Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Neobyčejné životy, Gabriela Vránová, Gabriela Vránová - 80 let'
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...obra­tu. Dosud k tomu ovšem nedo­šlo. Moje svo­bo­da pre­mi­é­ra v pátek 15. 11. na ČT art 30 let svo­bo­dy = 30 auto­rů = 30 minu­to­vých fil­mů. Unikátní pro­jekt České tele­vi­ze a časo­pi­su Reflex, kte­rý na...Read more »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

...posta­vám a pří­bě­hům už po spous­tu let. Všechny tyhle zku­še­nos­ti v rám­ci prá­ce na fil­mu Endgame uplat­ní­me. Takže veš­ke­rá tvůr­čí prá­ce a pří­pra­vy, kte­ré jsme pod­stou­pi­li při prá­ci na dal­ších fil­mech v prů­bě­hu všech těch let,...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...(2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997 -98) Diamant Film (1995 - 02)...Read more »
Kat

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

...vyso­ký­mi hod­nos­tá­ři, kte­ří zahy­nu­li při letu na piet­ní akt,  uctě­ní památ­ky obě­tí v Katyni, po 70.letech.  Nedoletěli,  a zahy­nu­li pří­mo nad letiš­tem v Smolensku. SMOLENSK se stal i podru­hé osud­ným pol­ské eli­tě náro­da.  Ta při­šla  pod­va­krá­te...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Production (2007) Okko (2006-07) Ankor Film (2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...Vegas. Deník.cz [onli­ne]. 2019-06-17 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ LANGROVÁ, Hana. „Božský Kája“ bude opět v Liberci. Liberecký deník [onli­ne]. 2014-11-19 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ http://www.bild.de/regional/muenchen/darstellungsform-bilder/zeigt-uns-seine-bilder-austellung-in-galerie-mensing-12405152.bild.html ↑ http://www.novinky.cz/zena/styl/194711-malir-karel-gott-jsem-metafyzicky-absurdokonkretista.html ↑ http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=387740&s_lang=2...Read more »
Voskovec

Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

...bylo více než 40 let . Stala se jeho part­ner­kou v život­ní roli . Jako vdo­va po Voskovcovi , žila do svých 91 let. Voskovcův popel čekal v kra­bi­ci plných 30 let, aby...Read more »

Letec - premiéra 10. 2. 2005

...fil­mu ovšem hrá­la – jak je u Scorseseho obvyk­lé – i hud­ba. Tu původ­ní slo­žil zku­še­ný Howard Shore, dobo­vou atmo­sfé­ru však v Letci pomá­ha­jí budo­vat i dobo­vé son­gy 20.-40. let, inter­pre­to­va­né ovšem sou­čas­ný­mi hudeb­ní­ky a zpě­vá­ky....Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...147 00, Praha 4). Charitativní pro­jekt Pomozte dětem, pořá­da­ný Českou tele­vi­zí a Nadací roz­vo­je občan­ské spo­leč­nos­ti, kte­rý je spo­je­ný s veřej­nou sbír­kou zamě­ře­nou na pomoc ohro­že­ným a zne­vý­hod­ně­ným dětem do 18 let v celé České...Read more »
100 let ceskoslovenska v komiksu 1

#1871: 100 let Československa v komiksu - 45 %

100 let Československa v komiksu Vydalo nakladatelství Edika v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč. Scénář: Zdeněk LežákKresba:...Read more »
7let

7 let den po dni s Lénou Brauner

...zre­ka­pi­tu­lo­vat den. Hodnocení: 100 % 7 let den po dni s Lénou Brauner ilu­stra­ce: Léna Brauner Vydáno: 2017, CPress Albatros Media a.s. Počet stran: 400 Knihu si může­te kou­pit se sle­vou na AlbatrosMedia.cz....Read more »
word image 10

Pražské orgie

...Vaculíkem a jiný­mi. V 70.a 80letech posky­to­val pod­po­ru čes­ko­slo­ven­ským pro­ná­sle­do­va­ným spi­so­va­te­lům a pomá­hal zajiš­ťo­vat vydá­vá­ní jejich děl v USA. V roce 1976 odmít­la komu­nis­tic­ká moc Rotha do Československa vpus­tit, vrá­til se až v roce 1990. Philip...Read more »
vyv

VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?

...rea­li­ty a podí­vej­me se tro­chu blí­že na sou­tě­ží­cí tak, jak je vidím já: Rostislav Alka Věk: 20 let Povolání: stu­dent Bydliště: Šumperk S čím jdu do vily: tou­ha po nové zku­še­nos­ti Životní postoj:...Read more »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

...POUŽITÉ ZDROJE: -Malá Encyklopedie FILM / Andrea Gronemeyer / 2004-Chaplinovo krá­lov­ství / Krysztof Teodor Toeplitz / 1965-Dějiny svě­to­vé­ho fil­mu / Georges Sadoul / 1963-Režiséři (Itálie) / Ljubomír Oliva / 1984...Read more »
Hejdi

Červencové premiéry

...Lucie: Příběh jed­ný kape­ly 30 let spo­lu, 30 let bez sebe. Fenomenální sku­pi­na Lucie se popr­vé před­sta­ví i na plát­nech kin v celo­ve­čer­ním fil­mu Lucie: Příběh jed­ný kape­ly. Strhující ces­ta časem, čty­ři živo­ty...Read more »
Pas

Pasažéři - Obsah/O filmu

...dal­ších 120 let vra­ce­la zpět. Stane se prv­ním člo­vě­kem v ději­nách, kte­rý absol­vo­val zpá­teč­ní ces­tu. „Jednalo se o veli­ce zásad­ní roz­hod­nu­tí,“ vysvět­lu­je Lawrence. „Cesta trvá 120 let – když dora­zí­te do cíle,...Read more »
16. SH v rouškách

ROK 2020 – JE NEJEN ROK 100 letého pana SPEJBLA, ale také 90 LET PROFESIONÁLNÍ ČINNOSTI A 90. NAROZENIN MÁNIČKY A ŽERYKA

...pro­šla Mánička řadou pro­měň a ustá­li­la se její podo­ba od Zdeňka Juřeny z pře­lo­mu 70.-80.let 20.století.MÁNIČKU dnes inter­pre­tu­je rov­něž „Mánička“ - Marie Šimsová a to do roku 2017. Jejími před­chůd­ky­ně­mi byly Anna Kreuzmannová,...Read more »

Let’s Dance - Step Up

...taneč­ní scé­ny. Vše Let´s Dance má. Ale přes­to­že už pár let neře­ším proč je Brenda na Kelly tak zlá, a že má Steve nové Ferrari, tak jsem si Let´s Dance užil.Dobře,...Read more »
dckk 70 hawkman nekonecny let 1

#2029: DC komiksový komplet 70: Hawkman - Nekonečný let

...komplet 17: Superman - Muž z oceli DC komiksový komplet 18: Batman - Smrt v rodině DC komiksový komplet 19: Lex Luthor - Muž z oceli DC komiksový komplet 20:...Read more »
O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

...celé rodi­ny. Kamil zce­la ochr­nul a může hýbat jen oči­ma. Začátky vysí­lá­ní pořa­dů: Pořad Start vysí­lá­ní O 10 let mlad­ší Středa 23. 10. Dáma a Král Neděle 27. 10. Mise nový domov Středa 30. 10....Read more »
word image

Amnestie

...a slo­ven­ské zně­ní Přístupnost: dopo­ru­če­no od 15 let Žánr: akč­ní vzta­ho­vý thriller Rozpočet: 1 600 000 eur / 41 600 000 CZK Počet natá­če­cích dní: 34 Scénář: Maroš Hečko, Beata Grünmannová a Marek Janičík Námět, kniž­ní...Read more »

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET

V roce 2010 „vle­těl“ do kin sní­mek Jak vycvi­čit draka z pro­duk­ce DreamWorks Animation. Diváci po celém svě­tě si ho zami­lo­va­li díky jeho letec­ké akč­nos­ti, ducha­pl­né­mu humo­ru a dra­ma­tic­ké hloub­ce. Film vydě­lal 495 mili­o­nů...Read more »

Gabriela Kratochvílová

...Kratochvílová Jméno člán­ku: Gabriela Kratochvílová Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 15. 05. 2014, 14:28 UTC Datum pře­vze­tí: 24. 06. 2014, 12:02 UTC Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriela_Kratochv%C3%ADlov%C3%A1&oldid=11461078 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze...Read more »

Pixely - Obsah/O filmu

...k tomu dodá­vá, že se tvůr­čí film osm­de­sá­tý­mi léty inspi­ro­val i jiným způ­so­bem. „Myslím, že všich­ni, kte­ří se na tom­to fil­mu podí­le­jí, mají veli­ce rádi skvě­lé let­ní akč­ní kome­die osm­de­sá­tých let,“ míní....Read more »

Let´s Dance 2 - Step Up 2: The Streets

...zjed­no­du­še­né a nefér, pro­hla­šo­vat něco tako­vé­ho. Jen v málo­kte­rém videu uvi­dí­te tak zvlád­nu­té taneč­ní scé­ny. Těšit se může­te na vyzna­va­če růz­ných sty­lů, ale pře­de­vším na hip-hopové kre­a­ce, plus něja­ký ten balet a troš­ku...Read more »