AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

posta­vám a pří­bě­hům už po spous­tu let. Všechny tyhle zku­še­nos­ti v rám­ci prá­ce na fil­mu Endgame uplat­ní­me. Takže veš­ke­rá tvůr­čí prá­ce a pří­pra­vy, kte­ré jsme pod­stou­pi­li při prá­ci na dal­ších fil­mech v prů­bě­hu všech těch let,...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

obhlíd­ky do Turecka, kde pak bude film z čás­ti natá­čet. 16. 10. spo­lu s pomoc­ným reži­sé­rem a spo­luscé­náris­tou Markem Kališem, kame­ra­ma­nem Ervínem Sandersem, pro­du­cent­kou Michaelou Flenerovou a zástup­ci CK Blue Style nasednl do leta­dla a letěl na...Read more »
Kat

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

...vyso­ký­mi hod­nos­tá­ři, kte­ří zahy­nu­li při letu na piet­ní akt,  uctě­ní památ­ky obě­tí v Katyni, po 70.letech.  Nedoletěli,  a zahy­nu­li pří­mo nad letiš­tem v Smolensku. SMOLENSK se stal i podru­hé osud­ným pol­ské eli­tě náro­da.  Ta při­šla  pod­va­krá­te...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

dosta­la popr­vé pří­le­ži­tost v prv­ní polo­vi­ně 80let. Objevuje se pře­de­vším v drob­něj­ších rolích, zejmé­na v pohád­kách a seri­á­lech, jako tře­ba O PRINCI BEČKOVI, KDO PROBUDÍ PINDRUŠE...? nebo ARABELA SE VRACÍ. V 90. letech si Jana Altmannová zahrá­la...Read more »
KarelGott

Karel Gott

v čes­ko­slo­ven­ské fil­mo­vé pohád­ce Jak se budí prin­cez­ny. V roce 1979 byl v tele­vi­zi vysí­lán jeho kon­cert v praž­ské Lucerně. Zlatá éra (80. a 90. léta) V 80letech vystu­po­val Karel Gott nejen v Československu, ale také v Sovětském sva­zu...Read more »

Letec - premiéra 10. 2. 2005

mu ješ­tě neby­lo 21 let, musel u sou­du dosáh­nout zpl­no­let­ně­ní. Svou fil­mo­vou kari­é­ru v Hollywoodu jaz­zo­vé éry ovšem finan­co­val prá­vě ze zis­ků své spo­leč­nos­ti. Na sklon­ku 20. let během horeč­né prá­ce na sním­ku...Read more »
Voskovec

Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

bylo více než 40 let . Stala se jeho part­ner­kou v život­ní roli . Jako vdo­va po Voskovcovi , žila do svých 91 let. Voskovcův popel čekal v kra­bi­ci plných 30 let, aby...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...V letoš­ním roce budou pomá­hat, letos již po páté, Zázraky pří­ro­dy pro Nautis, při­po­jí se k nim i zábav­ný pořad Kde domov můj pro Pestrou psí asi­s­ten­ci, Středisko rané péče Brno, Letní dům,...Read more »
7let

7 let den po dni s Lénou Brauner

V polo­vi­ně pro­sin­ce se v pod­zem­ním foyer praž­ské­ho Divadla Komedie usku­teč­nil křest kni­hy 7 let den po dni s Lénou Brauner. Pětadvacetiletá éte­ric­ky půso­bí­cí výtvar­ni­ce vytvo­ři­la na námět Ivany Auingerové kni­hu, kte­rá se...Read more »
100 let ceskoslovenska v komiksu 1

#1871: 100 let Československa v komiksu - 45 %

100 let Československa v komiksu Vydalo nakladatelství Edika v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč. Scénář: Zdeněk LežákKresba:...Read more »
vyv

VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?

...dru­hý den? Celkový dojem: radě­ji při­jme názor vět­ši­ny, než aby zůstal sám, může zůstat ve vile Václava Zapletalová Věk: 19 let Povolání: kos­me­tič­ka Bydliště: Cheb S čím jdu do vily: s plným...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...Vaculíkem a jiný­mi. V 70.a 80letech posky­to­val pod­po­ru čes­ko­slo­ven­ským pro­ná­sle­do­va­ným spi­so­va­te­lům a pomá­hal zajiš­ťo­vat vydá­vá­ní jejich děl v USA. V roce 1976 odmít­la komu­nis­tic­ká moc Rotha do Československa vpus­tit, vrá­til se až v roce 1990. Philip...Read more »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

...nemoh­li se po dlou­hou dobu pro­je­vit, ani nemoh­li vzkří­sit kine­ma­to­gra­fii, kte­rá byla po něko­lik let prv­ní na svě­tě. Po zla­té éře násle­do­va­lo dlou­hé údo­bí napros­té ochab­los­ti, kte­ré vlast­ně vypl­ni­lo celá dva­cá­tá léta;...Read more »
Hejdi

Červencové premiéry

...Lucie: Příběh jed­ný kape­ly 30 let spo­lu, 30 let bez sebe. Fenomenální sku­pi­na Lucie se popr­vé před­sta­ví i na plát­nech kin v celo­ve­čer­ním fil­mu Lucie: Příběh jed­ný kape­ly. Strhující ces­ta časem, čty­ři živo­ty...Read more »
Pas

Pasažéři - Obsah/O filmu

dal­ších 120 let vra­ce­la zpět. Stane se prv­ním člo­vě­kem v ději­nách, kte­rý absol­vo­val zpá­teč­ní ces­tu. „Jednalo se o veli­ce zásad­ní roz­hod­nu­tí,“ vysvět­lu­je Lawrence. „Cesta trvá 120 let – když dora­zí­te do cíle,...Read more »
dckk 70 hawkman nekonecny let 1

#2029: DC komiksový komplet 70: Hawkman - Nekonečný let

komiksový komplet 4: Batman a syn DC komiksový komplet 5: Superman - Utajený počátek DC komiksový komplet 6: Batman - Dlouhý Halloween, kniha první DC komiksový komplet 7: Batman -...Read more »
O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

...stá­le hro­zí? A jaký pří­běh tají před ostat­ní­mi Lenka? O 10 let mlad­ší Diváci se mohou těšit také na oblí­be­ný pořad O 10 let mlad­ší. Čekají je radi­kál­ní změ­ny vizá­že téměř dvou...Read more »

Let’s Dance - Step Up

...taneč­ní scé­ny. Vše Let´s Dance má. Ale přes­to­že už pár let neře­ším proč je Brenda na Kelly tak zlá, a že má Steve nové Ferrari, tak jsem si Let´s Dance užil.Dobře,...Read more »

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET

Blp. Úvodní sek­ven­ce fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2 je „drs­ný pře­káž­ko­vý závod, ve kte­rém pře­lét­ne­me kolem vše­ho, co je na Blpu nové a po pěti letech zno­vu před­sta­ví­me zná­mé posta­vy z prv­ní­ho fil­mu...Read more »

Gabriela Kratochvílová

Gabriela Kratochvílová (* 11. úno­ra 1990 Chotěboř) je čes­ká model­ka, mažo­ret­ka a vice­mis­try­ně Evropy 2013 mažo­re­tek v kate­go­rii pom, Česká Miss a Česká Miss poslu­cha­čů Frekvence 1 pro rok 2013. Gabriela Kratochvílová pochá­zí z Chotěboře....Read more »

Let´s Dance 2 - Step Up 2: The Streets

...jako odta­ži­tý inte­lek­tu­ál, kte­rý tou­ží po vše­ří­ka­jí­cím mou­d­ru a jít na titul s názvem Let´s Dance 2? Nenechte se vysmát. Každému, ale­spoň s mini­mál­ní dáv­kou důvti­pu musí být jas­né, že tady půjde hlav­ně o to,...Read more »

Pixely - Obsah/O filmu

k tomu dodá­vá, že se tvůr­čí film osm­de­sá­tý­mi léty inspi­ro­val i jiným způ­so­bem. „Myslím, že všich­ni, kte­ří se na tom­to fil­mu podí­le­jí, mají veli­ce rádi skvě­lé let­ní akč­ní kome­die osm­de­sá­tých let,“ míní....Read more »
Den

Den nezávislosti: Nový útok - NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM

...i když mu bylo tepr­ve šest let, když šel sní­mek do kin. “Bojovat v tom­to fil­mu s inva­ziv­ní let­kou vetřel­ců pro mě byl spl­ně­ný sen,” říká herec. Hemswortha obzvláš­tě těši­lo pozná­vá­ní pohnu­tek této...Read more »
Ivan

Je tomu 35 let, co zemřel Ivan Luťanský, jeden z nevýraznějších herců generace 70. let.

...ve svých 22 letech nastou­pil hos­to­vá­ní do Národního diva­dla, kde zís­kal, po vystu­do­vá­ní praž­ské DAMU, trva­lý úva­zek. V ND Praha nastu­po­val ve 20 diva­del­ních hrách. V tele­vi­zi byl obsa­zo­ván hlav­ně do tele­viz­ních pohá­dek,...Read more »
Popelka

Popelka - Obsah/O Filmu

...ať už jde o nezá­vis­lé sním­ky jako Hra na pláč, Daleko do nebe či Orlando, nebo o její Oscarem oce­ně­né kos­týmy k fil­mům Královna Viktorie, Zamilovaný Shakespeare a Letec, strá­vi­la také řadu let návrhem...Read more »
FebioFest

Febiofest slaví 20 let S Geraldine Chaplinovou, novou soutěžní sekcí a ve všech krajích České republiky!

hlav­ním stán­kem fes­ti­va­lu už 9 let. Filmy pobě­ží ve všech 12 sálech mul­tiple­xu. K Cinestaru letos při­bý­vá Malostranská bese­da, jejíž pro­sto­ry Febiofest vyu­ži­je pro kon­cer­ty, pro­mí­tá­ní i spo­le­čen­ské akce. Oblíbený Febiofest Music...Read more »