Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Postřehy odjinud, Štýrsko očima Marie Woodhamsové'
Marie Luise Stockinger

Jeden z nejnáročnějších televizních projektů. Když se Hollywood chopí Marie Terezie.

...a před­sta­vi­tel­kou Marie Terezie Marií Luise Stockinger pood­ha­lí návštěv­ní­kům Domě ČT v Karlových Varech. Minisérie Marie Terezie je spo­leč­nou kopro­duk­cí čtyř zemí, her­ci i tvůr­ci jsou růz­ných národ­nos­tí a samot­né téma pokrý­vá vel­ký blok...Read more »
MarieTerezie

Královna Marie Terezie Život Marie Terezie, Zamilovaný dragoun a Tajnosti císařských komnat

...ale také kniž­ních titu­lů. Nejde pou­ze o odbor­né kni­hy, jed­nou z pub­li­ka­cí, kte­ré si kla­dou za cíl při­po­me­nout vlá­du Marie Terezie je kníž­ka Veroniky Válkové Královna Marie Terezie. Zapadá do kon­cep­tu fan­ta­sy...Read more »
elisa 1995 02

Élisa / Elisa

...nej­hez­čí asi Ahmed, kte­ré­mu Marie nadě­lí záži­tek, na kte­rý se neza­po­mí­ná. Svého otce nachá­zí Marie v pobřež­ním bre­taň­ském hnízdě, přes­ně­ji v hos­po­dě toho­to hníz­da. Jacques „Lébo“ Lébovitch je smradla­vý ožun­gr a noto­ric­ký hru­bi­án,...Read more »
Fredrikssonová

Marie Fredrikssonová

Marie Fredrikssonová, původ­ním jmé­nem Gun-Marie Fredriksson (* 30. květ­na 1958 Össjö - † 9. pro­sin­ce 2019), byla švéd­ská zpě­vač­ka, skla­da­tel­ka a pia­nist­ka. Proslula pře­de­vším ve sku­pi­ně Roxette, kte­rou zalo­ži­la spo­lu s Perem Gesslem roku...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

...jsou psá­ny jako dení­ko­vý záznam, vypra­věč­kou je mla­dá aris­to­krat­ka Marie. Snad nebu­de fil­mem pro­vá­zet vnitř­ní hlas Marie, jak se v tako­vých pří­pa­dech nabí­zí? Ne, to jsem si hned zpo­čát­ku zaká­zal. Filmový...Read more »
Kopecek

Marie Doležalová a její návrat do devadesátek

Když hereč­ka Marie Doležalová zača­la psát své postře­hy z herec­ké­ho pro­stře­dí ve svém blo­gu Kafe a cigár­ko, vzbu­dil ten­to počin nad­še­ní nejen u veřej­nos­ti, ale i u lite­rár­ních kri­ti­ků. A řady čte­ná­řů se roz­růs­ta­ly. Kafe a cigár­ko...Read more »
Janzurova

IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie

...S reži­sé­rem Radkem Bajgarem popr­vé spo­lu­pra­co­va­la na tragi­ko­me­dii Teorie tyg­ra (2016) a napo­sle­dy na Teroristce.   Představte Vaši posta­vu sym­pa­tic­ké bojov­ni­ce paní Marie. Moje hrdin­ka - paní uči­tel­ka v důcho­du - je ská­lo­pev­ně...Read more »
MarieTer

Marie Terezie a její Habsburkové - komiksový příběh největší české panovnice

...naší čes­ké panov­ni­ce. V kni­ze se dozví­me hod­ně infor­ma­cí o rodu Habsburků a nalez­ne­me zde i prů­řez vál­ka­mi, kte­rý­mi muse­la za své vlá­dy Marie Terezie pro­jít. Nejsou to jen vál­ky, kte­ré kom­pli­ko­va­ly její vlád­nu­tí....Read more »

Marie Pilátová

...Slunce, seno, jaho­dy. Detaily o článku Marie Pilátová Jméno člán­ku: Marie Pilátová Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 21. 01. 2015, 10:21 UTC Datum pře­vze­tí: 21. 01. 2015, 12:01 UTC Trvalý...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...chy­bě­jí zbra­ně, z vel­ké čás­ti vojá­ků jsou inva­li­dé. V zemi vlád­ne hla­do­mor. Všechny dostup­né pro­střed­ky selhá­va­jí, a tak Marie i František sáh­nou ke kraj­ním řeše­ním. Marie Terezie povo­lá do zbra­ně baro­na Trencka, rvá­če, kte­rý...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...mla­dič­ká a krás­ná Jana Pidrmanová v roli Marie. Do té se zami­lu­je nena­pra­vi­tel­ný Jirka (Lukáš Langmajer), ale moc­ný a boha­tý otec Marie má o nápad­ní­cích své dce­ry úpl­ně jiné před­sta­vy… a Jirka radě­ji prchá za...Read more »
Královna Marie Terezie

Veronika Válková: Královna Marie Terezie

Při pří­le­ži­tos­ti tři­sté­ho výro­čí naro­ze­ní krá­lov­ny Marie Terezie vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada oba pří­běhy Veroniky Válkové ode­hrá­va­jí­cí se za vlá­dy téhle panov­ni­ce v jed­nom spe­ci­ál­ním vydá­ní. Jako bonus najde­te na kon­ci kni­hy krá­lov­nin...Read more »
Boudova

Rozhovor s Nelou Boudovou k filmu Líbáš jako ďábel

V prv­ním fil­mu Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh měla vaše posta­va Kristýny,  dce­ry  hlav­ních hrdi­nů Heleny a Karla, spíš jakousi ved­lej­ší roli. V kome­dii Líbáš jako ďábel jste se dočka­la vlast­ní­ho milost­né­ho pří­bě­hu....Read more »
kou

Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha

...ji doká­že pře­nést do minu­los­ti. Tentokrát se dosta­la do doby Marie Terezie. A pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou to tedy roz­hod­ně neby­la. Ocitla se v něja­kém lese, ale nemě­la nejmen­ší poně­tí o tom, kde se...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...a poklid­né časy kama­rád­ských rodá­ků kon­čí. hra­jí: Radoslav Brzobohatý, Věra Galatíková, Vlastimil Brodský, Eva Blažková, Waldemar Matuška, Marie Málková, Vladimír Menšík a dal­ší režie: Vojtěch Jasný Návrat ztra­ce­né­ho ráje v úte­rý 19. 11. na...Read more »
e1005c0bacc6fcb1327fbbaf036efbab

Tvoříme šperky z PET lahví - Irena Marie Hartingerová (97%)

...duše. A kni­ha pod názvom Tvoříme šper­ky z PET lah­ví, kto­rej autor­kou je Irena Marie Hartingerová,  je  tou správ­nou pomôc­kou na tej­to ces­te. Je plná obráz­kov, kto­ré krok za kro­kom obozna­mujú čita­teľa...Read more »
quest ce quon a fait au bon dieu 2

Co jsme komu udělali? - „Nekorektní“ francouzská komedie.

...sak­ra za rodi­nu!? To sou ňáký komu­nis­ti?“) Marie: „Prostě to vidím čer­ně.“ Claude: „Černočerně.“ Scénář se rov­nou měrou stre­fu­je do všech zastou­pe­ných kul­tur a nešet­ří ani kato­lic­ké kří­d­lo. Claude a Marie jsou...Read more »
IMG 20180208 105657

S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů

Musím se při­znat, že  kar­tič­ky hroz­ně ráda vyta­hu­ji v advent­ním čase, pros­tě to „Marie“ téma k tomu pří­mo vybí­zí, ale posled­ní dobou zjiš­ťu­ji, že se mimo­řád­ně hodí i pro jar­ní obdo­bí. Ono to...Read more »
RaduzCincera

Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art

Robot a Kinoautomat. Dvě slo­va, kte­rý­mi Češi obo­ha­ti­li slov­ník mno­ha cizích jazy­ků. S prv­ním inter­ak­tiv­ním fil­mem na svě­tě se Radúz Činčera pro­sla­vil v roce 1967. U nás byl však jeho vyná­lez ozna­čen za ide­o­lo­gic­ky...Read more »
BezVedomiNahl

Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!

...agent hra­ný Martinem Myšičkou se postup­ně dozví­dá, kam dosa­hu­jí jeho pra­vo­mo­ce a že man­žel hous­list­ky Marie není jenom tou beze­jmen­nou oso­bou, kte­rá se po emi­gra­ci vra­cí. Důležitou posta­vou je ang­lic­ký agent Gerald...Read more »
2018 08 22 Ulice 115

Do Ulice dnes vstupuje Jitka Smutná. Veze si s sebou smutné tajemství…

...Jitko, jaká je Marie? Marie je žen­ská, kte­rá má sta­tek a nebo­jí se fyzic­ké prá­ce. Musí být mana­žer­sky schop­ná, musí mít ráda pří­ro­du. Protože se nachá­zí v těž­ké život­ní situ­a­ci a není si...Read more »
TERORISTKArecenzefilmu

Teroristka – Recenze – 50%

Marie (Iva Janžurová) je učitelka v důchodu, která žije na vesnici a tráví čas v chatařské oblasti u vážně nemocné bývalé kolegyně (Eva Holubová). Všechny chataře se kvůli pozemkům snaží...Read more »
DSCN0534

Tajemství a pravidla hereckého řemesla odkryje nový seriál plný hvězd Kafe a cigárko

Šestidílný seri­ál Kafe a cigár­ko, kte­rý v září uve­de inter­ne­to­vá tele­vi­ze Stream.cz, vzni­kl na zákla­dě scé­ná­ře Petry Soukupové a vychá­zí z epo­nym­ní­ho blo­gu Marie Doležalové. Stejně jako ve svých dení­ko­vých zápis­cích v něm popu­lár­ní hereč­ka...Read more »
srpen

Okupace očima okupantů

Pět roz­ma­ni­tých pohle­dů na oku­pa­ci Československa z pěti zemí Jak se cíti­li vojá­ci posla­ní do cizí země „nasto­lit pořá­dek“? Hlavní otáz­kou cyk­lu je, jak se člo­věk zacho­vá, když se ocit­ne v cen­t­ru...Read more »
IMG 20190122 145434

Domov pro tělo i duši: Stavební pocitovník očima ženy

Jsou kni­hy, kte­ré se vám nechce dát z ruky. Tak moc vás oslo­ví, tak moc máte chuť v nich lis­to­vat a nasá­vat ener­gii pro svůj život. Domov pro tělo i duši je o ces­tě...Read more »