word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...Filmy při­po­mí­na­jí­cí 30 let svo­bo­dy Zlatý pod­raz pre­mi­é­ra ve stře­du 27. 10. na ČT1 Filip Březina a Zdeněk Piškula v hlav­ní roli pří­bě­hu mapu­jí­cí­ho tři­náct let bas­ket­ba­lo­vé­ho týmu, kte­rý je ovliv­něn nejen spor­tov­ní­mi ambi­ce­mi...Read more »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

...divá­ci Infinity War při­ja­li až do chví­le, kdy už jsme měli nato­če­ných 90 pro­cent sním­ku Endgame,“ říká Joe Russo. „Takže ačko­liv nás ten­to film ovliv­nil, co se týče jis­té­ho dola­ďo­vá­ní...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...(2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997 -98) Diamant Film (1995 - 02)...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...147 00, Praha 4). Charitativní pro­jekt Pomozte dětem, pořá­da­ný Českou tele­vi­zí a Nadací roz­vo­je občan­ské spo­leč­nos­ti, kte­rý je spo­je­ný s veřej­nou sbír­kou zamě­ře­nou na pomoc ohro­že­ným a zne­vý­hod­ně­ným dětem do 18 let v celé České...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...vydal cel­kem osm­a­dva­cet. V 70. letech půso­bil také ve slav­ném Olympicu, dále se věno­val sólo­vé pěvec­ké kari­é­ře, v 80. letech pro­vá­zel zná­mým tele­viz­ním cyk­lem Možná při­jde i kou­zel­ník. Nyní půso­bí ve vokál­ním usku­pe­ní 4TET. Jiří...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Production (2007) Okko (2006-07) Ankor Film (2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...Vegas. Deník.cz [onli­ne]. 2019-06-17 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ LANGROVÁ, Hana. „Božský Kája“ bude opět v Liberci. Liberecký deník [onli­ne]. 2014-11-19 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ http://www.bild.de/regional/muenchen/darstellungsform-bilder/zeigt-uns-seine-bilder-austellung-in-galerie-mensing-12405152.bild.html ↑ http://www.novinky.cz/zena/styl/194711-malir-karel-gott-jsem-metafyzicky-absurdokonkretista.html ↑ http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=387740&s_lang=2...Read more »
Kat

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

...vyso­ký­mi hod­nos­tá­ři, kte­ří zahy­nu­li při letu na piet­ní akt,  uctě­ní památ­ky obě­tí v Katyni, po 70.letech.  Nedoletěli,  a zahy­nu­li pří­mo nad letiš­tem v Smolensku. SMOLENSK se stal i podru­hé osud­ným pol­ské eli­tě náro­da.  Ta při­šla  pod­va­krá­te...Read more »
Voskovec

Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

...bylo více než 40 let . Stala se jeho part­ner­kou v život­ní roli . Jako vdo­va po Voskovcovi , žila do svých 91 let. Voskovcův popel čekal v kra­bi­ci plných 30 let, aby...Read more »

Letec - premiéra 10. 2. 2005

...fil­mu ovšem hrá­la – jak je u Scorseseho obvyk­lé – i hud­ba. Tu původ­ní slo­žil zku­še­ný Howard Shore, dobo­vou atmo­sfé­ru však v Letci pomá­ha­jí budo­vat i dobo­vé son­gy 20.-40. let, inter­pre­to­va­né ovšem sou­čas­ný­mi hudeb­ní­ky a zpě­vá­ky....Read more »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

...POUŽITÉ ZDROJE: -Malá Encyklopedie FILM / Andrea Gronemeyer / 2004-Chaplinovo krá­lov­ství / Krysztof Teodor Toeplitz / 1965-Dějiny svě­to­vé­ho fil­mu / Georges Sadoul / 1963-Režiséři (Itálie) / Ljubomír Oliva / 1984...Read more »
7let

7 let den po dni s Lénou Brauner

...zre­ka­pi­tu­lo­vat den. Hodnocení: 100 % 7 let den po dni s Lénou Brauner ilu­stra­ce: Léna Brauner Vydáno: 2017, CPress Albatros Media a.s. Počet stran: 400 Knihu si může­te kou­pit se sle­vou na AlbatrosMedia.cz....Read more »
100 let ceskoslovenska v komiksu 1

#1871: 100 let Československa v komiksu - 45 %

100 let Československa v komiksu Vydalo nakladatelství Edika v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč. Scénář: Zdeněk LežákKresba:...Read more »
vyv

VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?

...rea­li­ty a podí­vej­me se tro­chu blí­že na sou­tě­ží­cí tak, jak je vidím já: Rostislav Alka Věk: 20 let Povolání: stu­dent Bydliště: Šumperk S čím jdu do vily: tou­ha po nové zku­še­nos­ti Životní postoj:...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...Vaculíkem a jiný­mi. V 70.a 80. letech posky­to­val pod­po­ru čes­ko­slo­ven­ským pro­ná­sle­do­va­ným spi­so­va­te­lům a pomá­hal zajiš­ťo­vat vydá­vá­ní jejich děl v USA. V roce 1976 odmít­la komu­nis­tic­ká moc Rotha do Československa vpus­tit, vrá­til se až v roce 1990. Philip...Read more »
dckk 70 hawkman nekonecny let 1

#2029: DC komiksový komplet 70: Hawkman - Nekonečný let

...komplet 17: Superman - Muž z oceli DC komiksový komplet 18: Batman - Smrt v rodině DC komiksový komplet 19: Lex Luthor - Muž z oceli DC komiksový komplet 20:...Read more »
O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

...celé rodi­ny. Kamil zce­la ochr­nul a může hýbat jen oči­ma. Začátky vysí­lá­ní pořa­dů: Pořad Start vysí­lá­ní O 10 let mlad­ší Středa 23. 10. Dáma a Král Neděle 27. 10. Mise nový domov Středa 30. 10....Read more »

Let’s Dance - Step Up

...taneč­ní scé­ny. Vše Let´s Dance má. Ale přes­to­že už pár let neře­ším proč je Brenda na Kelly tak zlá, a že má Steve nové Ferrari, tak jsem si Let´s Dance užil.Dobře,...Read more »

Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

...tajem­ství,” říká Schreier. Schreierovi se v ces­tě hlav­ních fil­mo­vých postav zrcadli­ly jeho vlast­ní stře­do­škol­ské zku­še­nos­ti. “PAPÍROVÁ MĚSTA jsou o kon­krét­ní chví­li, kte­rou si sám veli­ce dob­ře pama­tu­ji z posled­ních let střed­ní ško­ly,” vysvět­lu­je....Read more »
Den

Den nezávislosti: Nový útok - NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM

...i když mu bylo tepr­ve šest let, když šel sní­mek do kin. “Bojovat v tom­to fil­mu s inva­ziv­ní let­kou vetřel­ců pro mě byl spl­ně­ný sen,” říká herec. Hemswortha obzvláš­tě těši­lo pozná­vá­ní pohnu­tek této...Read more »

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET

V roce 2010 „vle­těl“ do kin sní­mek Jak vycvi­čit draka z pro­duk­ce DreamWorks Animation. Diváci po celém svě­tě si ho zami­lo­va­li díky jeho letec­ké akč­nos­ti, ducha­pl­né­mu humo­ru a dra­ma­tic­ké hloub­ce. Film vydě­lal 495 mili­o­nů...Read more »
FRH 8201

Jan Rosák znovu pátrá po Pokladu z půdy

...zná­mý “masáž­ní pří­stroj” z Postřižin.   Kterou nej­ví­ce bizar­ní věc divá­ci do Pokladu z půdy posla­li? Řekl bych, že asi 100 let sta­rý, na prv­ní pohled po domác­ku uši­tý kožich z tule­ně od potom­ka...Read more »
Allad

Aladin - Obsah & O filmu

...37 tisí­ců kvě­tů, na kte­rém cel­kem 15 tvůr­ců pra­co­va­lo po tři týd­ny.             Jakožto nej­vel­ko­le­pěj­ší čís­lo v celém fil­mu se svý­mi 250 taneč­ní­ky a 200 sta­tis­ty se sek­ven­ce Prince Ali natá­če­la po pět dní...Read more »
word image

Amnestie

...a slo­ven­ské zně­ní Přístupnost: dopo­ru­če­no od 15 let Žánr: akč­ní vzta­ho­vý thriller Rozpočet: 1 600 000 eur / 41 600 000 CZK Počet natá­če­cích dní: 34 Scénář: Maroš Hečko, Beata Grünmannová a Marek Janičík Námět, kniž­ní...Read more »

Pixely - Obsah/O filmu

...k tomu dodá­vá, že se tvůr­čí film osm­de­sá­tý­mi léty inspi­ro­val i jiným způ­so­bem. „Myslím, že všich­ni, kte­ří se na tom­to fil­mu podí­le­jí, mají veli­ce rádi skvě­lé let­ní akč­ní kome­die osm­de­sá­tých let,“ míní....Read more »
Ivan

Je tomu 35 let, co zemřel Ivan Luťanský, jeden z nevýraznějších herců generace 70. let.

...ve svých 22 letech nastou­pil hos­to­vá­ní do Národního diva­dla, kde zís­kal, po vystu­do­vá­ní praž­ské DAMU, trva­lý úva­zek. V ND Praha nastu­po­val ve 20 diva­del­ních hrách. V tele­vi­zi byl obsa­zo­ván hlav­ně do tele­viz­ních pohá­dek,...Read more »