Dukla 61

Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva

...narůs­ta­jí­cí video­té­ku čes­kých fil­mů s nomi­na­cí nebo oce­ně­ním Český lev z minu­lých let. NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM nebo MINISÉRIE Dukla 61 – mini­sé­rie, režie: David Ondříček, pro­du­cent Michal Reitler, scé­nář Jakub Režný a Matěj...Read more »
eský lev ALZE

Český lev ocení potřetí televizní tvorbu

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) zve­řej­ni­la nomi­no­va­né tele­viz­ní pro­jek­ty, pro kte­ré hla­so­va­li aka­de­mi­ci. Vybírali pro kate­go­rie Nejlepší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rie a Nejlepší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál. Letos své sním­ky nomi­no­va­la Česká...Read more »
cesky lev soska vyska

Slavnostní vyhlášení vítězů Českého Lva se uskuteční v sobotu 5. března 2016 v pražském Rudolfinu.

...tele­vi­ze k posí­le­ní domá­cí tvor­by v roce 2015 Zlatá 60. II NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM nebo MINISÉRIE :  Americké Dopisy (Česká tele­vi­ze), režie: Jaroslav Brabec Jan Hus (Česká tele­vi­ze), režie: Jiří Svoboda Korunní...Read more »
saudek technicke noviny 1971 1977 1

#1874: Saudek: Technické noviny 1971-1977 - 100 %

Saudek: Technické noviny 1971-1977 Vydalo nakladatelství Plus v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 116 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč. Scénář: Kája SaudekKresba: Kája...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...- Televizní rol­nič­ka - 1. mís­to v kate­go­rii Nejpopulárnější zpě­vák 1986 - Televizní rol­nič­ka - 1. mís­to v kate­go­ri­ích Nejpopulárnější zpě­vák a Osobnost roku 1986 - Pragakoncert – čest­né uzná­ní za dlou­ho­do­bou repre­zen­ta­ci ve svě­tě...Read more »

Mupeti - představení postav

GARY (Jason Segel / Radek Zima ) je věr­ný své­mu bra­t­ro­vi Walterovi – spo­leč­ně děla­jí úpl­ně všech­no. „Gary pochá­zí z ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Maloměsto,“ popi­su­je ho Jason Segel (seri­ál Jak jsem potkal...Read more »
ZakonenNahled

Na Finále Plzeň vyhrál Rodinný film

...kte­rá se nebá­la skry­tě natáčet.Televizní pohád­ka reži­sé­ra Jiřího Stracha, Svatojánský věne­ček, kte­rý je o prin­cezně Verunce, kte­rá zachrá­ní krá­lov­ství jedi­ně tím, že se vdá za vhod­né­ho nápad­ní­ka, má jeden háček....,  lás­ce se nedá porou­čet. Za...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...V činech hlav­ní posta­vy nachá­zí­me moti­va­ce, kte­ré ji svým způ­so­bem ospra­vedl­ňu­jí ane­bo pro nás děla­jí její koná­ní pocho­pi­tel­něj­ší, lid­štěj­ší,“ pro­zra­zu­je reži­sér Peter Bebjak a kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Kateřina Ondřejková dodá­vá: „Televizní mini­sé­rie Herec...Read more »
SpuntiNaVode

Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ

...Tatiana Vilhelmová Divadelní, fil­mo­vá a tele­viz­ní hereč­ka, naro­di­la se a stá­le žije v Praze, drži­tel­ka Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli ve fil­mu Štěstí (2005) a oce­ně­ní z Televizního fes­ti­va­lu Monte Carlo...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Je to pro Vás prv­ní vět­ší fil­mo­vá /televizní/ role?  Ano, je to pro mne prv­ní vět­ší role ve fil­mu. Dík za ní. Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo se Zdeňkem Troškou a kole­gy?...Read more »
Smetana

Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ

...let.“ Mnozí z vás si jis­tě vzpo­me­nou na plí­ží­cí se Emmu Smetanu, kte­ré se v roce 2012 zřej­mě nechtě­lo obchá­zet kame­ry, tak to vza­la zkrat­kou a jako duch se v pří­mém pře­no­su Televizních novin...Read more »
CeskyLev

Nejvíce nominací na Českého lva patří filmům Vlastníci, Nabarvené ptáče a Staříci

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) ozná­mi­la nomi­na­ce pro 27. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 64 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem bylo uve­de­ní do dis­tri­buce v roce...Read more »
Mouckova

Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna

...a ješ­tě ve stu­diu, těs­ně před zněl­kou Televizních novin, oštemplo­val kaž­dou zprá­vu. Proškrtal, něco vyho­dil. Bez toho razít­ka HSTD jsme nemoh­li vysí­lat. Nicméně během toho jara se děly sku­teč­ně str­hu­jí­cí věci,...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...Je to pro Vás prv­ní vět­ší fil­mo­vá /televizní/ role?  Ano, je to pro mne prv­ní vět­ší role ve fil­mu. Dík za ní. Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo se Zdeňkem Troškou a kole­gy?...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...hrá­čů, ale i pro­mě­na­mi poli­tic­ké atmo­sfé­ry v letech 1938–1951. Televizní pre­mi­é­ra kopro­dukč­ní­ho sním­ku ČT o odva­ze mla­dých bas­ket­ba­lis­tů vychá­zí ze sku­teč­ných udá­los­tí naší his­to­rie. scé­nář: Jakub Bažant, Kristina Nedvědová, Jiří Závozda režie: Radim...Read more »
CL

Nominacím na Českého lva vládnou filmy Masaryk, Anthropoid a Učitelka

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) odha­li­la nomi­na­ce pro 24. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 71 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2016. O soš­ku Českého lva se...Read more »
CL

Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Bába z ledu, Po strništi bos a Milada

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro jubi­lej­ní 25. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 51 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2017. O soš­ku Českého lva...Read more »

Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 26. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 69 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2018. O soš­ku Českého lva...Read more »

Méďa 2

V roce 2012 vzal svět zte­čí jeden roz­to­mi­lý, i když neu­vě­ři­tel­ně spros­tý med­ví­dek. Svým kla­sic­kým chlu­pa­tým zje­vem, nepře­ko­na­tel­ným napa­ro­vá­ním a sla­bos­tí pro humor a šaš­kár­ny se sexu­ál­ním nábo­jem, kata­pul­to­va­la tahle posta­vič­ka, do kte­ré...Read more »
Soukup

Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy

Aneb kam se hra­be toli­krát vzpo­mí­na­ný Vladimír Železný. Podle poměr­ně peč­li­vých pro­poč­tů půjde již o úcty­hod­ný jede­nác­tý pořad TV Soukupov, omlou­vám se, TV Barrandov pocho­pi­tel­ně, kde se v hlav­ní roli obje­ví maji­tel...Read more »
trans

Transformers

„Už od chví­le, kdy se Transformers popr­vé obje­vi­li, pat­řím k jejich nej­vět­ším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, kte­rý zastal u nové­ho fil­mu o slav­ných robo­tech roli vedou­cí­ho výro­by. „A nemys­lím to tak, že bych...Read more »
areal 9

Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

...z akce Rey Koranteng, podob­ně vidě­la Den s Novou i jeho kole­gy­ně, mode­rá­tor­ka Televizních novin Lucie Borhyová: „Krásně nám vyšlo poča­sí. Diváci tady mají spous­tu atrak­cí, mají tu co vidět, tak­že co ví c...Read more »
word image

Vlastníci

O FILMU Komedie pro ty, kdo to neza­ži­li. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí maji­te­lé bytů to asi zna­jí z vlast­ní zku­še­nos­ti. Hrdinové fil­mu Vlastníci jsou totiž jed­ně­mi z nich, pat­ří...Read more »
FFP ceny 14IV2016 0007

Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy

...jsem spo­ko­je­ná, zaslou­že­ně zví­tě­zi­ly sil­né autor­ské sním­ky,“ zhod­no­ti­la letoš­ní roč­ník ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Eva Veruňková Košařová. VÝSLEDKY OCENĚNÍ ZLATÝ LEDŇÁČEK 2016: Statutární ceny – Mezinárodní poro­ta Televizní poro­ta: Simone Baumann, Anna...Read more »
PFL

PRAŽSKÉ FILMOVÉ LÉTO TŘI KINA NABÍZEJÍ ODPOLEDNÍ PROJEKCE ZA 30 KČ

Vážení fil­mo­ví přá­te­lé, loň­ská návštěv­nost pře­hlíd­ky Pražské fil­mo­vé léto potvr­di­la mimo­řád­ný zájem veřej­nos­ti o kino i během par­né­ho léta. Na ten­to úspěch praž­ská kina Aero, Světozor a Bio Oko navá­žou letos dal­ším pokra­čo­vá­ním....Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...i tu nej­lep­ší zába­vu pro celou rodi­nu,“ říká Alex Ruzek, ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny Nova. Začátky vysí­lá­ní pořa­dů: Televizní pořad Start vysí­lá­ní Ulice Pondělí 19. 8. 2019 Co na to Češi Pondělí 19. 8. 2019...Read more »