vlcsnap 2017 08 25 18h16m40s603

Shingeki no Kyojin 14. díl

...váhá­ní odpo­ví, že ano. Zacklay ale pře­čte zprá­vu o akci v Trostu, kde se píše i o tom, jak Eren napa­dl Mikasu. To si ale Eren vůbec nepa­ma­tu­je a je tou­to infor­ma­cí pře­kva­pen. Mikasa je...Číst dál »
vlcsnap 2017 09 10 16h30m01s207

Shingeki no Kyojin 23. díl

...papí­ry s detai­ly o akci a odchá­zí. Kadeti ve ven­kov­ních pro­sto­rách základ­ny kri­ti­zu­jí vojen­skou poli­cii. Nelíbí se jim ale jen detai­ly, jinak se při­zná­va­jí k tomu, že si tuto jed­not­ku vybra­li prá­vě pro její...Číst dál »

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

...trans­port věz­ně se tak změ­ní v nebez­peč­nou akci, během níž čeká jed­not­ku rych­lé­ho nasa­ze­ní kon­fron­ta­ce se sku­pi­nou nemi­lo­srd­ných a dob­ře vyzbro­je­ných žol­dá­ků. O FILMU S.W.A.T. - Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní je akčně-dobrodružný pří­běh...Číst dál »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...s pol­skou reži­sér­kou nato­čil napří­klad už film Hořící keř. Modelář Dobrodružný pří­běh dvou kama­rá­dů, kte­ré hra­jí Kryštof Hádek a Jiří Mádl Mladík Plech a jeho spo­leč­ník pro­vo­zu­jí malou fir­mu: léta­jí s dro­nem. Při jed­né akci...Číst dál »
swat00

S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení

...mobil­ní komu­ni­ka­cí „orel volá mlo­ka“, bude setsa­kra­ment­sky klást důraz na rea­lis­tič­nost a peč­li­vé vykres­le­ní ost­ré­ho pro­stře­dí losan­ge­les­ké poli­cie. A když už ne, tak by ale­spoň čekal něja­kou solid­ní akci, video­kli­po­vou podí­va­nou, zkrát­ka...Číst dál »
200402040822 21 grams

Čtvrtečník - 5. února 2004

V prv­ním úno­ro­vém týd­nu může­te pre­mi­é­ro­vě shléd­nout polo­a­ni­mo­va­ný a polo­hra­ný Loonney Tunes: Zpět v akci, dra­ma 21 gra­mů, Porotu a pří­běh o repor­té­r­ce jmé­nem Veronica Guerin. 21 Gramů 21 GRAMŮ je nový film od...Číst dál »
200506141900 valka

Válka policajtů

...život. Divák je do děje vržen dost bez varo­vá­ní, jed­na šoku­jí­cí scé­na za dru­hou. V podob­ném duchu se pak ode­hrá­vá celý film, žád­né dlou­hé pro­sto­je, akce za akcí, šok za šokem....Číst dál »
Tenkrat

Končí nám prázdninový program. Co nás čeká posledního týden srpna v TV?

...bez­do­mo­vec John Bubber, jemuž Bernie celou záchran­nou akci vylí­čil. Zdrcený LaPlante ve věze­ní sle­du­je Bubberovu hvězd­nou kari­é­ru. Nejvíc mu vadí, že John zís­kal odmě­nu. Po pro­puš­tě­ní se zkou­ší o pení­ze při­hlá­sit, ale...Číst dál »
bojovy andel alita 1 zrezively andel 1

Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 %

...pohled odra­zo­val, i když pak jsem si na něj zvy­kl. Akce je zde hod­ně, je zde hod­ně robo­tic­kých těl, kte­rá jsou růz­no­ro­dá a dove­dou tak akci pro­mě­nit ve sku­teč­ně zají­ma­vou. A pak najed­nou...Číst dál »

TV Barrandov - 28.02.2018

...Říká si Yakuza a není rad­no si s ní zahrá­vat. Dokud ji totiž neu­vi­dí­te v akci, neza­ži­je­te sku­teč­ný strach! David Brandt je spe­ci­ál­ním agen­tem FBI, kte­rý má za úkol zlik­vi­do­vat japon­skou mafii zevnitř....Číst dál »

ROBOCOP I a II

...poli­caj­tů ubý­vá. Do Detroitu je pře­ve­len schop­ný poli­cajt Murphy, kte­rý je při prv­ní akci doslo­va roz­stří­len. Naštěstí se zacho­val jeho mozek. Firma OCP, kte­rá se sna­ží ovlád­nout celé měs­to, zbou­rat ho...Číst dál »

Paul Walker

...v Chile a na Haiti v roce 2010. Smrt Dne 30. lis­to­pa­du 2013 v odpo­led­ních hodi­nách Walker a jeho zná­mý Roger Rodas opus­ti­li akci pořá­da­nou Walkerovou cha­ri­tou Reach Out Worldwide (na pomoc obě­tem taj­fu­nu Haiyan). Krátce...Číst dál »

Premiéry v únoru

Přehled všech 21 fil­mů, co půjdou v ten­to měsíc do kin. 05. 02. 04 Looney Tunes: Zpět v akci 05. 02. 04 Porota - Neworleanská vdo­va si najme práv­ní­ka, chyt­ré­ho a čest­né­ho Wendella Rohra (Dustin Hoffman), aby...Číst dál »
Bourne2

Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy

...cel­ku, ne pří­bě­hu, kte­rý je doce­la jed­no­du­chý. Nový reži­sér na sto­lič­ce zvo­lil tem­něj­ší styl natá­če­ní, zvo­lil „tře­sa­vou“ kame­ru, hlav­ně kvů­li tomu, abychom byli blí­že hrdi­no­vi, a při­pa­da­li si více v akci a více...Číst dál »
50c4563e cab6 11e7 9743 ef57fdb29dbc 1280x720 021601

Manhunt

...krámu. mohl by totiž mimo vliv společnosti ohrozit nekalé praktiky, které ve firmě během jeho působení probíhaly. Padne tedy rozhodnutí jej za pomoci inspektora místní policie odstranit z cesty. Je...Číst dál »
200408240754 mestobohu2

Město bohů

...foto­gra­fem. Jeho bra­tr je sou­čás­tí troj­ky lou­pež­ní­ků, kte­rá je pod­le Rakety nej­hor­ší ve Městě bohů. Jak se ale časem uka­zu­je, není to prav­da. Po jed­né obzvláš­tě drs­né akci, kte­rá je sice...Číst dál »
Kat

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

...ani v Polsku.  Vadí jim poma­lý ryt­mus,  nema­jí zde rych­lou akci,  bru­ta­li­tu  naser­ví­ro­va­nou  do začát­ku titul­ků.  Oscaru se Wajda byl  v roce 2002, oce­něn OSCAREM  za celo­ži­vot­ní dílo.  Nyní  je mu 84...Číst dál »
AlitaBojovC3BDAndC49Blrecenzefilmu

Alita: Bojový Anděl (Alita: Battle Angel) – Recenze – 70%

...nahoře. Alita i ostatní přitom žijí ve městě, nad nímž se vznáší poslední vzdušné velkoměsto svého druhu. Zločince už nehoní policie, nýbrž lovci odměn, jimiž se může stát kdokoli. A...Číst dál »
55780

Bright - Recenze - 70%

...pro­stře­dí se po zra­ně­ní v akci vra­cí náš hlav­ní „hrdi­na“ Daryl Ward (Will Smith). Za jeho zra­ně­ní mohl jeho par­ťák, se kte­rým dál musí pra­co­vat. Ale to není jedi­ný pro­blém. To hlav­ní...Číst dál »
střední

Avengers: Infinity War - Recenze - 95%

...To byla napros­tá tre­fa do čer­né­ho, pro­to­že při­šli s novým humo­rem, pove­de­nou koo­pe­ra­tiv­ní akcí, sku­teč­ný­mi mimo­zemš­ťa­ny a audi­o­vi­zu­ál­ním poje­tím. Strážci Galaxie sice stá­li hod­ně bokem od dění v Avengers, ale spous­ta zasvě­ce­ných lidí...Číst dál »
Jednotka

Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz

...něco v pořád­ku a vytr­va­lý poli­cis­ta hod­lá zjis­tit, co tu nehra­je. Jedinou pomo­cí je mu fil­my posed­lý syn zdej­ší­ho veli­te­le poli­cie Danny (Nick Frost), kte­rý tou­ží po pořád­né akci. Dočká se jí a nejen...Číst dál »
Muzi

Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana

...blíz­ké smr­ti. Nova Cinema 23.7.2018  23:45 – Konečná Šerif Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) původ­ně pra­co­val u losan­ge­les­ké poli­cie, ale po jed­né zpac­ka­né akci skon­čil jako šerif ospa­lé­ho měs­teč­ka u mexic­kých hra­nic, Sommerton Junction....Číst dál »