krysi kralovny 3 demoni 1

#2042: Krysí královny 3: Démoni

jemu? Komiks "Krysí královny 3: Démoni" zakoupíte na stránkách eshopu Crew.Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:Krysí královny 1: Šmrncem a magií Krysí královny 2: Do dáli se vinoucí chapadla N'Rygothova...Read more »
krysi kralovny 2 1

#1966: Krysí královny 2: Do dáli se vinoucí chapadla N’Rygothova - 70 %

Krysí krá­lov­ny 2: Do dáli se vinou­cí cha­padla N’Rygothova (Rat Queens 2: The Far Reaching Tentacles of N’rygoth) Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2019. Původně vychá­ze­lo jako čís­la 6 až...Read more »
krysi kralovny smrncem a magii 1

#1837: Krysí královny 1: Šmrncem a magií - 80 %

Krysí královny 1: Šmrncem a magií (Rat Queens 1: Sass and Sorcery) Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vycházelo jako čísla 1 až 5 série "Rat...Read more »
O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

Říjen při­ne­se na obra­zov­ku tele­vi­ze Nova hned něko­lik novi­nek v pro­gra­mu. Fanoušci detek­tiv­ních pří­bě­hů se mohou těšit na nové epi­zo­dy úspěš­né­ho seri­á­lu Dáma a Král, kte­ré budou opět plné momen­tů napě­tí, humo­ru...Read more »
doba ledova 4 zeme v pohybu klasika opet oziva

Doba ledová 4: Země v pohybu – klasika opět ožívá!

Díky humor­né vever­ce, kte­rá nikdy nemů­že dostat svůj milo­va­ný ořech, všich­ni moc dob­ře zna­jí pohád­ko­vou ságu Doba ledo­vá. Nejenom vever­ka, ale i ostat­ní posta­vič­ky srší humo­rem, kte­rý zaujme neje­nom děti, ale...Read more »

Doba ledová 2: Obleva

Po čtyřech letech se do kina vra­cí trio pout­ní­ků ledo­vou kra­ji­nou. A s nimi samo­zřej­mě VEVERKA! Třemi hlav­ní­mi hrdi­ny Oblevy jsou stej­ně jako v prv­ním díle mamut Manny, leno­chod Sid a tygr Diego. Ti...Read more »
DobaLedová

Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu

Tak dou­fám, že už všech­no kon­čí, pro­to­že Doba Ledová 4 už začí­ná vařit z vody. První díl, kte­rý už šel před mno­ha a lety nám uká­zal pří­běh leno­cho­da, tyg­ra a mamu­ta, kte­ří pomo­cí...Read more »
DobaLedova

Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek

Nic pro­ti jiným dobám, ale doba ledo­vá je pros­tě doba ledo­vá, to pře­ce víte všich­ni, ne? A pro­to ani film pře­ce nemů­že být špat­ný. Hlavní linie pří­bě­hu se točí kolem mamu­ta...Read more »
DomLed3

Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %

Do letoš­ní­ho hor­ké­ho léta se dostá­vá chla­di­vá ame­ric­ká ani­mo­va­ná kome­die Doba ledo­vá: Mamutí drc­nu­tí. Jejími hlav­ní­mi hrdi­ny je opět mamu­tí rodin­ka v čele s tať­kou Manny, mam­ku Ellie a jejich dce­rou Broskvičkou, kte­ré...Read more »
Ledová krev

Elly Blakeová - Ledová krev

...a Ruby je  jedi­ný člo­věk na svě­tě, kte­rý jim může pomoct. Ledová krev je fan­ta­sy pří­běh plný napě­tí, akce, intrik i roman­ti­ky. Bohužel je ale i před­vi­da­tel­ný a hod­ně při­po­mí­ná jiné young adult fan­ta­sy...Read more »
757469 350 0 fit

Kárová dáma – čtení, u kterého se budete červenat

Hledáte kni­hu, při kte­ré se bude­te smát, pře­mýš­let a čer­ve­nat záro­veň? Šárka Zmatlíková je autor­kou romá­nu Kárová dáma, kte­rý spl­ňu­je všech­ny před­po­kla­dy báječ­né­ho čte­ní.  Klára vám bude vyprá­vět svůj život­ní pří­běh. Přesně...Read more »
200509232014 4

Padlé ženy

Snímek inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi osu­dy žen, jež byly pro­ti své vůli zadr­žo­vá­ny v domech řádu milo­srd­ných sester Marie Magdalské v Irsku v polo­vi­ně 60. let minu­lé­ho sto­le­tí. Hlavní rámec fil­mu tvo­ří osu­dy tří mla­dých dívek...Read more »

Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.

Sotva se naši hrdi­no­vé otře­pa­li z vyčer­pá­va­jí­cí­ho stře­tu s šav­lo­zubý­mi tyg­ry, už se na ně řítí dal­ší nebez­pe­čí. A to hned ve dvou vár­kách! Krom toho, že se jim pod­la­mu­je led pod noha­ma...Read more »
ice

Doba ledová

Mamut + tygr + leno­chod + šav­lo­zu­bá vever­ka na dru­hou = zachrá­ně­né dítě a kopa sran­dy k potr­há­ní Doba Ledová    Když vzni­kl pro­pa­dák Titan A.E. od spo­leč­nos­ti 20th Centuty Fox, tak Fox...Read more »
Ester

Ester Kočičková - dvorní dáma

Jaká je vaše dvor­ní dáma v pohád­ce Řachanda? Ona se vlast­ně nijak nepro­je­vu­je. S dru­hou dvor­ní dámou jsme troš­ku nepře­jí­cí, ale naštěs­tí se to nestih­ne pří­liš pro­je­vit. Myslím, že jsme tro­chu praš­tě­né...Read more »
KArovaDama

Šárka Zmátlíková: Kárová dáma

Máte rádi záha­dy? Takové ty záha­dy, kdy vás autor donu­tí kníž­ku pře­číst celou, jinak se nedo­zví­te prav­du? Pokud ano, tak vás zajis­té zaujme nová kníž­ka Kárová dáma, od spi­so­va­tel­ky Šárky...Read more »

Alexander Dumas ml. - Dáma s kaméliemi

...D. ml. se lite­ra­tu­ře jako tako­vé začal věno­vat až v důsled­ku kru­tých finanč­ních tís­ní, což něco vypo­ví­dá o jeho živo­tě. I jeho nej­slav­něj­ší kni­ha Dáma s kaméli­e­mi (kte­rá se vel­mi pro­sla­vi­la rov­něž jako muzi­kál,...Read more »
1618

Doba ledová 2: Obleva

V této akč­ní adven­tu­ře z pohle­du 3. oso­by se vra­ce­jí zná­mí hrdi­no­vé, na něž čeká zbru­su nové ledo­vé dob­ro­druž­ství! Ledovce začí­na­jí tát a Manny, Sid a Diego se pokou­ší unik­nout z údo­lí, kte­ré bude brzy...Read more »
Utek

Útěk (Flukt) - 58%

...před­cho­zí fil­my Ledová smrt a Ledová smrt II může­me ozna­čit jako thrille­ry a horo­ry. Jedinou výjim­kou v jeho fil­mo­gra­fii je zatím dob­ro­druž­ný film pro děti, Magické stří­bro. Film Útěk je zasa­zen do obdo­bí...Read more »
Hra01

The Bells (S08E05) - největší bitva o Královo přístaviště je za námi

Jak se blí­ží posled­ní díl (20.května), tak  začí­na­jí fanouš­ci deba­to­vat nad tím, jest­li je posled­ní sezó­na tím nej­hor­ším nebo nej­lep­ším, co nám tvůr­ci seri­á­lu dali. Můj sou­kro­mý názor je skr­ze...Read more »
Hejdi

Červencové premiéry

V čer­ven­ci nás čeká 12 nových fil­mů. V prv­ní půl­ce prázd­nin bude­te mít na co kou­kat. Mezi vyvo­le­ný­mi jsou Krotitelé duchů, Jason Bourne, Tarzan a mno­ho dal­ších kva­lit­ních (i méně) fil­mů. ·         7. čer­ve­nec...Read more »
Angry

Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH

FERGAL REILLY (režie) je reži­sé­rem spo­leč­nos­ti Rovio Animation a sní­mek Angry Birds ve fil­mu je jeho celo­ve­čer­ním debu­tem. Narodil se v Irsku a stu­do­val výtvar­nou komu­ni­ka­ci na Dun Laoghaire College of Art and...Read more »
Popelka

Popelka - O TVŮRCÍCH

CATE BLANCHETT (mace­cha) vystu­do­va­la Národní insti­tut dra­ma­tic­kých umě­ní a je drži­tel­kou čest­ných dok­to­rá­tů od Univerzity v Novém Jižním Walesu a Univerzity v Sydney. V letech 2008-2012 byla spo­leč­ně s Andrewem Uptonem umě­lec­kou vedou­cí a CEO Divadelní spo­leč­nos­ti...Read more »
game of thrones iron throne wallpaper 1920x1080

Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars

Jak už si všich­ni fanouš­ci sérii všimli, tak dnes měla pre­mi­é­ru posled­ní sezó­na jedi­neč­né­ho a asi i nej­slav­něj­ší­ho fan­ta­sy seri­á­lu Hra o trů­ny. Když v roce 2011 začí­na­la, nikdo netu­šil, že se ze dvou...Read more »

Anonym – Obraz staré doby - 57 %

Milovníky his­to­ric­kých fil­mů a zejmé­na alž­bě­tin­ské doby může při­lá­kat film Anonym od reži­sé­ra Rolanda Emmericha, kte­rý se stal zná­mý fil­my Univerzální voják, Hvězdná brá­na, Godzilla a Patriot.Z výčtu fil­mů je patr­né, že...Read more »
Carmen Maura a Penelope Cruz Volver

Febiofest přivítá múzu Pedra Almodóvara herečku Carmen Maurovou a hvězdu filmů Dannyho Boyla, drogového dealera z  Trainspottingu herce Petera Mullana.

...a ital­ské fil­mo­vé legen­dy reži­sé­ra Marca Bellocchia pře­vez­me 17. břez­na na slav­nost­ním zahá­je­ní v  Obecním domě Kristiána za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Stejné oce­ně­ní zís­ká na zakon­če­ní i autor Královny, brit­ský sce­náris­ta Peter Morgan. Mullan...Read more »