Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Policie Hamburk'
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...Ulice, Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, Specialisté a při­dá se i pre­mi­é­ro­vá řada tele­viz­ní­ho hitu ze Šumavy Policie Modrava. S novým hvězd­ným obsa­ze­ním se vrá­tí vel­ko­le­pá zábav­ní show pro celou rodi­nu Tvoje tvář má...Read more »
vlcsnap 2017 08 25 18h16m40s603

Shingeki no Kyojin 14. díl

Nemůžu se ti podí­vat do očí: Předehra na pro­ti­ú­tok (1. část) Po celém úze­mí se šíří zvěs­ti o titá­no­vi, kte­rý se při­dal na stra­nu lidí. Uvnitř zdi Sina jsou reak­ce panic­ké –...Read more »
vlcsnap 2017 09 10 16h30m01s207

Shingeki no Kyojin 23. díl

Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojen­ské základ­ně ve měs­tě Stohess za zdí Sina se pro­bou­zí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojo­vat. Právě tím­to měs­tem...Read more »
Modrava

Policie Modrava

Jeden z nej­ú­spěš­něj­ších seri­á­lů tele­vi­ze Nova se vra­cí s nový­mi díly a zno­vu divá­ky pře­ne­se do pro­stře­dí maleb­né šumav­ské pří­ro­dy, kte­rá ukrý­vá dal­ší kri­mi­nál­ní pří­pa­dy. Osm nových dílů, osm napí­na­vých veče­rů, osm vzru­šu­jí­cích...Read more »

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

...reží­ro­val. Jako reži­sér se poté podí­lel mimo jiné na seri­á­lech Policie - New York, Zákon a pořá­dek, Třetí hlíd­ka, The Wire a The Shield. „Když jsme popr­vé zača­li mlu­vit o tom­to fil­mu, chtě­li...Read more »
rukojmi

Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho.

Musí zví­tě­zit nad tro­ji­cí mla­dí­ků drží­cích v šachu otce a jeho dvě děti.Willis je býva­lý poli­cej­ní vyjed­na­vač, kte­rý se po jed­nom neú­spěš­ném pří­pa­du ukli­dí do malé­ho měs­ta, kde kaž­dý den je „no-crime“. Ovšem...Read more »
vlcsnap 2017 11 27 21h53m51s887

Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl

Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytvá­ří prud­ký vítr a proud hor­ké páry, kte­rý ochro­mí všech­ny vojá­ky. Někteří jsou odvá­ti pryč, jiní se z posled­ních sil drží okra­je zdi. Mnoho jich...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

SERIÁLY, MINISÉRIE, FILMY Marie Terezie Válku o habsbur­ské dědic­tví pro­hrá­vá. Prohrává ale i bitvu o osud své­ho man­žel­ství s Františkem Štěpánem Bavoři míří na kongeniálníVídeň, Prusové na Prahu a slí­be­ná uher­ská pomoc nepři­chá­zí. Nejsou...Read more »
zari

Premiéry v září 2012

04. 09. 12             Můj strý­ček z Ameriky Renaisův film Můj strý­ček z Ameriky je věno­ván Henrimu Laboritovi, věd­ci, zabý­va­jí­cí­mu se beha­vi­o­ris­mem, kte­rý vychá­zí z těch­to tezí: „Pro bytost je jedi­ným důvo­dem bytí být, to...Read more »
smrtíciřeka

Smrtící řeka

S thrille­rem „Smrtící řeka“ se vydá­te na vel­mi dlou­hou ces­tu za odha­le­ním sku­teč­né­ho poza­dí zby­teč­né smr­ti hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty Jacka. Chvílemi mož­ná bude­te tápat, zda jeho smrt spo­ju­jí­cí dáv­nou minu­lost se...Read more »
vlcsnap 2017 06 26 11h35m44s483

Shingeki no Kyojin - 4. díl

Noc závě­reč­né­ho cere­mo­ni­á­lu: Znovuzrození lid­stva (2. část) Je rok 850. Eren a ostat­ní mají za sebou dva ze tří let vojen­ské­ho výcvi­ku. Školící jed­not­ka 104 je prá­vě v prů­bě­hu tvr­dé­ho tré­nin­ku. Ten obsa­hu­je...Read more »
vlcsnap 2017 09 11 20h06m35s573

Shingeki no Kyojin 24. díl

Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jed­na retrospek­tiv­ní část. Několik dní před prů­cho­dem prů­zkum­né jed­not­ky Stohessem čeká kapi­tán Levi a Eren na základ­ně prů­zkum­né jed­not­ky na veli­te­le Smithe. Eren se...Read more »

#44 - Ohavný dr. Phibes (1971)

...nesta­ví na tom, že msti­tel bude zabit, ale na tom, že své pomsty sku­teč­ně dojde a ode­hra­je téměř vše pod­le toho, jak on sám chce. Policie nad ním nemá žád­nou moc,...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...naro­di­lo 103 dětí. Policie začne pát­rat po dal­ších a uká­že se, že jed­ním z nich je Scott, jehož DNA se sho­du­je se skvr­nou na Kevinově tri­ku, kte­ré měl na sobě v den své smr­ti....Read more »
vlcsnap 2017 09 12 22h38m51s730

Shingeki no Kyojin 25. díl

Zeď: Útok na Stohess (3. část) V chrá­mu Víry zdí pro­bí­há mše. Kněz káže o sva­tos­ti zdí a o tom, že jejich víra posil­ní zdi a ochrá­ní lid­stvo před titá­ny. V tom pro­pad­ne stře­chou chrá­mu žen­ský...Read more »
Les Assassins de l ordre affiche 7673

Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku

„Máme měřit dvo­jím met­rem? Jedním poli­cii a dru­hým ty ostat­ní?“ Soudce Bernard Level vyšet­řu­je nejas­nou smrt reci­di­vis­ty Sogeata, kte­rý zemřel po výsle­chu na poli­cej­ní sta­ni­ci. Z činu jsou obvi­ně­ni tři poli­cis­té. Čím hlou­bě­ji...Read more »
ZCitiho

Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50%

Sandy Patterson (Jason Bateman) má milu­jí­cí ženu, dvě roz­to­mi­lé hol­čič­ky a nároč­nou prá­ci. Život mu ztrp­ču­je jen jeho nepří­jem­ný šéf, a pro­to vyu­ži­je nabíd­ku ke změ­ně zaměst­ná­ní. Jenže za kaž­dé štěs­tí se...Read more »
raj1

Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner

Ráj mrtvých dětí je bri­lant­ně napsa­ná detek­tiv­ka zasa­ze­ná do pro­stře­dí, kde bychom záku­li­sí zlo­či­nu moc neče­ka­li, spí­še nao­pak, a o to víc vás pak pře­kva­pí neče­ka­ným rozuz­le­ním děje. Příběh začí­ná nále­zem mrt­vé­ho...Read more »
200402040822 21 grams

Čtvrtečník - 5. února 2004

V prv­ním úno­ro­vém týd­nu může­te pre­mi­é­ro­vě shléd­nout polo­a­ni­mo­va­ný a polo­hra­ný Loonney Tunes: Zpět v akci, dra­ma 21 gra­mů, Porotu a pří­běh o repor­té­r­ce jmé­nem Veronica Guerin. 21 Gramů 21 GRAMŮ je nový film od...Read more »
Pustina04

Pustina 4. díl.

Přečtěte si, co nás čeká v 4. dílu Pustiny na HBO - 20.11.2016. Policie se dozví­dá dal­ší infor­ma­ce o Karlovi. Všechno začí­ná nasvěd­čo­vat tomu, že Karel nemlu­ví o Míšině zmi­ze­ní a dal­ších udá­los­tech toho dne...Read more »
Pusti01

Pustina 1. díl.

...má roz­ho­do­vat o vyhlá­še­ní refe­ren­da o roz­ší­ře­ní těž­by. V tutéž dobu poli­cie do dia­gnos­tic­ké­ho ústa­vu v Pustině vrá­tí sedm­nác­ti­le­té­ho cho­van­ce Baloga, kte­rý ute­kl. Policie upo­zor­ňu­je na to, že by mohl mít něco spo­leč­né­ho s nále­zem...Read more »
200911141231 S

Sicilián

Další román z mafi­án­ské­ho pro­stře­dí od slav­né­ho ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Maria Puza, kte­rým se poku­sil navá­zat na úspěch Kmotra. Ačkoliv se kni­ha nesta­la best­selle­rem, stá­le před­sta­vu­je v rám­ci žán­ru pozo­ru­hod­né dílo.    ...Read more »
n200908071232 Post mortem

Post Mortem - zpátky do minulosti

...vraž­dy své mlad­ší sest­ry se švagrem. Manželé byli zavraž­dě­ni ve svém hote­lo­vém poko­ji, kde byli poz­dě­ji obje­ve­ni se setnu­tý­mi hla­va­mi polo­že­ný­mi do jejich klí­nů. Policie jen bez­rad­ně pře­šla­pu­je na mís­tě....Read more »
Febiofest vizual 2 3 300x212 1

Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv

...si mys­lel a tak z původ­ně jed­no­du­ché­ho před­se­vze­tí rych­lé pomo­ci, vybí­rá z něko­li­ka desí­tek lid­ských nešťast­ní­ků. Hlavní hrdi­na fil­mu, kte­rý svo­jí chu­tí něko­mu nezišt­ně pomo­ci se dostal až pod drob­no­hled Policie. Vahid Jalilvand,...Read more »
910 byly tady a uz nejsou1

Byly tady. Ale už nejsou...

Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě koneč­ně našla dost odva­hy...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

Televizni pro­gram na 28.02.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov. TV Barrandov Název pro­gra­mu Popis Od Do Na plac! 28.02. 02:10 28.02. 03:10 Julie a Nikolas Pokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J....Read more »