X-Men: Poslední vzdor - Násilně vykonstruované doťuknutí úspěšné série.

...ale ten­to­krát to klu­kům nevy­šlo a šláp­li do pořád­ně hlu­bo­ké lou­že. Naskýtá se dvo­ji­ce mož­ných vysvět­le­ní. Buďto od počát­ku při­stu­po­va­li k lát­ce tak, aby vyho­vo­va­la nepsa­né holly­wo­od­ské nor­mě a pořád v ní něco „bou­cha­lo“...Read more »
whitedot6

DEVIL’S ADVOCATE - ĎÁBLŮV ADVOKÁT

...pří­ro­dy mize­jí­cí před oči­ma. U sou­dů jsou osvo­bo­zo­vá­ni vra­ho­vé a przni­či, čas­to pro zdán­li­vou for­mál­ní prko­ti­nu či slův­ko v záko­ně. My, cynič­tí oby­va­te­lé tak­zva­ných demo­kra­cií, poci­ťu­je­me prázd­no­tu prá­va a spra­ve­dl­nos­ti, vlast­ní bez­moc­nost před nepřed­sta­vi­tel­ným bohat­stvím...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...oka­mži­ku ská­če z vyso­ké ská­ly do vody. Skočila jsi oprav­du ty, nebo šlo o kaska­dér­ku?Skočila jsem já, ale ne z vyso­ký výš­ky ze ská­ly, ale z dvou­me­t­ro­vé­ho sko­kán­ku a kaska­dér­ku jsem potře­bo­va­la občas při scé­nách při říze­ní.Jsi...Read more »
PlayAllspoluprace5

Hudbu složil, slova napsal – Recenze

...pro­to­že divák ale­spoň dosta­ne přes­ně to, co oče­ká­val a  ačko­li není ničím pře­kva­pen, urči­tě není ani ura­žen. Ostatně v posled­ní době se obje­vi­lo něko­lik fil­mů (např. Rozchod nebo Ďábel nosí Pradu), kte­ré...Read more »
dckk 59 bazinac 1 1

#1952: DC komiksový komplet 59: Bažináč, kniha první - 90 %

...pro mě tento scenárista stal tím nejzásadnějším, jaký se kdy v komiksu objevil, a mým nejoblíbenějším, kdy jsem doslova hltal všechno, co u náš od něj vyšlo a jako u...Read more »
gantz 22 1

#1942: Gantz 22 - 45 %

...jako měla na začátku, kdy se mi nesmírně líbilo, jak je to ujeté, jak vlastně pořádně nevíte, co se to děje a proč, jak je to akční a jak je...Read more »
Svehlik

Na střeše - Herci a jejich role

...Aloise Švehlíka a při­ro­ze­nost Duy Anh Trana. Bylo pro star­ší­ho z dvo­ji­ce obtíž­né hrát s nováč­kem? „Ten film není jen o dia­lo­gu, ten je o setká­ní dvou lidí, o kon­tak­tu. A neby­lo důle­ži­té, že on je nehe­rec,...Read more »
dckk 65 mladi titani budoucnost je ted 2

#2000: DC komiksový komplet 65: Mladí titáni: Budoucnost je teď - 30 %

...No... "Titáni zítra" je o tom, že se díky nějakým předcházejícím událostem titáni dostali do minulosti a rozhodli se cestovat dál v čase zpátky do přítomnosti, což jim nějak nevyšlo....Read more »

Vetřelci vs. Predátor: Requiem - Mohlo být líp, mohlo být hůř.

...váleč­ný jinoch Dutch Schaefer. Oba se sna­ži­li, seč jim takt dovo­lo­val, a oba nepo­cho­di­li. Zkrátka – „Oni“ nás nema­jí rádi. Proč? To nikdo neví. Možná jsme kdy­si zaje­li do vosí­ho hníz­da…...Read more »
5732 d022 00379 r cropv2 1

Skleněný (Glass) – Recenze – 40%

...své hrdiny přehnaně často zabírá v zrcadlech a všelijakých jiných odrazech od lesklé stěny po oční bulvu, jako kdyby zrovna zjistil, že to tak také jde. To, že se skoro...Read more »

Hory mají oči - Happy Tree Friends v lidském podání.

...zdán­li­vě lidu­prázd­nou pum­pu, troš­ku to tam proš­mejdil, a byť uči­nil vše z toho, co se u sluš­ně vycho­va­né­ho obča­na slu­ší (x-krát ven­ti­lo­va­né „Haló? Je tu někdo???“ před ote­vře­ním kaž­dých dve­ří + zapla­ce­ní mine­rál­ní...Read more »
skleněný les3

Skleněný les od Cynthie Swanson

...dopo­sud nezna­la: Navíc po obje­ve­ní jed­no­ho záhad­né­ho dopi­su adre­so­va­né­ho jejím mužem Ruby začí­ná zpo­chyb­ňo­vat i svo­je vlast­ní man­žel­ství. Na začát­ku kni­hy byla Angie šťast­ná a spo­ko­je­ná žen­ská, mají­cí své man­žel­ství posta­ve­né na pev­ných...Read more »

Super náhradník - Další z mnoha desítek filmových adaptací her Williama Shakespearea.

...hloupé se do sním­ku kdo­ví­jak navá­žet, pro­pí­rat jej z rubu i líce, exhi­bo­vat bar­vi­tý­mi naráž­ka­mi a pak na pří­kaz svě­do­mí i něco málo pochvá­lit (i když… tomu poku­še­ní se odo­lá­vá jen hor­ko těž­ko). Což o to,...Read more »
nocni hlidka00

Noční hlídka - Aneb první ruský blockbuster!

...neboť kam se vra­zí více peněz, tam je i více omáč­ky. Bylo by však hloupé odsu­zo­vat výtvor našich slo­van­ských sou­se­dů jenom pro­to, že do jeho tvor­by neby­lo vměst­ná­no „tro­chu“ více chech­tá­ků....Read more »
sexbomba001

Sexbomba od vedle - Změna je život?

...točit oko­lo vzta­hu mezi ústřed­ní dvo­ji­cí, ve sku­teč­nos­ti zabrou­sí i do dal­ších osu­dů a do sluš­ně roz­je­té záplet­ky zakom­po­nu­je i zají­ma­vé sou­těž­ní hrát­ky dvou porno-producentů. V této oblas­ti mohu kon­sta­to­vat, že se scé­nář nesna­ží...Read more »
blackdot

TRUMAN SHOW

...báj­né ost­ro­vy Fidži, o kte­rých nás dělí jen kaž­do­den­ní kolo­toč pří­zem­ních kom­pli­ka­cí a tisí­ce kilo­me­t­rů bouř­li­vé­ho oce­á­nu? Copak i my nemá­me strach pře­kro­čit mos­ty, pro­to­že zůstat na mís­tě je tolik poho­dl­něj­ší? Tento film...Read more »
nejlepsi filmy001

Nejlepší filmy roku 2003 - Část první

...jiné­ho soud­ku, a to Oscary ověn­če­né živo­to­pis­né dra­ma Pianista. Snímek Romana Polanského doká­zal sko­ro nemož­né - navzdo­ry sil­né kon­ku­ren­ci v podo­bě Spielbergova Schindlerova sezna­mu se nespo­lehl jen na pou­hé odvy­prá­vě­ní „důvěr­ně“ zná­mé­ho,...Read more »
blond1

Pravá blondýnka

...(a ne pří­liš hlu­bo­ko) spí­še v setká­ní dvou svě­tů – uhla­ze­ném pro­stře­dí sta­ro­pa­nen­ské­ho Hardvardu vs divo­ké­ho, módou posed­lé­ho Los Angeles – „…a nako­nec jsem odčer­vo­val sirot­ky v Somálsku“ vs „…a byla jsem vyhlá­še­na...Read more »
dvere chaosu 3 1

#1956: Dveře chaosu 3 - 25 %

...pro­stor, než si mys­le­la, tak mís­to toho, aby se roz­hod­la, že pří­běh zakon­čí jinak, roz­hod­la se, že ho nahus­tí do toho, co měla k dis­po­zi­ci. Alespoň tako­vý je můj pocit po dočte­ní...Read more »
shazam monstrozni spolecenstvi zla 1

#1977: Shazam!: Monstrózní společenství zla - 90 %

...že na jeho město útočí zlo. Ale to nepřichází jen od něčeho nepochopitelného, ale i od lidí. A v tomhle se primárně ukazuje síla Jeffova komiksu. On sice píše komiks,...Read more »

ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem

...do dia­me­t­rál­ně odliš­né­ho svě­ta popo­vé muzi­ky (hloupé a fri­vol­ní, pod­le defi­ni­ce) a jed­no­ho z jejích pro­ta­go­nis­tů -  to mi při­pa­da­lo jako dosta­teč­ně „nebez­peč­ná“ kom­bi­na­ce pro vytvo­ře­ní zají­ma­vé­ho pří­bě­hu. Protože dle mého názo­ru pří­běh...Read more »
HanzlikLeto

Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem

...že mě to od samé­ho začát­ku úpl­ně pohl­ti­lo a bavi­lo, se mi situ­a­ce i dia­lo­gy sko­ro samy vyba­vo­va­ly. Celý život si do své pamě­ti uklá­dám zážit­ky nejen svo­je, ale i mých přá­tel. Pěkné...Read more »
Teorie

Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky

...Sheldon: Jsem s datem naší svat­by oprav­du spo­ko­je­ný. Mocnina měsí­ce se rov­ná dru­hé moc­ni­ně souč­tu čle­nů prvo­čí­sel­né­ho roz­kla­du ono­ho data. Není to roman­tic­ké? Sheldon: Pro příš­tě! Nejlepší pře­kva­pe­ní jsou ta, o kte­rých...Read more »
Dračí domov

Kroniky deštné divočiny – Dračí domov – draci a jejich strážci se blíží k objevení bájné Kelsingry

...vědo­mé změ­ny na svém prů­vod­ci a pře­tvo­řit jej v báj­né­ho Elderinga. Jsou tyto změ­ny však pro člo­vě­ka bez­peč­né? Po ces­tě na všech­ny číha­jí mno­há nebez­pe­čí od pří­rod­ních živlů, pre­dá­to­rů, nedo­stat­ku jíd­la, ale...Read more »
word image

Cats

...s vlast­ní inter­pre­ta­cí toho­to svě­ta – noč­ní oblo­ha s odstí­ny růžo­vé, lila a fia­lo­vé, inspi­ro­va­ná čtvr­tí Soho, barev­né neo­ny sví­tí­cí do mlha­vé noč­ní oblo­hy Londýna roku 1930,” říká Hooper. „Její kre­a­tiv­ní pro­ces nako­nec...Read more »

ROZHOVOR S JIŘÍM MÁDLEM

...pří­stup lidí k vám. Jednou jsem četl roz­ho­vor s Javierem Bardemem po natá­če­ní No Country for Old Men (Tahle země není pro sta­rý). Ptali se ho na jeho šíle­nej účes a on odpo­ví­dal něco...Read more »