Děti a internet - vyhledávání na internetu by mělo mít jasná pravidla

Od doby, kdy se inter­net stal dostup­ným pro kaž­dou domác­nost se nechu­ten­ství u dětí vyšpl­ha­lo na nej­vyš­ší mož­ný vrchol. Nechutenstvím v tom­to pří­pa­dě nemys­lí­me jíd­lo, ale hra­ní her, spo­leč­ně strá­ve­né časy s rodi­nou...Číst dál »
910 byly tady a uz nejsou1

Byly tady. Ale už nejsou...

před­sou­vat nohu před nohu. Jinak by se zbláz­ni­la. A tak cho­di­la.“ Ztracené děti a tajemství I když je zmi­ze­ní dětí hlav­ní záplet­kou pří­bě­hu, autor nezů­stá­va jenom při ní a roz­ví­jí ji dal­ší­mi dějo­vý­mi lin­ka­mi....Číst dál »
DSCN1004

Plavání dětí s rodiči - 85 %

...dětí s rodi­či, ale také k samot­ným rodi­čům. A prá­vě to spl­ňu­je tato pub­li­ka­ce. Velkou před­nos­tí je, že se autor­ka sna­ží postih­nout pro­ble­ma­ti­ku pla­vá­ní dětí z šir­ší­ho hle­dis­ka. Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka čás­tí....Číst dál »

Vánoční filmy pro děti vykouzlí úsměvy na tvářích

Přicházejí Vánoce a mno­ho rodi­čů se ptá, jaké vánoč­ní fil­my pro děti pus­tit letoš­ní rok. Rok od roku je to těž­ší a těž­ší. Děti zvlá­da­jí za jed­ny Vánoce něko­lik desí­tek fil­mů, a při­tom...Číst dál »
Tvor

Tvoříme hry pro děti a s dětmi - 20 zábavných her pro děti a rodiče

Děti mají nej­ra­dě­ji hry a vyrá­bě­ní. Tyto čin­nos­ti spo­ju­je kni­ha Nadii Michotové, kte­rá může být inspi­ra­cí nejen pro rodi­če dětí od 3 do asi 10 let, ale také pro peda­go­gy ve...Číst dál »
logopedicke hry pro vetsi deti

Logopedické hry pro větší děti – křížovky, kvízy pro děti od 7 – 12 let

Luští vaše děti rádi osmisměr­ky a růz­né kří­žov­ky? Hledáte zají­ma­vé kví­zy pro výu­ku češ­ti­ny? Sáhněte po novin­ce vyda­va­tel­ství Portál Logopedické hry pro věští děti. Můžete s dět­mi pro­cvi­čo­vat výslov­nost mno­ha hlá­sek. Kniha obsa­hu­je...Číst dál »
PrvniPomocProDeti

První pomoc pro děti - Víš, jak provést masáž srdce? Díky této skládačce si to snadno zapamatuješ!

Frangmet vydal útlou a jed­no­du­chou sklá­dač­ku pro děti, kte­rá však může zachrá­nit lid­ský život. Jde o „První pomoc pro děti“. Skládačka je urče­ná pro děti od deví­ti let, pocho­pí ji ale už...Číst dál »
0050576165 Atlas lidskeho tela t

Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

...pro děti od 6 let a nejen pro ně. Rozhodně zaujme i star­ší děti, kte­ré už umí číst a budou si už samo­stat­ně pro­hlí­žet a číst, co je zaujme. Jednotlivé mapy lze opa­ko­va­ně roz­klá­dat a vší­mat...Číst dál »
IMG 3503 m 1

Divadlo Spejbla a Hurvínka nabídne v červnu oblíbený repertoár, ale také workshopy pro veřejnost nebo kurz loutkového divadla pro děti

před­sta­ve­ní pro nesly­ší­cí a nevi­do­mé děti tako­vý zájem. Všech 281 míst bylo obsa­ze­no. Když vidí­te plné diva­dlo šťast­ných a poba­ve­ných dětí, je zřej­mé, že naše spo­lu­prá­ce, kte­rá trvá již šes­tým rokem, má...Číst dál »

V hlavě - Obsah/O filmu

...vést.“ „Jak naše děti stár­nou, začí­na­jí nám chy­bět doby, kdy byly malé, sedě­ly nám na klí­ně a objí­ma­ly se s námi,“ dodá­vá Docter. „A ačko­liv všich­ni rodi­če chtě­jí, aby se jejich děti...Číst dál »
roduna

Program Spejbla a Hurvínka před divadelními prázdninami: Vyvrcholení Kurzu loutkového divadla pro děti a veletrh Makerfaire 2019

...rodi­če Poklady Spejblovic půdy, kte­ré uve­dou malí absol­ven­ti letoš­ní­ho, již sed­mé­ho Kurzu lout­ko­vé­ho diva­dla pro děti. Kurz si kla­de za cíl podrob­ně­ji sezná­mit děti s prin­ci­py lout­ko­vé­ho diva­dla. „Vzhledem k tra­di­ci naše­ho...Číst dál »
VekUsvitu

VĚK ÚSVITU

celé skry­té ves­ni­ce. Děti uctí­va­ly enti­ty zná­mé jako Staří Bohové Lesa – nespo­čet beze­jmen­ných duchů kaž­dé­ho stro­mu, trá­vy a pra­me­ne. Bitva Prvních Lidí a Dětí Lesa Podle legend zmi­gro­va­li První Lidé do...Číst dál »
Fit

Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti

Ve zdra­vém těle zdra­vý duch. Pro něko­ho mož­ná otře­pa­ná frá­ze. Pro děti je ale pohyb veli­ce důle­ži­tý. Pravidelně se hýbat a otu­žo­vat by měla být sou­část kaž­dé­ho dne, nejen dětí, ale...Číst dál »
atlas e1547360888495

ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

Už se vás někdy vaše zví­da­vé děti zepta­ly na to, jak vlast­ně fun­gu­je tělo, z čeho se sklá­dá? Že ano? Tak prá­vě pro vás je určen ten­to úžas­ný atlas lid­ské­ho těla...Číst dál »
ObrNahled

Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %)

Tak reži­sé­ro­vi je sko­ro 70. Po del­ší době nato­čil pohád­ku pro děti. Roald Dahl napsal mno­ho dět­ských kní­žek a jed­nu z nich si  Steven Spielberg vybral. Tou se stal Obr Dobr, kte­rý sice...Číst dál »
Lidsketelo

Atlas lidského těla pro děti

...vysvět­le­no – pocho­pí i děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Právě jim je urče­ný Atlas lid­ské­ho těla pro děti. Jde o čtver­co­vou kníž­ku, kte­rá za pomo­ci šes­ti vel­kých roz­klá­da­cích „map“ před­sta­ví čte­ná­řům lid­ské tělo...Číst dál »
AtlasEvropy

Atlas Evropy pro děti

...Evropy pro děti při­zval Růžička gra­fi­ka a foto­gra­fa Tomáše Tůmu, kte­rý se spo­lu s Kateřinou Hikadovou posta­ral o vět­ši­nu ilu­stra­cí. Jako tře­tí ilu­strá­tor je uve­de­ný Zdeněk Miler. Atlas Evropy pro děti je určen...Číst dál »

Jako malé děti (Little Children)

...se nejen dospě­lí, ale i jejich děti ti ovšem pou­ze jako kama­rá­di. Jeden z těch­to dnů však naru­ší prá­vě Ronnie, kte­rý se vydal vykou­pat se do bazé­nu i s potá­pěč­ský­mi brý­le­mi. Nezpozorován vle­ze do...Číst dál »
Lep01 2

Rudolf Lukeš, Michal Černík: Pes a jeho kamarádi, Želva a její kamarádi, Lev a jeho kamarádi, Tygr a jeho kamarádi - 90 %

Obrázkové kníž­ky ilu­strá­to­ra Rudolfa Lukeše dob­ře zna­la gene­ra­ce dneš­ních šede­sát­ní­ků. Bohužel, nena­chá­ze­ly je pod stro­meč­kem čes­ké děti, popu­lár­ní byly hlav­ně ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku či v Asii. Lukešovu prá­ci...Číst dál »
LRR

Naučte své děti říkat L, R, Ř (S logopedkou Luckou)

Báječná pří­ruč­ka pro všech­ny rodi­če, kte­ří chtě­jí nau­čit své děti vyslo­vo­vat pro­ble­ma­tic­ké hlás­ky hra­vou for­mou. Tato kni­ha se zamě­řu­je na to, jak zábav­ným způ­so­bem nau­čit vaše děti říkat L, R...Číst dál »
VeseleShov

Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou

Jiné detai­ly musí najít děti v obráz­ku z New Yorku, jeho ústřed­ním „hrdi­nou“ je King Kong, kte­rý vyle­zl na mra­kodrap. Další pří­běh uvá­dí děti na pirát­skou loď, do kou­zel­nic­ké škol­ky, do řím­ské­ho...Číst dál »
banány1

PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti

PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvě­da­vé děti Čas od času nás pře­kva­pí někte­ré z otá­zek našich dětí na věci, na kte­ré sami nezná­me odpo­věď. A ať se sna­ží­me sebe­víc, odpo­vě­dět nedo­ká­že­me...Číst dál »
pohad0

Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti

Také vám děti rádi pomá­ha­jí v kuchy­ni při vaře­ní? Tak proč si tohle spo­leč­né vaře­ní tak tro­chu neu­žít spo­lu s „Pohádkovou kuchař­kou“, a nepro­mě­nit si ho tak na kou­zel­né a hra­vé vaře­ní nejen pro děti,...Číst dál »
ireniny deti

Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí

...oby­va­te­lů ghet­ta, kte­ří se roz­hod­li svě­řit své děti cizím lidem jen pro­to, aby je dosta­li do bez­pe­čí. Tilar Mazzeo neo­po­mně­la ani poci­ty dětí, kte­ré muse­li opus­tit své rodi­če. Kvůli tomu...Číst dál »
Simpsonovi

Simpsonovi: Nejlepší hlášky

...zhor­ši­la. Homer: Proč máme vždyc­ky jed­no lep­ší a dru­hé hor­ší dítě? Nemůžou být obě stej­né? Marge: Homere, ale my máme tři děti! Homer: Marge! Pes se mezi děti nepo­čí­tá! Líza: Dědo,...Číst dál »
100 zabavnyvh pohybovych her

100 zábavných pohybových her pro skupiny od 3 do 10 let

Pracujete ve škol­ní dru­ži­ně nebo škol­ních klu­bu? Jste vedou­cí poby­to­vých i pří­měst­ských tábo­rů? Nevíte si rady, jak zaba­vit děti? Dnešní děti mají málo pohy­bu a je tře­ba je dostat ven, aby se...Číst dál »