Gradanew

Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

...Vědci zabrousi­li do stře­do­vě­ku i novo­vě­ku, revo­luč­ních časů i šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. 14×17 cm | 72 stran | 978-80-271-0245-7 | Katalog. č.: 50008  Cena: 499  Kč Charles Manson Guinn Jeff Manson...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

SERIÁLY, MINISÉRIE, FILMY Marie Terezie Válku o habsbur­ské dědic­tví pro­hrá­vá. Prohrává ale i bitvu o osud své­ho man­žel­ství s Františkem Štěpánem Bavoři míří na Vídeň, Prusové na Prahu a slí­be­ná uher­ská pomoc nepři­chá­zí. Nejsou...Read more »
DSC 0212

Myší hlídka 2: Zima 1152 - 65 %

Mrazivé obdo­bí plné sně­hu a ost­ré­ho vět­ru niko­ho ven nelá­ká, ale čle­no­vé Myší hlíd­ky si nemo­hou vybí­rat čas, kdy budou plnit důle­ži­té úko­ly. Obyvatelé Myšího teri­to­ria své Myší hlíd­ce věří a spo­lé­ha­jí,...Read more »
vune neviditelneho 1

#1852: Vůně neviditelného - 55 %

Vůně neviditelného (Il profumo dell'invisibile) Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 2 série "Il profumo dell'invisibile" v letech 1986 a...Read more »
saga 8 1

#1849: Sága 8 - 85 %

Sága 8 (Saga 8) Vydalo nakladatelství BB/art v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 43 až 48 série "Saga". Souborné vydání vyšlo u Image Comics v...Read more »
blade runner 2049

Blade Runner 2049

Krátký doku­ment o tom, jak při­spě­lo UPP fil­mu Blade Runner 2049. https://vimeo.com/248318780...Read more »
PodObratnikem

Under Capricorn (Pod obratníkem Kozoroha 1949)

Austrálie je zemí, kte­rá je plná Australanů. To pla­ti­lo v na počát­ku 19. sto­le­tí, kdy tam spo­lu s novým guver­né­rem dora­zil i Charles Adare (guver­né­rův bra­tra­nec, či co), kte­ré­ho si zahrál Michael Wilding. Netrvá to...Read more »
dckk 59 bazinac 1 1

#1952: DC komiksový komplet 59: Bažináč, kniha první - 90 %

...DC Nová hranice, kniha první""DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá""DC komiksový komplet 50: Flash - Návrat Barryho Allena""DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík""DC komiksový komplet...Read more »
v clav vorl ek 8211 3 6 1930 8211 5 2 2019 p5OVEE2U9z8

Václav Vorlíček - 3.6.1930 - 5.2.2019

Je tomu 88 let, co se naro­dil jeden z nej­lep­ších reži­sé­rů ČSSR (ČSFR i ČR) Václav Vorlíček. Byl jed­ním z reži­sé­rů, kte­ří mají tu „pri­o­ri­tu“, že se jejich fil­my dáva­jí kaž­do­roč­ně.  Připomeňme si...Read more »

TOP 25 filmů za 1. pololetí 2005

...III - Pomsta Sithů Bontonfilm 36 19.05.05 US 4 175 229 059 23 546 550 3 Příběhy oby­čej­né­ho šílen­ství Bioscop 34 24.02.05 CZ 5 834 210 013 21 524 747 4 Alexander...Read more »
zivi mrtvi neodvratny osud 1

#1949: Živí mrtví 28: Neodvratný osud - 90 %

Živí mrtví 28: Neodvratný osud (The Walking Dead Vol. 28: A Certain Doom) Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 163 až 168...Read more »
Blade2

Blade Runner 2049 - 95 %

Asi jsem fan­da sci-fi, že se mi mož­ná nepří­jem­ná budouc­nost líbí. Blade Runner ze začát­ku 80. let pova­žu­ji za dost dob­rý film, kte­rý nám uka­zu­je mož­nou budouc­nost. Nedám na něj dopus­tit....Read more »
SoutezVanoce2018

Soutěž o Steam klíče ke hrám Dungeons 3,Gremlins, Inc.,Hidden Folks,Old Man’s Journey,We Were Here Too,Battle Chef Brigade,Fortune-499 a Mega Man Legacy Collection

Klíče zís­ká zís­ká nej­lep­ší „hláš­ka“ v bub­li­ně obráz­ku. Trvání sou­tě­že: 13.12.2018 - 31.12.2018 Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz. Soutěž nalez­ne­te také na nej­vět­ším sou­těž­ním por­tá­lu v ČR...Read more »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

Tak jsem zas jed­nou psal semi­nár­ku do ško­ly na téma ital­ský film a jeho vývoj. Pěkně jsems e v tom pohra­ba­la tro­chu toho sepsal. No, struč­ně řeče­no mi to dalo dost prá­ce...Read more »

thepsyche’s cyberpack

tvá­ře těch­to hráčů/the faces of these pla­yers: author: the­psyche Jason Akeson-------------13156 Cody Almond--------------12400 Matt Anderson-------------8642 Joakim Andersson--------14803 Mike Angelidis-------------6385 Sven Baertschi------------13281 Tyson Barrie---------------2904 Matt Bartkowski-----------12682 Taylor Beck----------------2905 Jordie Benn----------------16325 Nicolas...Read more »
GradaNovinky

Grada - Novinky od 27. 02 do 05. 03. 2017

Krajina mýtů Rosanes Kerby Tištěná 249 Kč Labyrint Merritt Richard, Reinhartová Sabine Tištěná 249 Kč Pomeranče v pod­prsen­ce Březinová Ivona Tištěná 199 Kč Krátké pohád­ky na dobrou noc Zíma Jan,...Read more »

LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu

Špičkový Blu-ray pře­hrá­vač LG BD570 vyra­zil dech svou výba­vou nejed­no­mu kupu­jí­cí­mu a není se čemu divit! Za 2 490,-Kč dosta­ne­te neje­nom Blu-ray pře­hrá­vač, ale dosta­ne­te maši­nu, kte­rá má dokon­ce i WI-FI při­po­je­ní na...Read more »

Zhodnocení roku 2002 až 2003

Tak už náš ser­ver pře­kro­čil blud­ný kruh malé návštěv­nos­ti, neú­spěš­ných recen­zí a člán­ků a neu­tu­cha­jí­cí kri­ti­ky a vykro­čil k lep­ším zítř­kům. Stal se z něho úspěš­ný ser­ver, jeden z nej­ú­spěš­něj­ších v ama­tér­ské tvor­bě fil­mo­vých recen­zí a fil­mo­vých inter­ne­to­vých...Read more »
DoPoslDechu1

Do posledního dechu - 60 %

Odvaha a pořád­ná dáv­ka zku­še­nos­tí nechy­bí hlav­ním hrdi­nům fil­mu, kte­rý při­po­mí­ná sku­teč­nou udá­lost z roku 1952. Pro něko­ho to je už doba „pra­vě­ku“, ale sku­teč­ní hrdi­no­vé se rodí v kaž­dé době a nemu­sí své...Read more »

Nejčtenější články za únor 2015

...Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech) - 524 zobr. Jupiter vychá­zí a do pohád­ky odchá­zí (45 %) - 426 zobr. Že by? Spider-man v Avengers? - 412 zobr. Historie nove­ly: Padesát odstí­nů začí­ná - 399 zobr. Teorie vše­ho – 70 % - 345 zobr. SpongeBob...Read more »
bojovy andel alita cesta ke svobode 1

Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %

Třetí kni­ha s titu­lem „Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě“ je zase pořád­ný špa­lek a dosta­la se na 452 strá­nek. To je oprav­du pořád­ná dáv­ka man­gy, ale při čte­ní tako­vé­ho špal­ku jsem...Read more »
bojovy andel alita cesta ke svobode 1

#1854: Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %

Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě (銃夢) Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně v tomto vydání vyšlo v roce 2013. České vydání má 452...Read more »

Petr Hapka

Petr Hapka (13. květ­na 1944 Praha – 25. lis­to­pa­du 2014 Okoř) byl čes­ký hudeb­ník, skla­da­tel, zpě­vák a diri­gent. Petr Hapka absol­vo­val kon­zer­va­toř (vio­la, zpěv). S texta­řem Petrem Radou, s nímž své­ho času tvo­řil neroz­luč­nou autor­skou...Read more »
Power

Susan Kleinerová: Fitness výživa, Power eating program - 90 %

Už prv­ní vydá­ní této kníž­ky bylo oprav­du úžas­né a po svě­tě vel­mi úspěš­né mezi sku­pi­nou lidí zabý­va­jí­cí se stra­vo­vá­ním a fit­ness téma­ti­kou obec­ně, ale nedáv­no vyšlo již dru­hé vydá­ní této kni­hy a má o hod­ně...Read more »
legendy o mysi hlidce 2 1

#1869: Legendy o Myší hlídce 2 - 60 %

Legendy o Myší hlídce 2 (Legends of the Guard 2) Vydalo nakladatelství Comics Centrum v pevné vazbě v roce 2018. Vyšlo původně jako "Legends of the Guard 2" u...Read more »
Avengers2 065

Avengers: Age of Ultron - Trailer 3

Screeny z 3. trai­le­ru. Trailer na Avengers: Age of Ultron Avengers2 001 Avengers2 002 Avengers2 003 Avengers2 004 Avengers2 005 Avengers2 006 Avengers2 007 Avengers2 008 Avengers2 009 Avengers2 010 Avengers2 011...Read more »