Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Polopatě'
NeffSmall

Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě

V pod­ve­čer 11. lis­to­pa­du se v praž­ském ate­li­é­ru Megapixel usku­teč­nil křest kni­hy Ondřeje Neffa Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě. Knihu pokřtil čes­ký por­trét­ní a repor­táž­ní foto­graf Antonín Kratochvíl, jež žije v Americe. Když v roce 2006 vyšla popr­vé...Read more »
Blac02

BlacKkKlansman – Recenze – 70%

Začátek 70. let, stře­do­a­me­ric­ký stát Colorado. Do slu­žeb poli­cie se dává mla­dý čer­noch Ron Stallworth (John David Washington, syn Denzela Washingtona), kte­rý se z potup­né prá­ce v kar­to­té­ce rych­le vyšvih­ne na pozi­ci taj­né­ho...Read more »
BojoveSporty

Pavelka Radim, Reinders André: Kondiční trénink pro bojové sporty

Kondiční tré­nink pro bojo­vé spor­ty je dle mého názo­ru dal­ší úspěš­nou kni­hou v sérii knih týka­jí­cích se spor­tů, a proč si to mys­lím? Pojďme se na tuto kni­hu podí­vat z blíz­ka... Jak už jis­tě...Read more »
Rok vedomeho zivota obalka webkopie

Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití

Gay Hendricks je auto­rem mno­ha knih s psy­cho­lo­gic­kou téma­ti­kou a jeho nejen spi­so­va­tel­ská kari­é­ra je už věru roz­kvet­lá. A s tou­to u nás zatím posled­ní vyda­nou kni­hou pus­til i u nás do svě­ta kro­mě mimo­řád­ně prak­tic­ké kni­hy...Read more »
Postava Jiříny Bohdalové je ve filmu příležitostný alkoholik. Kolik toho asi má společného s její představitelkou...

Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%)

Událost roku, za kte­rou bylo avi­zo­vá­no setká­ní dvou herec­kých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém dis­tri­buč­ním celo­ve­čer­ním hra­ném fil­mu reži­sé­ra Jiřího Stracha (Anděl páně) a sce­náris­ty Marek Epstein (Václav, Roming, Signál),...Read more »

Monty Pythonův Smysl Života

Monty Pythona, nebo spíš sku­pi­nu komi­ků, kte­ří jsou za něj zod­po­věd­ní, nej­spíš není tře­ba blí­že před­sta­vo­vat. Tihle páno­vé sto­jí za Létajícím Cirkusem, což je (pro ty co by náho­dou nevě­dě­li)...Read more »
PlayAllspoluprace6

Fontána - Recenze

Klasický film, kte­rý má pří­běh, jas­né rozuz­le­ní a kaž­dý divák si z něj odne­se podob­ný záži­tek. Takových už tu bylo! To není nic nové­ho. Přesně tohle si zřej­mě řekl reži­sér Darren Aronofsky,...Read more »

Fontána

Fontána 1.1.2007 recen­ze Přečteno: 158 krát Pojďme se tedy podí­vat, jak se mu ten­to odváž­ný krok vyda­řil. Film kte­rý pojed­ná­vá o smr­ti a věč­ném živo­tě. To tu oprav­du již dlou­ho neby­lo,...Read more »