RAPL II 1

Česká televize se na jaře zaměří na originální hranou tvorbu

...oko­lí Olomouce.“   Již šes­tou spo­lu­pra­cí dvo­ji­ce Prušinovský a Kolečko je kome­di­ál­ní, osmi­díl­ný seri­ál Most!. V pro­jek­tu, kte­rý si s nad­sáz­kou bere na paškál slo­ži­tá téma­ta jako nesná­šen­li­vost a xeno­fo­bie, si hlav­ní roli zahrál Martin...Read more »
200503071725 team2

Team Amerika: Světovej policajt

Rozmachující se Amerika pod vede­ním George W. Bushe je brá­na na paškál v lout­ko­vé paro­dii Team Amerika. Dílo mají na svě­do­mí Trey Parker a Matt Stone, tvůr­ci South Parku. Příběh je o týmu...Read more »
man of steele 1

#DP76: Man of Steel

...a to konkrétně Posledního syna z Kryptonu.   Superman se dočkal nového směru, protože Bendis si na paškál vzal obě aktuálně vycházející řady, tedy "Action Comics" a "Superman". Ale ještě předtím...Read more »
Kosti7

KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.

...popis­ků. Na paškál si vez­me něko­lik nej­zná­měj­ších a nej­po­zo­ru­hod­něj­ších kos­ter zví­řat, kte­rá vám sro­zu­mi­tel­ně a dopo­drob­na roze­be­re a vysvět­lí. „Pořád to jsou jed­ny a tytéž kos­ti, jen posklá­da­né a pro­ta­že­né na stov­ky růz­ných způ­sobů.“ Dozvíte...Read more »
kvsm 7 s velkou moci 1

#2088: Komiksový výběr Spider-Man 7: S velkou mocí...

...Spider-Man 7: S velkou mocí..." trochu zklamání, protože v sobě rozhodně nemá tak zajímavý příběh, jako byla smrt Jean DeWolff. Tady si totiž David Lapham vzal na paškál poměrně klasický...Read more »
dckk 77 batman cerna rukavice 2

#2078: DC komiksový komplet 77: Batman - Černá rukavice

...první, který se odehrává v Anglii. Ano, skutečně. Grant Morrison si vzal na paškál starou událost ještě z 50. let, kdy se Batman dostal nejen do Anglie, ale rovnou se...Read more »
dckk 75 superman co se stalo s muzem zitrka 1

#2064: DC komiksový komplet 75: Superman - Co se stalo s Mužem zítřka?

...na kterou se snadno nehledá odpověď. Kdo by si vzal na paškál největšího a nejstaršího ze superhrdinů? Superman je milovanou postavou, ale když si jeho konec vzal do svých rukou...Read more »
FrMraz

Máte rádi parodie? Tak to jste tu správně

...tabu Pokud zhléd­ne­te videa s Frantou Mrázem, pak mys­le­te na to, že podo­ba s někým, koho zná­te, je sku­teč­ně čis­tě náhod­ná. On si totiž bere na paškál lidi růz­ných typů. Zajisté má...Read more »
word image 18

Kino Aero zve na sobotní maraton s Cornettem. Komedie, zmrzlina a víkend uprostřed léta jdou k sobě

...V tri­lo­gii si vzal postup­ně na paškál zom­bár­ny, akč­ní bloc­kbus­te­ry i para­no­id­ní sci-fi o mimo­zem­ských inva­zích a vždy je pře­sa­dil do civil­ní­ho used­lé­ho pro­stře­dí brit­ské­ho malo­měs­ta, čímž kla­sic­ké žánro­vé scé­ny dostá­va­jí absurd­ní nádech a bláz­ni­vou...Read more »
atlas

ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER

...tři spe­ci­ál­ní pří­lo­hy pojed­ná­va­jí­cí o zje­ve­ních slav­ných osob­nos­tí, o vod­ních a myto­lo­gic­kých pří­še­rách. Zrovna tyto tři spe­ci­ál­ní pří­lo­hy nej­ví­ce zabo­do­va­ly a okouz­li­ly moje děti. Dvoustrany věnu­jí­cí se kon­krét­ní jed­né pří­še­ře si vza­ly na paškál...Read more »
justina 1

#2007: Justina

...s Markýzem velmi spojováno, i když "120 dní Sodomy" je možná ještě známější. "Justinu" si na paškál vzal Guido Crepax, který svou linkou dokázal zachytit erotiku krásně, detailně a tak...Read more »
Master

Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme!

Filmové pře­pi­sy his­to­ric­kých romá­nů jsou zřej­mě nějak v módě. Měsíc se s měsí­cem sešel a po Čtyřech pír­kách tu máme dal­ší. Režisér Peter Weir si vzal na paškál dva­ce­ti­díl­nou romá­no­vou řadu zesnu­lé­ho irské­ho spi­so­va­te­le Patricka...Read more »
MV5BMjQwOTU2MjY4MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzM3MzEzNzM40. V1

Isn’t It Romantic

...originálnímu pojetí a pár dobrým nápadům vlastně docela fajn romantická komedie, která si tak trochu bere na paškál ty léty ověřené romantické klasiky a na jejich základech se snaží odvyprávět...Read more »
200404011742 ztraceno5

Ztraceno v překladu

...berou na paškál japon­skou ang­lič­ti­nu, jsou tref­né a pozvol­né pozná­vá­ní se ústřed­ní dvo­ji­ce je milé. Slibně roz­je­tý film ale ve dru­hé půl­ce napros­to ztrá­cí na dyna­mi­ce a má ambi­ce divá­ka spí­še uspat....Read more »
200406100757 ceskysen4

Český sen

...Jan Neruda psal feje­to­ny, ve kte­rých si bral na paškál špat­né lid­ské vlast­nos­ti. Český sen dělá něco podob­né­ho. A aby ne: při­chá­zí gene­ra­ce naku­pu­jí­cích rodin, pro kte­ré není pro­blém strá­vit jeden...Read more »
188397 HR

Záhada Silver Lake (Under the Silver Lake) – Recenze – 80%

...paškál Hollywood, popkulturu, mysteriózní příběhy s detektivními zápletkami, filmaře, diváky i sebe samotnou. Základem Záhady Silver Lake je neustálé boření diváckých očekávání ohledně děje filmu, jehož středobodem je pátrání hlavního...Read more »
s21e06 2

Butters má nového nejlepšího kamaráda, je starší a mluví s Bohem. Zapněte si druhý díl Městečko South Park na Prima Comedy Central

...uta­hu­jí, ale ten­to­krát si na paškál vez­mou snad jedi­nou sva­to­ře­če­nou oso­bu ve měs­tě - míst­ní­ho kně­ze. Ten se na neděl­ní mši sna­ží dlou­ho­sáh­le před­ná­šet o Bohu, ale jeho vyprá­vě­ní neu­stá­le pře­rý­va­jí...Read more »

Největší z Čechů – Sedláčkova z nouze ctnost

...žád­né ser­vít­ky z niko­ho a niče­ho. Po této strán­ce lze Největšího z Čechů ozna­čit jako vylo­že­ně autor­ské dílo. Na paškál tak bere, jak neschop­né gran­to­vé úřed­ní­ky (jed­no­ho z nich si mimo­cho­dem vystři­hl i reži­sér Jan Hřebejk...Read more »

Monty Python A Svatý Grál

...dneš­ních kome­dií se neu­brá­ním poci­tu, že tako­vý fil­my se poda­ří jed­nou za život. Asi jste už pocho­pi­li, že jde o kome­dii, a to z roku 1975, kte­rá si nebe­re na paškál nic men­ší­ho,...Read more »
Troja

Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film.

...se točí fil­my s his­to­ric­ký­mi námě­ty. Jenom dou­fám, že si fil­ma­ři pod Petersenovým vele­ním nevez­mou příš­tě na paškál „dru­hý díl“ Homérova epo­su. Kdoví, kam by v jejich podá­ní chudák Odysseus doplul. Zřejmě...Read more »

Březen v kinech

...ví čím ješ­tě. V kaž­dém pří­pa­dě se to celé má točit kolem zbra­ní v rukou Američenů a jako prv­ní udá­lost si bere na paškál masa­kr, kte­rý se udál na Columbinské střed­ní ško­le. Přes...Read more »

Filmové premiéry v řijnu 2011

...že zalo­že­ní sdru­že­ní je v ohro­že­ní…  Komedie si bere na paškál všech­ny ty mar­né poku­sy o lep­ší svět pro­střed­nic­tvím růz­ných sdru­že­ní, jejichž moti­va­ce jsou čas­to ušlech­ti­lej­ší, než schop­nost orga­ni­zá­to­rů uvést je v reál­nou...Read more »
la dolce vita 2

Sladký život / La dolce vita

...Trevi (ano, to je ta scé­na), je zřej­mé, že něco zásad­ní­ho u ní není v pořád­ku. Ranní setká­ní s Robertem pak zby­tek pochyb­nos­tí roz­ptý­lí. V šir­ším kon­tex­tu si Fellini vzal na paškál i někte­ré nešva­ry...Read more »
Django

Nespoutaný Django (2012)

...se věno­vat vel­kým lát­kám, ke kte­rým má osob­ní, vel­mi srdeč­ný, vztah. Ve fil­mu „Hanební pan­char­ti“ („Inglourious Basterds“) si vzal na paškál váleč­né fil­my a zabo­do­val neče­ka­ným způ­so­bem. Brad Pitt jeho film...Read more »
hansel gretel witch hunters05

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%]

...čaro­děj­nic. Osobitá pohád­ko­vá adap­ta­ce, kte­rou si na paškál vzal nor­ský tvůr­ce Tommy Wirkola, kte­rý na sebe upo­zor­nil před pár lety krva­vou zvlášt­nos­tí Mrtvý sníh. Dopadl tenhle pokus o svě­ží poje­tí kla­sic­ké­ho...Read more »
Les Assassins de l ordre affiche 7673

Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku

...z mála fran­couz­ských fil­mů, kte­rý si ote­vře­ně bere na paškál ože­ha­vé otáz­ky vzta­hu poli­cie a jus­ti­ce a korup­ce a své­vo­le stát­ních úřed­ní­ků po roce 1968 – a navíc se nebo­jí zaujmout pro­střed­nic­tvím k nim jas­né sta­no­vis­ko. Jacques...Read more »