IMG_1200

2Bobule

...jsem díky mému man­že­lo­vi v tom­to smě­ru hod­ně roz­maz­le­ná. Jana Pidrmanová Marie Nová Bobule, mla­dá a krás­ná Jana Pidrmanová bude mít prav­dě­po­dob­ně stej­ný osud jako Tereza Voříšková, kte­rá se sta­la jed­nou z nej­ob­sa­zo­va­něj­ších...Read more »
229c4da075 103871049 o2

People’s Choice Awards 2017

...seri­á­lu Priyanka Chopra (Quantico) Kerry Washington (Skandál) Ellen Pompeo (Chirurgové) Taraji P. Henson (Empire) Viola Davis (Vražedná prá­va) Nejlepší kome­di­ál­ní seri­ál Teorie vel­ké­ho třes­ku Black-ish Nová hol­ka Taková moder­ní rodin­ka Jane...Read more »
c21241888d 96623230 o2

Tomb Raider (2013)

...Nová Lara je nová v mno­ha ohle­dech. Ano, i zde si člo­věk uži­je růz­né hopsá­ní po roz­lič­ných pře­káž­kách, drob­né logic­ké úko­ly, to zůstá­vá stej­né, ale vše je i záro­veň jiné. Hopsání není naho­di­lé, tvůr­ci...Read more »

Šikana

...šika­nu­je. Martyho nová hol­ka Lisa si toho moc dob­ře vší­má, a pře­mýš­lí pro­to, co s tím mohou spo­leč­ně udě­lat. Dochází (logic­ky) k tomu, že jedi­ným způ­so­bem, kte­rý obě­ma zajis­tí defi­ni­tiv­ní klid, je vraž­da....Read more »
C:\Users\raisovaa\Desktop\ng_14_kitchen_group_R4.jpg

Oslavte „Siblings Day“ se seriálovými sourozenci, na které jste už možná zapomněli

...seri­á­lu Nová hol­ka v epi­zo­dě nazva­né Sestra (s03e16). Jakmile ji zavo­lá mat­ka, že má Abby vyzved­nout z kri­mi­ná­lu po tom, co kradla v hote­lu, je Jess jas­né, že má zadě­lá­no při­nejmen­ším na něko­lik dost...Read more »

Ant-Man - O tvůrcích

...CBS, Mr. Show with Bob and David sta­ni­ce HBO, Upright Citizens Brigade sta­ni­ce Comedy Central či Nová hol­ka sta­ni­ce Fox), video­kli­py (She & Him, Superchunk, The Connells) či bez­po­čet reklam­ních spo­tů (pro...Read more »
Raftaci

Rafťáci - ŘEKLI O FILMU

...těs­ně u vody, tak­že Veronika Freimannová musí odho­dit boty a pro­běh­nout vodou za mohut­né­ho stří­ká­ní. „Při čte­ní scé­ná­ře jsem se smá­la nahlas,“ při­zna­la se mi po natá­če­ní. „Poradil nám to tera­peut z man­žel­ské porad­ny,“...Read more »
Evita

Madonna slaví 60 let (z toho 33 na filmovém plátně)

...hereč­ka ve ved­lej­ší roli) 1989 - (Nejhorší hereč­ka dese­ti­le­tí (1980 - 1989)) 1989 - (Nejhorší nová hvězda dese­ti­le­tí (1980 - 1989)) 1987 -Kdo je ta hol­ka (Nejhorší hereč­ka) 1986 -Šanghajské...Read more »
885 bg

Titeuf - Má mě ráda? - kniha

...o kte­ré pro­hlá­si­la, že je to 3D kera­mic­ké puzzle. Jednou tkhle ve ško­le bylo vel­ké pozdvi­že­ní. Přijde do tří­dy nová spo­lu­žač­ka – Ramatu. Pochází z váleč­né zóny. Skoro celou její rodi­nu vyvraž­di­li...Read more »
Herz

Juraj Herz

...fil­mu Perličky na dně pod­le poví­dek pro film nově obje­ve­né­ho Bohumila Hrabala, na kte­rém se měli podí­let jed­not­li­vý­mi krát­ký­mi fil­my reži­sé­ři tzv. čes­ká nová vlna, vesměs absol­ven­ti FAMU. Již od počát­ku se potý­kal s pro­blémy,...Read more »
trans

Transformers

...„Přestože je Megan u fil­mu nová, je na pla­ce neu­vě­ři­tel­ně vyrov­na­ná a jis­tá, na jejím herec­tví není nic stro­je­né­ho,“ říká Bay. „Taky se mi moc líbi­lo, že ji nikdo moc nezná… i když...Read more »
Bajgar

RADEK BAJGAR

Narozen v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakul­tu Masarykovy uni­ver­zi­ty v Brně (obor vše­o­bec­ná medi­cí­na), v obo­ru pra­co­val do roku 1989. Od 1990 půso­bil jako novi­nář - repor­tér časo­pi­su Reflex. V letech 1990 - 1992 stu­do­val...Read more »
kozi pribeh jpg

Kozí příběh se sýrem - O filmu

...závěr je čeká akč­ní finá­le pří­mo na krá­lov­ském hra­dě i jed­no pře­kva­pe­ní. Animovaným posta­vám dala život a hlas sil­ná sesta­va her­ců. Titulní posta­vu Kozy namlu­vil Jiří Lábus, Matěj Hádek a Mahulena Bočanová budou...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...Altmannová – Anda Jana Altmannová se naro­di­la 17. říj­na 1944 v Praze. Nejprve vystu­do­va­la scé­no­gra­fii a poté absol­vo­va­la na DAMU lout­kář­skou kated­ru. Na pře­lo­mu 60. a 70. let půso­bi­la v angaž­má lout­ko­vé­ho diva­dla Hohensteiner Puppenspieler. V Německu se...Read more »
nhm 84 squirrel girl 1

#2060: Nejmocnější hrdinové Marvelu 84: Squirrel Girl

...hrdinové Marvelu 84: Squirrel Girl" obsaženy, jsou ze samostatné série "Squirrel Girl", která začala vycházet v roce 2015. Docela dlouho si tahle holka počkala na svou vlastní sérii, ale nakonec...Read more »
SamNahl

Samotáři - Vesna:„já si myslím že lidi jsou tady na sebe zlí,protože čeština je zlá“

...Na scé­ně se ale obje­ví nová postava-Dr.Ondřej a jeho milá rodinka,Ondřej poslou­chá radio a když v něm usly­ší ze slov Petra že se roze­šel s Hankou, má chuť ji zase dostat. Převléká se za...Read more »
nhm 58 jessica jones 3

#1847: Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová - 55 %

...panelech je zachycená, ale prostě se o ní nemluvilo. Nebyla tak důležitá. A to je Jessica Jones, tehdy ještě Jessica Campbell, mladá holka, která byla zamilovaná do Petera Parkera, aniž...Read more »
EXPERIMENT 21 Gabina a Honza 1

EXPERIMENT 21

...nedo­ká­žou žít. To je ve zkrat­ce nová docu rea­li­ty show EXPERIMENT 21, kte­rá zaví­tá na obra­zov­ky Prima COOL již 16. břez­na a bude divá­ky pře­kva­po­vat kaž­dé pon­dě­lí ve 21.45. Žijeme v době pře­py­chu...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...je posta­va na roz­hra­ní Jak bys­te nám před­sta­vi­la hrdin­ku, kte­rou ve Pražských orgi­ích hra­je­te? Moje posta­va, Eva Kalinová, je býva­lá hereč­ka a ve fil­mu je emi­grant­ka žijí­cí v New Yorku. Nachází se...Read more »
38492918

Magická zvířata - Psí kouzla - kniha

...nezna­la. Navíc ji čeka­lo nepří­jem­né zjiš­tě­ní - Zara a její ban­da. Zara byla zlá a nafou­ka­ná a spe­ci­ál­ně s Lotkou měla nevy­ří­ze­né účty. Lotku jíma­la hrůza, když ji její nová uči­tel­ka k Zaře posa­di­la do...Read more »
piranha032210

Piraňa 3D

A je tu nová recen­ze na film Piraňa 3D (Piranha 3D). Jde o rema­ke stej­no­jmen­né­ho horo­ru z roku 1978. Režisér fil­mu Hory Mají Oči se vra­cí s dal­ším hitem plným gore, kozi­ček♥, gore,...Read more »
C:\Users\Petr\Desktop\Kuba 2\_DSC4073.jpg

Lavi má dotočeno, film Vyšehrad dorazí do kin příští rok

...na poli scé­ná­ře, režie, kame­ry, pro­duk­ce, tak i na poli herec­ké­ho obsa­ze­ní. Lavi je pořád stej­ný, jen mu život při­ná­ší nová dob­ro­druž­ství a mno­há pře­kva­pe­ní, kte­rá z něj děla­jí ješ­tě dospě­lej­ší­ho Laviho. Obsazení:...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

...kni­hy bude Jess úpl­ně nová. https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/10/Pauhofova_720.mp4 VOJTĚCH KOTEK o roli práv­ní­ka Bendy Já letoš­ním rok trá­vím celý v tom zámec­kém pro­stře­dí. Vedle práv­ní­ka Bendy v Poslední aris­to­krat­ce ješ­tě jako man­žel Marie Terezie v tele­viz­ní...Read more »
KKZije

King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil.

...ono se to pove­de. Je nale­ze­na nová vele­o­pi­ce, a co je ješ­tě lep­ší, to je sku­teč­nost, že tenhle obr je hol­ka.   Od této chví­le se nám začí­ná odví­jet v pod­sta­tě stej­ný...Read more »
Stránka načtena za 3,41080 s | počet dotazů: 237 | paměť: 40945 KB. | 28.11.2020 - 13:58:35