Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Nová cestománie'
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

Skupina Nova nabíd­ne divá­kům během vánoč­ních svát­ků již tra­dič­ně oblí­be­né fil­mo­vé a ani­mo­va­né pohád­ky, ale i čes­ké a zahra­nič­ní fil­my. Štědrý den bude v hlav­ním vysí­la­cím čase pat­řit čes­ké pohád­ce Tři brat­ři v režii Jana...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

Skupina Nova při­pra­vi­la pro divá­ky v rám­ci pod­zim­ní­ho pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu osvěd­če­nou a úspěš­nou kom­bi­na­ci důvě­ry­hod­né­ho zpra­vo­daj­ství a pub­li­cis­ti­ky, kva­lit­ní seri­á­lo­vé pro­duk­ce i nej­lep­ší zába­vy. Nadcházející sezó­na před­sta­ví nová pokra­čo­vá­ní divác­ky nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů lokál­ní pro­duk­ce...Read more »

TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

...- ČT2 23:10 Milostivé léto Simona Postlerová v dra­ma­tu uči­tel­ky, obvi­ně­né z mrav­nost­ní­ho delik­tu (1990) Dále hra­jí: T. Töpfer, J. Kakač, V. Preiss, J. Adamová, J. Hartl, J. Šulcová, G. Vránová, B....Read more »
2612 Tri veterani

Vánoce na TV Nova

...TN.cz advent­ní sou­těž o atrak­tiv­ní výhry. Každý den budou při­pra­ve­ny dvě sou­těž­ní otáz­ky. Vždy o půl­no­ci pak bude vyhlá­šen výher­ce dne a záro­veň odstar­to­vá­na nová sou­těž. Více infor­ma­cí k sou­tě­ži bude k dis­po­zi­ci na webu....Read more »

TV tipy na poslední týden v řijnu

25.10. - 31.10. 200425. 10. 2004 - Nova 09:05 Tajemný ost­rov /P/ (Nora Robert´s Sanctuary) Americký film (2001). Hrají M. Gilbert, C. Mandylor, L. Hope, K. Welsh, K. Baker... Režie K. Shea 25. 10. 2004...Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...také fanouš­ci plá­žo­vé­ho volej­ba­lu. Pro ně budou při­pra­ve­ny pře­no­sy z pěti tur­na­jů Světové série. Fotbalové fanouš­ky potě­ší pří­mé pře­no­sy z nej­vyš­ší pro­fe­si­o­nál­ní fot­ba­lo­vé ligy v USA a Kanadě, a navíc v srpnu už star­tu­je nová sezó­na...Read more »

TV Tipy 20.9.- 26.9.2004

...oska­ro­vý film, kte­rý zís­kal šest Českých lvů a řadu dal­ších mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní. (1996). Hrají: Z. Svěrák, A. Chalimon, L. Šafránková, O. Vetchý, S. Zázvorková, L. Smoljak, S. Budínová, N. Boudová... Scénář...Read more »
NHL v Praze

Skupina Nova připravuje k NHL v Praze exkluzivní program

Slavná hoke­jo­vá NHL míří do České repub­li­ky a sku­pi­na Nova má při­pra­ve­ný pro­gram odpo­ví­da­jí­cí věhla­su nej­pres­tiž­něj­ší hoke­jo­vé sou­tě­že svě­ta. Ten vyvr­cho­lí na obra­zov­kách tele­vi­ze Nova a sta­ni­ce Nova Sport 1 v pátek 4. říj­na...Read more »
dckk 49 nova hranice 3

#1850: DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá - 65 %

DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá (DC: The New Frontier) Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 4 až 6 minisérie...Read more »
dckk mladi titani smlouva s jidasem 1

#1906: DC komiksový komplet 55: Nová Mladí Titáni - Smlouva s Jidášem - 65 %

48: DC Nová hranice, kniha první""DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá""DC komiksový komplet 50: Flash - Návrat Barryho Allena""DC komiksový komplet 51: JLA - Další hřebík""DC komiksový...Read more »
dckk 48 nova hranice 1

#1842: DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první - 80 %

DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první (DC: The New Frontier) Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 minisérie...Read more »
Kleopatra

Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

...o tako­vých pří­pa­dech svo­je, a pro­to­že je to moud­rá žena, mlč­ky je pře­chá­zí. Jednoho dne se ale na Pavlově pra­co­viš­ti obje­ví nová kole­gy­ně - půvab­ná Slovenka Julie. Přátelský vztah se brzy změ­ní...Read more »
Slunce

Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody

...prá­ci v cir­ku­su, kde vystu­pu­je inko­gni­to jako klaun. Otec však chce za kaž­dou cenu dosáh­nout své­ho. Situaci ješ­tě více zkom­pli­ku­je otco­va nová sekre­tář­ka, kte­rá pad­ne Gérardovi do oka ve svých sou­dech...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...obra­zov­ky neje­nom vrá­tí nové díly úspěš­ných a oblí­be­ných seri­á­lo­vých stá­lic a kri­mi­ná­lek, ale také před­sta­ví nové pro­jek­ty. V pre­mi­é­ře se vrá­tí nová série MasterChef Česko a zce­la nový pořad Rodinné pří­pa­dy. TV Nova je...Read more »

22.01.2019 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev – SPEED DATING: REŽISÉŘI“

Představujeme vám zbru­su nový for­mát, ve kte­rém dosta­nou začí­na­jí­cí mla­dí uměl­ci a stá­li­ce na čes­ké diva­del­ní scé­ně mož­nost zažít oprav­du netra­dič­ní rendez-vous. A vy se na to bude­te moct dívat! Klasické rych­lo­ran­dě­ní...Read more »
KarelGott

TV Nova zařazuje mimořádně do vysílání pořad Karel Gott - Zůstanu svůj

Televize Nova dnes večer od 20:20 mís­to Výměny man­že­lek mimo­řád­ně uve­de spe­ci­ál­ní pořad  Karel Gott - Zůstanu svůj, kte­rý doku­men­tu­je prů­řez kari­é­rou Karla Gotta. V doku­men­tu vzpo­mí­ná na zážit­ky s Mistrem napří­klad...Read more »
Ne

Jedinou jistotou v televizi je nedělní Batman

Ne, neza­po­mněl jsem při­po­me­nout zají­ma­vé fil­my ten­to týden. Bohužel v pon­dě­lí neby­lo nic, co stá­lo při­po­me­nout. Pořád samé seri­á­ly a sla­bé fil­my, až od dneška sto­jí tele­vi­zi sle­do­vat. Dnes film v režii Russella...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...i let­ní poho­do­vá atmo­sfé­ra fil­mu a víno jako ústřed­ní téma. K novým věcem: samo­zřej­mě je tu nový pří­běh, nová záplet­ka, nová krás­ná mla­dá dív­ka a dal­ší tři nové důle­ži­té posta­vy.Proč se změ­nil ve 2Bobulích...Read more »
Profesor T 2

Podzimní programové novinky na TV Nova – nový kriminální seriál i nová reality show

Podzimní pro­gra­mo­vé sché­ma TV Nova je v plném prou­du, přes­to si TV Nova pro své divá­ky při­pra­vi­la nové pořa­dy lokál­ní pro­duk­ce. Během říj­na se na tele­viz­ních obra­zov­kách obje­ví nový kri­mi­nál­ní seri­ál Profesor...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...Andrej Hryc, Alena Vránová a dal­ší. Režie Jaroslav Soukup Mladý číš­ník Michal, kte­rý pra­cu­je v restau­ra­ci, se dosta­ne do malé­ru, když je pře­pa­den a okra­den o trž­bu, kte­rou měl na šéfův pří­kaz doru­čit do...Read more »
New

Týden začne klasikou od Polanského a skončí Nolanovým Barmanem

Během týd­ne není moc kva­lit­ních fil­mů, ale přes­to se najde něko­lik fil­mů, co by jste nemě­li opo­me­nout. Například pon­děl­ní 48 hodin v Paříži, stře­deč­ní 8 MM, v pátek Akta X (prv­ní film) a v nedě­li...Read more »
NovaPlanSmall

Martin Vopěnka – Nová planeta

Story na roz­me­zí sci-fi a bib­lic­ké tragé­die se jmé­nem Nová pla­ne­ta zaujme nác­ti­le­té klu­ky a hol­ky, ale záro­veň se ho nemuse­jí bát ani dospě­lí.  Jeho autor má za sebou již sluš­nou řád­ku...Read more »
Gatsby

Velký Gatsby vládl kinům v roce 2013, bude vládnout tento týden i v televizi

Je prv­ní záři­jo­vý týden. Děti jsou ve ško­le a tak nema­jí čas sle­do­vat tele­vi­zi. Stanice se tomu při­způ­so­bi­ly a dáva­jí samé reprí­zy. Za pozor­nost v tel­ce sto­jí pou­ze dva fil­my a to Velký Gatsby (Leonardo...Read more »
Blade

Týden začneme průměrnou komedií od R. Zemeckise a zakončíme nejslavnějším hororem od režiséra Supermana

Filmy ten­to týden sto­jí za sle­do­vá­ní. Každý den při­ne­sl jeden slav­ný film, kte­rý nesmí­te minout. V půl­ce týd­ne jedi­neč­ný Blade Runner a v sobo­tu ješ­tě lep­ší film Q. Tarantina - Osm hroz­ných. 24.9. Smrt jí...Read more »
O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

Říjen při­ne­se na obra­zov­ku tele­vi­ze Nova hned něko­lik novi­nek v pro­gra­mu. Fanoušci detek­tiv­ních pří­bě­hů se mohou těšit na nové epi­zo­dy úspěš­né­ho seri­á­lu Dáma a Král, kte­ré budou opět plné momen­tů napě­tí, humo­ru...Read more »

Program od 30.8. do 5.9.2002

Co nás čeká a nemi­ne? 30.8. - 5.9.2002 Pátek - 30.8.2002 20:00 - ČT 1 - Železná mas­ka - Klasické fil­mo­vé zpra­co­va­ní z roku 1962 z Francie z Janem Maraisem 21:30 - - TV...Read more »