JAdamova

Jaroslava Adamová

...str. 106, 191, ISBN 80-7243-121-8 ↑ www. Novinky.cz ↑ Čs. Filmová data­bá­ze ↑ http://www.hlavkovanadace.cz/nositele_medaile.php Detaily o člán­ku Jaroslava Adamová Jméno člán­ku: Jaroslava Adamová Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní...Read more »
RaduzCincera

Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art

Robot a Kinoautomat. Dvě slo­va, kte­rý­mi Češi obo­ha­ti­li slov­ník mno­ha cizích jazy­ků. S prv­ním inter­ak­tiv­ním fil­mem na svě­tě se Radúz Činčera pro­sla­vil v roce 1967. U nás byl však jeho vyná­lez ozna­čen za ide­o­lo­gic­ky...Read more »
srpen

Okupace očima okupantů

Pět roz­ma­ni­tých pohle­dů na oku­pa­ci Československa z pěti zemí Jak se cíti­li vojá­ci posla­ní do cizí země „nasto­lit pořá­dek“? Hlavní otáz­kou cyk­lu je, jak se člo­věk zacho­vá, když se ocit­ne v cen­t­ru...Read more »
IMG 20190122 145434

Domov pro tělo i duši: Stavební pocitovník očima ženy

Jsou kni­hy, kte­ré se vám nechce dát z ruky. Tak moc vás oslo­ví, tak moc máte chuť v nich lis­to­vat a nasá­vat ener­gii pro svůj život. Domov pro tělo i duši je o ces­tě...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...Pavlata, Přemek Kubišta, Karel Liebl, Iva Malatová, Anastázie Perlíková, Jarmila Bursová, Jaroslava Ulrichová, Barbora Šimková,Veronika Novotná, Jan Kuželka, Jaroslav Čermák, Taťána Krchovová, Viktor Pavel Vávra,Marie Strnadová, Julie Sičáková, Hana Nigrínová,...Read more »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

2.května 2008 se pre­mi­é­rou fil­mu Iron Man zro­dil fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel. Jednalo se o celo­svě­to­vý hit, kte­rý sklí­zel úspě­chy u divá­ků i kri­ti­ky a i řadu let poté byl pova­žo­ván za základ­ní kámen, na...Read more »
prazske jaro

Pražské jaro očima britského spisovatele

V létě roku 1968, v roce Pražského jara a stu­de­né vál­ky, se dva stu­den­ti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, roz­hod­nout pro­jet sto­pem Evropu. Netuší, že tahle ces­ta zkom­pli­ku­je jejich přá­tel­ství, kte­ré poma­lu...Read more »
374654

Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer

...v tem­pu scé­na za dvě hodiny…Podmínky nás dnes dost limi­tu­jí. Jak bylo nároč­né scé­nář Jaroslava Papouška upra­vit do dneš­ní moder­ní doby a nako­lik jste zacho­val v jeho původ­ní podo­bě? Samozřejmě bylo. Ten scé­nář...Read more »
158339263 24b8d9

Jeg er din / Jsem tvá

Mina žije sama s malým syn­kem a svůj život roz­dě­lu­je mezi kon­kur­zy na vysně­nou roli a hle­dá­ní ide­ál­ní­ho part­ne­ra. Ale s kaž­dým dal­ším zka­že­ným kon­kur­zem a dal­ším nefunkč­ním vzta­hem se její nadě­je začí­na­jí roz­plý­vat. Jednoho...Read more »
Soustr

Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku

Nabízí kni­ha auto­ra Zen a hoto­vo něco nové­ho, nebo jen opáč­ko lek­cí minu­lých? S oso­bou Lea Babauty jsem se setkal už před lety. Tehdy jsem nara­zil někde na webech na jeho drob­ný...Read more »

Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%)

Na výsle­dek fil­mo­vé adap­ta­ce dnes už téměř kul­tov­ní­ho tří­díl­né­ho komik­su Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, s hlav­ní posta­vou výprav­čí­ho Aloise Nebela v zapad­lé jese­nic­ké sta­ni­ci Bílý Potok, se čeka­lo dlou­hých pět let. Svůj...Read more »
Bukvajova

Jen malý kousek nebe - Někdo musí přijít o zrak, aby začal vidět

Kniha Jen malý kou­sek nebe od Šárky Bukvajové zachy­cu­je všed­ní rea­li­tu oči­ma člo­vě­ka (začí­na­jí­cí mla­dé malíř­ky, jež se dopo­sud nikde umě­lec­ky nepro­sa­di­la), kte­rý ze dne na den při­jde o zrak. Autorka...Read more »
Kudrna

ROZHOVOR S REŽISÉREM TOMÁŠEM KUDRNOU

S myš­len­kou nato­če­ní fil­mu o prv­ní pří­mé vol­bě pre­zi­den­ta při­šli zku­še­ní pro­du­cen­ti z Negativu Kateřina Černá a Pavel Strnad, kte­ří vás oslo­vi­li k jeho režii. Proč si mys­lí­te, že oslo­vi­li na ten­to vel­ký pro­jekt...Read more »
image004

Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz

...na krás­né palu­bov­ce spor­to­val. Ale pak zazněl straš­ný pří­kaz pro­du­cen­ta fil­mu Jaroslava Boučka (mj. Je tře­ba zabít Sekala, Václav, Babí léto). Konec, roz­lo­žit, odvézt. I tako­vý je film.  A Jaroslav Bouček to říkal...Read more »
jirina

Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová

...Vorlíček či Zdeněk Zelenka. Z here­ček pak Ivanka Devátá, Květa Fialová, Daniela Kolářová, Naďa Konvalinková, Hana Maciuchová, Taťjana Medvecká, Jaroslava Obermaierová, Luba Skořepová a Gabriela Vránová. Z kole­gů jme­nuj­me mezi dal­ší­mi rov­něž Michala Dlouhého,...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...(1996) vytvo­ři­la zají­ma­vou roli pro­fe­so­ry FAMU, niko­li nepo­dob­nou Věře Chytilové. Diváckou popu­la­ri­tu jí při­nes­la také účast v dis­ku­ta­bil­ním pro­jek­tu Jaroslava Soukupa BYL JEDNOU JEDEN POLDA (1995) a jeho dvou pokra­čo­vá­ních z let 1997...Read more »

Nominacím na České lvy vévodí Hořící keř vedle filmů Jako nikdy, Revival, Rozkoš a Klauni

...Mauréry (Colette), Jaroslava Pokorná (Hořící keř), Taťjána Medvecká (Jako nikdy), Kati Outinen (Klauni) a Jenovéfa Boková (Revival). Mezi her­ci se o Českého lva utka­jí Petr Stach za roli ve fil­mu Hořící...Read more »
2017 06 03 20.21.34

Pohádky Matky přírody

Knížka Pohádky Matky pří­ro­dy je urče­ná pro děti od 6let. Spisovatelka Jaroslava Lainesová není až tak zná­má, ale tato kni­ha pro děti se jí veli­ce poved­la. Psaní se věnu­je od...Read more »
Toulky

Toulky po Bretani – Průvodce, který vás bude bavit!

Před let­ní dovo­le­nou vyšel dal­ší z řady prů­vod­ců, kte­ré má na kon­tě Jaroslava Dvořáková. Spisovatelka a ces­to­va­tel­ka, kte­rá Francii rozu­mí, umí si ji vychut­nat vše­mi smys­ly a pora­dí, kam se sku­teč­ně vypla­tí zajít...Read more »
k i ek

Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 2017

...Svojanovský kři­žá­ček od Jaroslava Vrchlického pojmout fil­mo­vě. Skrze dis­ku­se, kame­ro­vé zkouš­ky a rešer­še se při­šlo k for­má­tu 4:3, k užší­mu for­má­tu, barev­né kon­cep­ci, ke kon­cep­ci pro­sto­ru, kte­rý vyví­jel s malí­řem Danielem Pitínem. Od začát­ku...Read more »
Miroslav Krobot 1

Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto

...stej­ná pro tři­cát­ní­ky i šede­sát­ní­ky. Takže Kvarteto by moh­lo být pro všech­ny divác­ké adre­sy. Podruhé jste do jed­né z vět­ších fil­mo­vých rolí ve vašem sním­ku obsa­dil Jaroslava Plesla?  Má to něja­ký kon­krét­ní...Read more »
BLO 4652

Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.

...trá­pil reži­sér Trojan s  potě­še­ním kaž­dé­ho, kdo se obje­vil na pla­ce. A obsa­ze­ní neher­ce a sená­to­ra Jaroslava Kubery do role pre­zi­den­ta osvo­bo­di­te­le si také pochva­lo­val: „Pan Kubera byl při natá­če­ní troš­ku ner­vóz­ní, což se...Read more »
1111

Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

...ho ale postup­ně pře­má­há. Václav Kadrnka při­chá­zí se sty­lis­tic­ky vyhra­ně­nou adap­ta­cí bás­ně Jaroslava Vrchlického, aby mlčen­li­vos­tí fil­mo­vé­ho tva­ru pobí­dl naši před­sta­vi­vost k vyko­ná­ní poe­tic­ké fil­mo­vé pou­ti. Muškarci ne pla­ču / Men...Read more »

Filmové premiéry v září 2011

...oče­ká­va­ná adap­ta­ce kul­tov­ní­ho komik­su Alois Nebel auto­rů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 při­ná­ší tem­ný pří­běh s atmo­sfé­rou podob­nou fil­mům jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož rea­li­za­ci pou­žil reži­sér Tomáš...Read more »
malýprinc9

Malý princ, nyní v kolibřím vydání je kniha, co vám otevře nejen srdce, ale i mysl.

Malý princ od Antoine de Saint-Exupéry je nej­vět­ším kle­no­tem mezi vše­mi ostat­ní­mi kni­ha­mi na svě­tě, a zce­la urči­tě by ji měl mít ve své kni­hov­nič­ce doslo­va úpl­ně kaž­dý. To že se vám nebu­de vejít...Read more »
word image 10

Pražské orgie

Pražské orgie pod­le stej­no­jmen­né před­lo­hy ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, Philipa Rotha, jed­no­ho z nej­re­spek­to­va­něj­ších svě­to­vých spi­so­va­te­lů, jsou sed­mý celo­ve­čer­ní film reži­sér­ky Ireny Pavláskové, jejíž fil­my zís­ka­ly více než dvě desít­ky oce­ně­ní, včet­ně...Read more »