Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Ordinace v růžové zahradě 2'
Ordinace

Ordinace v růžové zahradě 2

Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 se letos na pod­zim otví­rá už po pat­nác­té. V popře­dí řeše­ní závaž­ných medi­cín­ských pří­pa­dů se ode­hra­jí dal­ší sou­kro­má dra­ma­ta kame­nic­kých zdra­vot­ní­ků. Do osu­dů oblí­be­ných postav se nesma­za­tel­ně zapí­ší...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

v růžo­vé zahra­dě 2 svě­ží vítr, při­va­ne zpět sta­ré zná­mé posta­vy a osu­dy dob­ře zná­mých hrdi­nů si pohra­je v duchu aprí­lo­vé­ho poča­sí. V živo­tě Čestmíra Mázla se zje­ví žena, kte­rou roky nevi­děl a v jeho domác­nos­ti...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

Skupina Nova při­pra­vi­la pro divá­ky v rám­ci pod­zim­ní­ho pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu osvěd­če­nou a úspěš­nou kom­bi­na­ci důvě­ry­hod­né­ho zpra­vo­daj­ství a pub­li­cis­ti­ky, kva­lit­ní seri­á­lo­vé pro­duk­ce i nej­lep­ší zába­vy. Nadcházející sezó­na před­sta­ví nová pokra­čo­vá­ní divác­ky nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů lokál­ní pro­duk­ce...Read more »
areal 9

Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

t pořá­da­ný pří­mo z míst, kde vzni­ka­jí dlou­ho­do­bě nej­ú­spěš­něj­ší seriá ly Česka! Opět po roce měli divá­ci TV Nova mož­nost navští­vit ate­li­é­ry, v nichž se natá­čí seri­á­ly Ulice a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, a užít...Read more »
Nova Znělky 2016 06 03 237

Do Ordinace se po roce vrací Andrea Kerestešová Růžičková: První kroky povedou do vězení!

Bude to rok, kdy divá­ci Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 vidě­li hereč­ku Andreu Kerestešovou Růžičkovou v seri­á­lu napo­sle­dy. Zatímco její posta­va dok­tor­ky Mariky Lukáčové strá­vi­la rok v Plzni na stá­ži, hereč­ku zaměst­na­ly mateř­ské...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

Divadla na pro­váz­ku obsa­dil do fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní BALADA PRO BANDITU. Pecha si zahrál veli­te­le čet­ní­ků. V 80. a 90. letech se herec postup­ně stal před­sta­vi­te­lem své­ráz­ných ved­lej­ších posta­vi­ček, pře­de­vším v pro­jek­tech své­ho úspěš­né­ho...Read more »
O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

zna­jí z oblí­be­né­ho seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2. Ta se s novou život­ní výzvou popra­la oprav­du svě­do­mi­tě a všem párům se věno­va­la na maxi­mum. Mise nový domov Mise nový domov a s ní i Tereza Pergnerová...Read more »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

s kama­rá­dem Sašou trá­ví vět­ši­nu času ve svě­tě soci­ál­ních sítí. Vztahy pro ně před­sta­vu­jí cha­ty s vir­tu­ál­ní­mi dív­ka­mi, kte­ré nikdy nevi­dě­li, obži­vu faleš­ná mód­ní show, v níž se před­stí­rá něco, co není a nej­vět­ší...Read more »
Arnold big

Konečná (2013) - 40%

v podo­bě vyslou­ži­lé­ho poli­cis­ty z pro­ti­nar­ko­tic­ké jed­not­ky, kte­rý trá­ví svůj „důchod“ v klid­ném, ven­kov­ském měs­teč­ku poblíž mexic­kých hra­nic, aby se jako šerif s troj­kou neu­mě­te­lů neo­če­ká­va­ně posta­vil pro­jíž­dě­jí­cím niče­mům v čele s dro­go­vým bos­sem Gabrielem Cortezem,...Read more »
MsHanoy

Miss Hanoi – Recenze – 40%

Thann Špetlíková, kte­rou mohou znát tele­viz­ní divá­ci z Ordinace v růžo­vé zahra­dě, a pro niž je čes­ká kri­mi Miss Hanoi její prv­ní fil­mo­vou rolí). Základem sním­ku je kro­mě kri­mi­nál­ní záplet­ky o pát­rá­ní po „vra­ho­vi vra­ha“...Read more »

Kamila Kikinčuková - rozhovor k filmu Babovřesky 3

je občas zaslech­la. Pro mě je hlav­ním kri­ti­kem divák a sle­do­va­nost, kte­rá byla obrov­ská a mlu­ví za všech­no. Poznávají Vás lidé na uli­ci, v tram­va­ji nebo i na jiných mís­tech? Občas ano. Zatím je to...Read more »
Cina

Jan Cina

Vystudoval hudebně-dramatický obor na Pražské kon­zer­va­to­ři a poté absol­vo­val kated­ru alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na DAMU. Před kame­rou se popr­vé obje­vil ve fil­mu Zdeňka Tyce Smradi. Poté násle­do­va­la prá­ce zejmé­na pro tele­vi­zi:...Read more »
BrzoBohaty

Radoslav Brzobohatý

i díky roz­hla­su a pře­de­vším tele­viz­ní obra­zov­ce za role v seri­á­lech F. L. Věk, Dynastie Nováků, Dobrá voda, Cirkus Humberto, Šípková Růženka, v posled­ní době pak OrdinaceRůžové zahra­dě, Ulice, Vyprávěj a Život je ples...Read more »
SpuntiNaVode

Jiří Chlumský (4. 7. 1958)

Vystudoval kated­ru doku­men­tár­ní tvor­by na praž­ské FAMU, po ško­le půso­bil jako asi­s­tent režie v Krátkém fil­mu Praha a exter­ně pra­co­val pro Československou tele­vi­zi. Jeho fil­mo­vým debu­tem byla kome­die Stůj, nebo se netre­fím (1998),...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

Večerní Brno a ve Slováckém diva­dle v Uherském Hradišti, ale už v roce 1972 defi­ni­tiv­ně zakot­vil v Divadle na pro­váz­ku a ode­hrál zde svá zásad­ní před­sta­ve­ní. K vrcho­lům jeho diva­del­ní­ho herec­tví pat­ří ztvár­ně­ní titul­ní role v Shakespearově...Read more »