­ka. Zázračná dít­ka čes­ké­ho fil­mo­vé­ho prů­mys­lu se jen sem tam mih­li ve spo­leč­nos­ti význam­né sme­tán­ky a spo­lu s nimi se zača­li postup­ně vyno­řo­vat stá­le zají­ma­věj­ší infor­ma­ce, osvět­lu­jí­cí jejich dlou­ho při­pra­vo­va­ný pro­jekt,...Read more »
mrtvej svet 1

#1997: Mrtvej svět - 90 %

lety, a přesto je v tomhle směru "Mrtvej svět" nadále aktuální. Hlavní postavy komiksu "Mrtvej svět" jsou dvě dívky, které mají období dospívání jako aktuální problém vlastního života. Enid a...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

JEDEN SVĚT NESTAČÍ

Asi pří­liš nepře­že­nu, když napíšu, že 19. bon­dov­ka Jeden svět nesta­čí pro mě byla nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mem roku 2000. JEDEN SVĚT NESTAČÍ USA, 1999, čes­ké titul­ky, MGM/Bontonfilmrežie: Michael Aptedhra­jí: Pierce Brosnan, Sophia...Read more »
IS5

Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT

Imaginární svět  napsa­ný a sesta­ve­ný autor­kou „Destrukčního dení­ku“ Keri Smithovou, je určen nejen pro tee­nage­ři, ale i všech­ny lidi s kre­a­tiv­ní duší, kte­rým nechy­bí hra­vost, před­sta­vi­vost, smy­sl pro detail, este­tič­no, a hlav­ně se nebo­jí...Read more »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

prv­ní­ho Avengera nebyl pou­ze klí­čo­vým bodem pro celý fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel, ale sou­čas­ně také způ­so­bil posun v atmo­sfé­ře jed­not­li­vých fil­mů a začal fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel roz­klá­dat. Takže Steve Rogers byl...Read more »
Svet bez stiznosti obalka web

Svět bez stížností, svět bez útoků i protiútoků...

...abychom si uvě­do­mo­va­li, koli­krát a kdy sejde­me do brbla­vé­ho stě­žo­vá­ní… Skvělý, jed­no­du­chý nápad. O auto­ro­vi: Will Bowen je moti­vá­tor, řeč­ník, autor. Jeho nestě­žo­va­cí pro­jekt oble­těl celý svět a se svý­mi ambi­ce­mi ve...Read more »
156344 1267437789951091 3533484897008168864 n

Na Finále Plzeň je velký zájem o zajímavé snímky v sekci Festivalový ZOOM

...kome­die Líza, Liščí víla. „Sekce ZOOM byla v uply­nu­lých č ty ř ech letech zam ěř ena vždy na jed­nu zemi. Letošní Festivalový ZOOM je novin­kou, v rám­ci kte­ré budou...Read more »
RD 02 10 34mB min

Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými

zába­vy a neko­rekt­ní­ho humo­ru se mohou těšit na zce­la novou show z pro­duk­ce Prima Comedy Central. Nejnovější infor­ma­ce o pro­gra­mu sta­ni­ce Prima Comedy Central a oblí­be­ných kome­di­ál­ních seri­á­lech sle­duj­te na Facebooku www.facebook.cz/comedycentralcz nebo na www.primacomedycentral.cz....Read more »
Kleopatra

Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

...při­nes­lo moud­rost a pro Harrera zna­me­na­lo i hlu­bo­ký vnitř­ní pře­rod. Film je zalo­žen na sku­teč­ných udá­los­tech. Prima MAX 30.7.2018  18:05 Prima MAX 31.7.2018  14:15 - Zaslaná pošta Britská dob­ro­druž­ná fan­ta­sy kome­die je...Read more »
7Zivotu

7 životů - Svět filmu. Vzdálený i blízký

...pro­blémy, kte­ré sužu­jí pla­ne­tu, jsou pře­lid­ně­ní a nedo­sta­tek pří­rod­ních zdro­jů nut­ných pro pře­ži­tí lid­ské rasy”, vysvět­lu­je Botkin. “Je to svět, kte­rý by se mohl zhmot­nit, pokud bude­me nadá­le plýtvat pří­rod­ním bohat­stvím,...Read more »
X2

James Bond, Marty McFly i samotný Norman Bates nás čekají v TV tento týden

...Jeho dáv­no mrt­vá „mat­ka“ mu začí­ná tele­fo­no­vat a zane­dlou­ho dojde k prv­ní vraž­dě… Pátek 20.7.2018 20:20-23:00 Prima Jeden svět nesta­čí (1999) Asi pří­liš nepře­že­nu, když napíšu, že 19. bon­dov­ka Jeden svět nesta­čí pro...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav

Je nemož­né si Jurský svět před­sta­vit bez elek­tri­zu­jí­cí­ho pro­po­je­ní Claire a Owena. „Všichni ten­to pár zbož­ňu­jí,“ říká Bayona. „Ta che­mie mezi Bryce a Chrisem mi při­po­mí­ná kla­sic­ké holly­wo­od­ské fil­my. K tomu jsme se...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše

Je těž­ké tomu uvě­řit, ale když tvůr­ci fil­mu Jurský svět zača­li roku 2015 s jeho pří­pra­va­mi, netu­ši­li, že jejich milo­va­ná prá­ce se sta­ne jed­ním z nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů všech dob. Režiséra fil­mu Colina...Read more »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

...se mohl poku­sit obje­vit a pro­zkou­mat svět, kte­rý již znám a ve kte­rém se cítím sebe­vě­do­mě,“ říká Ritchie. „Rád čelím novým tvůr­čím výzvám, a tenhle sní­mek roz­hod­ně tako­vou výzvu před­sta­vo­val.“             Ačkoliv je...Read more »
1527831165 1070 x 562 Zazracny svet vcel

Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?

...best­selle­rem. S pomo­cí Dietricha Steena, kte­rý se vče­la­ře­ní věnu­je už více než dva­cet let, se roz­hod­li pro­zra­dit ta nej­vět­ší tajem­ství ze svě­ta včel. Knihu pojme­no­va­li jed­no­du­še a výstiž­ně - Zázračný svět včel....Read more »
obálka e1513764465646

Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %

...vyzkou­šet. Hra Jiný svět je vcel­ku kla­sic­ká MMORPG: obří onli­ne her­ní svět pro tisí­ce hrá­čů, kte­ří si ve fan­ta­sy svě­tě hra­jí na hrdi­ny a padou­chy. Ovšem ve 4D: se vše­mi pro­žit­ky,...Read more »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

...záři­věj­ší a barev­něj­ší svět pří­šer Herbst zjis­til, že jed­not­li­vé jeho slož­ky jsou na něco tako­vé­ho při­pra­ve­né – jen bylo tře­ba kuli­sy divá­kům pre­zen­to­vat nově. „Hlavní úlo­hu v tom sehrá­lo osvět­le­ní,“ vysvět­lu­je Herbst....Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše

do Oblak, Jurský svět). Znělku Jurského svě­ta stvo­řil pěti­ná­sob­ný drži­tel Ceny Akademie JOHN WILLIAMS (sága Star Wars, sága Harry Potter). Jurský svět: Zánik říše byl nato­čen ve Spojeném krá­lov­ství a na...Read more »
Rick a Morty 04

Prima Comedy Central přivítá seriál Rick a Morty do své rodiny animáků pro dospělé

si ujít pre­mi­é­ru seri­á­lu Rick a Morty v pátek 15. září ve 21:30 na Prima Comedy Central. Nejnovější infor­ma­ce o pro­gra­mu sta­ni­ce Prima Comedy Central a oblí­be­ných kome­di­ál­ních seri­á­lech sle­duj­te na Facebooku www.facebook.cz/comedycentralcz nebo na www.primacomedycentral.cz....Read more »
esko slovensko m talent 8211 prima sobotn m p m m p enosem tot ln zazdila y6rzfbD7AQM

Česko Slovensko má talent - Prima sobotním přímým přenosem totálně zazdila všechny snahy o úspěch

že s ČS má talent chce udě­lat Prima úspěch. Její sed­má sezó­na už nepři­ná­ší nic nové­ho, žád­né nové talen­ty a hlav­ně Prima svým sobot­ním přímým pře­no­sem odlá­ka­la všech­ny, kte­ří se chtě­li na...Read more »