Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Pod pokličkou'
162794206 429e7d

Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 3 (Overlord, Freaks,…)

...– Po celou první polovinu si film, odehrávající se ve světě, jehož zákonitosti drží před diváky pod pokličkou s překvapivou vytrvalostí přinejmenším do poloviny stopáže, minimalisticky vystačí s postavami otce...Read more »
Kancl

Kancl (2018)

ale­spoň svým oso­bi­tým šar­mem. Hra měla být kome­dií spo­ju­jí­cí typic­ký brit­ský humor a čes­ké podá­ní nená­roč­né kome­die. Faktem je, že pod poklič­kou si pozor­ný divák všim­ne až pří­liš vel­ké sáz­ky na...Read more »
naostrinoze e1540325516246

UMĚLEC NA OSTŘÍ NOŽE od spisovatele Irvina Welshe aneb „BEGBIE je zpět!“

...Ano, dří­ve tomu ale bylo úpl­ně jinak. V době, kdy se ješ­tě neznal se svo­jí milo­va­nou ženou, byl závis­lý na nási­lí. Ale teď? Teď se zdá, že má vše pod kon­t­ro­lou,...Read more »
D2

Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE

            Kvůli uta­je­ní dosta­ly všech­ny posta­vy ve scé­ná­ři kry­cí názvy, podob­ně jako název fil­mu. Později muse­li mít všich­ni při ruce seznam názvů k roz­klí­čo­vá­ní postav. Dokonce i pro jed­no­ho ze scé­náris­tů to bylo...Read more »
Den

Den nezávislosti: Nový útok - NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM

...zvyk­lý. Jeho den se v pod­sta­tě sklá­dá z pře­mis­ťo­vá­ní těž­kých dílů z bodu A do bodu B na Měsíci,” říká Hemsworth. “Není to pro něj ta zají­ma­věj­ší prá­ce. Dobře si uvě­do­mu­je, že pat­ří do...Read more »
Instel2

Interstellar (2014)

...mezi něž neřa­dím tře­ba ani tako­vé Hvězdné vál­ky, kde je pod­le mého názo­ru dale­ko více toho „ficti­on“ než „science“. Koneckonců podob­ně to viděl i tře­ba tako­vý A. C. Clarke, a to už...Read more »
the mother 5

Matka / The Mother

...být nej­bliž­ší, či snad z pod­vě­do­mé sna­hy zaměst­nat se a unik­nout tak před smut­kem, sna­ží se být uži­teč­ná. Synovi potom­ci o ni zájem neje­ví, pokou­ší se tedy sblí­žit s Pauliným syn­kem Jackem. Zároveň chce vyho­vět...Read more »

Piráti z Karibiku - Na konci světa - Potřetí a tentokráte v asijských vodách.

...podob­né­ho při­ho­di­lo? Troufám si říci, že ano. Bohužel, inter­ne­to­vé vody jsou v tom­to smě­ru poně­kud měl­ké. Tvůrci zary­tě mlčí a  popí­ra­jí coko­liv, co se pro­pa­sí­ru­je skrz ten­kou škví­ru pod poklič­kou záslu­hou...Read more »

Kotlety s rýží a vínem. Konečně ten správný recept!

...na pán­vi ope­če­me sko­ro dohně­da. Opláchnutou rýži osmah­ne­me na ole­ji, oso­lí­me oko­ře­ní­me, pod­li­je­me vaří­cí vodou a podu­sí­me. Na měk­ké kot­le­ty navrst­ví­me ope­če­nou cibu­li, na cibu­li dáme podu­še­nou rýži, zasy­pe­me strou­ha­ným sýrem...Read more »
domácímasky

Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti

Každá žena chce být krás­ná, cítit se pro sebe a své oko­lí atrak­tiv­ní a žádou­cí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krás­nou pleť bez podráž­dě­ní, pupín­ků či jiných nedo­stat­ků. Ano, sly­ší­te dob­ře! Právě pleť může...Read more »
bylinkovy.olej

Bylinkový sirup

Bylinkový sirup skvě­le osvě­ží v tep­lém obdo­bí, pěk­ně vychla­ze­ný a podá­va­ný s kost­ka­mi ledu. Suroviny: 500 g čer­s­tvých byli­nek (nej­čas­tě­ji se dává heř­má­nek, levan­du­le, máta, anýz, roz­ma­rýn, meduň­ka) 3 lit­ry vody 3 kg cuk­ru...Read more »
mátovýsirup

Mátový sirup

Suroviny: 2 šál­ky cuk­ru 2 šál­ky vody 2 šál­ky nadrob­no natr­ha­ných máto­vých líst­ků Postup: Směs povař­te pět minut pod poklič­kou, a pak nech­te 15 minut chlad­nout. Nalijte do tma­vých skle­ni­ček a ucho­vá­vej­te...Read more »
HolkyMale

Příručka pro šikovné holky

kamuflá­ží vyro­bíš bati­ko­vá­ním s nepra­vi­del­ný­mi vzo­ry. Než trič­ko pono­říš do bar­vi­cí láz­ně pod­le vlast­ní­ho výbě­ru, uvaž na něm něko­lik uzlů. Když násled­ně trič­ko roz­vá­žeš, zís­káš vzo­ry podob­né kvě­ti­nám. Zvolenou část trič­ka...Read more »