Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Policie v akci'
vlcsnap 2017 08 25 18h16m40s603

Shingeki no Kyojin 14. díl

jim vzká­za­li před­vo­lá­ní k sou­du. Eren sedí spou­ta­ný na poste­li ve své cele. Je s ním zachá­ze­no jako s nej­hor­ším a nej­pod­řad­něj­ším zlo­čin­cem. On se svým věz­ni­te­lům nedi­ví. U jeho mří­že se obje­ví brý­la­tá ruso­vlás­ka...Read more »
vlcsnap 2017 09 10 16h30m01s207

Shingeki no Kyojin 23. díl

Je pře­ce neprav­dě­po­dob­né, že by se někdo mezi zdmi posta­vil krá­li. Kadetův zájem důstoj­ník iro­nic­ky vyu­ži­je k tomu, že ho pově­ří vele­ním pro tuto misi a zba­ví se tak povin­nos­ti. Dá vojá­ko­vi...Read more »

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

se podí­vá­te na Clarkovu dosa­vad­ní tvor­bu, zjis­tí­te, že vždy doká­zal vzbu­dit v divá­ko­vi pocit, jako by byl oprav­du v cen­t­ru dění.“ Přestože je film inspi­ro­ván stej­no­jmen­ným seri­á­lem ze 70. let, jedi­ná podob­nost spo­čí­vá...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

Mira Žbirky. Nová výstava v Galerii ČT otevírá 23. dubna Česká tele­vi­ze v roce 2018 ote­vře­la výsta­vou ČT dětem vlast­ní gale­rii, kte­rá se zamě­řu­je pře­de­vším na edu­kač­ní výsta­vy, medi­ál­ní vzdě­lá­vá­ní a při­bli­žo­vá­ní vzni­ku audi­o­vi­zu­ál­ní...Read more »
swat00

S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení

vaše smys­ly plno­hod­not­ně zaměst­nat. Následná „spr­cha“ v podo­bě sesta­vo­vá­ní nové­ho týmu a jeho výcvi­ku před­sta­vu­je prv­ní mír­nou degra­da­ci. Divák navyk­lý, avšak niko­li pře­je­de­ný „bruc­khe­i­me­ro­vou“ pro­duk­cí čeká něco více než jen střel­bu do...Read more »
200402040822 21 grams

Čtvrtečník - 5. února 2004

toho Paul sta­ne tvá­ří v tvář své vlast­ní smr­tel­nos­ti, Cristine se stře­tá­vá s udá­lost­mi, kte­ré mohou ovliv­nit její pří­tom­ný a snad i budou­cí život a Jackova víra pod­stu­pu­je závaž­nou zkouš­ku. Pokud se komu­ko­liv z nich poda­ří...Read more »
200506141900 valka

Válka policajtů

ale navíc díky němu začne být Léo vyšet­řo­ván a nako­nec odsou­zen za kry­tí své­ho infor­má­to­ra. Oba akté­ři hlav­ních rolí hra­jí své před­sta­vi­te­le oprav­du pře­svěd­či­vě. Auteuil si roz­hod­ně zís­ká vaši pří­zeň svým...Read more »
Tenkrat

Končí nám prázdninový program. Co nás čeká posledního týden srpna v TV?

věr­ným koněm Hidalgem se stal vydě­děn­cem ve vlast­ní zemi. Když je ale jako prv­ní Američan v his­to­rii pozván k účas­ti ve vyčer­pá­va­jí­cím, 3 000 mil dlou­hém závo­dě napříč nelí­tost­nou kra­ji­nou Arabské pouš­tě, má...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

Paul ve vel­kém nebez­pe­čí... 28.02. 09:15 28.02. 10:15 Nebezpečné vzta­hy Láska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na neu­vě­ři­tel­né život­ní pří­běhy, kte­ré začí­na­ly jako idyl­ka a v tros­kách kon­čí v našem...Read more »
bojovy andel alita 1 zrezively andel 1

Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 %

Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2017. Původně v tom­to vydá­ní vyšlo v roce 2013. České vydá­ní má 452 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 489 Kč. Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Minotaur. Scénář: Jukito Kiširo Kresba: Jukito Kiširo...Read more »

ROBOCOP I a II

a na jeho mís­tě posta­vit Delta City, ho vyu­ži­je při kon­struk­ci poli­cej­ní­ho cybor­ga. Murphy, nyní jako RoboCop, vyrá­ží na svou prv­ní akci. Ale výro­bek OCP má vadu. Není jen posluš­ným auto­ma­tem, ale...Read more »
střední

Avengers: Infinity War - Recenze - 95%

tro­chu zvyk nato­čit prv­ní film o Marvelovských hrdi­nech více samo­stat­ně a vysvět­lit tak divá­kům jejich původ a moti­va­ce. Všechno to vlast­ně vzni­ka­lo krás­ně postup­ně, tak jak si mno­zí divá­ci a fan­do­vé přá­li (na roz­díl...Read more »
55780

Bright - Recenze - 70%

a vymys­lel oprav­du širo­ce celé poza­dí pří­bě­hu a celý svět tak může fun­go­vat vskut­ku uvě­ři­tel­ně. Už jenom to, že pro původ magie ve svě­tě vytvo­řil Netflix samo­stat­né video na Youtube. Do toho­to...Read more »

Paul Walker

Cheryl Crabtree byla model­ka. Vyrostl v San Fernando Valley v blíz­kos­ti Los Angeles. Byl vycho­ván ve víře Církve Ježíše Krista Svatých posled­ních dnů. Vystudoval křes­ťan­skou střed­ní ško­lu a poté stu­do­val pod­moř­skou bio­lo­gii. Kariéra...Read more »
Kat

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

let neza­po­mí­ná. Uvízne vám v pod­vě­do­mí  a vypla­ve na povrch v době,  když zase bdí­me nad jiným  jeho dílem.  Rukopis Wajdův  je vždy pře­svěd­či­vý.  Andrzejovi věří­te.  Prostě mu věří­te. O Katyni mu musí­te věřit, ...Read more »
Muzi

Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana

Vivian děla­la po celý týden na veřej­nos­ti dopro­vod. Dívka se ve svém „pra­cov­ním“ oble­če­ní v luxus­ním hote­lu vyjí­má jako taran­tu­le na piš­ko­to­vém dor­tu a ani pení­ze, kte­rý­mi ji Edward štědře vyba­vil, jí neu­mož­ní...Read more »
200408240754 mestobohu2

Město bohů

se k nim vrá­tí­me, a uza­vře­me je s pře­kva­pi­vou poin­tou. Film je drs­ný, leč jsem pře­svěd­čen, že v mno­ha smě­rech to takhle ve slu­mech oprav­du cho­dí. Rozhodně nefun­gu­je jako pro­pa­ga­ce na výpra­vu do Brazílie....Read more »
AlitaBojovC3BDAndC49Blrecenzefilmu

Alita: Bojový Anděl (Alita: Battle Angel) – Recenze – 70%

tomu vynaloženo při práci na vizuální a trikové stránce filmu, která je fantastická a v určitých ohledech i pokroková. Při tom množství postav, záporáků, akcí, motivů a podnětů je skoro...Read more »
Bourne2

Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy

spous­tu věcí. Jako když bičem mrská mlu­ví růz­ný­mi jazy­ky, vyzná se v lod­ních mapách, umí vázat uzly lépe než sta­rý námoř­ník a po vstu­pu do jaké­ko­liv míst­nos­ti si pod­vě­do­mě nejdří­ve zjis­tí úni­ko­vé ces­ty...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

fes­ti­va­lu CILECT v Karlových Varech. Po udá­los­tech na Národní tří­dě vznik­la mezi stu­den­ty myš­len­ka rea­go­vat na poli­cej­ní repre­si vyso­ko­škol­skou oku­pač­ní stáv­kou a infor­mo­vat veřej­nost o udá­los­tech v Praze – tedy začít Studentské vysí­lá­ní, nezá­vis­lé zpra­vo­daj­ství,...Read more »

Premiéry v únoru

odjak­ži­va váš­ni­vým vypra­vě­čem neu­vě­ři­tel­ných his­to­rek ze své­ho mlá­dí (EWAN McGREGOR), kdy jej jeho záli­ba v ces­to­vá­ní zaved­la na úžas­nou výpra­vu oko­lo svě­ta. V jeho mýtic­kých dob­ro­druž­stvích nechy­bí obři, vlkod­la­ci, zpí­va­jí­cí siam­ská dvoj­ča­ta...Read more »
word image 20

Tiché doteky

před­sta­vu­jí­cím Elišku Křenkovou v hlav­ní roli. PROČ TENTO FILM „Michala Hogenauera znám od dět­ství. Je to člo­věk, kte­rý svým fil­mo­vým vku­sem for­mo­val ten můj a kte­rý mě vlast­ně při­ve­dl k fil­mu. V roce 2011...Read more »
50c4563e cab6 11e7 9743 ef57fdb29dbc 1280x720 021601

Manhunt

vystřízlivění. Tohle je spíše než navázání na odkaz svých prvotin necitelné kopání do svého vlastního odkazu. Nudná, nucená, laciná a nepřesvědčivá podívaná, která nepodává žádný argument k tomu, proč ji...Read more »
Jednotka

Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz

do kte­ré­ho žán­ru nako­nec pat­ří, hlav­ně, že je zábav­ný a to dost své­ráz­ným způ­so­bem.A stej­ný tým, kte­rý pra­co­val na Soumraku mrtvých v roce 2004 se o tři roky poz­dě­ji vrhl zno­vu do prá­ce...Read more »
Mrkvicka

LADISLAV MRKVIČKA (1939), role Antonín

roz­bí­ha­la jeho fil­mo­vá a tele­viz­ní kari­é­ra. V 70. a 80. letech letech půso­bil v Divadle Na Zábradlí a v 90. letech v Národním diva­dle, kde vytvo­řil řadu dra­ma­tic­kých I komic­kých rolí. Ve fil­mu se popr­vé obje­vil v roce 1953 v dět­ské roli v dra­ma­tu...Read more »