MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...to sku­teč­né pří­běhy, kte­ré zaujmou divá­ky, ať už se s nimi zto­tož­ní nebo to pro ně bude pou­če­ním.     Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2   Čtrnácté jaro při­ne­se do seri­á­lu Ordinace...Číst dál »
Nova Znělky 2016 06 03 237

Do Ordinace se po roce vrací Andrea Kerestešová Růžičková: První kroky povedou do vězení!

14 Ordinace TMA 1075 2018 04 27 Ordinace TMA 5787 2018 04 27 Ordinace TMA 5853 2018 04 27 Ordinace TMA 5873 2018 04 27 Ordinace TMA 5930 2018 05...Číst dál »
areal 9

Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

...t pořá­da­ný pří­mo z míst, kde vzni­ka­jí dlou­ho­do­bě nej­ú­spěš­něj­ší seriá ly Česka! Opět po roce měli divá­ci TV Nova mož­nost navští­vit ate­li­é­ry, v nichž se natá­čí seri­á­ly Ulice a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, a užít...Číst dál »
MsHanoy

Miss Hanoi – Recenze – 40%

...Thann Špetlíková, kte­rou mohou znát tele­viz­ní divá­ci z Ordinace v růžo­vé zahra­dě, a pro niž je čes­ká kri­mi Miss Hanoi její prv­ní fil­mo­vou rolí). Základem sním­ku je kro­mě kri­mi­nál­ní záplet­ky o pát­rá­ní po „vra­ho­vi vra­ha“...Číst dál »
BrzoBohaty

Radoslav Brzobohatý

13. září 1932 Vrútky – 12. září 2012 Praha Patří k legen­dám čes­ké­ho diva­del­ní­ho a fil­mo­vé­ho herec­tví. Po absol­vo­vá­ní praž­ské DAMU nastou­pil do MD v Kolíně, po účin­ko­vá­ní na řadě mimo­praž­ských scén nako­nec zakot­vil v Praze v Divadle S.K....Číst dál »
Arnold big

Konečná (2013) - 40%

...nad padou­chy, byť popřou vět­ši­nu fyzi­kál­ních i logic­kých záko­nů, ale ten­to film zkrát­ka není, za co pochvá­lit. Arnoldovo herec­tví je pod úrov­ní „Ordinace v Růžové zahra­dě“. Z jeho úst nezní uvě­ři­tel­ně ani zce­la...Číst dál »

Kamila Kikinčuková - rozhovor k filmu Babovřesky 3

...reži­sér - tři­krát a dost. Co jiné­ho Vás pra­cov­ní­ho čeká? V sou­čas­né době zkou­ším v Ypsilonce roli Papageny v insce­na­ci: Sežeňte Mozarta. A nastu­pu­ji do seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě, kde hra­ji zdra­vot­ní sestřič­ku a záro­veň...Číst dál »
SpuntiNaVode

Jiří Chlumský (4. 7. 1958)

...seri­á­lů: Hop nebo trop (2004), Eden (2005), Místo v živo­tě (2006), Ošklivka Katka (2008), Kriminálka Anděl (2008), podí­lel se na divác­ky mimo­řád­ně úspěš­ných seri­á­lech Doktoři z Počátků či Ordinace v růžo­vé zahra­dě. Filmografie Stůj,...Číst dál »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

...kte­rou může­me znát z kome­die Dvojníci nebo ze seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 a exo­tic­ká zpě­vač­ka a taneč­ni­ce Esther Lubadika, kte­rá zau­ja­la v jed­né z řad sou­tě­že Česko Slovensko má talent. „Já hra­ju tako­vý­ho klu­ka...Číst dál »
Cina

Jan Cina

...Ordinace v růžo­vě zahra­dě 2, První krok, Terapie, O mé rodi­ně a jiných mrt­vo­lách. Ve fil­mu se napo­sle­dy obje­vil v roce 2014, a to v dra­ma­tu Místa Radima Špačka. Moderoval pořad pro děti Planeta YÓ, v sou­čas­nos­ti...Číst dál »