Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'ODM 2019: Cyklistika'
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...polo­le­tí 2019 dosáh­li 37 % podí­lu na sle­do­va­nos­ti a den­ně oslo­ví­me téměř 4,8 mili­o­nu divá­ků star­ších čtyř let. Síla naše­ho úspě­chu spo­čí­vá v dlou­ho­do­bé a stá­lé pro­gra­mo­vé stra­te­gii. Naším cílem je při­ná­šet důvě­ry­hod­né zpra­vo­daj­ství...Read more »
AngeligaScreen

Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

Nedávno mi můj kama­rád z Německa poslal balí­ček, ve kte­rém jsem nalez­la DVD s němec­kou ver­zí Angeliky. Je to v pod­sta­tě rari­ta, pro­to­že sehnat Angeliku v něm­či­ně je téměř nemož­né (pokud nemá­te pře­by­teč­ných 50...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...Vegas. Deník.cz [onli­ne]. 2019-06-17 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ LANGROVÁ, Hana. „Božský Kája“ bude opět v Liberci. Liberecký deník [onli­ne]. 2014-11-19 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ http://www.bild.de/regional/muenchen/darstellungsform-bilder/zeigt-uns-seine-bilder-austellung-in-galerie-mensing-12405152.bild.html ↑ http://www.novinky.cz/zena/styl/194711-malir-karel-gott-jsem-metafyzicky-absurdokonkretista.html ↑ http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=387740&s_lang=2...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Pokračovat bude také úspěš­ný kri­mi­nál­ní seri­ál Specialisté (pon­dě­lí 7. led­na) a rea­li­ty show Výměna man­že­lek (stře­da 9. led­na). Zpravodajské a pub­li­cis­tic­ké pořa­dy jsou samo­zřej­mos­tí. „TV Nova neza­há­lí ani na začát­ku roku 2019 a na tele­viz­ní...Read more »
Luke

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. října 1966, Mansfield, Ohio – 4. března 2019 Burbank, Kalifornie)

...Oblíbený Dylan z Beverly Hills. iDNES.cz [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. ↑ Zemřel Luke Perry, hvězdě seri­á­lu Beverly Hills 90210 bylo 52 let. Aktuálně.cz [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (čes­ky) Detaily o článku Luke Perry Jméno člán­ku:...Read more »
roduna

Program Spejbla a Hurvínka před divadelními prázdninami: Vyvrcholení Kurzu loutkového divadla pro děti a veletrh Makerfaire 2019

...ješ­tě na pre­mi­é­ře před­sta­ve­ní pro rodi­če Poklady Spejblovic půdy nebo na akci plné kuti­lů – Makerfairu 2019     Spejbl a Hurvínek na veletr­hu kuti­lů Na veletr­hu všech kuti­lů Markefaire 2019,...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 – 62. ročník slavností chmele a piva

...- 18:00 SKATEČESNÁ 2019 (vol. VII.) FESTIVAL UNDERWALL 2019 (live stage Nákladní uli­ce) Najust, Plavky, DJ Jorge Naipes, draž­ba obra­zů, Kompromis, Supa, Ultrazvuk, Prop Dylan, PJ, M-Dot Doprovodné akce: Pátek ...Read more »
Kolin

Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. března 2019, Great Dunmow, Essex)

...Keith Flint dead aged 49. The Independent [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky) ↑ Skočit naho­ru k: a b Zemřel Keith Flint. Zpěváka sku­pi­ny The Prodigy našli mrt­vé­ho u jeho domu v Essexu. iROZHLAS [onli­ne]. [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (čes­ky)...Read more »
2019 02 06 Specialiste TMA 3128

Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!

Od 1. dub­na se mohou divá­ci tele­vi­ze Nova těšit na novin­ku v detek­tiv­ním seri­á­lu Specialisté, kte­ré­mu jsou věno­vá­ny pon­děl­ní veče­ry. Vedení zku­še­né­ho týmu praž­ských kri­mi­na­lis­tů se nově ujme Martin Dejdar v roli majo­ra...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

...tchy­ně. Z ní taky táh­ne kořal­ka v jed­nom kuse,“ a tak podob­ně. Pokud jsem se pídil po herec­kých před­sta­vi­te­lích, dlou­ze se odml­če­li a potom na mě vysy­pa­li jmé­na her­ců, kte­ří byli sice skvě­lí, ale z nichž...Read more »
mxgp 2019 zkX0YrZ64rc

Soutěž o 2 klíče MXGP 2019

S našim part­ne­rem Comgad.cz vyhla­šu­je­me novou sou­těž o MXGP 2019. Partner sou­tě­že: Stačí odpo­vě­dět správ­ně 2 odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu. Soutěž pro­bí­há od 27. 09. 2019 do 15. 10. 2019....Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...Turnaj star­tu­je 13. pro­sin­ce 2019 a finá­lo­vý zápas je na pro­gra­mu jako obvykle prv­ní den nové­ho kalen­dář­ní­ho roku. Celý tur­naj mohou šip­ko­ví fanouš­ci sle­do­vat na sta­ni­ci Nova Sport 2 a Voyo. V tom­to obdo­bí nebu­dou...Read more »
opráski 2019

Opráski 2019

...koníč­kem a máte smy­sl pro typic­ký obrás­ko­vý humor, kalen­dář Opráski 2019 vám nejen poslou­ží na zazna­me­ná­vá­ní věcí, kte­ré nesmí­te zapo­me­nout, ale vás taky poba­ví. Hodnocení: 100% Opráski 2019 Autor: jaz Vydáno:...Read more »
Stats2019

Rok 2019

Moc děku­je­me fanouškům naše­ho webu Kritiky.cz. Přinášíme Vám zhod­no­ce­ní letoš­ní­ho roku. Web Kritiky.cz navští­vi­lo za rok  2019 více něž 2 mili­ó­ny uži­va­te­lů (2229106) a měl více než 2.5 mili­ó­nů zob­ra­ze­ní (2625263)....Read more »
Arctic 2

Pětice filmových počinů roku 2019, která by neměla chybět na vašem jídelníčku

...Tenkrát v Hollywoodu Once Upon a Time in Hollywood bych sice neo­zna­čil za nej­lep­ší film roku, ale za jeden z nej­vět­ších fil­mo­vých zážit­ků nejen roku 2019 zce­la nepo­chyb­ně ano. Ať už díky duu...Read more »
nhl 2009 8211 sestavy 2019 20 rzNNwNDbzRk

NHL 2009 - sestavy 2019/20

...fanou­šek na sesta­vách stá­le pra­cu­je a jakmi­le jsou sesta­vy, tak je o dost vel­ká prav­dě­po­dob­nost, že se tomu nej­dů­le­ži­těj­ší­mu addo­nu při­da­jí k aktu­ál­ní gra­fic­ké věci, jako jsou dre­sy 2019/20, nej­no­věj­ší loga a dal­ší pro...Read more »
lucie ernestová

Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

...čeká. Čekat nemu­sí­me, sta­čí jim vyjít napro­ti. Tím, že bude­me žít pocti­vě a napl­no kaž­dý den. Lucie Ernestová už něko­li­ká­tý rok malu­je a kres­lí obráz­ky k námě­tu kalen­dá­ře Miluj svůj život a rok 2019...Read more »
Tittle 4

Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 2019

Už od loň­ské­ho roku se v moři inter­ne­tu obje­vo­va­li zvěs­ti o novém dob­ro­društví slav­né­ho arche­o­lo­ga Indiana Jonese. Nyní jsou zvěs­ti ofi­ci­ál­ně potvr­ze­ny, nový Indiana Jones nás čeká v roce 2019, a dočká­me se v něm...Read more »
skryté světy

Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa

Rok 2019 je za dveř­mi a tako­vý kalen­dář, nad kte­rým vás ilu­stra­ce donu­tí chvil­ku postát a pře­mýš­let, se roz­hod­ně hodí. Ne kaž­dý den je úpl­ně super a někdy potře­bu­je lid­ský mozek vypnout a mám...Read more »
AFF Košice

Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019

...play-off. Košice jsou už pár let ale také základ­nou pro jiný druh mezi­ná­rod­ní akce, kte­rou je fil­mo­vý fes­ti­val Art Film Fest. Letošní 27. roč­ník se od 14. do 22. červ­na 2019 sice pár...Read more »
word image 13

4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019

...vzpo­mín­ka Máry, kte­rý se nachá­zí v poli­cej­ní vaz­bě. Ukazuje se totiž, že pří­běh chlap­ce není tak jed­no­du­chý, jak jsme si zpr­vu mys­le­li. 2. Walk to Vegas Žánr: Komedie Uvedeno: 11. led­na 2019...Read more »
mxgp 2019 zkX0YrZ64rc

MXGP 2019

Jako fot­ba­lo­vé a hoke­jo­vé hry (FIFA i NHL) tak i motor­ky se vydá­va­jí kaž­dý rok. Jednou z letoš­ních novi­nek je MXGP 2019, což je vlast­ně moto­kro­so­vá vari­an­ta MotoGP 19. Předchozí vydá­ní jsme už recen­zo­va­li...Read more »

Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude

...fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­rií se usku­teč­ní v sobo­tu 23. břez­na 2019 v Rudolfinu a bude jej nově mode­ro­vat Václav Kopta. Členové ČFTA o nomi­na­cích fil­mo­vých kate­go­rií 26. roč­ní­ku oce­ně­ní Český lev hla­so­va­li do 14. led­na 2019. 143 hla­su­jí­cích aka­de­mi­ků...Read more »
hSETrfSs4sA

Novinky v kině! | ZÁŘÍ 2019

Zdravím lidi, dnešní video jsou novinky v kinech na ZÁŘÍ 2019!!! Já vím, začíná škola,😓 ale filmy na září nám to vynahradí, takže nezoufejte. Nějak to zvládneme 💪 Mimochodem... přeji...Read more »
word image

Shark Week 2019 se záplavou nových pořadů o žralocích začíná v neděli 28. července na Discovery Channel

...pokra­ču­je ve spo­lu­prá­ci s téměř dvě­ma desít­ka­mi svě­to­vě uzná­va­ných moř­ských bio­lo­gů a vědec­kých insti­tu­cí, aby divá­kům při­ne­sl nej­no­věj­ší, ino­va­tiv­ní výzkum­nou tech­no­lo­gii a půso­bi­vý pohled na nej­uni­kát­něj­ší dru­hy žra­lo­ků na svě­tě. Shark Week 2019...Read more »

Novinky v kině! | SRPEN 2019

Zdravím lidi, dnešní video je na nadcházející novinky v kině na měsíc srpen 2019. Srpen je v celku docela slabý, ale film TENKRÁT V HOLLYWOODU to určitě zpraví 😁 Budu...Read more »