DSC05286

Česká televize představila podzimní novinky

Dnes byly na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci České tele­vi­ze před­sta­ve­ny pod­zim­ní novin­ky, kte­ré budou moci divá­ci shléd­nout buď v tele­vi­zi, nebo v kině. Tiskové kon­fe­ren­ce se zúčast­ni­li: gene­rál­ní ředi­tel Petr Dvořák, ředi­tel...Číst dál »
enmansomheterove

Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst

Severský fil­mo­vý klub při­ná­ší tra­dič­ní pře­hlíd­ku sever­ské fil­mo­vé kine­ma­to­gra­fie již po sed­mé. Diváci se mohou těšit na pepr­ný humor seve­řa­nů, mra­zi­vé kri­mi­nál­ní pří­běhy, absurd­ní dra­ma­ta, his­to­ric­ké sním­ky nato­če­né pod­le...Číst dál »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...víc a víc pomá­hat Novinky z Déčka Honza a berá­nek Nový večer­ní­ček České tele­vi­ze s obráz­ky Josefa Lady Český Honza je nepo­stra­da­tel­nou posta­vou našich pohá­dek a lido­vé slo­ves­nos­ti. V chys­ta­ném večer­níč­ku uvi­dí dět­ští divá­ci oblí­be­nou posta­vu...Číst dál »
Dynovy podzim 2

Podzim v trojské botanické zahradě bude hýřit barvami - Venkovní expozice se promění v pohádkový svět plný dýní a květin

S pří­cho­dem pod­zi­mu se do Botanické zahra­dy hl. m. Prahy opět vrá­tí oblí­be­né dýně.  Už pod­va­nác­té zapl­ní Ornamentální zahra­du širo­ká šká­la tva­rů a barev růz­no­ro­dých plo­dů tykvo­vi­tých rost­lin. Předlohou pro...Číst dál »
MFFP Posters Tiskovka2

25. ročník Febiofestu v novém kabátě

...se také nej­no­věj­ší sní­mek ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Terrence Malicka Song to Song s Ryanem Goslingem, Rooney Marou a Michaelem Fassbenderem. Novinky dopl­ní spe­ci­ál­ní pro­jek­ce dvou u nás téměř nezná­mých, nově restau­ro­va­ných fil­mů pří­sluš­ní­ků Francouzské...Číst dál »
Tittle 2

Far Cry Primal – Recenze

Herní série Far Cry nás ve video­her­ním svě­tě dopro­vá­zí už pěk­nou řád­ku let. Nyní vyšel její v pořa­dí již pátý díl, kte­rý se pře­kva­pi­vě obje­vil zhru­ba čtr­náct měsí­ců po vydá­ní...Číst dál »