Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Olympijský magazín'

Hotel Transylvánie 2 - O tvůrcích

...let, během kte­rých zís­kal pozo­ru­hod­ných 12 nomi­na­cí na cenu Primetime Emmy a tři z nich pro­mě­nil, kon­krét­ně za seri­á­ly Star Wars: Klonové vál­ky a Samuraj Jack, oba pro sta­ni­ci Cartoon Network. Magazín Variety...Read more »
aargh 14 1

#2061: Aargh! 14

Aargh! 14 Vydáno nakladatelstvím Analphabet Books v brožované vazbě v roce 2015. Magazín má 128 stran a prodává se v původní ceně ze 175 Kč. Číslo obsahuje tyto komiksy:To není...Read more »
Allad

Aladin - O TVŮRCÍCH

            WILL SMITH (džin) je herec, pro­du­cent a hudeb­ník, kte­rý byl dva­krát nomi­no­ván na Oscara a je drži­te­lem ceny Grammy a kte­rý se těší boha­té kari­é­ře, jež zahr­nu­je fil­my, tele­viz­ní tvor­bu i hudeb­ní nahráv­ky,...Read more »
Tarakovsky

GENNDY TARTAKOVSKY

...na cenu Primetime Emmy a tři z nich pro­mě­nil, kon­krét­ně za seri­á­ly Star Wars: Klonové vál­ky a Samuraj Jack, oba pro sta­ni­ci Cartoon Network. Magazín Variety ho uve­dl v žeb­říč­ku pade­sá­ti budou­cích veli­ká­nů zábav­ní­ho...Read more »
DF 09584 CROP

Zlodějka knih - HLEDÁNÍ LIESEL

Přestože fil­ma­ři již dis­ku­to­va­li mož­nos­ti herec­ké­ho obsa­ze­ní rolí Hanse a Rosy, roz­hod­li se nej­pr­ve zamě­řit na hle­dá­ní Liesel. Začali ve Velké Británii a brzy se pus­ti­li do hle­dá­ní po celé Evropě, Spojených stá­tech...Read more »
Skyscraper 1920x1080 PassportTab

Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40%

Už samot­ný název fil­mu divá­ko­vi snad­no napo­ví, kde se bude ode­hrá­vat. A pokud divák viděl někte­rou z uká­zek, bude mu napros­to jas­né, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po něko­li­ka kome­di­ích...Read more »
pan prstenu00

Pán prstenů:Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.

Natočili jsme všech­ny tři sním­ky najed­nou, tak­že jsou si v mno­hém podob­né. Dvě věže se ale více než oko­lo elfů, trpas­lí­ků a hobi­tů točí oko­lo svě­ta lidí a to fil­mu dává mno­ho rea­lis­tič­těj­ší,...Read more »
StarDance IX

Oslava sta let republiky, nový porotce, změna v hlasování a poprvé polka. Devátý ročník StarDance čeká nejvíce novinek v historii soutěže

Soutěž StarDance se letos tema­tic­kým veče­rem při­po­jí k osla­vám sté­ho výro­čí vzni­ku repub­li­ky. Novinkou bude večer nazva­ný Cesta kolem svě­ta, ve kte­rém účin­ku­jí­cí zatan­čí na melo­die z Turecka, Indie nebo Japonska. Poprvé...Read more »

Zlodějka knih - NOVÁ RODINA

Se Sophií Nelisse v roli Liesel fil­ma­ři rych­le uza­vře­li dlou­ho dis­ku­to­va­né mož­nos­ti herec­ké­ho obsa­ze­ní postav Hanse a Rosy Hubermannových. Jejich vol­ba padla na Geoffreyho Rushe a Emily Watsonovou. Percival pozna­me­ná­vá, že tito vyni­ka­jí­cí...Read more »
nerzl

Nezlomný - O PRODUKCI

Louie se setká s „Jolly“: Zrodilo se přá­tel­ství „Svět, kte­rý jsme obje­vi­li, vás nemi­lu­je tak, jako vás milu­je vaše rodi­na.“ Louie Zamperini Film „V zemi krve a medu“ z roku 2011 je režij­ním...Read more »
Myty3

Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 %

Jako kdy­by se mno­ha fanouškům spl­nil se. A mož­ná je to slo­víč­ko „jako“ nad­by­teč­né. Fanouškům komik­su se v České repub­li­ce spl­nil sku­teč­ně jeden men­ší sen. Dostal se k nim tře­tí díl skvě­lé série...Read more »
Caslavska

Věra Čáslavská

...udě­lil Mezinárodní výbor pro fair play při UNESCO, 1991 - uve­de­na do Dvorany slá­vy v New Yorku. 1991 - Olympijský řád, udě­len Mezinárodním olym­pij­ským výbo­rem, 1995 - Státní vyzna­me­ná­ní Medaile Za záslu­hy...Read more »

Roman Šebrle

Mjr. Roman Šebrle (* 26. lis­to­pa­du 1974 Lanškroun) je býva­lý čes­ký atle­tic­ký více­bo­jař a olym­pij­ský vítěz v dese­ti­bo­ji z roku 2004. Jako prv­ní pře­ko­nal v dese­ti­bo­ji báj­nou hra­ni­ci 9000 bodů pod­le aktu­ál­ních bodo­va­cích tabu­lek; výko­nem...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - JAKÝ OTEC, TAKOVÝ SYN

Rob Minkoff  říká, že pan Peabody a Sherman jsou kla­sic­kým týmem „jako Laurel a Hardy, Batman a Robin, Holmes a Watson.“ To je dost opoj­ná spo­leč­nost, ale pozor, pan Peabody není typic­ký bígl: je...Read more »

Microsoft se zapojil do boje o zisk herní divize Warner Bros. v...

...a nyní se k nim údajně přidává i americký gigant, jak uvádí magazín The Information. Warner Bros. Interactive mají pod sebou značky jako Mortal Kombat, Middle-earth, LEGO, Injustice a nechybí...Read more »
word image

Amnestie

...MF Dnes a idnes.cz, Reflex, TV Magazín, Total Film Hrají: Aňa Geislerová - Miriam Kelemenová, Marek Majeský – Richard Kelemen, Marek Vašut – JUDr. Čierny, Jana Oľhová - Marta Čierna, Natália...Read more »
star wars darth maul 1

#1969: Star Wars - Darth Maul: Darth Maul / Syn Dathomiru - 60 %

...Darth Maul / Syn Dathomiru" je opět sebranou sbírkou komiksů, které vycházely sešitově, a to i u nás v rámci časopisu "Star Wars Magazín". Tak nějak předpokládám, že to jsou...Read more »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

Stanice Prima COOL sla­ví COOLATINY. Za deset let své­ho živo­ta toho doká­za­la oprav­du hod­ně. Do rodi­ny FTV Prima se naro­di­la v roce 2009 jako její dru­hý člen. Snad aprí­lo­vé datum zro­ze­ní...Read more »

Matt LeBlanc

 Matt, celým jmé­nem Matthew Steven LeBlanc, se naro­dil 25.7.1967 v Massachusetts, kde žil se svo­jí mat­kou.     Studoval na střed­ní ško­le tech­nic­ké, kvů­li své záli­bě v auto­mo­bi­lech a moto­cy­klech.  V osm­nác­ti letech se...Read more »

Courtney Cox

Narodila se 15.6.1964 v Birminghamu v Alabamě, jako nejmlad­ší ze čtyř dětí, Richard, Dottie Pickett a Virginia. Když jí bylo deset, rodi­če se roz­ved­li a děti zůsta­li s mat­kou v Birminghamu. Matka s otcem poz­dě­ji uza­ví­ra­jí nové...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Harry Potter 3 - když se s*re, tak se s*re

Aneb rych­lý prů­let nad vše­mi váž­něj­ší­mi pro­blémy, kte­ré postih­ly natá­če­ní nové­ho Harryho Pottera.Tak troš­ku oheň Jede, jede mašin­ka, kou­ří se jí z komín­ka… Tak by se dal nazvat jeden z nej­vět­ších prů­se­rů...Read more »

Nový Web

Tak 28.7.2003 jsem zpro­voznil nový web... Tak 28.7.2003 jsem zpro­voznil nový fil­mo­vý maga­zín. Jak jste si urči­tě všimli, tak neza­čí­nám úpl­ně od nuly. Tyto strán­ky jsou pokra­čo­va­te­li strá­nek www.kinofil-cz.com, kte­ré...Read more »
Vera Chytilova

Věra Chytilová

Prof. Mgr. Věra Chytilová (2. úno­ra 1929, Ostrava - 12. břez­na 2014, Praha) byla význam­ná čes­ká fil­mo­vá reži­sér­ka, peda­gož­ka FAMU. Kritika jí řadí mezi osob­nos­ti tzv. čes­ké nové vlny, kte­rá se pro­sa­di­la v rám­ci...Read more »
MJ

MILLA JOVOVICH

MILLA JOVOVICH svou herec­kou kari­é­ru zača­la v deví­ti letech rolí v Disneyho tele­viz­ním fil­mu Night tra­in to Kathmandu . Ve svých šest­nác­ti letech už měla na kon­tě fil­my Návrat do Modré lagu­ny...Read more »

Z důvodů filmování je uzavřen Mánesův most v Praze

...mos­tu bude tram­va­jo­vá lin­ka čís­lo 18 v úseku Národní diva­dlo – Malostranská odklo­ně­na přes Újezd a Malostranské náměs­tí. Náhradní dopra­va nebu­de zave­de­na. Filmování orga­ni­zu­je spol. CZECH ANGLO PRODUCTIONS, s.r.o Zdroj: Magazín IZDoprava.cz...Read more »