Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky

...ve svě­tě krás­ných, ale najít i vlast­ní ces­tu ke štěs­tí. V úlo­ze tří kama­rá­dů se obje­vu­je úspěš­né trio z kul­tov­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Partička – Michal Suchánek, Richard Genzer a Ondřej Sokol. „Klíčové bylo,...Read more »

Blade: Trinity

...Díky tomu jdou teď po Bladovi nejen upí­ři, ale i FBI. A jak poz­dě­ji zjis­tí­me, tyto dvě ban­dy se tro­chu pře­krý­va­jí. Jsou tu i jiní lov­ci upí­rů. Partička, kte­rá si říká Nightstalker a kte­rá Bladovi...Read more »
wick

John Wick - 101 minut nenáročné filmové podívané

Smutné pro­bu­ze­ní do prázd­né­ho bytu Johna Wicka nena­pl­ňu­je žád­nou rados­tí. Všechno mu při­po­mí­ná milo­va­nou ženu, kte­rá náh­le umí­rá. John pro­pa­dá smut­ku a chmur­nou nála­du v roz­lehlém domě naru­ší až návště­va zásil­ko­vé služ­by....Read more »
200605180819 district3

District!

Další maďar­ská zále­ži­tost dora­zi­la do našich kin. Nepočítám-li fil­my typu Škyt, kte­ré stá­ly na pokra­ji zájmu divác­ké veřej­nos­ti, jde po loň­ském úspě­chu Revizorů o dru­hý sní­mek, u kte­ré­ho se nebu­de­te nudit. Celý děj...Read more »

Choking Hazard

Partička tragé­dů, kte­ří asi nema­jí nic lep­ší­ho prá­ci, se, pod vede­ním své­ho sle­pé­ho duchov­ní­ho vůd­ce, zabý­vá hle­dá­ním smys­lu živo­ta. Odjedou na víkend roz­jí­mat kam­si do kři­vo­klát­ských lesů, do mote­lu Halali,...Read more »

Madagaskar

Jako jeden z prv­ních vyso­ce oče­ká­va­ných kres­le­ných fil­mů letoš­ní­ho roku (dal­ší smršť se chys­tá) se nám do kina vlou­pa­li čty­ři tuč­ňá­ci kor­mi­d­lu­jí­cí loď do Antarktidy a spo­lu s nimi zeb­ra, lev, hroch a žira­fa...Read more »

Obvyklí podezřelí

Znáte Keysera Sozeho? Neznáte? Tak to pozor, moh­li bys­te totiž dopad­nout tak jako par­tič­ka lidí ve fil­mu Obvyklí pode­zře­lí. Doporučuji se s ním sezná­mit. Podle ame­ric­ké aka­de­mie jde o film s nej­lep­ším...Read more »
rukojmi

Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho.

Musí zví­tě­zit nad tro­ji­cí mla­dí­ků drží­cích v šachu otce a jeho dvě děti.Willis je býva­lý poli­cej­ní vyjed­na­vač, kte­rý se po jed­nom neú­spěš­ném pří­pa­du ukli­dí do malé­ho měs­ta, kde kaž­dý den je „no-crime“. Ovšem...Read more »

Dům voskových figurín

Dark Castle Entertainment při­chá­zí s dal­ším horo­rem, ten­to­krát jde o rema­ke fil­mu House of Wax (Dům vos­ko­vých figurín) z roku 1953. Partička tee­nage­rů jede na fot­ba­lo­vý zápas, ale zablou­dí a uvíz­nou kde­si v lese, kde...Read more »
LaLa

La La Land je jediná světlá chvilka v nabídce televizí do konce roku

...co bude posled­ní den v roce, pros­tě spe­ci­ál­ní vydá­ní pořa­dů, jako je tře­ba Prima Partička – Silvestr 2018, Tvoje tvář má zná­mý hlas - Silvestr z kara­va­nu, Barrandovský Silvestr 2018… a další...Snad jedi­né,...Read more »
Lupici

Lupiči paní domácí - „Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna!“

Tak zní podti­tul nové kome­die s Tomem Hanksem v hlav­ní roli. Je prav­da, že lou­pež sice byla usku­teč­ně­na, ale její strůj­ci si její­ho výtěž­ku pří­liš neu­ži­jí. V domě své­ráz­né kor­pu­lent­ní paní Munsonové,...Read more »

Jeepers Creepers 2

...půjde zase spát. Partička bas­ket­ba­lis­tů se vra­cí z vyhra­né­ho tur­na­je domů, ale náho­dou jim prask­ne pne­u­ma­ti­ka a po chví­li dru­há. Bohužel řidič­ka auto­bu­su, ani nikdo z ces­tu­jí­cích, neu­mí kolo vymě­nit, tak­že musí na sil­ni­ci...Read more »
mumie

Mumie - Upřimně nevím, co si mám o takovémto přehmatu myslet.

Théby, měs­to živých, kle­not říše fara­o­na Setiho I., síd­lo Imothepa, velek­ně­ze fara­o­no­va a stráž­ce mrtvých. Rodné měs­to Anck Su Namun, fara­o­no­vi vyvo­le­né, žád­ný jiný muž se jí nemohl dotknout. Když fara­on...Read more »
Prc02

Prci, prci, prcičky 2 - pokračování kultovní „sex“ komedie

Mysleli jste si, že exis­tu­je pro­du­cent, kte­rý se jed­nu výdě­leč­nou „krá­vu“ nepo­ku­sí podo­jit ale­spoň dvakrát?Nemysleli!Fajn.Je vidět, že nejste blbý.Po úspě­chu prv­ní­ho dílu, kte­rý vytě­žil dva­náct­krát tolik (125 USD) než stál,...Read more »

Česko verze A, B a C

...že žijeme v zemi, kde si obskurní partička SPD Tomia Okamury postahuje obrázky mladých žen z Německa a vloží jim do úst roztomilé citace o tom, kterak je jediná možnost...Read more »
hp_bg

Bobule

Herecké obsa­ze­ní: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský Miroslav Táborský Děda Kozderka Tomáš Matonoha Lucie Benešová KájaMarkétka EXPLIKACE Honza je...Read more »
word image

ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie

PREMIÉRA 7.LISTOPADU Příběh fil­mu reži­sér­ky Lenky Kny, nato­če­ný pod­le námě­tu sce­nárist­ky Hany Cielové, se ode­hrá­vá na odleh­lé vyso­ko­hor­ské cha­tě na Slovensku. Tam se sho­dou náhod ocit­ne hlav­ní hrdin­ka, úspěš­ná maji­tel­ka...Read more »
Plaz

Pláž - Po 18 hodinách v zadní kabině letadla, po třech pitomých filmech, dvou jídlech v plastiku, šesti pivech a bezesné noci jsem konečně přistál... v Bangkoku.

...toto mís­to sice exis­tu­je, ale že po čase to pře­sta­ne být tím, po čem jsme tou­ži­li a že sku­teč­ný ráj najde­me jen sami v sobě. Partička nezá­vis­lých lidí, kte­ří v tom­to fil­mu najdou své úto­čiš­tě...Read more »

Temný úsvit - Mohlo to vyjít jen na VHS. A tak buďme rádi aspoň za to DVD.

Dieter Dengler snil už jako malý o tom, že se bude vzná­šet v obla­cích. Přesněji řeče­no, vzná­šet a kro­pit. Jen málo­ko­mu se poštěs­tí zhmot­nit dět­ská přá­ní, Dieterovi však ano. V ces­tě za kok­pi­tem nevá­há...Read more »
expendables 2 the last supper wide

Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho

Jsou zpět. Barney Ross a jeho par­tič­ka postra­da­tel­ných žol­dá­ků opět roz­pou­tá­va­jí pekel­né infer­no plné­ho střel­né­ho pra­chu, ustře­le­ných hlav, namaka­ných sva­lů a neza­po­me­nu­tel­ných hlá­šek, aby nako­nec pomsti­li smrt jed­no­ho muže ze svých řad...Read more »
RR01

Rychle a zběsile 7 - 60 %

Sedmý díl série škva­ří gumy na ces­tě, kte­rou popr­vé posta­vil díl pátý a kte­rá je pro­špi­ko­va­ná praskli­na­mi způ­so­be­ný­mi dílem šes­tým. Od před­cho­zí­ho dílu se ovšem tvr­dě odrá­ží i zbě­si­lá sed­mič­ka, kte­rá ale...Read more »
blockers poster wide

Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60%

Další ame­ric­ká kome­die o tom, jak chce par­tič­ka lidí zažít nej­lep­ší matu­rit­ní ples své­ho živo­ta a tak tro­chu se to zvrt­ne? Ne! Tohle je neotře­lá kome­die z pohle­du rodi­čů. Rodičů pří­liš sta­rost­li­vých, neschop­ných...Read more »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

Natáčení let­ní kome­die Bajkeři pod­le scé­ná­ře dnes jed­no­ho z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších auto­rů, Petra Kolečka, zača­lo kon­cem květ­na v praž­ských loka­cích, násled­ně se štáb pře­su­nul do Jedovnice, točit se bude celý čer­ven v půvab­ném pří­rod­ním...Read more »
Polivk

Rozhovor s Annou Polívkovou

Co vás pře­svěd­či­lo k účin­ko­vá­ní ve fil­mu Špunti na vodě? Ten scé­nář byl hroz­ně hez­ký a samo­zřej­mě také zají­ma­vá par­ta kole­gů a poho­do­vý pan reži­sér Chlumský, kte­rý umí hod­ně vtip­ně vyprá­vět růz­né his­tor­ky....Read more »
374654

Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer

Koncem Ledna měla pre­mi­é­ru roman­tic­ká kome­die Miluji tě mod­ře. Scénář vzni­kl před jede­nác­ti lety a napsal ho Jaroslav Papoušek, kte­rý se jeho rea­li­za­ce už ale nedo­žil. A tak ležel v šuplí­ku, do doby,...Read more »
Trojan

Rozhovor s Ondřejem Trojanem

Jak jste se dostal jako pro­du­cent a reži­sér hra­ných fil­mů k pro­du­ko­vá­ní celo­ve­čer­ní­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu? Někdy v roce 2009 bez ohlá­še­ní zakle­pa­la na dve­ře naší kan­ce­lá­ře dosti pito­resk­ní par­tič­ka: spi­so­va­tel Pavel Šrut, maji­tel...Read more »