Lidice

...by se film změ­nil, kdy­by u pří­pra­vy rea­li­za­ce byl samé­ho počát­ku. Každopádně se film Lidice stal sle­do­va­ným pro­jek­tem. Příběhy jed­not­liv­ců nemě­ly zastí­nit trage­dii obča­nů celé obce a sou­čas­ně by měl pří­běh půso­bit...Read more »
Dum v ulici nadeje web

Menna van Praag: Dům v ulici Naděje

...Příběhy, kte­ré ať ote­vře­te kde­ko­liv, vždy vás oslo­ví něčím „pod nimi“. A není to jen vůně čoko­lá­dy. Sladká, něž­ná a návy­ko­vá je Menna van Praag. Opět to doká­za­la tou­to kni­hou! O autor­ce...Read more »

Brazil

Kina jsou zahl­ce­na sci-fi pří­běhy o Borzích, Mormonech, a dal­ších mimo­zem­ských bytos­tech. Futuristických vizích hi-tech spo­leč­nos­ti jakož­to správ­ců gala­xií a alter­na­tiv­ních rea­lit. Zcela odliš­ný pohled na blíz­kou budouc­nost 20. sto­le­tí nabí­zí poně­kud pesi­mis­tic­ký sní­mek...Read more »