Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Nikdo není dokonalý'
IMG_1200

2Bobule

...vlast­ní­ka luxus­ní­ho pen­zi­o­nu. Jeho štěs­tím je dce­ra Marie, jeho neštěs­tím je, že s Marií se zaple­tl prá­vě Jirka a to není nápad­ník pod­le jeho před­stav. Jana Švandová jako jeho man­žel­ka pak mír­ní...Read more »
manžel2 e1548106109327

NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?

Nic není tako­vé, jak se na prv­ní pohled zdá. A i za pozlát­kem doko­na­lé­ho man­žel­ství se může v tichos­ti ode­hrá­vat osob­ní tragé­die a roze­hrá­vat se pří­liš nebez­peč­ná hra plná intrik a pře­tvá­řek. Ano, všich­ni máme...Read more »
desaterp

Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

...naro­ze­ni­ny, štve vás, že svíč­ky už by se na dort ani nevešly a mož­ná by vám ani nesta­čil dech na jejich sfouk­nu­tí. Ono ale oprav­du není nut­né dovo­lit myš­len­kám, aby se ubí­ra­ly...Read more »

#15 - King Kong

...není vidět, bývá děsi­věj­ší než to, co vidí­me. Film je ukáz­kou toho, že fil­ma­ři doká­za­li v pod­sta­tě coko­li. I v tak „dáv­né době“. Ale King Kong není jen o krá­li Ostrova lebek. Je také...Read more »
Popelka

Popelka - Obsah/O Filmu

...a netou­ží po tom, aby byli zlí. Není bez­bran­ná a ani to není oběť, kte­rá by se jen lito­va­la. Dokáže se lec­če­mu zasmát. Tyto její vlast­nos­ti pou­ka­zu­jí na její vnitř­ní sílu, nejsou znám­kou...Read more »
Tp97

To (1990) - Ten film není zázrak, ale díky skvělé předloze je to snesitelné.

...Navíc je doce­la ško­da, že tu není více her­ců, kte­ří by vám něco řek­li, kte­ří by vám byli pově­do­mí.   Abych se ale vůbec dostal k pří­bě­hu. V měs­tě Derry, kte­ré je...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...pat­nác­ti­le­té­ho chlap­ce. Chtěli jsme, aby tím kon­tras­to­val s někte­rý­mi z našich dal­ších super­hr­di­nů, kte­ří vypa­da­jí dob­ře, ale pat­náct jim roz­hod­ně není.“             A Peterovy osu­dy, kte­ré z něj v rám­ci pří­bě­hu toho­to fil­mu udě­la­jí hrdi­nu,...Read more »
DiteOhne

Dítě ohně

Dokonalý man­žel, doko­na­lé nevlast­ní dítě, doko­na­lý dům. A přes­to to nemu­sí dávat dohro­ma­dy doko­na­lý život. Obzvlášť pokud se doko­na­lý muž cho­vá záhad­ně, doko­na­lý syn vídá svou mrt­vou mat­ku a doko­na­lý dům jako­by...Read more »
word image 8

Věčně tvá nevěrná

...a všich­ni chtě­jí v rolích vidět pět her­ců, kte­ří se stá­le v těch rolích opa­ku­jí. Jsou to kva­lit­ní her­ci, ale při vší úctě k nim není mož­né, aby hrá­li ve dva­ce­ti fil­mech. Televize zna­jí jejich...Read more »
nerzl

Nezlomný - O PRODUKCI

...Ale vím, že o ní říka­jí, že je to nej­krás­něj­ší dív­ka na svě­tě. A pak při­šla ke mně domů. Taková panen­ka! Zlatíčko! Ihned jsem viděl, že není jen krás­ná, ale i chyt­rá. Je...Read more »

The Prestige - Dokonalý trik

...vymoct si více slá­vy a jsou schop­ní udě­lat pro to coko­liv. Když to tak vez­me­me, není ve fil­mu ani jeden klad­ný hrdi­na (mys­lím v hlav­ní roli, pro­to­že ve ved­lej­ších rolích se to...Read more »
CernoCernaTma

Černočerná tma - první a nejslavnější Riddick

...pře­hléd­ne­me jen níz­kou mírou ino­va­ce, což já osob­ně za chy­bu nepo­va­žu­ji, proč nepo­u­žít to, co nás baví a nedo­vést to k doko­na­los­ti? Na tom není nic špat­né­ho. Není fil­mu, co vytknout. Černočerná...Read more »
sunstone 2 1

#2037: Sunstone 2

...a samozřejmě také, jaké jsou v něm chyby. Není jich zase tolik, ale "Sunstone 2" rozhodně není tak dokonalý, jak bych si chtěl myslet. I přesto to nic nemění na...Read more »

#28 - Psycho (1960)

...ublí­žil, nebo aby na ní padl stín pochyb­nos­ti. Ale přes­to se zdá, že je zde ješ­tě něco, co není úpl­ně v pořád­ku. Tato fáze kon­čí dal­ší skvě­lou scé­nou, kte­rá není poja­ta...Read more »
Psycho

Psycho (1960) - Mohl tu tento film chybět? Asi každému je odpověď jasná. Ne, „Psycho“ prostě v nejlepších hororových žebříčcích chybět nemůže, protože se jedná o jeden z vrcholů filmové tvorby vůbec.

...není poja­ta jako kla­sic­ká leka­cí, ale přes­to, nebo spíš prá­vě pro­to, vyzní­vá napros­to doko­na­le děsi­vě. Druhé setká­ní s paní Batesovou, není o nic méně hrů­zostraš­né než setká­ní prv­ní.             Dostáváme se ke...Read more »
RSen

Requiem za sen

...vás zničí stejně. Ve finále se dá určitě diskutovat jestli ten film není přece jen až moc doslovný a ještě brutalněji se dá hádat o tom jestli je skutečně dokonalý....Read more »
MV5BMTQzNmU0ZDctMzhkNy00M2Q5LWJhZjItMjhkNGEyZmRkZjk2XkEyXkFqcGdeQXVyNzg5MTQ2MTE@. V1

X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%

...tu vlast­ně pří­liš není, a když ano, tak není pří­liš dlou­há. Je znát, že akcent fil­mu je úpl­ně jin­de, a to v emo­ci­o­nál­ní rovi­ně. Takže tri­ků si uži­je­te tak ako­rát, akce má spát...Read more »
DamKlub 1

Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

...Ve sku­teč­nos­ti je to kou­sek od vel­mi slav­né­ho návr­há­ře, kte­ré­ho tím asi úpl­ně nepo­tě­ší­me. Co tím však chci říct. Diane doká­že pro­blémy řešit sama. Není pla­chá, jako ve fil­mu. Není...Read more »
Vetrelec

Vetřelec - Je to dokonalý organismus, nezatížený pocity, falešnou morálkou a podvědomím.

...hra­jí stej­ně dob­ře napsa­né posta­vy zasa­ze­né v hlí­ně rea­li­ty (tak­že zapo­meň­te na hrdin­ské astronauty;těmhle časem prask­nou ner­vy). RESUMÉ Vetřelec není film, kte­rý by vypo­ví­dal něja­ké neko­neč­né prav­dy o lid­ském živo­tě, o nena­pl­ně­né lás­ce...Read more »
zari

Premiéry v září 2012

...udr­žet si svou struk­tu­ru, udr­žet se při živo­tě, bez toho není bytí.“ Do toho­to doku­men­tár­ní­ho rám­ce, v němž Laborit pre­zen­tu­je a labo­ra­tor­ně doklá­dá své ide­je, Resnais začle­ňu­je osu­dy tří fik­tiv­ních postav, při­čemž kaž­dá...Read more »
DSC7657

BÁRA SEIDLOVÁ - ROZHOVOR K FILMU HAVEL

Jak se pod­le vás ve fil­mu Havel liší rea­li­ta od sku­teč­nos­ti? Asi je potře­ba zdů­raz­nit, že fil­mo­vý pří­běh není přes­nou kopií teh­dej­ších udá­los­tí ani jed­not­li­vých osob. Režisér Slávek Horák měl...Read more »
Solo

Solo: Star Wars Story - O filmu

...v Mos Eisley. Z mého pohle­du se jed­ná o nej­za­jí­ma­věj­ší posta­vu celé ságy. Je nepřed­ví­da­tel­ný. Je zbrk­lý. Není to žád­ný génius. Říká věci, kte­ré není scho­pen ničím pod­lo­žit. Vrhne se do boje v situ­a­ci,...Read more »

#14 - Island of Lost Souls

...i když je hlav­ní posta­vou, není tak výraz­né a je zastí­ně­no skvě­lým Laughtonem. Na hlav­ní posta­vu se tak jed­ná o vel­mi sla­bou roli, kte­rá není hyba­te­lem děje, ale pou­ze tím, kdo je dějem...Read more »

Skrytá identita

...do rema­ku zas není tak úpl­ně špat­ný nápad. Pokud Scorsese opí­še před­lo­hu doko­na­le, tak oče­ká­vám ale­spoň změ­nu ze šik­mých do kula­tých očí. Ale Martin pře­ce není tako­vý. Pan Scorsese hodil...Read more »
Poc

Počátek - Kus filmové historie od Christophera Nolana

...postup­ně učí budo­vat svůj sno­vý svět. Postupně také pro­ni­ká Cobbových snů a sna­ží se pocho­pit, co je pří­či­nou toho, že on už není schop­ný být archi­tek­tem snů, a proč ho pro­ná­sle­du­je před­sta­va...Read more »