Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Přátelé VII (13-17)'

Final Fantasy VII: Advent Children

...RPG. Ovšem i tak vím, že jde o napros­to kul­tov­ní zále­ži­tost. A je to k tomu spous­tu důvo­du. Sice jsem hrál jen Final Fantasy X-2, Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus a před pár hodi­na­mi...Read more »
peters friends 1

Peterovi přátelé / Peterʼs Friends

Peter Morton, kte­rý nedáv­no zdě­dil honos­né síd­lo, pozve šest býva­lých spo­lu­žá­ků z Cambridge na sraz spo­je­ný s novo­roč­ní osla­vou. To, že uply­nu­lo deset let, ale nezna­me­ná, že ochladly emo­ce, a to jak v dob­rém,...Read more »
Pratele

Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)

...a hod­no­ta přá­tel­ství – to jsou hlav­ní námě­ty romá­nu Přátelé navždy. Inspiraci autor­ka hle­da­la opět ve svém živo­tě – stej­ně jako Andy ukon­čil její syn svůj mla­dý život vlast­ní rukou. Jako...Read more »
Tomas2

Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy

Zatímco u nás vstu­pu­je do dět­ské­ho svě­ta hrdi­na na kole­jích – Mašinka Tomáš – zhru­ba deset let, v Americe jde o kla­si­ku. Mašinku oži­vil ve svých kni­hách O mašin­ce Tomášovi reve­rend W. V. Awdry...Read more »
resident evil vii demo

Resident Evil VII Demo

Pro kon­zo­li Xbox One si může­te sta­ho­vat demo Resident Evil VII. Podívejte se na obsah stáh­nu­té­ho obsa­hu. https://www.youtube.com/watch?v=r1Zw6s07-vA...Read more »
Tomas

Tomáš a jeho přátelé - Celý den s Tomášem

S hned něko­li­ka kniž­ní­mi titu­ly s Mašinkou Tomášem při­chá­zí letos na trh Nakladatelství Egmont. Tím posled­ním z řady Tomáš a přá­te­lé je kníž­ka Celý den s Tomášem, kte­rá si kla­de za cíl nau­čit děti pou­ta­vým...Read more »
Daniele

Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)

...z posled­ních let – Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat zno­vu. O tom, že osma­še­de­sá­ti­le­tá Danielle Steel pat­ří k nej­plod­něj­ším ame­ric­kým autor­kám sou­čas­nos­ti netře­ba pochy­bo­vat.  Kromě desí­tek romá­nů, z nichž vět­ši­na se...Read more »
Deadh

Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI

Ve sku­teč­nos­ti Millerovo fil­mo­vé vyprá­vě­ní vyvo­lá­vá sou­cit se vše­mi pro­ta­go­nis­ty. Nejvíce ze vše­ho tomu tak je v pří­pa­dě dojem­né­ho milost­né­ho vzta­hu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kte­ří se do sebe zami­lu­jí pro...Read more »
Predator

Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY

            „Shane Black je tím, kdo stvo­řil žánr o přá­tel­ství mezi vojá­ky tak, jak ho zná­me dnes,” říká Keegan-Michael Key, kte­rý hra­je Coylea.             „Na téhle roli mě nej­víc zau­ja­lo, že...Read more »
RR7Spec

Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.

Tato čty­ři slo­va ilu­stru­jí samot­nou pod­sta­tu ságy Rychle a zbě­si­le, a to díky věr­né­mu týmu fil­mo­vých postav a par­tě her­ců, fil­ma­řů a fil­mo­vé­ho štá­bu, ze kte­rých se během sed­mi dílů tako­vá rodi­na v pod­sta­tě sta­la....Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ

Vedle pana Peabodyho je Shermanovi nej­bliž­ší jeho spo­lu­žač­ka Penny Petersonová. Penny ztě­les­ňu­je dvo­ji­tou hroz­bu – je roz­to­mi­lá a chyt­rá. Vládne na své základ­ní ško­le, dokud se neob­je­ví Sherman, kte­rý je ješ­tě...Read more »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

...Wars Kathleen Kennedy s Georgem Lucasem popr­vé sešla, nastí­nil jí své plá­ny na pokra­čo­vá­ní série Star Wars nato­če­ním epi­zod VII, VIII a IX. Poté jí pro­zra­dil dal­ší záměr. „George se těšil neje­nom...Read more »
20953311 10209343520737111 6050338784217929651 n

Jediný den od Martina Baltscheita

Chcete-li své děti nau­čit vážit si jed­not­li­vých oka­mži­ků, drob­ných malič­kos­tí, jež nám při­ná­ší samot­ný život, nenech­te si ujít kníž­ku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress. Tato...Read more »
BP03

Bílá princezna - 80 %

...hra­je také Essie Davis jako její seri­á­lo­vá mat­ka Alžběta Woodvileová a Jacob Collins-Levy jako její man­žel Jindřich VII.. Děj seri­á­lu začí­ná po bitvě u Bosworthu v roce 1485, kte­rá ukon­či­la přes tři­cet let trva­jí­cí...Read more »

Můj soused zabiják 2 - preview

...– The Sixth Sense, 1999, Hartova vál­ka – Hart‘s War, 2002) - opět uja­li Matthew Perry (seri­ál Přátelé, fil­my Jen bláz­ni spě­cha­jí – Fools Run In,1997, Tři do tan­ga –...Read more »

Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

Pro Wycka Godfreye, pro­du­cen­ta sním­ku Hv ě zdy n á m nep řá ly, byla pří­le­ži­tost ujmout se dal­ší fil­mo­vé adap­ta­ce Johna Greena neo­do­la­tel­ná. “Můj part­ner Marty Bowen a já jsme...Read more »
StarTrekPoster

Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”

Scénáristy, kte­ří byli zod­po­věd­ní za to, že vez­mou posád­ku tam, kam se dosud nikdo nevy­dal, jsou star­tre­ko­vý nová­ček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spo­lusce­náris­ta Simon Pegg. “Pracoval jsem na...Read more »
Strazci4

Strážci Galaxie - 80 %

...svo­ji posta­vou dva met­ry 130 kg, i bez teto­vá­ní, je vel­kým pro­tiv­ní­kem. Posledním a hlav­ním do par­ty Peter Quill. Člověk z pla­ne­ty Země, kte­ré­mu umře­la mat­ka, a byl une­sen za svých mla­dých let. Hraje...Read more »
StrazciNahled

Strážci Galaxie na Blu-ray

...plná kytar a lás­ky. Strážci gala­xie si vza­li i čás­teč­ně pří­klad i ze série Star Wars (IV – VI). Rád bych totiž viděl i moder­ní Star Wars VII, co s nimi J.J. Abrams udě­lá. Jestli...Read more »

Výsledky soutěže o tričko

...5 mili­o­nů… Mravenec Z Vstávat a cvi­čit! Králíci z klo­bou­ku Pééépo! Rodina Smolíkova Přátelé chvátám, chvátám, nemám chví­li klid… Včelí med­víd­ci Já chci být požár­ní­kem! Dráček Soptík Zdravíme vlka! Jen počkej zají­ci...Read more »
autta

AUTA: Nejkrásnější kolekce

Máte-li doma malé nad­šen­ce aut a autí­ček vše­ho dru­hu, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít tuto úžas­nou a okouz­lu­jí­cí kni­hu pod názvem „AUTA: Nejkrásnější kolek­ce“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT v Praze ve spo­leč­nos­ti Albatros...Read more »
4

STAR TREK: DO TEMNOTY:Zpět na kapitánském můstku: Posádka se znovu schází

Kirk: Začátek fil­mu „Star Trek: Do tem­no­ty” zastih­ne kapi­tá­na Jamese T. Kirka na kři­žo­vat­ce. Stal se z něj vyni­ka­jí­cí veli­tel, kte­rý obchá­zí pra­vi­dla a dělá to, co pova­žu­je za správ­né. Ale jeho...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

Televizni pro­gram na 28.02.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov. TV Barrandov Název pro­gra­mu Popis Od Do Na plac! 28.02. 02:10 28.02. 03:10 Julie a Nikolas Pokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J....Read more »

Jak na věc

Will (Hugh Grant) je sta­rý mlá­de­nec, kte­rý žije z autor­ských práv své­ho otce. Oproti svým dří­věj­ším fil­mům Grant nehra­je žád­né­ho ňou­mu, ale tvrďá­ka, povrch­ní­ho sob­ce, kte­rý kou­ká, jak sba­lit kdeja­kou kost....Read more »
InfinityWar

Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame

...Po Infinity War už tomu vlast­ně Thorovi moc nezbylo- rodiče- mrt­ví, ado­p­tiv­ní bratr- mrt­vý, nej­lep­ší přítel- mrt­vý , zby­lí přátelé- mrt­ví, vět­ši­na lidu- mrt­vý. Po Infinity War navíc vní­má fakt, že to...Read more »
PodivneDedictvi

Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

před­ur­čil roli hrdi­nů i pro­ti jejich vlast­ní vůli. A tak stří­da­vě osvo­bo­zu­jí sed­mou rotu z němec­ké­ho zaje­tí, prcha­jí v pře­vle­cích a když na to při­jde, tak dokon­ce i boju­jí! 17.08.2018 Prima 17.8.2018  20:15 - Mission: Impossible...Read more »