Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Případ zamilovaného synovce, Jiří Hrzán - 80 let'
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

obra­tu. Dosud k tomu ovšem nedo­šlo. Moje svo­bo­da pre­mi­é­ra v pátek 15. 11. na ČT art 30 let svo­bo­dy = 30 auto­rů = 30 minu­to­vých fil­mů. Unikátní pro­jekt České tele­vi­ze a časo­pi­su Reflex, kte­rý na...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

(2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997 -98) Diamant Film (1995 - 02)...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...147 00, Praha 4). Charitativní pro­jekt Pomozte dětem, pořá­da­ný Českou tele­vi­zí a Nadací roz­vo­je občan­ské spo­leč­nos­ti, kte­rý je spo­je­ný s veřej­nou sbír­kou zamě­ře­nou na pomoc ohro­že­ným a zne­vý­hod­ně­ným dětem do 18 let v celé České...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

Production (2007) Okko (2006-07) Ankor Film (2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...vydal cel­kem osm­a­dva­cet. V 70. letech půso­bil také ve slav­ném Olympicu, dále se věno­val sólo­vé pěvec­ké kari­é­ře, v 80letech pro­vá­zel zná­mým tele­viz­ním cyk­lem Možná při­jde i kou­zel­ník. Nyní půso­bí ve vokál­ním usku­pe­ní 4TET. Jiří...Read more »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

posta­vám a pří­bě­hům už po spous­tu let. Všechny tyhle zku­še­nos­ti v rám­ci prá­ce na fil­mu Endgame uplat­ní­me. Takže veš­ke­rá tvůr­čí prá­ce a pří­pra­vy, kte­ré jsme pod­stou­pi­li při prá­ci na dal­ších fil­mech v prů­bě­hu všech těch let,...Read more »
Voskovec

Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

bylo více než 40 let . Stala se jeho part­ner­kou v život­ní roli . Jako vdo­va po Voskovcovi , žila do svých 91 let. Voskovcův popel čekal v kra­bi­ci plných 30 let, aby...Read more »
CeskyLev

Nejvíce nominací na Českého lva patří filmům Vlastníci, Nabarvené ptáče a Staříci

...nomi­na­ce Forman vs. Forman – 1 nomi­na­ce Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diri­gu­ju...“ – 1 nomi­na­ce Jiří Suchý – Lehce s živo­tem se prát – 1 nomi­na­ce Jiří Trnka: Nalezený...Read more »
word image

Vlastníci

...obrov­ské­mu kli­du a las­ka­vos­ti samot­né­ho Jiřího. Jak Jiří Havelka pra­cu­je s her­ci? Jak už jsem říka­la, s Jiřím jsem nazkou­še­la tři insce­na­ce u nás v Dejvickém diva­dle, zná­me se od ško­ly. On nikdy nezvý­ší hlas...Read more »
KarelGott

Karel Gott

Vegas. Deník.cz [onli­ne]. 2019-06-17 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ LANGROVÁ, Hana. „Božský Kája“ bude opět v Liberci. Liberecký deník [onli­ne]. 2014-11-19 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ http://www.bild.de/regional/muenchen/darstellungsform-bilder/zeigt-uns-seine-bilder-austellung-in-galerie-mensing-12405152.bild.html ↑ http://www.novinky.cz/zena/styl/194711-malir-karel-gott-jsem-metafyzicky-absurdokonkretista.html ↑ http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=387740&s_lang=2...Read more »
Kat

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

vyso­ký­mi hod­nos­tá­ři, kte­ří zahy­nu­li při letu na piet­ní akt,  uctě­ní památ­ky obě­tí v Katyni, po 70.letech.  Nedoletěli,  a zahy­nu­li pří­mo nad letiš­tem v Smolensku. SMOLENSK se stal i podru­hé osud­ným pol­ské eli­tě náro­da.  Ta při­šla  pod­va­krá­te...Read more »

Letec - premiéra 10. 2. 2005

pro Martina Scorseseho a jeho tým sta­ly fil­my 20.-40. let a dobo­vá móda (zde měla nej­vět­ší slo­vo reži­sé­ro­va oblí­be­ná spo­lu­pra­cov­ni­ce, výtvar­ni­ce kos­tý­mů Sandy Powell, kte­rá zís­ka­la Oscara za Zamilovaného Shakespeara/Shakespeare in Love a byla...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...Vaculíkem a jiný­mi. V 70.a 80letech posky­to­val pod­po­ru čes­ko­slo­ven­ským pro­ná­sle­do­va­ným spi­so­va­te­lům a pomá­hal zajiš­ťo­vat vydá­vá­ní jejich děl v USA. V roce 1976 odmít­la komu­nis­tic­ká moc Rotha do Československa vpus­tit, vrá­til se až v roce 1990. Philip...Read more »
Trnka Foto6

Dokumentární film JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL připomene život a tvorbu Jiřího Trnky

neo­by­čej­né­ho uměl­ce, kte­rý nevě­dom­ky upsal duši ďáblu. Jiří Trnka byl jed­ním z nej­vět­ších čes­kých uměl­ců 20. Století a jed­ním ze zakla­da­te­lů lout­ko­vé ani­ma­ce. Jeho poe­tic­ká a ima­gi­na­tiv­ní prá­ce ostře kon­tras­tu­je s tem­nou érou 50. let...Read more »

Jiří Bruder

člán­ku: Jiří Bruder Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 14. 03. 2014, 19:19 UTC Datum pře­vze­tí: 6. 06. 2014, 12:07 UTC Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99%C3%AD_Bruder&oldid=11306982 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky: 11306982...Read more »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

...POUŽITÉ ZDROJE: -Malá Encyklopedie FILM / Andrea Gronemeyer / 2004-Chaplinovo krá­lov­ství / Krysztof Teodor Toeplitz / 1965-Dějiny svě­to­vé­ho fil­mu / Georges Sadoul / 1963-Režiséři (Itálie) / Ljubomír Oliva / 1984...Read more »
vyv

VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?

...rea­li­ty a podí­vej­me se tro­chu blí­že na sou­tě­ží­cí tak, jak je vidím já: Rostislav Alka Věk: 20 let Povolání: stu­dent Bydliště: Šumperk S čím jdu do vily: tou­ha po nové zku­še­nos­ti Životní postoj:...Read more »
7let

7 let den po dni s Lénou Brauner

zre­ka­pi­tu­lo­vat den. Hodnocení: 100 % 7 let den po dni s Lénou Brauner ilu­stra­ce: Léna Brauner Vydáno: 2017, CPress Albatros Media a.s. Počet stran: 400 Knihu si může­te kou­pit se sle­vou na AlbatrosMedia.cz....Read more »
100 let ceskoslovenska v komiksu 1

#1871: 100 let Československa v komiksu - 45 %

100 let Československa v komiksu Vydalo nakladatelství Edika v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč. Scénář: Zdeněk LežákKresba:...Read more »
Maigret2

Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům

...česko-slovenské zlo­čin­ce, tam to neva­dí, ale dabo­va­ná ver­ze se musí změ­nit, aby lidi pocho­pi­li poin­tu pří­pa­du. I dru­hý díl Maigreta s Rowanem Atkinsonem se vel­mi pove­dl, pří­pad z 50. let 20. Století přes­ně...Read more »
P3

Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %

dne je nato­če­no a nada­bo­vá­no 72 dílů a to vše během 24 let. Posledním dílem, kte­rý Česko uvi­dí je Opona - Poirotův posled­ní pří­pad. Tuto kni­hu napsa­la Agatha Christie už v roce 1940,...Read more »
word image

Amnestie

...a slo­ven­ské zně­ní Přístupnost: dopo­ru­če­no od 15 let Žánr: akč­ní vzta­ho­vý thriller Rozpočet: 1 600 000 eur / 41 600 000 CZK Počet natá­če­cích dní: 34 Scénář: Maroš Hečko, Beata Grünmannová a Marek Janičík Námět, kniž­ní...Read more »

Let’s Dance - Step Up

...taneč­ní scé­ny. Vše Let´s Dance má. Ale přes­to­že už pár let neře­ším proč je Brenda na Kelly tak zlá, a že má Steve nové Ferrari, tak jsem si Let´s Dance užil.Dobře,...Read more »
dckk 70 hawkman nekonecny let 1

#2029: DC komiksový komplet 70: Hawkman - Nekonečný let

komplet 17: Superman - Muž z oceli DC komiksový komplet 18: Batman - Smrt v rodině DC komiksový komplet 19: Lex Luthor - Muž z oceli DC komiksový komplet 20:...Read more »
O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

...celé rodi­ny. Kamil zce­la ochr­nul a může hýbat jen oči­ma. Začátky vysí­lá­ní pořa­dů: Pořad Start vysí­lá­ní O 10 let mlad­ší Středa 23. 10. Dáma a Král Neděle 27. 10. Mise nový domov Středa 30. 10....Read more »
PromrceniSmall

Jiří Březina: Promlčení

chyt­ré, vypra­věč­sky dob­ře vysta­vě­né a posta­va­mi nepře­kom­bi­no­va­né detek­tiv­ce. Autor:Jiří Březina Žánr:detektivka Nakladatelstvi:MOTTO Datum vydá­ní: 10.08.2015 Doporučeno od:15 let EAN:9788026704430 Počet stran:248 stran + stran pří­lo­ha Formát:125x205 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem Kniha...Read more »