pictureprovider 1

Čtení není žádná nuda – náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení

Na trhu je nepře­ber­né množ­ství knih s téma­ti­kou čte­nář­ství a předčte­nář­ské gra­mot­nos­ti či čte­nář­ských klu­bů. Mnohdy je to „suchá“ teo­rie. Autorka kni­hy Čtení není žád­ná nuda Olga Černá mě svou pub­li­ka­cí nesmír­ně zau­ja­la....Číst dál »
107438 350 0 fit

Chci číst jako táta s mámou - jak se stát čtenářem

...obdo­bí, děti i rodi­če čeka­jí povin­nos­ti, učí se číst, prv­ní pís­men­ka, hlás­ky i sla­bi­ky. Čtení je slo­ži­tý pro­ces, jeho doved­nost ovliv­ňu­je mno­ho fak­to­rů. Tvorba aktiv­ní a pasiv­ní slov­ní záso­by je nesmír­ně důle­ži­tá. Když...Číst dál »
mala ema

Malá Ema - čtení pro prvňáčky

...a pusť­te se do čte­ní. Rozhodně se nebu­de­te nudit. Čtení jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce.  Kniha má moc hezkou titul­ní stra­nu a bude se urči­tě líbit všem hol­čič­kám. I strán­ky...Číst dál »
mlsnékote

Doktorka Micka. Mlsné kotě

...„Mlsné kotě“. Byl to den jako jiný a dok­tor­ka Micka ordi­no­va­la ve své ordi­na­ci a zrov­na dnes se zamě­ři­la na kon­t­ro­lu úsměvů u zví­řá­tek. A co to zna­me­na­lo? V ten­to „Den záři­vých úsměvů“ se kon­t­ro­lo­va­ly...Číst dál »
banány1

PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti

PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvě­da­vé děti Čas od času nás pře­kva­pí někte­ré z otá­zek našich dětí na věci, na kte­ré sami nezná­me odpo­věď. A ať se sna­ží­me sebe­víc, odpo­vě­dět nedo­ká­že­me...Číst dál »
0049974585 Ju Wa PoZIt vel

Pozdrav z Itálie - edice Srdcovky, to pravé letní čtení

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh s čer­ve­ným ferra­ri a ces­tou po Evropě? Máte rádi rych­lá auta? Další kni­ha z Edice Srdcovky s názvem Pozdrav z Itálie je román o  lás­ce, ces­to­vá­ní, hle­dá­ní smys­lu živo­ta, vás ihned vtáh­ne...Číst dál »
Pekac

Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů

Milujete čte­ní romá­nů a jíd­lo? Vaříte rádi a jíte? Spojte to co oprav­du milu­je­te. Do rukou se mě dosta­la výbor­ná kni­ha plná humo­ru, vti­pu, roman­ti­ky i dob­ré­ho jíd­la. Chcete se inspi­ro­vat a uva­řit si...Číst dál »
pictureprovider

Polární pohádka – první čtení, to nic není - 9 příběhů

Hledáte pro své malé čte­ná­ře hezkou kníž­ku? Váháte s výbě­rem a neví­te si rady? Příběh o malé vloč­ce uspo­ko­jí vaše děti. S chu­tí si jej pře­čtou i rodi­če či pra­ro­di­če. I když je pohád­ka pří­mo polár­ní, věř­te,...Číst dál »
Mysove

Myšové - první super čtení s aktivitami

  Na kni­ze Myšové. První super čte­ní s akti­vi­ta­mi je nej­za­jí­ma­věj­ší asi její autor. – Michal Vaněček – člo­věk, kte­rý se kro­mě říze­ní IT fir­my věnu­je nada­ci a cha­ri­ta­tiv­ní čin­nos­ti a taky psa­ní...Číst dál »
757469 350 0 fit

Kárová dáma – čtení, u kterého se budete červenat

Hledáte kni­hu, při kte­ré se bude­te smát, pře­mýš­let a čer­ve­nat záro­veň? Šárka Zmatlíková je autor­kou romá­nu Kárová dáma, kte­rý spl­ňu­je všech­ny před­po­kla­dy báječ­né­ho čte­ní.  Klára vám bude vyprá­vět svůj život­ní pří­běh. Přesně...Číst dál »
TemnyKarneval

Temný karneval - Čtení jen pro nebojácné

...stra­nu autor píše čti­vě, tak­že vám strán­ky až mizí pod ruka­ma. Čtení této kni­hy je sku­teč­ný záži­tek. Velké plus pro mě bylo, že i když je kni­ha poměr­ně tlus­tá, tak jsem...Číst dál »
40071963

Fitness pro mozek – Jana Vejsadová

Skutečnost, že je tře­ba náš mozek neu­stá­le udr­žo­vat v kon­di­ci, snad již všich­ni víme, ale mnoh­dy neví­me, jak na to. Na kniž­ním trhu se nyní obje­vi­la kni­ha, kte­rá pomá­há čte­ná­řům roz­ví­jet...Číst dál »
ProcMamaPije

Proč máma pije - Humorné čtení (nejen) pro mámy

Deníkové zápis­ky vyčer­pa­né mat­ky. Po jeden rok máme mož­nost sle­do­vat život hlav­ní hrdin­ky, kte­rá se sna­ží vycho­vá­vat svo­je dvě děti, vyhý­bat se super doko­na­lým matkám, vytvo­řit apli­ka­ci, zbo­hat­nout, a hlav­ně se z toho...Číst dál »
ernobílé prázdniny

Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky

Chcete si pochut­nat a suše­ných hou­sen­kách? Jedli jste někdy mra­ven­čí paš­ti­ku? Máte rádi pří­ro­du? Pokud jste odpo­vě­dě­li tři­krát ano, tak se začtě­te do novin­ky Lucie Šavlíkové Černobílé prázd­ni­ny. Určitě zaži­je­te neza­po­me­nu­tel­né...Číst dál »
vypravěč1 e1509900419124

JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů

Pokud máte doma malé­ho spi­so­va­te­le, novi­ná­ře, tvůr­ce komik­sů ane­bo jen dítě tou­ží­cí si napl­nit svo­je umě­lec­ké ambi­ce v někte­rém z těch­to obo­rů, zce­la urči­tě mu neza­po­meň­te poří­dit tuto úžas­nou, inter­ak­tiv­ní kni­hu s názvem...Číst dál »

Lepší teď než nikdy - O HOLČIČCE

Leah a Oren se více sblí­ži­li pří­cho­dem nové­ho čle­na Orenovy rodi­ny, o jehož exis­ten­ci ovšem Oren netu­šil: jeho vnuč­ky Sarah, kte­rou hra­je dese­ti­le­tá Sterling Jerins. „Zrovna hrá­la ve SVĚTOVÉ VÁLCE Z dce­ru Brada...Číst dál »
Jeste

Ještě můžu vzlétnout - Laskavý průvodce ženy středního věku

Kniha s podti­tu­lem Laskavý prů­vod­ce ženy střed­ní­ho věku si kla­de za cíl uká­zat, že vždyc­ky je šan­ce začít napl­no žít. Je urče­ná pri­már­ně pro ženy, kte­ré nevě­dí, co mají dělat se...Číst dál »
venkovske sidlo 1 dil

Venkovské sídlo - Zlaté časy - počátek nové rodinné ságy

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh z váleč­né doby? Zajímají vás rodin­né ságy? Úvodní díl tri­lo­gie Venkovské síd­lo s názvem Zlaté časy vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi. Tak se pusť­te do čte­ní.  Sedmdesátiletá Franciska se...Číst dál »
hříšnice

Hříšnice

Thriller Hříšnice je vel­mi pro­myš­le­ný a dob­ře pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký román, ve kte­rém není rad­no uvě­řit vše­mu, co hlav­ní hrdin­ka vypo­ví­dá. Nikdy si nemů­že­te být jis­ti tím, co prav­da je a co je...Číst dál »
PovidamPohadku

Povídám, povídám, pohádku – pracovní sešit pro rozvoj vyjadřovacích dovedností  předškoláků

Čtení pohá­dek, spo­leč­ně strá­ve­ný čas s rodi­či, či pra­ro­di­či, ta atmo­sfé­ra, kte­rá vlád­ne při čte­ní v nás zane­chá­vá neza­po­me­nu­tel­né oka­mži­ky. Vzpomínám si, na svou babič­ku, jak jsme s ní čet­li pohád­ku o Popelce. Milovala jsem ji...Číst dál »
Kočičí pohádky

Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky

Máte rádi moder­ní pohád­ky? A máte rádi taky koč­ky? Jestli jste na obě otáz­ky odpo­vě­dě­li ano, urči­tě vás zaujme nová kni­ha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohád­ky, kte­rá je plná nejen moder­ních...Číst dál »
finále plzen 17

Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel

Jubilejní tři­cá­tý roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň se usku­teč­ní v ter­mí­nu od 20. do 26. dub­na 2017. Hlavním pilí­řem nej­vět­ší pře­hlíd­ky čes­kých a slo­ven­ských fil­mů bude i letos sou­těž celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných fil­mů, doku­men­tů...Číst dál »
barbarella 1

#1902: Barbarella - 50 %

...k jejímu přečtení dostal později, nemluvě o tom, že ji ještě později recenzuji. Kniha vyšla pod nakladatelstvím Argo, a to rovnou ve dvou verzích - klasická má obálku viz výše,...Číst dál »
pictureprovider

Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi

Běžně peču­je­me o své zdra­ví, cho­dí­me na pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ky. V kaž­do­den­ním sho­nu ale zapo­mí­ná­me na part­ner­ství, že i o ně musí­me pečo­vat. Stolen Due je psy­cho­log a ředi­tel dán­ské­ho Centra pro roz­voj rodi­ny. Zaměřuje se...Číst dál »
IMG_1200

2Bobule

...kte­rým je to jinak dale­ko. Máme tam tře­ba Bohouška, tako­vý míst­ní malo­vi­nař. Ve scé­ně na ple­se v jed­nič­ce tam hroz­ně sran­dov­ně tan­čí tako­vý star­ší chla­pík. To je on. Jsi milov­ník vína,...Číst dál »
DotykDraka1

DOTYK DRAKA

Milujete-li fan­ta­sy pří­běhy, kde o akci a fan­tas­tic­ké posta­vy není nou­ze, urči­tě si nenech­te ujít kníž­ku s pří­znač­ným názvem „DOTYK DRAKA“, kte­rá je záro­veň prv­ní kni­hou LYSANTHYS sli­bu­jí­cí slib­né pokra­čo­vá­ní v dal­ších dvou dílech....Číst dál »