mp poppins 2 2048x858.089209

Mary Poppins se vrací (Mary Poppins Returns) – Recenze – 50%

...opravený papírový drak či mluvící rukojeť na deštníku, animovaní tučňáci, starý admirál bydlící naproti domu Banksových a běžné zvyklosti Mary Poppins, která se například místo chůze do schodů raději ladně...Číst dál »
městovnoci2 e1547501975535

Město v noci

...o nej­růz­něj­ší světýl­ka. Například pomo­cí lam­pi­o­nů, reflek­to­rů, ohňostro­je, sví­ček v dýni a prs­ka­vek. Přístav Na měs­to se sná­ší noc a do pří­sta­vu při­plou­vá loď A co všech­no v pří­sta­vu krás­ně září? Parník, bóje, maják, blesk či plank­ton....Číst dál »

Scarface (Zjizvená tvář)

V květ­nu 1980 ote­vřel Fidel Castro kubán­ský pří­stav Mariel s jas­ným zámě­rem nechat někte­ré obča­ny odjet za pří­buz­ný­mi do Spojených stá­tů. Do sedm­de­sá­ti dvou hodin bylo 3000 ame­ric­kých lodí...Číst dál »

23. ročník výročních cen Český lev

...Martin (Česká tele­vi­ze), režie: Petr Zahrádka Labyrint (Česká tele­vi­ze), režie: Jiří Strach Mamon (HBO Europe), režie: Vladimír Michálek Policie Modrava (TV Nova), režie: Jaroslav Soukup Přístav (TV Prima), režie: Jana...Číst dál »
cesky lev soska vyska

Slavnostní vyhlášení vítězů Českého Lva se uskuteční v sobotu 5. března 2016 v pražském Rudolfinu.

...Nikolaev, Jiří Chlumský Doktor Martin (Česká tele­vi­ze), režie: Petr Zahrádka Labyrint (Česká tele­vi­ze), režie: Jiří Strach Mamon (HBO Europe), režie: Vladimír Michálek Policie Modrava (TV Nova), režie: Jaroslav Soukup Přístav...Číst dál »
cesky lev soska vyska

Český lev 2016 - výsledky

...Jiří Chlumský Doktor Martin (Česká tele­vi­ze), režie: Petr Zahrádka Labyrint (Česká tele­vi­ze), režie: Jiří Strach Mamon (HBO Europe), režie: Vladimír Michálek Policie Modrava (TV Nova), režie: Jaroslav Soukup Přístav (TV...Číst dál »
Hra03

Hra o trůny – The Red Woman (S06E01)

...zemře, pro­sí aby ušet­ři­ly ale­spoň život jeho jedi­né­ho syna, ale Ellaria sli­bu­je, že sla­bí lidé nikdy nebu­dou vlád­nout Dorne zno­vu. V Královském přístavišti[editovat | edi­to­vat zdroj] Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)...Číst dál »
dům žen

LAMBERT, Karine. Dům žen bez mužů. Aneb když se ztratí láska, pověs na hřebík otevřené nůžky!

Název romá­nu svá­dí k před­sta­vě, že by se moh­lo jed­nat o femi­nis­tic­ký výkřik zhr­ze­ných žen. Prvoplánově to tak i vypa­dá. Je zde však jed­no vel­ké ALE. Osudy pěti žen v domě, kam...Číst dál »
k i ek

Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 2017

Ve čtvr­tek 27. čer­ven­ce se kona­la v kině Atlas novi­nář­ská pro­jek­ce fil­mu Křižáček, kte­rý na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech zís­kal Křišťálový gló­bus za nej­lep­ší film. Po pro­jek­ci pak pro­běh­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce,...Číst dál »
pictureprovider

Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi

Běžně peču­je­me o své zdra­ví, cho­dí­me na pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ky. V kaž­do­den­ním sho­nu ale zapo­mí­ná­me na part­ner­ství, že i o ně musí­me pečo­vat. Stolen Due je psy­cho­log a ředi­tel dán­ské­ho Centra pro roz­voj rodi­ny....Číst dál »
Benatkyjb

JAKÁ JE ŠANCE NA ZÁCHRANU BENÁTEK?

Lidé bro­dí­cí se po kole­na uli­ce­mi, nená­vrat­ně poško­ze­ná bazi­li­ka sva­té­ho Marka, ško­dy odha­do­va­né více jak na jed­nu mili­ar­du eur, 30 lid­ských obě­tí. To vše napácha­ly sil­né bouř­ky, kte­ré minu­lý...Číst dál »
Vesel

Je ve Veselí veselo?

Radka Třeštíková pat­ří mezi autor­ky, o kte­rých je posled­ní dobou hod­ně sly­šet a kaž­dá nová kni­ha je netr­pě­li­vě oče­ká­vá­na. Nejinak tomu bylo u aktu­ál­ní novin­ky Veselí, kte­rá se od pře­cho­zích odli­šu­je...Číst dál »
p06j4zb7

RECENZE: Bodyguard

...špat­ně, pro­to­že i na akci samo­zřej­mě dojde, jen ne v tako­vém měřít­ku, jako když Jack Bauer vystří­lí přístav/stadion/ropnou plo­ši­nu nebo coko­li dal­ší­ho, co se mu poved­lo vykli­dit tím­to způ­so­bem.     Co se...Číst dál »
0038266535 tvoriva dilna celorocni inspirace a101f0f14185 v

Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky

Máte tvo­ři­vé­ho ducha? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce na tvo­ře­ní? Chcete si vyzdo­bit svůj byt v době růz­ných svát­ků? Tak nevá­hej­te a sáh­ně­te po novin­ce s názvem Tvořivá díl­na. Rozhodně bude­te nad­še­ni tak jako...Číst dál »
vlcsnap 2019 03 06 22h48m51s777

Tento čtvrtek vstupuje do českých film nová marvelovka Captain Marvel. V ukázce na film si zahrál i Jakub Kraus – český Muž roku 2015 a trenér českých celebrit a výživový poradce profesionálních sportovců. Spolu s manželkou Evou v Londýně vyzkoušeli náročný trénink, kterým procházela hlavní herečka Brie Larsonová.

Hlavní posta­vou fil­mu Captain Marvel je býva­lá armád­ní pilot­ka Carol Denversová, ze kte­ré sta­la jed­na z nej­moc­něj­ších super­hr­di­nek svě­ta. Herečka Brie Larsonovou, kte­rá roli super­hr­din­ky ztvár­ňu­je, muse­la před natá­če­ním...Číst dál »

Tý potvoře to nedaruju

...extravagantně nalakovaných nehtů. A pak už překvapení neberou konce. „Staromódní“ papírový časopis se během její nepřítomnosti změnil v internetový magazín. Ze čtyřicátnice Imogen je náhle dinosaurus a „Šedý vlas“, jak...Číst dál »
EST

EMMA STONE

...spo­leč­ně s Ryanem Reynoldsem a Nicholasem Cagem, kte­rá by měla mít pre­mi­é­ru v roce 2013. Mezi její dal­ší fil­my pat­ří napří­klad nezá­vis­lé dra­ma Papírový hrdi­na, ani­mo­va­ná kome­die Marmaduk spo­leč­nos­ti Twentieth Century Fox, úspěš­ná...Číst dál »
Asterx

Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40%

Není od věci, že jsem se dostal na pro­za­tím posled­ní­ho Asterixe v rám­ci neděl­ní sle­vy, kdy mís­to 249 Kč  stál 3D film pou­ze 100 Kč.. Ráno bylo kino plné dětí, fron­ty...Číst dál »
Porad

Pořád jsem to já - O tvůrcích

...Mulroneyho a Michele Mulroney Papírový hrdi­na, sní­mek Richarda La Gravenese Mezi řád­ky a film Barryho Sonnenfelda Rodinná dovo­le­ná a jiná neštěs­tí. Parrish se naro­dil v Richmondu ve Virginii, vyrůs­tal v texaském Planu a v sou­čas­né...Číst dál »
594787

Tý potvoře to nedaruju

...extravagantně nalakovaných nehtů. A pak už překvapení neberou konce. „Staromódní“ papírový časopis se během její nepřítomnosti změnil v internetový magazín. Ze čtyřicátnice Imogen je náhle dinosaurus a „Šedý vlas“, jak...Číst dál »
Sirotsinec02

Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město

Druhému pokra­čo­vá­ní toho­to dob­ro­druž­né­ho pří­bě­hu se nada­lo odo­lat. Hned na začát­ku mě pří­jem­ně pře­kva­pi­lo, že autor dal na začá­tek kni­hy foto­gra­fie a popis­ky podiv­ných dětí a dal­ších postav, se kte­rý­mi...Číst dál »
18447248 10208515815204990 6827311579403230286 n

„Renovace voskovek“

Renovace sta­rých vos­ko­vek Také máte doma vos­kov­ky, kte­rým děti již sun­da­ly papí­ro­vý kabá­tek? A také dost špi­ní a pova­lu­jí se všu­de mož­ně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se roz­hod­li, že si...Číst dál »
Led

Ledové království - Moje první knihovnička

Už pátým rokem úto­čí na dět­ský svět a kapsy rodi­čů ani­mo­va­ný rodin­ný muzi­kál Ledové krá­lov­ství. V pod­sta­tě dnes nepo­tká­te jedi­nou hol­čič­ku ve věku 4 +, kte­rá by si nepřá­la být...Číst dál »
Rumcajs

Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů

Je to už pade­sát let, co vídá­me pohád­ky o Rumcajsovi ve večer­níč­ku. Nyní na osla­vu toho­to výro­čí vznik­lo toto namlu­ve­né cd s názvem Rumcajsova lou­pež­nic­ká kníž­ka & Vánoce u Rumcajsů. Večerníčkové...Číst dál »
Sipkova

Šípková Růženka

Ze spo­je­ní kla­sic­kých pohá­dek s pro­sto­ro­vý­mi ilu­stra­ce­mi jed­no­ho ve svě­tě vel­mi zná­mých čes­kých výtvar­ní­ků vze­šla série uni­kát­ních pro­sto­ro­vých pohá­dek – v Albatrosu vyšla letos Šípková Růženka, Popelka, Sněhurka a sedm trpas­lí­ků...Číst dál »

Ukradená vzducholoď

Zemanovský dob­ro­druž­ný film na moti­vy Julesa Verna o ukra­de­né vzdu­cho­lo­di, nehoř­la­vém ply­nu, taju­pl­ném ost­ro­vu, pirá­tech, zla­tu a pěti­ci klu­ků, kte­rá tohle všech­no pro­ži­je. Na jubi­lej­ní výsta­vě v Praze na Výstavišti roku...Číst dál »