Filmové premiéry 5.4.2012

Zatímco spíš César pra­cu­je jako vrát­ný v byto­vém domě v Barceloně. S úsmě­vem ote­ví­rá dve­ře nájem­ní­kům a vyři­zu­je jejich stíž­nos­ti. Není to sice ta nej­lep­ší prá­ce na svě­tě, ale on o změ­ně mís­ta neu­va­žu­je....Read more »
mujdenik

Můj tajný deník na zip

Pokud váhá­te nad tím, čím potě­šit svou malou dce­ru či vnuč­ku pod stro­meč­kem, ten­to taj­ný deník je to pra­vé. Potěší nápa­di­tým designem s lesk­lý­mi des­ka­mi a zipo­vým zapí­ná­ním, zakon­če­ným hvěz­dič­kou, kte­ré vytvo­ří správ­ný...Read more »