AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

posta­vám a pří­bě­hům už po spous­tu let. Všechny tyhle zku­še­nos­ti v rám­ci prá­ce na fil­mu Endgame uplat­ní­me. Takže veš­ke­rá tvůr­čí prá­ce a pří­pra­vy, kte­ré jsme pod­stou­pi­li při prá­ci na dal­ších fil­mech v prů­bě­hu všech těch let,...Číst dál »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...Drbohlav, Zdeněk Zapletal, Ivan Hubač režie: Jaroslav Brabec kame­ra: Pavel Berkovič pro­duk­ce: Romana Špiková výkon­ná pro­du­cent­ka: Ilona Jirásková kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Jan Lekeš hra­jí: Jaroslav Plesl, Jiří Langmajer, Denis Šafařík a dal­ší...Číst dál »
Katyn

Katyň

...katyň­ské­ho neštěs­tí . Letadlo s 96 pol­ský­mi vyso­ký­mi hod­nos­tá­ři, kte­ří zahy­nu­li při letu na piet­ní akt,  uctě­ní památ­ky obě­tí v Katyni, po 70.letech.  Nedoletěli,  a zahy­nu­li pří­mo nad letiš­tem v Smolensku. SMOLENSK se stal i podru­hé osud­ným...Číst dál »

Letec - premiéra 10. 2. 2005

mu ješ­tě neby­lo 21 let, musel u sou­du dosáh­nout zpl­no­let­ně­ní. Svou fil­mo­vou kari­é­ru v Hollywoodu jaz­zo­vé éry ovšem finan­co­val prá­vě ze zis­ků své spo­leč­nos­ti. Na sklon­ku 20. let během horeč­né prá­ce na sním­ku...Číst dál »
Voskovec

Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

bylo více než 40 let . Stala se jeho part­ner­kou v život­ní roli . Jako vdo­va po Voskovcovi , žila do svých 91 let. Voskovcův popel čekal v kra­bi­ci plných 30 let, aby...Číst dál »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

...nemoh­li se po dlou­hou dobu pro­je­vit, ani nemoh­li vzkří­sit kine­ma­to­gra­fii, kte­rá byla po něko­lik let prv­ní na svě­tě. Po zla­té éře násle­do­va­lo dlou­hé údo­bí napros­té ochab­los­ti, kte­ré vlast­ně vypl­ni­lo celá dva­cá­tá léta;...Číst dál »
7let

7 let den po dni s Lénou Brauner

V polo­vi­ně pro­sin­ce se v pod­zem­ním foyer praž­ské­ho Divadla Komedie usku­teč­nil křest kni­hy 7 let den po dni s Lénou Brauner. Pětadvacetiletá éte­ric­ky půso­bí­cí výtvar­ni­ce vytvo­ři­la na námět Ivany Auingerové kni­hu, kte­rá se...Číst dál »
100 let ceskoslovenska v komiksu 1

#1871: 100 let Československa v komiksu - 45 %

100 let Československa v komiksu Vydalo nakladatelství Edika v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč. Scénář: Zdeněk LežákKresba:...Číst dál »
vyv

VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?

...dru­hý den? Celkový dojem: radě­ji při­jme názor vět­ši­ny, než aby zůstal sám, může zůstat ve vile Václava Zapletalová Věk: 19 let Povolání: kos­me­tič­ka Bydliště: Cheb S čím jdu do vily: s plným...Číst dál »

Let’s Dance - Step Up

...taneč­ní scé­ny. Vše Let´s Dance má. Ale přes­to­že už pár let neře­ším proč je Brenda na Kelly tak zlá, a že má Steve nové Ferrari, tak jsem si Let´s Dance užil.Dobře,...Číst dál »

Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

...tajem­ství,” říká Schreier. Schreierovi se v ces­tě hlav­ních fil­mo­vých postav zrcadli­ly jeho vlast­ní stře­do­škol­ské zku­še­nos­ti. “PAPÍROVÁ MĚSTA jsou o kon­krét­ní chví­li, kte­rou si sám veli­ce dob­ře pama­tu­ji z posled­ních let střed­ní ško­ly,” vysvět­lu­je....Číst dál »
Den

Den nezávislosti: Nový útok - NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM

...i když mu bylo tepr­ve šest let, když šel sní­mek do kin. “Bojovat v tom­to fil­mu s inva­ziv­ní let­kou vetřel­ců pro mě byl spl­ně­ný sen,” říká herec. Hemswortha obzvláš­tě těši­lo pozná­vá­ní pohnu­tek této...Číst dál »

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET

Blp. Úvodní sek­ven­ce fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2 je „drs­ný pře­káž­ko­vý závod, ve kte­rém pře­lét­ne­me kolem vše­ho, co je na Blpu nové a po pěti letech zno­vu před­sta­ví­me zná­mé posta­vy z prv­ní­ho fil­mu...Číst dál »
FRH 8201

Jan Rosák znovu pátrá po Pokladu z půdy

...Trnka je ředi­te­lem aukč­ní­ho domu European Arts a před­se­dou před­sta­ven­stva Komory aukč­ních síní, umě­lec­kých děl a sta­ro­žit­nos­tí České repub­li­ky. Řadu let půso­bil jako zna­lec. V obo­ru se pohy­bu­je již 15 let.   Pavel...Číst dál »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

...Jasmínu na výlet na léta­jí­cím kober­ci v rám­ci hudeb­ní­ho čís­la A Whole New World, jed­ná se o zásad­ní dějo­vý moment. Aladin nabí­zí Jasmíně mož­nost úni­ku a mož­nost cítit se popr­vé po dlou­hé době svo­bod­ná,...Číst dál »

Pixely - Obsah/O filmu

k tomu dodá­vá, že se tvůr­čí film osm­de­sá­tý­mi léty inspi­ro­val i jiným způ­so­bem. „Myslím, že všich­ni, kte­ří se na tom­to fil­mu podí­le­jí, mají veli­ce rádi skvě­lé let­ní akč­ní kome­die osm­de­sá­tých let,“ míní....Číst dál »
Ivan

Je tomu 35 let, co zemřel Ivan Luťanský, jeden z nevýraznějších herců generace 70. let.

...ve svých 22 letech nastou­pil hos­to­vá­ní do Národního diva­dla, kde zís­kal, po vystu­do­vá­ní praž­ské DAMU, trva­lý úva­zek. V ND Praha nastu­po­val ve 20 diva­del­ních hrách. V tele­vi­zi byl obsa­zo­ván hlav­ně do tele­viz­ních pohá­dek,...Číst dál »

Let´s Dance 2 - Step Up 2: The Streets

...jako odta­ži­tý inte­lek­tu­ál, kte­rý tou­ží po vše­ří­ka­jí­cím mou­d­ru a jít na titul s názvem Let´s Dance 2? Nenechte se vysmát. Každému, ale­spoň s mini­mál­ní dáv­kou důvti­pu musí být jas­né, že tady půjde hlav­ně o to,...Číst dál »

Jaroslav Kaňkovský

o článku Jaroslav Kaňkovský Jméno člán­ku: Jaroslav Kaňkovský Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 19. 09. 2013, 13:24 UTC Datum pře­vze­tí: 4. 06. 2014, 07:42 UTC Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaroslav_Ka%C5%88kovsk%C3%BD&oldid=10736758 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky...Číst dál »
vlcsnap 2019 04 04 13h45m03s576

Jaroslav Kučera Zblízka

Bregant, Jaroslav Brabec, Marek Jícha, Štěpán Kučera, Tereza Kučerová, Jan Schmid. Jaroslav Kučera měl vel­mi inten­ziv­ní pra­cov­ní nasa­ze­ní a sna­žil hle­dat opti­mál­ní způ­sob vizu­ál­ní­ho zpra­co­vá­ní fil­mu. Spolupracoval s mno­ha význam­ný­mi reži­sé­ry a byl...Číst dál »
Padrino

JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER

Jaroslav Kmenta zís­kal v roce 2010 pres­tiž­ní cenu Karla Havlíčka Borovského za pří­nos inves­ti­ga­tiv­ní žur­na­lis­ti­ce. Je auto­rem cel­kem jede­nác­ti knih, mezi jiný­mi i pub­li­ka­cí Český špi­on Erwin van Haarlem či Svědek na zabi­tí....Číst dál »
SvetlemGif

Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%

Tuto audi­ok­ni­hu urči­tě dopo­ru­ču­ji k posle­chu. Přestože od smr­ti Jaroslava Seiferta uply­nu­lo tři­cet let, shléd­nout Prahu jeho zra­kem je i pro dneš­ní poslu­cha­če nevšed­ním a hlu­bo­kým zážit­kem. Básníkova tvor­ba nás okouz­lu­je oso­bi­tou poe­ti­kou...Číst dál »
Ctyrlistek

Velké dobrodružství Čtyřlístku - Jak se rodil Čtyřlístek

Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a dob­ro­druž­né pří­běhy této komik­so­vé čtve­ři­ce pro­vá­ze­jí už pade­sát let něko­lik gene­ra­cí dětí. Parta zví­ře­cích přá­tel v lid­ském svě­tě vyšla z tuž­ky výtvar­ní­ka Jaroslava Němečka a on i jeho žena...Číst dál »
Ctyrlistek2

Co jste možná nevěděli o Čtyřlístku. Myšpulín nese jméno po ovoci mišpule a proslulý rybník Blaťák je Máchovo jezero

...čtve­ři­ce pro­vá­ze­jí už pade­sát let něko­lik gene­ra­cí dětí. Parta zví­ře­cích přá­tel v lid­ském svě­tě vyšla z tuž­ky výtvar­ní­ka Jaroslava Němečka a on i jeho žena Lucie jsou s komik­sem spja­tí dodnes, kdy se Čtyřlístek dočkal...Číst dál »
PapMestai 047

Papírová města

...divá­ci, až budou odchá­zet z kina, měli plnou hla­vu vzpo­mí­nek na jejich stře­do­škol­ská léta. Jak těch dob­rých tak i nej­hor­ších. Vzpomínek na to, co obná­ší být mla­dý a zami­lo­va­ný. Nebo být mla­dý a mys­let...Číst dál »

Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence

...kaž­dý měsíc postup­ně ve vybra­ných měs­tech České repub­li­ky. Celý seri­ál pak vyvr­cho­lí v květ­nu a červ­nu příští­ho roku vel­kou spo­leč­nou výsta­vou v Letohrádku krá­lov­ny Anny na Pražském hra­dě.„Rozhodli jsme se osla­vit jubi­le­um Reflexu...Číst dál »