Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Panorama'
006

PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 2016

...jsou i tex­ty z oblas­ti robo­ti­ky. Letní spe­ci­ál se mi líbil a urči­tě se k němu budu vra­cet. Hodnocení: 90 % Autor: kolek­tiv auto­rů Název: PANORAMA 21. STOLETÍ Datum vydá­ní: 5.5. 2016 Nakladatelství: RF HOBBY, s.r.o....Read more »
MFFP Posters Tiskovka2

25. ročník Febiofestu v novém kabátě

...pre­mi­é­ry čes­kých sním­ků a divác­ké fil­my s fil­mo­vý­mi hvězda­mi pro všech­ny. Na dru­hé stra­ně jej vyva­žu­je sek­ce Panorama, jež mapu­je tren­dy a oce­ňo­va­né sním­ky z význam­ných svě­to­vých fil­mo­vých fes­ti­va­lů. Vlajkovou lodí pro­gra­mu je sou­těž­ní...Read more »
DSC00657

Festival krátkých filmů ve Světozoru

...Soutěž 2, Panorama, České fil­my, Soutěž 1, Labo (expe­ri­men­tál­ní sním­ky) a Divné dny (setká­ní lidí v růz­ném čase a dnech). V sek­ci Panorama se pro­mí­ta­ly násle­du­jí­cí sním­ky. Film Bezpečí vyprá­ví o poklad­ní v nele­gál­ní her­ně,...Read more »

27. MFF Praha – Febiofest předá cenu Kristián herečce Ivě Janžurové

...Panorama, Generace, Queer Now a sek­ce Classics věno­va­ná Maxu Ophülsovi Zachovány zůstá­va­jí sek­ce, jež mají na Febiofestu vel­kou obli­bu, jako napří­klad Panorama (sek­ce nových fil­mů od zvuč­ných jmen svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie a z význam­ných...Read more »
Abel Ferrara febiofest

Febiofest zahájí v  Obecním domě s  režiséry Agnieszkou Hollandovou a Abelem Ferrarou, kteří v  Praze představí své nejnovější filmy

...nebo do živo­ta rocko­vé iko­ny v  doku­men­tu Janis. Sekce Panorama bude letos zamě­ře­na na sou­čas­né tren­dy fes­ti­va­lo­vých fil­mů, uvi­dí­me v  ní tak napří­klad posled­ní sní­mek Angely Schanelecové Cesta snů, kte­rý...Read more »
DSC00210

Zpráva z tiskové konference k letošnímu Febiofestu

...Panorama, Jiný břeh, ad. Novinkou jsou sek­ce Nová Evropa, Masters (nej­ak­tu­ál­něj­ší díla svě­to­vých reži­sé­rů), Central Park (main­stre­a­mo­vé fil­my a pre­mi­é­ry), Noční cir­kus (půl­noč­ní pro­mí­tá­ní), Hi-Fi Docs (hudeb­ní doku­men­ty), ad. Jako kaž­dý...Read more »
FografujemeZrcadlovko

Bouška Luděk, Lukeš Martin: Fotografujeme digitální zrcadlovkou DSLR - 100 %

Máte doma dob­rý foťák, ale jedi­né foto­gra­fo­vá­ní, kte­ré ovlá­dá­te, je na režim „Auto“. Víte, že ta dra­há věcič­ka má poten­ci­ál, ale ani za mák nero­zu­mí­te pojmům, jako jsou ISO, ostře­ní,...Read more »
Porad

Pořád jsem to já - O tvůrcích

...Radio Network a jako novi­nář pro celou řadu tiš­tě­ných médií. Pro aus­tral­skou tele­vi­zi reží­ro­val doku­men­tár­ní pro­jek­ty a za svůj dra­ma­tic­ký krát­ký film Fugue zís­kal v roce 2004 na fes­ti­va­lu v Berlíně cenu Panorama Jury...Read more »

Festival Jeden svět

...V zaje­tí mys­li, Jugoskop, Cesty ke svo­bo­dě, Moc médií, Takzvaná civi­li­za­ce, Český pohled, Panorama, Ozvěny fes­ti­va­lu Freedom Film Fest a Jeden svět dětem. Promítané fil­my jsou v původ­ním zně­ní, kte­ré dopl­ňu­jí ang­lic­ké a čes­ké...Read more »

Od 6. do 15. října 2014 budou mít čeští a slovenští diváci příležitost zhlédnout filmy ze špičkových mezinárodních filmových festivalů. Díky jedinečné filmové přehlídce Be2Can získají poprvé možnost ve vybraných kinech, na Video-On-Demand a v televizi vidět snímky promítané letos v Berlíně, Benátkách a Cannes.

...nád­he­ra (nomi­na­ce na Zlatou pal­mu, Cannes 2013), ale také na pre­mi­é­ro­vé uve­de­ní Fausta (Zlatý lev, Benátky 2011) či žánro­vé pře­kva­pe­ní Iron Sky (Panorama, Berlinale 2012). „ Společnost O2 je pro nás...Read more »
Sweet

Swing Kids (1993)

Swing Kids je ame­ric­ký film ode­hrá­va­jí­cí se v roce 1939 v nacis­tic­kém Německu. Matně si pama­tu­ji, že jsem jej už kdy­si viděl na obra­zov­kách čer­s­tvě se naro­di­vší TV NOVA v hlav­ním vysí­la­cím čase...Read more »

V sobotu 18.ledna proběhla další část Festivalu krátkých filmů v Praze.

...uká­zal spo­leč­ný život zdra­vých a posti­že­ných lidí, a film Lampa, ve kte­rém vzni­ka­ly neu­vě­ři­tel­né situ­a­ce. V nedě­li 19.ledna pokra­ču­je fes­ti­val sek­ce­mi Panorama, Polish Shorts, České fil­my, Labo, Blue Tongue Films 2, Brutal Relax...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...dra­ma Jana Hřebejka Kawasakiho růže, kte­ré zís­ka­lo dvě ceny na fes­ti­va­lu Berlinale, včet­ně ceny za nej­lep­ší film v nesou­těž­ní sek­ci Panorama, a také dva České lvy z deví­ti nomi­na­cí. V nepo­sled­ní řadě stá­la TV...Read more »
Novinka vinny most z vinice sv. Klara 3

Vinobraní sv. Kláry se koná už příští víkend - Nabídne nejen víno, ale i burčák, pálenky a nově také mošt z místních hroznů

Vinice sv. Kláry pat­ří roz­hod­ně ke kle­no­tům mezi čes­ký­mi vini­ce­mi. Dlouhá tra­di­ce pěs­to­vá­ní vína, skvě­lá polo­ha i jedi­neč­ný výhled ji jak před­ur­ču­jí k pro­duk­ci kva­lit­ních hroz­nů, tak také z ní činí ide­ál­ní pro­stře­dí, kde...Read more »