word image 10

Pražské orgie

...mno­ho­vrs­tev­na­tá a při­tom při­taž­li­vá. Která ani v momen­tech, kdy říká při­sprost­lá slo­va není vul­gár­ní, kte­rá má šarm i ve chví­lích, kdy není zrov­na v nej­lep­ší for­mě. Která když vyzý­vá muže, aby s ní šel do...Read more »
word image 2

Místo zločinu Ostrava

...že povo­lá­ní kri­mi­na­lis­ty není pro ženy. Jak se na to dívá­te vy? Kubelík to nemys­lí zle a ani není osob­ní. Domnívá se, že tako­vá prá­ce je pro ženu pří­liš drs­ná. Ostatně...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...vlast­ní­ka luxus­ní­ho pen­zi­o­nu. Jeho štěs­tím je dce­ra Marie, jeho neštěs­tím je, že s Marií se zaple­tl prá­vě Jirka a to není nápad­ník pod­le jeho před­stav. Jana Švandová jako jeho man­žel­ka pak mír­ní...Read more »
knihaaa

Kniha není dar, dokud není přečtena...

Kniha není dar, dokud není pře­čte­na.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodi­ně pro­blém, ať fyzic­ký nebo emo­ci­o­nál­ní, a vy víte, že jsou způ­so­by, jak by si mohl pomo­ci sám, co...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Projekt Babovřesky ale není Vaší prv­ní spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Troškou, že? Není. Se Zdeňkem jsem spo­lu­pra­co­va­la na pohád­ce Z pek­la štěs­tí 2, pak jsem kopro­du­ko­va­la film Doktor od Jezera hro­chů, po tom­to fil­mu...Read more »
JackRian

Jack Ryan: V utajení

...agent - nová­ček z řad CIA, dostá­vá svůj vůbec prv­ní úkol v teré­nu.  Ani se neo­hřál ve své úřed­nic­ké žid­li a už se oci­tá hlu­bo­ko v tem­ném svě­tě, kde není jas­né, kdo je pří­tel...Read more »
zivi mrtvi volani do zbrane 1

#1832: Živí mrtví 26: Volání do zbraně - 80 %

...toho na první pohled není moc. Na druhý pohled už toho tak málo není. Rick má svou roli trochu nejistou, alespoň ze svého pohledu, a tak přistupuje k různým opatřením,...Read more »
quest ce quon a fait au bon dieu 2

Co jsme komu udělali? - „Nekorektní“ francouzská komedie.

...doby. Možná, že není vhod­né o ní zrov­na teď psát, ale také je mož­né, že ji brzy bude nebez­peč­né pro­mí­tat i v sou­kro­mí, a pro­to vám o ní něco málo povím, dokud je čas. Tahle...Read more »
KLik

Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.

...Poučování tu není jem­ně vlo­že­no mezi řád­ky, ale je vám pří­mo ser­ví­ro­vá­no jak nej­čas­tě­ji to jde. Určitě by neuško­di­lo ubrat na inten­zi­tě, pro­to­že po pár minu­tách sle­do­vá­ní už musí být všem...Read more »
pod dekou 1

#1840: Pod dekou - 95 %

...jediným dalším komiksem od Craiga Thompsona, který vyšel i česky. Ale pravda, Craig Thompson není autor zrovna plodný, i když vzhledem k rozsahu jeho děl se zase není moc čemu...Read more »
vyv

VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?

...svůj obrá­zek. A věř­te mi, obrá­zek to není vůbec pěk­ný! Abych prav­du řekl, doce­la dlou­ho jsem­pře­mýš­lel, jest­li mám ten­to člá­nek v úpl­ně prv­ním Antiworldu toho­to roč­ní­ku vůbec uve­řej­nit a jest­li to není jen...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...vese­lo. „Sešli jsme se hlav­ně pro­to, abych klu­kům řekl, že točí­me kla­sic­kou, krás­nou, čes­kou – jiho­čes­kou kome­dii. Protože se někde psa­lo, že v pokra­čo­vá­ní Babovřesků budou hoke­jis­ti nazí. Tak to není...Read more »
Troja

Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film.

Á, vidím, že mi nevě­ří­te. Dobrá, řek­nu to tedy ješ­tě jed­nou: Trója NENÍ his­to­ric­ký film. A do tře­ti­ce:Trója NENÍ his­to­ric­ký film. Už je to lep­ší? Historický film by se měl sna­žit o věr­nou inter­pre­ta­ci pří­sluš­ných udá­los­tí,...Read more »
SxTZYu7L5mk

Proč je Pán prstenů KLENOT a Hobit není? Je nebo není Avatar kvalitní film?

Read more »
MJR1PJhSxhY

Nejlepší postavy Harry Pottera! - Podle Medojeda není samotný Harry není moc dobrá postava?

Read more »
BezVedomiNahl

Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!

...agent hra­ný Martinem Myšičkou se postup­ně dozví­dá, kam dosa­hu­jí jeho pra­vo­mo­ce a že man­žel hous­list­ky Marie není jenom tou beze­jmen­nou oso­bou, kte­rá se po emi­gra­ci vra­cí. Důležitou posta­vou je ang­lic­ký agent Gerald...Read more »
kvsm 6 smrt jean dewolffove 1

#2087: Komiksový výběr Spider-Man 6: Smrt Jean DeWolffové

...s tím, že viník není nalezen. Problém je mimochodem i v tom, že Jean očividně není jedinou mrtvou, protože ty přibývají. Vrah je maskovaný v kukle, má brokovnici a říká...Read more »
prsten nibelunguv 1

#1876: Prsten Nibelungův - 75 %

..."Prsten Nibelungův" také 448 stran, což není málo, nemluvě o tom, že textu zde není vyloženě málo. I přesto - a přes očividnou teatrálnost vycházející z předlohy - toto není...Read more »
vr na 8211 dlouho jsem tenhle sn mek cht l vid t a dlouho jsem se mu ne mysln vyh bal 6UCqYrHFzdI

Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal.

...dostal dru­hou šan­ci, ale není jas­né proč. Proč zrov­na on? Co je vlast­ně zač vrá­na, kte­rá ho pro­vá­zí? Mnoho otá­zek zůstá­vá nezod­po­vě­ze­no, což není na ško­du, prá­vě nao­pak. Film dostá­vá...Read more »
Tp97

To (1990) - Ten film není zázrak, ale díky skvělé předloze je to snesitelné.

...Navíc je doce­la ško­da, že tu není více her­ců, kte­ří by vám něco řek­li, kte­ří by vám byli pově­do­mí.   Abych se ale vůbec dostal k pří­bě­hu. V měs­tě Derry, kte­ré je...Read more »
Popelka

Popelka - Obsah/O Filmu

...a netou­ží po tom, aby byli zlí. Není bez­bran­ná a ani to není oběť, kte­rá by se jen lito­va­la. Dokáže se lec­če­mu zasmát. Tyto její vlast­nos­ti pou­ka­zu­jí na její vnitř­ní sílu, nejsou znám­kou...Read more »
superman mir na zemi 1

#2024: Superman: Mír na zemi

...bohužel kámen úrazu, protože ani v tomhle případě není scénář silná stránka komiksu. Když jsem se do komiksu "Superman: Mír na zemi" začetl - a ono to není zase tak...Read more »
MuzZOceliSreen

Man of Steel / Superman bez slipů má zpátky svou filmovou důstojnost

...poza­dí kon­flik­tu mezi Supermanem a jeho hlav­ním nepří­te­lem gene­rá­lem Zodem i Kal-Elův vztah k lidem a lid­skosti jako tako­vé. Není to pou­ze střet dvou pro­ti­chůd­ných osob, kdy se dob­ro sna­ží pora­zit zlo a všech­no zapa­dá...Read more »
kralovska hra 1

#2031: Královská hra 1

...by mě mohla zajímat a kterou si chci přečíst. A jakmile jsem ji dočetl, musím se svým rozhodnutím souhlasit. Není to vůbec špatná manga, není tak ukecaná jako "Death Note:...Read more »
kralovska hra 2 1

#2075: Královská hra 2

...nabere směr. Musím uznat, že to rozhodně není směr, který by byl nějak závratný. Není to jízda na střele, když se za dějem druhého dílu ohlédnete, uvědomíte si, že se...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...pat­nác­ti­le­té­ho chlap­ce. Chtěli jsme, aby tím kon­tras­to­val s někte­rý­mi z našich dal­ších super­hr­di­nů, kte­ří vypa­da­jí dob­ře, ale pat­náct jim roz­hod­ně není.“             A Peterovy osu­dy, kte­ré z něj v rám­ci pří­bě­hu toho­to fil­mu udě­la­jí hrdi­nu,...Read more »