Tomas2

Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy

...a James, Tomáš a huri­kán a Tomáš jede na sní­da­ni. Nápad „zavřít“ Mašinku Tomáše do boxu je mar­ke­tingo­vě pro­myš­le­ný – box vypa­dá hez­ky a bude vhod­ným dár­kem, tře­ba za vysvěd­če­ní, jak pro chlap­ce, tak...Read more »
peters friends 1

Peterovi přátelé / Peterʼs Friends

...alko­ho­lis­mus je až pří­liš pře­svěd­či­vý, a kul­ti­vo­va­ný pán domu se zas nijak neta­jí svou sexu­ál­ní ori­en­ta­cí. I na kni­ho­mol­ce Maggie nebo povrch­ní tele­viz­ní hvěz­dič­ce Carol je lecos auten­tic­ké­ho. Carol: „Maggie, jsi moc...Read more »
Pratele

Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)

...boxu. Nechala jsem si ho napo­sled, pro­to­že prá­vě ten­to mě zau­jal nej­ví­ce. Přátelství Velké pět­ky, jak je dětem pře­zdí­vá­no, spo­ju­je i jejich rodi­ny a sle­du­je jejich dět­ská léta, dospí­vá­ní a ranou dospě­lost se...Read more »
Tomas

Tomáš a jeho přátelé - Celý den s Tomášem

...Žánr:obráz­ko­vá kni­ha, inter­ak­tiv­ní kni­hy, hra­cí kníž­ka Nakladatelstvi:Egmont Datum vydá­ní:05.06.2017 Doporučeno od:4 let EAN:9788025238783 Počet stran:12 stran + stran pří­lo­ha Formát:210x290 - lepo­re­lo kníž­ko­vé Hodnocení: 100 % Knihu může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 157 Kč....Read more »
Deadh

Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI

...a má odva­hu.” Deadpoolovým úhlav­ním nepří­te­lem je Ajax v podá­ní Eda Skreina (Kurýr: Restart). Ajax je archi­tek­tem Deadpoolovy trans­for­ma­ce. “Provozuje díl­nu WeaponX a je to sadis­tic­ký mize­ra,” pozna­me­ná­vá Miller. Ajax nachá­zí zvlášt­ní potě­še­ní...Read more »
Daniele

Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)

V nakla­da­tel­ství IKAR vyšel před Vánoci oprav­do­vý dárek pro milov­ní­ky romá­nů Danielle Steel. Ve zla­tém boxu, gra­fic­ky zpra­co­va­ném jako dárek, pře­vá­za­ný  ozdob­nou stuž­kou, se ukrý­vá asi nej­ob­lí­be­něj­ších kniž­ních poči­nů úspěš­né autor­ky...Read more »
RR7Spec

Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.

...Na počát­ku před 15 lety nikdo netu­šil, že se osud pří­bě­hu o par­tě pou­lič­ních závod­ní­ků ve východ­ním Los Angeles sta­ne jed­nou z nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­stá­lej­ších fil­mo­vých sérií všech dob. Nyní při­chá­zí Rychle a zbě­si­le...Read more »
Predator

Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY

...hra­je Baxleyho, je Blackovým fanouš­kem už od dět­ství a vždyc­ky si přál s ním pra­co­vat. „Postavy se vytvá­ře­ly za pocho­du. Na začát­ku nee­xis­to­val téměř žád­ný text, pro­to­že nás bylo hod­ně. Kdybyste měli...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ

...Sherman a pan Peabody se spo­leč­ně vyda­jí na někte­ré vyso­ko­rych­lost­ní a osu­do­vé ces­ty v čase. Ale prv­ní expe­di­ce ČASOMATU, kte­rá se ve fil­mu obje­ví, je výle­tem otce a syna. Tentokrát zaví­ta­jí do časů Velké...Read more »
20953311 10209343520737111 6050338784217929651 n

Jediný den od Martina Baltscheita

Chcete-li své děti nau­čit vážit si jed­not­li­vých oka­mži­ků, drob­ných malič­kos­tí, jež nám při­ná­ší samot­ný život, nenech­te si ujít kníž­ku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress. Tato...Read more »

Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

...klí­čo­vým prv­kem v pří­bě­hu. “Vždycky exis­tu­je roz­por mezi tím, jak si něco před­sta­vu­je­me a tím, jak to pro­ži­je­me,” pozna­me­ná­vá. “Myslím si, že způ­sob, jak se “Q” dívá na Margo je vel­mi odliš­ný...Read more »
StarTrekPoster

Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”

...Treku, sbí­ra­li detai­ly a jmé­na na čer­ve­ných tri­ko­tech a růz­né oso­by, kte­ré by moh­ly exis­to­vat v nové časo­vé linii. A nějak jsme dali dohro­ma­dy prv­ní návrh scé­ná­ře.” “Opravdu jsem si ten pro­ces užil,” řekl...Read more »

Můj soused zabiják 2 - preview

OBSAH FILMU: Bývalý nájem­ný zabi­ják Jimmy „Tulipán“ Tudeski (Bruce Willis) si uží­vá poklid­né­ho živo­ta v Mexiku, nave­nek neko­neč­ně dale­ko od své před­cho­zí ruš­né exis­ten­ce. Domáckému leno­še­ní, vylep­šo­vá­ní své­ho kuli­nář­ské­ho umě­ní i man­žel­ce...Read more »

Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie

...opět vra­cí nad­še­nec z bojo­vé­ho klu­bu, Johnův kole­ga Guy, kte­ré­ho hra­je Patrick Warburton, dále Bill Smitrovich jako Frank, extrém­ně trpě­li­vý nad­ří­ze­ný Teda a Tami-Lynn, Sam J. Jones, kte­rý splý­vá s posta­vou Flashe Gordona...Read more »

V hlavě - Obsah/O filmu

...pou­to mezi lid­mi vzni­ká na zákla­dě této cito­vé hloub­ky a kom­plex­nos­ti.“ Filmoví tvůr­ci ze spo­leč­nos­ti Pixar jsou vyhlá­še­ní tím, jak se na kaž­dý film při­pra­vu­jí – ať už jde o to stát...Read more »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

...sty­lu, s jakým nato­čil sní­mek Zakázaná zóna. „Chtěl jsem, aby Rogue One půso­bil při­ro­ze­ně­ji a rea­lis­tič­tě­ji. Aby vzbu­zo­val dojem, že sle­du­je­me sku­teč­ný, exis­tu­jí­cí svět. V době, kdy se pří­běh ode­hrá­vá, nee­xis­tu­jí Jediové, nee­xis­tu­je...Read more »

Výsledky soutěže o tričko

...doba ledo­vá Mach a Šebestová O.., o.. co? - Otylý. To jako že si tlus­tej! Maxipes Fík A jede po pistá­ci­o­vý, neřád! Maxipes Fík Cyklisté Kraut s Glutamanem Trio z Belleville A zajíc vede...Read more »
InfinityWar

Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame

...rodi­ny. 9. Rocket Raccoon Hraje/Mluví: Sean Gunn/Bradley Cooper Předtím se obje­vil ve fil­mech: Strážci Galaxie, Strážci Galaxie. Vol 2, Avengers: Infinity War Avengers: Endgame bude jeho: 4. výskyt Proč by mohl...Read more »
PodivneDedictvi

Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

...sou­bo­jem, o kte­rém zpo­čát­ku nikdo ani nesnil: Braddock se posta­vil svě­to­vé­mu šam­pi­ó­no­vi těž­ké váhy Maxi Baerovi - neza­sta­vi­tel­né­mu boxe­ro­vi, kte­rý v rin­gu usmr­til již dva své pro­tiv­ní­ky. Prima 13.8.2018  20:15  - Podivné...Read more »

Muž se železnou maskou

od Alexandra Dumase st. Podle kni­hy Alexandra Dumase st. měl sku­teč­ně Ludvík XIV. dvoj­če. Avšak krá­lov­na Anna Rakouská o tom vědě­la a Ludvík XIII. byl jejich otcem a roz­hod­ně ne d’Artagnan. I v Dumasově pří­bě­hu...Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

nemo­hou dohod­nout, jak expe­ri­men­ty chy­tit, ale jeden bez dru­hé­ho uspět nedo­ká­ží. Musí spo­lu­pra­co­vat... RÍŠA Experiment 513 Experiment 513 (Ríša) vyvo­lá­vá zemětře­se­ní a vytvo­ří vel­kou trh­li­nu, kvů­li níž se Země téměř roz­lo­mí!...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

...obra­zov­ky při­chá­zí spra­ve­dl­nost, ten­to­krát v muž­ské podo­bě soud­ce Alexandra. A řešit se budou pře­de­vším pení­ze. Dluhy, exe­ku­ce, zpro­ne­vě­ry a pod­vo­dy 28.02. 09:45 28.02. 11:10 Soudkyně Barbara Skutečné pří­běhy ze soud­ních síní. Nesmlouvavá, neo­myl­ná a spra­ved­li­vá ?...Read more »
autta

AUTA: Nejkrásnější kolekce

...neboť celá kni­ha je dopl­ně­na krát­ký­mi pří­běhy, jež tvo­ří nepří­liš dlou­hý a nená­roč­ný text, dopl­ně­ný o spous­tu barev­ných a krás­ných ilu­stra­cí, jež  pod­ně­cu­jí buj­nou dět­skou fan­ta­zii na kaž­dé své strán­ce. Kniha je vel­mi...Read more »

Toy Story 3: Příběh hraček 3D

Premiéra toho­to fil­mu byla 17.6.2010, hlav­ní posta­vy v této ani­mo­va­né dob­ro­druž­né kome­dii jsou Woody, Jessie, Buzz rake­ťák, Barbie, Slinky, Ken, med­věd mazel a dal­ší…, režie Lee Unrich, původ­ní reži­sér Toy Story John...Read more »

Matt LeBlanc

...spo­tech např. na Coca-Colu, nebo Levi’s jeans. Po něko­li­ka malých rolí při­šel film „Ed“ z base­ballo­vé­ho pro­stře­dí. Nejvíce ho však pro­sla­vi­la role Joeyho Tribbianiho ve veli­ce slav­ném seri­á­lu „Přátelé“. Jeho nej­zná­měj­ší celo­ve­čer­ní film...Read more »

Lisa Kudrow

...roli pří­tel­ky­ně Johna Travolty ve fil­mu „Šťastná čís­la“. V roce 2000 se po širo­ce pub­li­ko­va­né bitvě s NBC, Kudrow a spo­lu­her­ci ze seri­á­lu Přátelé „Friends“, Jennifer Aniston, Courtney Cox- Arquette, Matthew Perry, Matt LeBlanc,...Read more »