Ant-Man - O tvůrcích

...sta­ni­ce CBS, Mr. Show with Bob and David sta­ni­ce HBO, Upright Citizens Brigade sta­ni­ce Comedy Central či Nová hol­ka sta­ni­ce Fox), video­kli­py (She & Him, Superchunk, The Connells) či bez­po­čet reklam­ních spo­tů...Číst dál »
C:\Users\raisovaa\Desktop\ng_14_kitchen_group_R4.jpg

Oslavte „Siblings Day“ se seriálovými sourozenci, na které jste už možná zapomněli

...seri­á­lu Nová hol­ka v epi­zo­dě nazva­né Sestra (s03e16). Jakmile ji zavo­lá mat­ka, že má Abby vyzved­nout z kri­mi­ná­lu po tom, co kradla v hote­lu, je Jess jas­né, že má zadě­lá­no při­nejmen­ším na něko­lik dost...Číst dál »

Šikana

...šika­nu­je. Martyho nová hol­ka Lisa si toho moc dob­ře vší­má, a pře­mýš­lí pro­to, co s tím mohou spo­leč­ně udě­lat. Dochází (logic­ky) k tomu, že jedi­ným způ­so­bem, kte­rý obě­ma zajis­tí defi­ni­tiv­ní klid, je vraž­da....Číst dál »
Herz

Juraj Herz

...fil­mu Perličky na dně pod­le poví­dek pro film nově obje­ve­né­ho Bohumila Hrabala, na kte­rém se měli podí­let jed­not­li­vý­mi krát­ký­mi fil­my reži­sé­ři tzv. čes­ká nová vlna, vesměs absol­ven­ti FAMU. Již od počát­ku se potý­kal s pro­blémy,...Číst dál »
Evita

Madonna slaví 60 let (z toho 33 na filmovém plátně)

...hereč­ka ve ved­lej­ší roli) 1989 - (Nejhorší hereč­ka dese­ti­le­tí (1980 - 1989)) 1989 - (Nejhorší nová hvězda dese­ti­le­tí (1980 - 1989)) 1987 -Kdo je ta hol­ka (Nejhorší hereč­ka) 1986 -Šanghajské...Číst dál »
885 bg

Titeuf - Má mě ráda? - kniha

...o kte­ré pro­hlá­si­la, že je to 3D kera­mic­ké puzzle. Jednou tkhle ve ško­le bylo vel­ké pozdvi­že­ní. Přijde do tří­dy nová spo­lu­žač­ka – Ramatu. Pochází z váleč­né zóny. Skoro celou její rodi­nu vyvraž­di­li...Číst dál »
Bajgar

RADEK BAJGAR

Narozen v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakul­tu Masarykovy uni­ver­zi­ty v Brně (obor vše­o­bec­ná medi­cí­na), v obo­ru pra­co­val do roku 1989. Od 1990 půso­bil jako novi­nář - repor­tér časo­pi­su Reflex. V letech 1990 -...Číst dál »
kozi pribeh jpg

Kozí příběh se sýrem - O filmu

...a na závěr je čeká akč­ní finá­le pří­mo na krá­lov­ském hra­dě i jed­no pře­kva­pe­ní. Animovaným posta­vám dala život a hlas sil­ná sesta­va her­ců. Titulní posta­vu Kozy namlu­vil Jiří Lábus, Matěj Hádek a Mahulena Bočanová...Číst dál »
trans

Transformers

...„Přestože je Megan u fil­mu nová, je na pla­ce neu­vě­ři­tel­ně vyrov­na­ná a jis­tá, na jejím herec­tví není nic stro­je­né­ho,“ říká Bay. „Taky se mi moc líbi­lo, že ji nikdo moc nezná… i když...Číst dál »
38492918

Magická zvířata - Psí kouzla - kniha

...nezna­la. Navíc ji čeka­lo nepří­jem­né zjiš­tě­ní - Zara a její ban­da. Zara byla zlá a nafou­ka­ná a spe­ci­ál­ně s Lotkou měla nevy­ří­ze­né účty. Lotku jíma­la hrůza, když ji její nová uči­tel­ka k Zaře posa­di­la do...Číst dál »
piranha032210

Piraňa 3D

A je tu nová recen­ze na film Piraňa 3D (Piranha 3D). Jde o rema­ke stej­no­jmen­né­ho horo­ru z roku 1978. Režisér fil­mu Hory Mají Oči se vra­cí s dal­ším hitem plným gore, kozi­ček♥, gore,...Číst dál »
s11

Samotáři

...jest­li se nedá na koka­in (že prej by mu to tolik nevy­pla­cho­va­lo mozek). Na scé­ně se ale obje­ví nová postava-Dr.Ondřej a jeho milá rodinka,Ondřej poslou­chá radio a když v  něm usly­ší ze...Číst dál »
nhm 58 jessica jones 3

#1847: Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová - 55 %

...zachycená, ale prostě se o ní nemluvilo. Nebyla tak důležitá. A to je Jessica Jones, tehdy ještě Jessica Campbell, mladá holka, která byla zamilovaná do Petera Parkera, aniž by si...Číst dál »