Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...Ulice, Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, Specialisté a při­dá se i pre­mi­é­ro­vá řada tele­viz­ní­ho hitu ze Šumavy Policie Modrava. S novým hvězd­ným obsa­ze­ním se vrá­tí vel­ko­le­pá zábav­ní show pro celou rodi­nu Tvoje tvář má...Read more »
vlcsnap 2017 08 25 18h16m40s603

Shingeki no Kyojin 14. díl

Nemůžu se ti podí­vat do očí: Předehra na pro­ti­ú­tok (1. část) Po celém úze­mí se šíří zvěs­ti o titá­no­vi, kte­rý se při­dal na stra­nu lidí. Uvnitř zdi Sina jsou reak­ce panic­ké –...Read more »
vlcsnap 2017 09 10 16h30m01s207

Shingeki no Kyojin 23. díl

Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojen­ské základ­ně ve měs­tě Stohess za zdí Sina se pro­bou­zí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojo­vat. Právě tím­to měs­tem...Read more »

Módní policie: Český lev 2016

Anketa Český lev 2016 je již minu­los­tí, ale zastav­me se na chví­li, stej­ně jako po Oscarech, ješ­tě u oble­če­ní čes­kých here­ček. Ty se mají od svých západ­ních kole­gyň ješ­tě co učit, ale...Read more »

Policie našla tělo pohřešované herečky Naya Rivery....

Policie našla tělo pohřešované herečky Naya Rivery. Pravděpodobně se utopila v jezeře Piru. Její syn byl nalezen živý ale herečce už nebylo pomoci. Americká herečka známá pro svou roli Santana...Read more »
MV5BNzAyNDQzNzM3MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNDQzNTM4MDI@. V1 SY1000 CR0015011000 AL

Módní policie z premiéry Rogue One

Světovou pre­mi­é­ru flmu Rogue One máme za sebou, pojď­me se tedy podí­vat jak to na ni hvězdám fil­mu slu­še­lo. Jelikož vět­ši­nu postav ve fil­mu ztvár­ni­li muži, vybe­re­me i pár žen, kte­ré...Read more »
3D21458900000578 4217578 image a 120 1486925118940

Módní policie: BAFTA 2017

Na vče­rej­ším pře­dá­vá­ní pres­tiž­ních cen brit­ské fil­mo­vé aka­de­mie se sešla svě­to­vá fil­mo­vá sme­tán­ka. Podívejme se, v jakých mode­lech se hvězdy na čer­ve­ném kober­ci před Royal Albert Hall, před­ved­ly. Amy Adams Zrzavá...Read more »

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

...reží­ro­val. Jako reži­sér se poté podí­lel mimo jiné na seri­á­lech Policie - New York, Zákon a pořá­dek, Třetí hlíd­ka, The Wire a The Shield. „Když jsme popr­vé zača­li mlu­vit o tom­to fil­mu, chtě­li...Read more »
rukojmi

Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho.

Musí zví­tě­zit nad tro­ji­cí mla­dí­ků drží­cích v šachu otce a jeho dvě děti.Willis je býva­lý poli­cej­ní vyjed­na­vač, kte­rý se po jed­nom neú­spěš­ném pří­pa­du ukli­dí do malé­ho měs­ta, kde kaž­dý den je „no-crime“. Ovšem...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

SERIÁLY, MINISÉRIE, FILMY Marie Terezie Válku o habsbur­ské dědic­tví pro­hrá­vá. Prohrává ale i bitvu o osud své­ho man­žel­ství s Františkem Štěpánem Bavoři míří na kongeniálníVídeň, Prusové na Prahu a slí­be­ná uher­ská pomoc nepři­chá­zí. Nejsou...Read more »
vlcsnap 2017 11 27 21h53m51s887

Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl

Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytvá­ří prud­ký vítr a proud hor­ké páry, kte­rý ochro­mí všech­ny vojá­ky. Někteří jsou odvá­ti pryč, jiní se z posled­ních sil drží okra­je zdi. Mnoho jich...Read more »
mafia 8211 kampa al6fMh3xzrg

Mafia - kampaň

...u vcho­du. Kněz - Útěk Po videu s kně­zem se oci­tá­te před kos­te­lem. Policie má poplach a hle­dá vás. Využijte všech mož­ných postu­pů k její­mu zma­te­ní, abys­te se živí dosta­li zpět k Salierimu. Jako nej­jed­no­duš­ší...Read more »
Modrava

Policie Modrava

Jeden z nej­ú­spěš­něj­ších seri­á­lů tele­vi­ze Nova se vra­cí s nový­mi díly a zno­vu divá­ky pře­ne­se do pro­stře­dí maleb­né šumav­ské pří­ro­dy, kte­rá ukrý­vá dal­ší kri­mi­nál­ní pří­pa­dy. Osm nových dílů, osm napí­na­vých veče­rů, osm vzru­šu­jí­cích...Read more »
vlcsnap 2017 09 11 20h06m35s573

Shingeki no Kyojin 24. díl

Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jed­na retrospek­tiv­ní část. Několik dní před prů­cho­dem prů­zkum­né jed­not­ky Stohessem čeká kapi­tán Levi a Eren na základ­ně prů­zkum­né jed­not­ky na veli­te­le Smithe. Eren se...Read more »
smrtíciřeka

Smrtící řeka

S thrille­rem „Smrtící řeka“ se vydá­te na vel­mi dlou­hou ces­tu za odha­le­ním sku­teč­né­ho poza­dí zby­teč­né smr­ti hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty Jacka. Chvílemi mož­ná bude­te tápat, zda jeho smrt spo­ju­jí­cí dáv­nou minu­lost se...Read more »
zari

Premiéry v září 2012

04. 09. 12             Můj strý­ček z Ameriky Renaisův film Můj strý­ček z Ameriky je věno­ván Henrimu Laboritovi, věd­ci, zabý­va­jí­cí­mu se beha­vi­o­ris­mem, kte­rý vychá­zí z těch­to tezí: „Pro bytost je jedi­ným důvo­dem bytí být, to...Read more »
vlcsnap 2017 06 26 11h35m44s483

Shingeki no Kyojin - 4. díl

Noc závě­reč­né­ho cere­mo­ni­á­lu: Znovuzrození lid­stva (2. část) Je rok 850. Eren a ostat­ní mají za sebou dva ze tří let vojen­ské­ho výcvi­ku. Školící jed­not­ka 104 je prá­vě v prů­bě­hu tvr­dé­ho tré­nin­ku. Ten obsa­hu­je...Read more »
img a300988 w1993 t1511086047

Co dělat v případě pojistné události

Krok prv­ní: bez­peč­nost pře­de­vším Máte-li pode­zře­ní, že vaše pojist­ná udá­lost vyža­du­je asi­s­ten­ci poli­cie, mělo by vyto­če­ní čís­la 158 být vaším prv­ním a jedi­ným kro­kem. Policii popiš­te kdo jste, kde jste,...Read more »
125784 600 0 fit

Věrný čtenář nebo vyšinutý vrah?

...dal­ší mrt­ví, kte­ří zemře­li stej­ně jako v kni­ze. Policie má pode­zře­ní, že Roger Coponen nako­nec neze­mřel, pro­to­že je nato­čen na zázna­mu z met­ra. Kdo byl ale tedy upá­len s poli­cist­kou? Policie stá­le nemů­že...Read more »

#44 - Ohavný dr. Phibes (1971)

...nesta­ví na tom, že msti­tel bude zabit, ale na tom, že své pomsty sku­teč­ně dojde a ode­hra­je téměř vše pod­le toho, jak on sám chce. Policie nad ním nemá žád­nou moc,...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...naro­di­lo 103 dětí. Policie začne pát­rat po dal­ších a uká­že se, že jed­ním z nich je Scott, jehož DNA se sho­du­je se skvr­nou na Kevinově tri­ku, kte­ré měl na sobě v den své smr­ti....Read more »
Les Assassins de l ordre affiche 7673

Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku

„Máme měřit dvo­jím met­rem? Jedním poli­cii a dru­hým ty ostat­ní?“ Soudce Bernard Level vyšet­řu­je nejas­nou smrt reci­di­vis­ty Sogeata, kte­rý zemřel po výsle­chu na poli­cej­ní sta­ni­ci. Z činu jsou obvi­ně­ni tři poli­cis­té. Čím hlou­bě­ji...Read more »
vlcsnap 2017 09 12 22h38m51s730

Shingeki no Kyojin 25. díl

Zeď: Útok na Stohess (3. část) V chrá­mu Víry zdí pro­bí­há mše. Kněz káže o sva­tos­ti zdí a o tom, že jejich víra posil­ní zdi a ochrá­ní lid­stvo před titá­ny. V tom pro­pad­ne stře­chou chrá­mu žen­ský...Read more »

Elitní jednotka - Tropa de Elite

Nestává se tak čas­to, že by bra­zil­ský film pře­vál­co­val evrop­ský fes­ti­val s tako­vou ver­vou, jako ty domá­cí za oce­á­nem, leží­cí na jiném kul­tur­ním mil­ní­ku. Elitní jed­not­ka s pře­hle­dem vybra­la domá­cí ceny...Read more »
large

RECENZE – Kanibal z Nine Elms

Autor: Robert Bryndza Překlad: Kateřina Elisová Nakladatelství: Grada/Cosmopolis Rok vydání v ČR: 2019 Počet stran: 464 ISBN: 978-80-271-2897-6 Anotace: Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou londýnské policie. Dokázala vyřešit...Read more »
Stránka načtena za 3,45075 s | počet dotazů: 219 | paměť: 31123 KB. | 28.11.2020 - 14:45:45