Dukla 61

Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva

...narůs­ta­jí­cí video­té­ku čes­kých fil­mů s nomi­na­cí nebo oce­ně­ním Český lev z minu­lých let. NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM nebo MINISÉRIE Dukla 61 – mini­sé­rie, režie: David Ondříček, pro­du­cent Michal Reitler, scé­nář Jakub Režný a Matěj...Číst dál »
eský lev ALZE

Český lev ocení potřetí televizní tvorbu

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) zve­řej­ni­la nomi­no­va­né tele­viz­ní pro­jek­ty, pro kte­ré hla­so­va­li aka­de­mi­ci. Vybírali pro kate­go­rie Nejlepší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rie a Nejlepší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál. Letos své sním­ky...Číst dál »
cesky lev soska vyska

Slavnostní vyhlášení vítězů Českého Lva se uskuteční v sobotu 5. března 2016 v pražském Rudolfinu.

...k posí­le­ní domá­cí tvor­by v roce 2015 Zlatá 60. II NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM nebo MINISÉRIE :  Americké Dopisy (Česká tele­vi­ze), režie: Jaroslav Brabec Jan Hus (Česká tele­vi­ze), režie: Jiří Svoboda Korunní princ...Číst dál »
saudek technicke noviny 1971 1977 1

#1874: Saudek: Technické noviny 1971-1977 - 100 %

Saudek: Technické noviny 1971-1977 Vydalo nakladatelství Plus v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 116 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč. Scénář: Kája SaudekKresba: Kája...Číst dál »

Mupeti - představení postav

GARY (Jason Segel / Radek Zima ) je věr­ný své­mu bra­t­ro­vi Walterovi – spo­leč­ně děla­jí úpl­ně všech­no. „Gary pochá­zí z ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Maloměsto,“ popi­su­je ho Jason Segel (seri­ál Jak...Číst dál »
ZakonenNahled

Na Finále Plzeň vyhrál Rodinný film

...kte­rá se nebá­la skry­tě natáčet.Televizní pohád­ka reži­sé­ra Jiřího Stracha, Svatojánský věne­ček, kte­rý je o prin­cezně Verunce, kte­rá zachrá­ní krá­lov­ství jedi­ně tím, že se vdá za vhod­né­ho nápad­ní­ka, má jeden háček....,  lás­ce se nedá porou­čet. Za...Číst dál »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...V činech hlav­ní posta­vy nachá­zí­me moti­va­ce, kte­ré ji svým způ­so­bem ospra­vedl­ňu­jí ane­bo pro nás děla­jí její koná­ní pocho­pi­tel­něj­ší, lid­štěj­ší,“ pro­zra­zu­je reži­sér Peter Bebjak a kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Kateřina Ondřejková dodá­vá: „Televizní mini­sé­rie Herec...Číst dál »
SpuntiNaVode

Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ

...Tatiana Vilhelmová Divadelní, fil­mo­vá a tele­viz­ní hereč­ka, naro­di­la se a stá­le žije v Praze, drži­tel­ka Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli ve fil­mu Štěstí (2005) a oce­ně­ní z Televizního fes­ti­va­lu Monte Carlo...Číst dál »
Smetana

Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ

...let.“ Mnozí z vás si jis­tě vzpo­me­nou na plí­ží­cí se Emmu Smetanu, kte­ré se v roce 2012 zřej­mě nechtě­lo obchá­zet kame­ry, tak to vza­la zkrat­kou a jako duch se v pří­mém pře­no­su Televizních novin...Číst dál »
Mouckova

Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna

...a ješ­tě ve stu­diu, těs­ně před zněl­kou Televizních novin, oštemplo­val kaž­dou zprá­vu. Proškrtal, něco vyho­dil. Bez toho razít­ka HSTD jsme nemoh­li vysí­lat. Nicméně během toho jara se děly sku­teč­ně str­hu­jí­cí věci,...Číst dál »

Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 26. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 69 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2018. O soš­ku...Číst dál »
Soukup

Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy

Aneb kam se hra­be toli­krát vzpo­mí­na­ný Vladimír Železný. Podle poměr­ně peč­li­vých pro­poč­tů půjde již o úcty­hod­ný jede­nác­tý pořad TV Soukupov, omlou­vám se, TV Barrandov pocho­pi­tel­ně, kde se v hlav­ní roli...Číst dál »
areal 9

Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

...z akce Rey Koranteng, podob­ně vidě­la Den s Novou i jeho kole­gy­ně, mode­rá­tor­ka Televizních novin Lucie Borhyová: „Krásně nám vyšlo poča­sí. Diváci tady mají spous­tu atrak­cí, mají tu co vidět, tak­že co ví c...Číst dál »
trans

Transformers

„Už od chví­le, kdy se Transformers popr­vé obje­vi­li, pat­řím k jejich nej­vět­ším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, kte­rý zastal u nové­ho fil­mu o slav­ných robo­tech roli vedou­cí­ho výro­by. „A nemys­lím to tak,...Číst dál »
CL

Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Bába z ledu, Po strništi bos a Milada

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro jubi­lej­ní 25. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 51 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2017. O soš­ku...Číst dál »
FFP ceny 14IV2016 0007

Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy

...Tomas Baldynsky Petra Soukupova Kosmo 2 1 Kosmo Sitkom foto Mikulas Krepelka 20150913 50b0004 DSC 3712 VÝSLEDKY OCENĚNÍ ZLATÝ LEDŇÁČEK 2016: Statutární ceny – Mezinárodní poro­ta Televizní poro­ta: Simone Baumann,...Číst dál »
CL

Nominacím na Českého lva vládnou filmy Masaryk, Anthropoid a Učitelka

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) odha­li­la nomi­na­ce pro 24. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 71 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2016. O soš­ku Českého...Číst dál »

Méďa 2

V roce 2012 vzal svět zte­čí jeden roz­to­mi­lý, i když neu­vě­ři­tel­ně spros­tý med­ví­dek. Svým kla­sic­kým chlu­pa­tým zje­vem, nepře­ko­na­tel­ným napa­ro­vá­ním a sla­bos­tí pro humor a šaš­kár­ny se sexu­ál­ním nábo­jem, kata­pul­to­va­la tahle posta­vič­ka,...Číst dál »
PFL

PRAŽSKÉ FILMOVÉ LÉTO TŘI KINA NABÍZEJÍ ODPOLEDNÍ PROJEKCE ZA 30 KČ

Vážení fil­mo­ví přá­te­lé, loň­ská návštěv­nost pře­hlíd­ky Pražské fil­mo­vé léto potvr­di­la mimo­řád­ný zájem veřej­nos­ti o kino i během par­né­ho léta. Na ten­to úspěch praž­ská kina Aero, Světozor a Bio Oko navá­žou letos...Číst dál »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

Stanice Prima COOL sla­ví COOLATINY. Za deset let své­ho živo­ta toho doká­za­la oprav­du hod­ně. Do rodi­ny FTV Prima se naro­di­la v roce 2009 jako její dru­hý člen. Snad aprí­lo­vé...Číst dál »
Jessica

King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl. Ale stejně je to pro mě televizní klasika

Když jsem byl malý – rela­tiv­ně – tak jsem si tenhle film zami­lo­val. Ano, bylo to hlav­ně pro­to, že tam byla obrov­ská opi­ce, kte­rou si může­te snad­no oblí­bit,...Číst dál »
DSCN2277

Labyrint – nový televizní seriál

Režisér Jiří Strach se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky dnes před­sta­vil novi­ná­řům prv­ní díl seri­á­lu Labyrint, kte­rý kom­bi­nu­je žánr thrille­ru a detek­tiv­ky. Inspirace obra­zem Poslední soud od Hieronyma Boshe napo­ví­dá, že se...Číst dál »

SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ

Závratná nabíd­ka fil­mů se nám nabí­zí v prů­bě­hu toho­to týd­ne počí­na­je sobo­tou. Pár nej­lep­ších typů, kde si vybe­re snad kaž­dý divák. Zelená míle....atd.Čt1 20.září 21:05 KROTITELÉ DUCHŮ Americká kome­die...Číst dál »

Hodina pravdy se s Alešem Hámou vrací na televizní obrazovky

V nové podo­bě a s novým mode­rá­to­rem Alešem Hámou se na obra­zov­ky České tele­vi­ze vra­cí oblí­be­ná zábav­ná show Hodina prav­dy. Rodinné týmy, ale i sku­pi­ny přá­tel či spo­lu­pra­cov­ní­ků v ní budou sou­tě­žit...Číst dál »
2612 Tri veterani

Vánoce na TV Nova

...den v roce, 31. pro­sin­ce večer, TV Nova zařa­dí Silvestrovské Televizní novi­ny s humor­ný­mi situ­a­ce­mi z domo­va i ze zahra­ni­čí a spe­ci­ál Tvoje tvář má zná­mý hlas – Silvestr z kara­va­nu. Ondřej Sokol a Aleš Háma ve svém...Číst dál »

HOREM PÁDEM NA DVD

2DVD obsa­hu­je: do 12ti kapi­tol čle­ně­ný film ve dvou for­má­tech: ori­gi­nál­ním širo­ko­úhlém for­má­tu a ve for­má­tu 16:9 vždy se zvu­kem Dolby Digital 5.1 i Dolby Surround 2.0 zvu­ko­vou Dolby Digital...Číst dál »