Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Přátelé VIII (20-24)'
peters friends 1

Peterovi přátelé / Peterʼs Friends

Peter Morton, kte­rý nedáv­no zdě­dil honos­né síd­lo, pozve šest býva­lých spo­lu­žá­ků z Cambridge na sraz spo­je­ný s novo­roč­ní osla­vou. To, že uply­nu­lo deset let, ale nezna­me­ná, že ochladly emo­ce, a to jak v dob­rém,...Read more »
Pratele

Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)

...a hod­no­ta přá­tel­ství – to jsou hlav­ní námě­ty romá­nu Přátelé navždy. Inspiraci autor­ka hle­da­la opět ve svém živo­tě – stej­ně jako Andy ukon­čil její syn svůj mla­dý život vlast­ní rukou. Jako...Read more »
Tomas2

Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy

Zatímco u nás vstu­pu­je do dět­ské­ho svě­ta hrdi­na na kole­jích – Mašinka Tomáš – zhru­ba deset let, v Americe jde o kla­si­ku. Mašinku oži­vil ve svých kni­hách O mašin­ce Tomášovi reve­rend W. V. Awdry...Read more »
p9788075435293 zkrocena kralovna gregory 200 311 2710621

Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha

Kateřina Parrová byla už dvoj­ná­sob­nou vdo­vou. Žila na dvo­ře krá­le Jindřicha VIII. spo­lu se svou sestrou Nan, kte­rá byla vda­ná. Kateřina měla milen­ce, což by samo o sobě neby­lo nic nenor­mál­ní­ho,...Read more »
Daniele

Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)

...z posled­ních let – Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat zno­vu. O tom, že osma­še­de­sá­ti­le­tá Danielle Steel pat­ří k nej­plod­něj­ším ame­ric­kým autor­kám sou­čas­nos­ti netře­ba pochy­bo­vat.  Kromě desí­tek romá­nů, z nichž vět­ši­na se...Read more »
Deadh

Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI

Ve sku­teč­nos­ti Millerovo fil­mo­vé vyprá­vě­ní vyvo­lá­vá sou­cit se vše­mi pro­ta­go­nis­ty. Nejvíce ze vše­ho tomu tak je v pří­pa­dě dojem­né­ho milost­né­ho vzta­hu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kte­ří se do sebe zami­lu­jí pro...Read more »
Tomas

Tomáš a jeho přátelé - Celý den s Tomášem

S hned něko­li­ka kniž­ní­mi titu­ly s Mašinkou Tomášem při­chá­zí letos na trh Nakladatelství Egmont. Tím posled­ním z řady Tomáš a přá­te­lé je kníž­ka Celý den s Tomášem, kte­rá si kla­de za cíl nau­čit děti pou­ta­vým...Read more »
Loop

Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII

I tvr­dý a bez­cit­ný loo­per může mít svou sla­bou chvil­ku. To se sta­ne, když začne tro­chu pře­mýš­let a svou prá­ci uvi­dí z jiné­ho pohle­du. Třeba z pohle­du vlast­ní­ho já z budouc­nos­ti. Cestování časem a poku­sy o změ­nu...Read more »
RR7Spec

Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.

...Rychle a zbě­si­le, let­ní hit z roku 2001, kte­rý celo­svě­to­vě vydě­lal více než 207 mil. USD. Během šes­ti fil­mů, kte­ré si pod­ma­ni­ly pub­li­kum a vydě­la­ly cel­ko­vě neu­vě­ři­tel­né 2,4 mld. US dola­rů, se tato...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ

Vedle pana Peabodyho je Shermanovi nej­bliž­ší jeho spo­lu­žač­ka Penny Petersonová. Penny ztě­les­ňu­je dvo­ji­tou hroz­bu – je roz­to­mi­lá a chyt­rá. Vládne na své základ­ní ško­le, dokud se neob­je­ví Sherman, kte­rý je ješ­tě...Read more »
Predator

Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY

            „Shane Black je tím, kdo stvo­řil žánr o přá­tel­ství mezi vojá­ky tak, jak ho zná­me dnes,” říká Keegan-Michael Key, kte­rý hra­je Coylea.             „Na téhle roli mě nej­víc zau­ja­lo, že...Read more »
Afery

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %

Byla Lukrézie Borgia sku­teč­ně obá­va­nou tra­vič­kou? Jsou obvi­ně­ní, vzne­se­ná pro­ti Kateřině Howardové, páté ženě ang­lic­ké­ho krá­le Jindřicha VIII., prav­di­vá? Co skrý­va­la milen­ka Ludvíka I. Bavorského, Lola Montezová? Proč se ang­lic­ký...Read more »
20953311 10209343520737111 6050338784217929651 n

Jediný den od Martina Baltscheita

...pra­vé hod­no­ty živo­ta, jako je přá­tel­ství, síla oka­mži­ku, chuť žít napl­no. Název: Jediný den Napsal: Martin Baltscheit Ilustrace: Wiebke Rauersová Překlad: Eva Kadlecová Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2017, 1. vydá­ní...Read more »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

...Wars Kathleen Kennedy s Georgem Lucasem popr­vé sešla, nastí­nil jí své plá­ny na pokra­čo­vá­ní série Star Wars nato­če­ním epi­zod VII, VIII a IX. Poté jí pro­zra­dil dal­ší záměr. „George se těšil neje­nom...Read more »
StarTrekPoster

Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”

Scénáristy, kte­ří byli zod­po­věd­ní za to, že vez­mou posád­ku tam, kam se dosud nikdo nevy­dal, jsou star­tre­ko­vý nová­ček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spo­lusce­náris­ta Simon Pegg. “Pracoval jsem na...Read more »

Můj soused zabiják 2 - preview

...– The Sixth Sense, 1999, Hartova vál­ka – Hart‘s War, 2002) - opět uja­li Matthew Perry (seri­ál Přátelé, fil­my Jen bláz­ni spě­cha­jí – Fools Run In,1997, Tři do tan­ga –...Read more »

Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

Pro Wycka Godfreye, pro­du­cen­ta sním­ku Hv ě zdy n á m nep řá ly, byla pří­le­ži­tost ujmout se dal­ší fil­mo­vé adap­ta­ce Johna Greena neo­do­la­tel­ná. “Můj part­ner Marty Bowen a já jsme...Read more »
kniha ma pani

Má paní

Anglického krá­le Jindřicha VIII. urči­tě není potřeb­né před­sta­vo­vat - a to samé pla­tí i pro Annu Boleynovou, jeho dru­hou man­žel­ku. On byl nej­moc­něj­ší muž Anglie, výbuš­ný, ale cha­risma­tic­ký, sobec­ký i okouz­lu­jí­cí. Ona byla...Read more »

Výsledky soutěže o tričko

...5 mili­o­nů… Mravenec Z Vstávat a cvi­čit! Králíci z klo­bou­ku Pééépo! Rodina Smolíkova Přátelé chvátám, chvátám, nemám chví­li klid… Včelí med­víd­ci Já chci být požár­ní­kem! Dráček Soptík Zdravíme vlka! Jen počkej zají­ci...Read more »
dětské.zoubky4

Dětské zoubky od Zoje Stage

...nihám Dobrovský Vydáno v edi­ci Knihy Omega DĚTSKÉ ZOUBKY Autorka: Zoje Stage Přeložila: Lenka Petrášková Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega Rok vydá­ní 2019 Počet stran: 351 ISBN 978-80-7390-851-5    ...Read more »
autta

AUTA: Nejkrásnější kolekce

...ale i svůj život si uží­vat a pro­ží­vat spous­tu legra­ce po boku svých přá­tel... AUTA Nejkrásnější kolek­ce Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT v Praze v roce 2017 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s. První vydá­ní Počet stran 264...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

Televizni pro­gram na 28.02.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov. TV Barrandov Název pro­gra­mu Popis Od Do Na plac! 28.02. 02:10 28.02. 03:10 Julie a Nikolas Pokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J....Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s, Dál než se zdá­lo (Going the Distance) Datum uve­de­ní: 19.1.2011 MOC 299,- Kč Komedie,USA, 2010 Hrají: Justin Long, Drew Barrymore, Christina Applegate, Charlie Day, Ron Livingston Režie: Nanette Burstein  ...Read more »

Jak na věc

...své­ho živo­ta. O filmu: Rok: 2002 Oficiální strán­ka fil­mu: About a Boy Režie: Paul a Chris Weitz Scénář: Peter Hedges, Paul a Chris Weitz V hlav­ních rolích: Hugh Grant, Nicholas Hoult, Toni Collette...Read more »
InfinityWar

Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame

...mili­ar­dy dola­rů a v roce 2017 ve Spider-Man: Homecoming men­to­ro­val Iron Man mla­dé­ho Spider-Mana a ta mili­ar­da (v kinech padlo 880 mili­o­nů dola­rů) z toho neby­la jen těs­ně. V roce 2018 poté dora­zi­la Infinity War a byli...Read more »

Vykoupení z věznice Shawshank

...kte­rý tvr­dil, že zabil man­žel­ku ban­ké­ře a její­ho milen­ce. Andy se obrá­tí s prosbou o pomoc k ředi­te­li věz­ni­ce, ten ho však s neče­ka­nou bru­ta­li­tou odmít­ne. Je jas­né, že něco se musí stát. Út 24. 2. 2004...Read more »