Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Přátelé V (14-18)'
Pratele

Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)

vše­mi zvra­ty, kte­ré toto zhru­ba dva­ce­ti­le­té obdo­bí při­ná­ší, se vzle­ty, pády, zis­ky i pro­hra­mi. Osudy dětí se pro­plé­ta­jí, roz­chá­ze­jí a jsou ovliv­ňo­vá­ny vzta­hy v jejich rodi­nách. Na pev­ném přá­tel­ství nemě­ní ani fakt, že...Read more »
Tomas2

Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy

popr­vé v roce 1984 namlu­vil hudeb­ník Ringo Starr. V Čechách mašin­ce pro­půj­čil hlas pro seri­á­lo­vou pohád­ku Tomáš a přá­te­lé Radovan Vaculík, poz­dě­ji Bohuslav Kalva. Mašinka Tomáš se dosta­la do oma­lo­vá­nek, na trič­ka, kšil­tov­ky,...Read more »
peters friends 1

Peterovi přátelé / Peterʼs Friends

podiv­ně napja­tá, a jak postup­ně vylé­za­jí ze skří­ní kost­liv­ci, je jas­né, že nikdo neod­je­de tak, jak při­jel. Genialita sním­ku spo­čí­vá prá­vě v tom­to kon­tras­tu: oprav­du poba­ví a oprav­du se člo­vě­ka dotkne. Andrew: „Dokonce...Read more »
Daniele

Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)

V nakla­da­tel­ství IKAR vyšel před Vánoci oprav­do­vý dárek pro milov­ní­ky romá­nů Danielle Steel. Ve zla­tém boxu, gra­fic­ky zpra­co­va­ném jako dárek, pře­vá­za­ný  ozdob­nou stuž­kou, se ukrý­vá asi nej­ob­lí­be­něj­ších kniž­ních poči­nů úspěš­né autor­ky...Read more »
Deadh

Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI

Ve sku­teč­nos­ti Millerovo fil­mo­vé vyprá­vě­ní vyvo­lá­vá sou­cit se vše­mi pro­ta­go­nis­ty. Nejvíce ze vše­ho tomu tak je v pří­pa­dě dojem­né­ho milost­né­ho vzta­hu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kte­ří se do sebe zami­lu­jí pro...Read more »
Tomas

Tomáš a jeho přátelé - Celý den s Tomášem

a mlsa­jí cuk­ro­vou vatu.  Ve dvě hodi­ny míjí Tomáš far­mu a zdra­ví všech­ny, kte­ří na ní pra­cu­jí. Ve čty­ři hodi­ny odpo­led­ne míjí sodor­ské záchra­nář­ské cen­t­rum, kde čeka­jí vrtu­l­ník Flyn a hasič­ské auto Harold....Read more »
RR7Spec

Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.

po celém svě­tě. Natáčení prv­ní­ho fil­mu, do kte­ré­ho byli obsa­zo­vá­ni začí­na­jí­cí her­ci, zača­lo se skrom­ným roz­poč­tem v roce 2000. Akční thriller se inspi­ro­val čás­tí člán­ku o pou­lič­ních závod­ních klu­bech v časo­pi­se Vibe, kte­rý doku­men­to­val...Read more »
Predator

Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY

lékem na bolest, kte­rou má uvnitř.” Mezi Coylem a Baxleym vzni­kl vel­mi neprav­dě­po­dob­ný vztah. „Prošli jsme dvě nebo tři ver­ze pří­bě­hu, kte­rý měl vysvět­lit pod­sta­tu toho­to vzta­hu, a tahle ver­ze zají­ma­la Shanea...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ

pří­te­le pana Peabodyho a sku­teč­ně rene­sanč­ní­ho muže, Leonarda Da Vinci, kte­ré­ho veli­ce vtip­ným způ­so­bem namlu­vil, na Oscara nomi­no­va­ný, Stanley Tucci. Naše trio najde slav­né­ho umělce/vědce/technika/vynálezce/vzdělance/ atd. během tvůr­čí kri­ze a s rozu­mem v kon­cích:...Read more »
přátelství1

Dobří přátelé

se spor­tov­cem. Přítel vždy odpo­ví­dá na vaše volá­ní, i když ho při­vá­dí­te k šílen­ství. Přítel nikdy nemlu­ví o tom, kdo má prav­du, ale radě­ji naslou­chá tomu, jak se cítí­te. Přítel nebu­de posu­zo­vat pod­le...Read more »
20953311 10209343520737111 6050338784217929651 n

Jediný den od Martina Baltscheita

pra­vé hod­no­ty živo­ta, jako je přá­tel­ství, síla oka­mži­ku, chuť žít napl­no. Název: Jediný den Napsal: Martin Baltscheit Ilustrace: Wiebke Rauersová Překlad: Eva Kadlecová Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2017, 1. vydá­ní...Read more »

Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

jsem schop­ná tuto posta­vu pozná­vat sama v sobě.” Srdce PAPÍROVÝCH MĚST spo­čí­vá v jeho zob­ra­ze­ních přá­tel­ství a dopro­vod­ných dob­ro­druž­ství, záhad a dokon­ce i pro­vo­ka­cí, kte­ré sve­dou mla­dé lidi dohro­ma­dy v důle­ži­tém momen­tě jejich živo­ta. “Q”, Ben...Read more »

Můj soused zabiják 2 - preview

si hlav­ní cha­rak­te­ry a začít roz­ví­jet vzta­hy, kte­ré hrdi­no­vé navá­za­li v minu­lém pří­bě­hu. Podobnou prá­ci pova­žu­je za nároč­nou, ale zají­ma­vou a vel­mi vděč­nou – pokud se ovšem výsle­dek poda­ří. A Můj sou­sed zabi­ják 2...Read more »
StarTrekPoster

Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”

a vyrov­ná­va­jí se s vlast­ní­mi vnitř­ní­mi dile­ma­ty. Být uvěz­ně­ný na mimo­zem­ské pla­ne­tě je nutí ke vzá­jem­né kon­fron­ta­ci.” “Spock je v tom­to fil­mu dale­ko více člo­vě­kem, je mno­hem víc zra­ni­tel­ný,” vysvět­lu­je Quinto. “Oceňuji chví­le,...Read more »
Sherlock2

Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty

Reilly) si uži­je něko­lik minut napě­tí při sva­teb­ní ces­tě ve vla­ku. Nejvíce akč­ní se však uká­že Sim(Nooami Rapace), kte­rá se nejdří­ve bojo­vě před­ve­de v pán­ském klu­bu, pak v cikán­ském tábo­ře a dopro­vá­zí své přá­te­le...Read more »

Muž se železnou maskou

jakou kdy­si nechal nasa­dit své­mu bra­t­ro­vi… Zavře se o samo­tě ve své lož­ni­ci. Na to čeká Athos, Porthos, Aramis a Filip. Tajným vcho­dem vstou­pí do krá­lo­vi lož­ni­ce, svá­žou Ludvíka a vymě­ní mu s Filipem...Read more »

Výsledky soutěže o tričko

5 mili­o­nů… Mravenec Z Vstávat a cvi­čit! Králíci z klo­bou­ku Pééépo! Rodina Smolíkova Přátelé chvátám, chvátám, nemám chví­li klid… Včelí med­víd­ci Já chci být požár­ní­kem! Dráček Soptík Zdravíme vlka! Jen počkej zají­ci...Read more »
PodivneDedictvi

Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

vel­ko­měst­ských ulic. Rafinovaná struk­tu­ra vyprá­vě­ní posky­tu­je v jen zdán­li­vě „náhod­ných“ situ­a­cích obraz svě­ta para­do­xů, v němž žijí „vidou­cí“ slep­ci i bez­do­mov­ci, kte­ří jsou všu­de doma, a v němž se všich­ni musí vyrov­ná­vat s poci­ty odci­ze­ní v pro­stře­dí...Read more »
blackdot

TRUMAN SHOW

všim­ně­te výra­zů na tvá­řích ostat­ních divá­ků. Ti ame­rič­tí na před­sta­ve­ní, kte­ré jsem zažil, vyza­řo­va­li nezvyk­lé zamyš­le­ní a poklid­né nad­še­ní šťast­ně obda­ro­va­ných. Nebudete lito­vat. Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ POZOR - AKUTNÍ...Read more »

Jak na věc

život vlast­ně neměl do té doby smy­sl. Ze vzni­ka­jí­cí­ho přá­tel­ství vychá­zí oba jako noví lidé. Marcus se díky Willově vli­vu stá­vá sebe­vě­do­měj­ším, zís­ká­vá si přá­te­le ve ško­le, kde ho dopo­sud...Read more »
Hammond

Richard Attenborough (Hammond z Jurského parku) by slavil 95 let - připomeňme si jeho filmy

pova­ho­vě i kul­tur­ně veli­ce roz­díl­ných osob­nos­tí, jež si doko­na­le poro­zu­mě­ly a doká­za­ly nalézt nadě­ji a víru i tvá­ří v tvář Joyině smr­tel­né cho­ro­bě (zemře­la v roce 1960 na rako­vi­nu). Melodramatická lin­ka vyprá­vě­ní je ozvlášt­ně­na zají­ma­vos­tí cha­rak­te­rů...Read more »
dětské.zoubky4

Dětské zoubky od Zoje Stage

zra­zo­va­lo její vlast­ní tělo, díky těž­ké nemo­ci. A její dce­ra Hanna? Nemůže ane­bo spí­še nechce mlu­vit? Navíc jí abso­lut­ně odmí­tá a pova­žu­je za správ­né, když může své mat­ce ubli­žo­vat a vra­cet všech­ny rány, kte­rý­mi ji den­ně nevě­dom­ky...Read more »

Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie

a Ted jsou doko­na­lí hrom­ský kámo­ši a nasti­ňu­je situ­a­ci, kde se prá­vě celo­ži­vot­ní přá­te­lé nachá­ze­jí: „V prv­ním fil­mu doká­zal John skvě­le balan­co­vat mezi udr­žo­vá­ním vzta­hu se svým nej­lep­ším pří­te­lem a odpo­věd­nos­tí - doká­zal...Read more »

V hlavě - Obsah/O filmu

uvnitř mys­li pro­ta­go­nist­ky fil­mu a tím, co se děje ve vněj­ším svě­tě.“ Tvůrci fil­mu stu­do­va­li také obdo­bí dospí­vá­ní a to, jak by se dítě v podob­ném věku vyrov­ná­va­lo s trau­ma­tic­ký­mi udá­lost­mi. „Všechno to vychá­zí...Read more »
Ladvi

Terminál – příběh muže, který čekal

kome­di­ál­ních pohá­dek. Po Chyť mě, když to doká­žeš je tu Tom Hanks zno­vu v hořko-romantickém vyprá­vě­ní o ame­ric­ké byro­kra­cii, jed­nom letišt­ním ter­mi­ná­lu a jed­nom ces­to­va­te­li, jehož moti­va­cí i přes všech­ny útra­py zůsta­la „ple­chov­ka plná jaz­zu“.Viktor...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

Paul ve vel­kém nebez­pe­čí... 28.02. 09:15 28.02. 10:15 Nebezpečné vzta­hy Láska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na neu­vě­ři­tel­né život­ní pří­běhy, kte­ré začí­na­ly jako idyl­ka a v tros­kách kon­čí v našem...Read more »