Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Přátelé X (11-15)'
Pratele

Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)

...a hod­no­ta přá­tel­ství – to jsou hlav­ní námě­ty romá­nu Přátelé navždy. Inspiraci autor­ka hle­da­la opět ve svém živo­tě – stej­ně jako Andy ukon­čil její syn svůj mla­dý život vlast­ní rukou. Jako...Read more »
peters friends 1

Peterovi přátelé / Peterʼs Friends

...Režie: Kenneth Branagh Hrají: Stephen Fry, Kenneth Branagh, Emma Thompson, Hugh Laurie, Imelda Staunton, Phyllida Law, Alphonsia Emmanuel, Richard Briers, Rita Rudner, Tony Slattery, Alex Lowe ---- Photo © Metro-Goldwyn-Mayer...Read more »

Přátelé-SPECIÁL

Přátelé-SPECIÁL 16.November.2006 Seriály | Autor: tukan Když se v roce 1994 vysí­lal prv­ní díl diva­del­ní­ho seri­á­lu Friends (Přátelé) niko­ho nena­padlo, že se z něj za pou­hý půl rok vysí­lá­ní sta­ne nej­pro­dá­va­něj­ší diva­del­ní hra...Read more »
Tomas2

Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy

...hrneč­ky, vyrá­bí se jako hrač­ka. A Oblíbené jsou kníž­ky s pří­běhy Tomáše a jeho přá­tel, pří­pad­ně jejich sady. Jednou z nej­no­věj­ších je čer­ve­ný box obsa­hu­jí­cí seši­to­vé vydá­ní oma­lo­vá­nek a tři kníž­ky men­ší­ho for­má­tu s názvy Tomáš...Read more »
Tomas

Tomáš a jeho přátelé - Celý den s Tomášem

...co v danou hodi­nu Tomáš dělá. Dítě pak na hodi­nách za pomo­ci nápo­vě­dy posu­ne ručič­ky hodin tak, aby cifer­ník kore­spon­do­val s daným tex­tem. Například: „Kolik je hodin? Je osm! Je 8 hodin...Read more »
Deadh

Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI

...a má odva­hu.” Deadpoolovým úhlav­ním nepří­te­lem je Ajax v podá­ní Eda Skreina (Kurýr: Restart). Ajax je archi­tek­tem Deadpoolovy trans­for­ma­ce. “Provozuje díl­nu WeaponX a je to sadis­tic­ký mize­ra,” pozna­me­ná­vá Miller. Ajax nachá­zí zvlášt­ní potě­še­ní...Read more »
Daniele

Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)

...z posled­ních let – Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat zno­vu. O tom, že osma­še­de­sá­ti­le­tá Danielle Steel pat­ří k nej­plod­něj­ším ame­ric­kým autor­kám sou­čas­nos­ti netře­ba pochy­bo­vat.  Kromě desí­tek romá­nů, z nichž vět­ši­na se...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ

Vedle pana Peabodyho je Shermanovi nej­bliž­ší jeho spo­lu­žač­ka Penny Petersonová. Penny ztě­les­ňu­je dvo­ji­tou hroz­bu – je roz­to­mi­lá a chyt­rá. Vládne na své základ­ní ško­le, dokud se neob­je­ví Sherman, kte­rý je ješ­tě...Read more »
Predator

Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY

...hra­je Baxleyho, je Blackovým fanouš­kem už od dět­ství a vždyc­ky si přál s ním pra­co­vat. „Postavy se vytvá­ře­ly za pocho­du. Na začát­ku nee­xis­to­val téměř žád­ný text, pro­to­že nás bylo hod­ně. Kdybyste měli...Read more »
Piradmia

Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965)

...zla­to, Indiány, Verdoju i jeho. Sternau s přá­te­li se z blíz­ké ská­ly díva­jí na konec legen­dár­ní­ho aztéc­ké­ho pokla­du. Herecké obsazení Lex Barker Doktor Sternau Ralf Wolter Andreas Hasenpfeffer Gustavo Rojo Poručík Potoca Kelo...Read more »
přátelství1

Dobří přátelé

Přátelství zdo­ko­na­lu­je štěs­tí a odstra­ňu­je neštěs­tí zdvo­je­ním naší rados­ti a roz­dě­le­ním naše­ho smut­ku. (Cicero) Co je pří­tel? Podle mého názo­ru je to někdo, kdo zná vaše chy­by, a přes­to vidí to hez­ké...Read more »
RR7Spec

Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.

...Na počát­ku před 15 lety nikdo netu­šil, že se osud pří­bě­hu o par­tě pou­lič­ních závod­ní­ků ve východ­ním Los Angeles sta­ne jed­nou z nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­stá­lej­ších fil­mo­vých sérií všech dob. Nyní při­chá­zí Rychle a zbě­si­le...Read more »

Seriál JOEY

...více a chví­le­mi méně úspěš­ný herec se po ukon­če­ní své­ho kme­no­vé­ho seri­á­lu Přátelé vrá­til na naše obra­zov­ky ve vlast­ním sit­co­mu. Přátelé byli beze­spo­ru jed­ním z nej­lep­ších kome­di­ál­ních seri­á­lů, jaké jsme moh­li v tele­vi­zi vídat....Read more »
20953311 10209343520737111 6050338784217929651 n

Jediný den od Martina Baltscheita

Chcete-li své děti nau­čit vážit si jed­not­li­vých oka­mži­ků, drob­ných malič­kos­tí, jež nám při­ná­ší samot­ný život, nenech­te si ujít kníž­ku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress. Tato...Read more »

Joey

...kme­no­vé­ho seri­á­lu Přátelé vrá­til na naše obra­zov­ky ve vlast­ním sit­co­mu. Přátelé byli beze­spo­ru jed­ním z nej­lep­ších kome­di­ál­ních seri­á­lů, jaké jsme moh­li v tele­vi­zi vídat. Příhody šes­ti New Yorčanů Rachel, Monicy, Phoebe, Chandlera,...Read more »

Můj soused zabiják 2 - preview

...– The Sixth Sense, 1999, Hartova vál­ka – Hart‘s War, 2002) - opět uja­li Matthew Perry (seri­ál Přátelé, fil­my Jen bláz­ni spě­cha­jí – Fools Run In,1997, Tři do tan­ga –...Read more »

Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

Pro Wycka Godfreye, pro­du­cen­ta sním­ku Hv ě zdy n á m nep řá ly, byla pří­le­ži­tost ujmout se dal­ší fil­mo­vé adap­ta­ce Johna Greena neo­do­la­tel­ná. “Můj part­ner Marty Bowen a já jsme...Read more »
StarTrekPoster

Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”

Scénáristy, kte­ří byli zod­po­věd­ní za to, že vez­mou posád­ku tam, kam se dosud nikdo nevy­dal, jsou star­tre­ko­vý nová­ček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spo­lusce­náris­ta Simon Pegg. “Pracoval jsem na...Read more »

DVD12 podmínek k dědictví

Jason je oby­čej­ný tee­nager s jed­nou před­nos­tí. Je synem boha­tých rodi­čů, pro­to má spous­tu peněz a to ho činí stře­dem zájmu. Rychlá auta, krás­né ženy, jeden večí­rek za dru­hým, to je...Read more »
4

STAR TREK: DO TEMNOTY:Zpět na kapitánském můstku: Posádka se znovu schází

...mě učí kdy­ko­liv s ním při­jdu do kon­tak­tu – a jed­nou z věcí, kte­rou mě učí, je cha­rak­ter­nost.” Uhura: Zoe Saldana si také vychut­na­la pří­le­ži­tost uká­zat nové strán­ky Uhury, okouz­lu­jí­cí xeno­lin­gvist­ky, kte­rá pro­ka­zu­je...Read more »

Harry Potter a Kámen mudrců –

...do kom­plex­něj­ší­ho pro­pra­co­va­něj­ší­ho díla. Je však nut­no při­po­me­nout, že je jed­ná o adap­ta­ci kni­hy, a to adap­ta­ci vel­mi otrockou, v níž scé­náris­ta ješ­tě neměl pří­liš prá­ce a bez vět­ších úprav pře­psal kni­hu kapi­to­lu po kapi­to­le,...Read more »
autta

AUTA: Nejkrásnější kolekce

Máte-li doma malé nad­šen­ce aut a autí­ček vše­ho dru­hu, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít tuto úžas­nou a okouz­lu­jí­cí kni­hu pod názvem „AUTA: Nejkrásnější kolek­ce“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT v Praze ve spo­leč­nos­ti Albatros...Read more »
Ladvi

Terminál – příběh muže, který čekal

Když se řek­ne jmé­no Steven Spielberg, kaž­dé­mu se vyba­ví fil­my jako E.T., Jurský park, Minority Report, pří­pad­ně Indiana Jonesové nebo vojín Ryan. V posled­ní době ale Spielberg začí­ná být tvůr­cem kva­lit­ních...Read more »

Toy Story 3: Příběh hraček 3D

Premiéra toho­to fil­mu byla 17.6.2010, hlav­ní posta­vy v této ani­mo­va­né dob­ro­druž­né kome­dii jsou Woody, Jessie, Buzz rake­ťák, Barbie, Slinky, Ken, med­věd mazel a dal­ší…, režie Lee Unrich, původ­ní reži­sér Toy Story John...Read more »

Lisa Kudrow

...roli pří­tel­ky­ně Johna Travolty ve fil­mu „Šťastná čís­la“. V roce 2000 se po širo­ce pub­li­ko­va­né bitvě s NBC, Kudrow a spo­lu­her­ci ze seri­á­lu Přátelé „Friends“, Jennifer Aniston, Courtney Cox- Arquette, Matthew Perry, Matt LeBlanc,...Read more »