Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'O myšce a medvědovi'
o myšce která se nebála

O myšce, která se nebála - velkoformátová kniha s milým příběhem s ponaučením

Hledáte pro své malé čte­ná­ře hezkou kníž­ku? Váháte s výbě­rem a neví­te si rady? Příběh o myš­ce, kte­rá se nebá­la se vám bude urči­tě líbit. O čem vlast­ně pohád­ko­vý pří­běh je? Jednou myš­ka...Read more »
Medved

Medvěd - Není to dokument! Je to opravdu hraný film!

...příběh napsal podle skutečné příhody, kterou jako mladý lovec zažil. V Medvědovi se sice objeví trio lidských herců, důraz je ale ve finále skutečně kladen především na hereckou medvědí dvojici...Read more »
Divadelko

Divadélko se zvířátky na louce - Moudré pohádky s výchovným poučením

Rodičům bato­lat netře­ba před­sta­vo­vat autor­ku dět­ských knih Romanu Suchou. Nepíše dět­skou pró­zu, zamě­řu­je se na akti­vi­ty pro nejmen­ší. V řadě dět­ských klu­bů, mateř­ských ško­lek ale i domác­nos­tí nechy­bě­jí Veršované roz­cvič­ky pro klu­ky...Read more »

České filmy v Cannes 2017

Už za pár dní odstar­tu­je ve fran­couz­ském pří­moř­ském leto­vis­ku nej­vět­ší fil­mo­vá udá­lost roku - Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Cannes (17. -28. 5. 2017). V ofi­ci­ál­ním pro­gra­mu a dal­ších důle­ži­tých sek­cích budou opět zastou­pe­ni i čeští tvůr­ci,...Read more »
klubicko veselych MAX

Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %

Klubíčko vese­lých pohá­dek pat­ří mezi audi­ok­ni­hy, na kte­rých se podí­le­lo více her­ců. Celkem je zde sedm pohá­dek, při­čemž kaž­dou čte jiný inter­pret. V prv­ní – O Lucince a vět­ru Matyášovi Veronika Khek Kubařová...Read more »
DoktorMartin ZahadavBeskydech12

Doktor Martin: Záhada v Beskydech – Recenze – 30%

...jasné, že časem budou mít v příběhu nějakou podstatnější úlohu, a okrajová figurka hajného, který při pohledu na lidskou lebku vysloví vážně míněnou domněnku, že patří medvědovi. Jiří Bartoška je...Read more »
vyr 147LISAK TITUL

Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha

V devět hodin ráno už měla ote­vře­na Detektivní agen­tu­ra Lišáka Vildy a už nyní čeka­la spous­ta zví­řat na při­je­tí. Lišák Vilda, maji­tel, stis­kl tla­čít­ko na sto­le a požá­dal sleč­nu Mangustu, aby mu...Read more »

Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná

V létě 2012 pro­pa­dl celý svět kouz­lu Teda. Celosvětově se na vstu­pen­kách vydě­la­lo téměř 550 mili­ó­nů USD. Diváci se houf­ně cho­di­li smát spros­té­mu med­vě­do­vi a jeho nej­lep­ší­mu kámo­šo­vi Johnovi. Scott Stuber...Read more »
n200905181117 Obal

Big Lebowski (The Big Lebowski)

Hlavním hrdi­nou fil­mu je Jeff Lebowski (Jeff Bridges), kte­rý se napl­no věnu­je bow­lin­gu. Ono vlast­ně kro­mě bow­lin­gu se ani nedá nic zají­ma­vé­ho uvést. Jeff je totiž jed­ním z mála pře­ži­vších hip­pie....Read more »
Masa

Máša a medvěd - Sbírka pohádek

Ruský ani­mo­va­ný seri­ál Máša a med­věd letos sla­ví desá­té naro­ze­ni­ny od doby, kdy se jeho pro­ta­go­nis­té popr­vé obje­vi­li na tele­viz­ních obra­zov­kách. Příběhy nezbed­né Máši a vyslou­ži­lé­ho cir­ku­so­vé­ho artis­ty Míši při­po­me­nou dří­ve naro­ze­ným...Read more »
MeziSupy

Mezi Supy - Průběh natáčení

Natáčení fil­mu zača­lo 10. srp­na 1964 na pla­ni­ně Grobničko polje u Rijeky, kde se ješ­tě před dvě­ma týd­ny natá­čel dru­hý díl Vinnetoua. Nyní zde archi­tekt Vladimir Tadej vybu­do­val Baumannův ranč. Další vel­ké dějiš­tě...Read more »
Hlavnidamskaparta

Šťastný nový rok – Recenze – 20%

...načež omdlí. Ředitele grandhotelu a jeho ženu zaskočí při procházce lesem medvěd, načež muž uteče a nechá svou těhotnou manželku medvědovi napospas. Tento incident vyvolá v ženě nejistotu ohledně toho, jestli...Read more »
word image 1

Marihuana ve filmech

Slavná dro­ga je vysky­tu­je v mno­ha fil­mech. Některé byly úspěš­né, někte­ré méně. V našem reka­pi­tu­lač­ním člán­ku jsem Vám sepsal ty nej­zná­měj­ší mari­hu­a­no­vé fil­my. Americká krá­sa Americká krá­sa z roku 1999 je nej­slav­něj­ší fil­mem...Read more »