Emmys

Nominace pro udílení cen Emmy 2017

...herecký výkon ve vedlejší roli - kategorie Komedie Vanessa Bayer - Saturday Night Live Anna Chlumsky - Veep (Viceprezident(ka)) Kathryn Hahn - Transparent Leslie Jones - Saturday Night Live Judith...Read more »
IMG 20190105 102341

Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?

„Vybavte si něko­ho zná­mé­ho, o kom víte, že si hod­ně stě­žu­je. Připadá vám šťast­ný? Dost prav­dě­po­dob­ně to bude spíš nespo­ko­je­ný mrzout.“ Vztahy mezi lid­mi urču­jí do vel­ké míry kva­li­tu jejich živo­ta....Read more »
DSC05140 150x150

ARKANOID Live!

Vlastní hod­no­ce­ní: 70% Datum vydá­ní: 6.5.2009 Vydavatel: Xbox LIVE Arcade Výrobce: TAITO CORPORATION Žánr: TAITO CORPORATION Počet hrá­čů: 1-2, onli­ne 2, co-op 2 Lokalizace: ang­lič­ti­na Doporučený věk: 3+ Kdo by...Read more »
nba live 18 demo

NBA Live 18 - Demo

Stáhněte a zahraj­te si NBA Live 18 - Demo pro Xbox One a PS4. https://youtu.be/sywl-UGn5EE...Read more »
vlcsnap 2016 05 01 14h26m06s260

Hry zdarma pro Xbox Live GOLD

Tak je nový měsíc. Členové Xbox Live GOLD mají nové hry zdar­ma. Je to GRID 2 pro Xbox 360 a Defense Grid 2 pro Xbox One. https://youtu.be/K_iWroZzqgw https://youtu.be/7iPfi68l_tg...Read more »
eny které čtou jsou nebezpečné

Ženy, které čtou, jsou nebezpečné

Schopnost číst a mož­nost číst téměř coko­li a kde­ko­li dnes pova­žu­je mno­ho čte­ná­řek za tak samo­zřej­mou, že si mno­ho z nás nedo­ká­že před­sta­vit, že tomu vždy tak neby­lo. Ženy, které čtou, inspirují umělce Stefan Bollman...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

...A. Niessner (87 min) (Premiéra) Sarah pra­cu­je jako lek­tor­ka nakla­da­tel­ství. Je roz­ve­de­ná a s býva­lým man­že­lem Oliverem má téměř dospě­lé­ho syna Tobiase. Sarah a Oliver mají stá­le přá­tel­ský vztah. Karl, šéf nakla­da­tel­ství, kde...Read more »
Rod

Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…

Z pod­ze­mí na zem vylé­za­jí bytos­ti. Bytosti, kte­ré měly trestat jenom ty špat­né, ale roz­hod­ly se, že chtě­jí dělat špat­né věci všem. Okřídlení, pokr­če­ní nebo nehmot­ní tvo­ro­vé se tak pohy­bu­jí po svě­tě....Read more »
dil085

Ekologicko-potravní vztahy

Motolkomix, jehož auto­rem je Donald, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní ....Read more »
bohemianrhapsody linelogo necrest ai

Bohemian Rhapsody

...v kli­du při ryt­mu, kte­rý chyt­ne za srd­ce? Kdo by mohl zapo­me­nout na oka­mži­ky z kon­cer­tu Live Aid 1985, kte­rý rázem nabral vyso­ké otáč­ky ve chví­li, kdy si Freddie Mercury vykra­čo­val po jeviš­ti, při­vá­děl...Read more »

Rik Mayall

...Velký blá­zi­nec v malém hote­lu 1997 Bottom Live 3: Hooligan’s Island (video film) 1995 Bottom Live: The Big Number 2 Tour (video film) 1991 Bottom (TV seri­ál) 1986 Dangerous Brothers Present:...Read more »

„THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM

...exklu­ziv­ním zábě­rům poskyt­ly orga­ni­za­ce AEG Live a The Estate of Michael Jackson. Sony Pictures a Sony Music se budou na vzni­ku fil­mu s AEG Live a The Estate of Michael Jackson podí­let jako kopro­du­cen­ti...Read more »

Filmové premiéry v únoru 2012

02. 02. 11             Perfect Sense Zatímco Susan a Michael obje­vu­jí nové a nepřed­ví­da­tel­ně hlu­bo­ké city, lidé na celém svě­tě se začí­na­jí cítit div­ně, jako by něco ovliv­ňo­va­lo jejich emo­ce. Je to pro­to, že jsou...Read more »
Chlap3

Chlapectví - 12 let natáčení a film získal několik cen - Oscara, Zlatý globus...

Americký scé­náris­ta a reži­sér Richard Linklater (Před úsvi­tem, Před sou­mra­kem, Před půl­no­cí) pro nato­če­ní zají­ma­vé­ho fil­mu nepo­tře­bo­val fil­mo­vé tri­ky nebo efek­ty. Pro svůj nový film o oby­čej­ném dospí­vá­ní si vymys­lel fik­tiv­ní rodi­nu...Read more »
3 Natáliie Golovchenko a Petr Buchta ve hře Trollové mezi námi foto Adam Steinwicht repro zdarma

Trollové mezi námi. Švandovo divadlo chystá hru o dezinformacích

...Vojta pomo­ci? A jakou úlo­hu v pří­pa­du sehrá­la dědo­va taju­pl­ná pří­tel­ky­ně (Marta Dancingerová)?     Vztahy s dědou-teroristou Impulsem k vzni­ku hry byl „prv­ní čes­ký tero­ris­tic­ký útok“, kte­rý na Mladoboleslavsku spáchal sedm­de­sá­ti­le­tý muž, aby...Read more »

ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU

Co je hlav­ním téma­tem vaše­ho nové­ho fil­mu? Je to film o rodin­ných vaz­bách a o tom, jakým způ­so­bem se pro­mí­ta­jí úle­ty rodi­čů do živo­ta jejich dětí. On naru­šu­je rodi­nu od začát­ku svým zjed­no­du­šu­jí­cím...Read more »
IMG 20190307 163052

Janet W. Hardy, Dossie Easton: Etická coura

Etická cou­ra? A že jsme jí sko­ro kaž­dý? Co je tohle za názor? Popravdě, ráda začnu recen­zi závě­reč­ným zhod­no­ce­ním, a sice, že v kni­ze najde­te kus sebe. A kdo řek­ne, že ne - kecá!...Read more »
dokonalost

MANDAUSOVÁ, Klára. My dokonalé.

...vzta­hy, vzta­hy, vzta­hy. Vztahy k mužům, k dětem, k obsa­hům kabe­lek, ke kon­takt­ním čočkám. Návody na to, jak zhub­nout, jak se zami­lo­vat, jak si věřit, stří­da­jí úva­hy o tom, jak se vyrov­nat se stá­řím...Read more »

NAUGHTY BEAR Panic in Paradise

Xbox Live Arcade Vlastní hod­no­ce­ní: 45% Datum vydá­ní: 19.9.2012 Výrobce: 505 Games Srl Žánr: akč­ní Počet hrá­čů: kon­zo­le 1 (xbox live) Lokalizace: ang­lič­ti­na Doporučený věk: 12+ Xbox Live Arcade Naughty...Read more »
BohemianRhapsodyrecenzefilmu

Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%

Americko-britské hudební drama Bohemian Rhapsody popisuje kariéru zpěváka Freddieho Mercuryho během patnáctiletého období od založení skupiny Queen v roce 1970 až po jejich účast na charitativním mega-koncertě Live Aid v...Read more »
bohemian rhapsody recenze

Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%

Americko-britské hudeb­ní dra­ma Bohemian Rhapsody popi­su­je kari­é­ru zpě­vá­ka Freddieho Mercuryho během pat­nác­ti­le­té­ho obdo­bí od zalo­že­ní sku­pi­ny Queen v roce 1970 až po jejich účast na cha­ri­ta­tiv­ním mega-koncertě Live Aid v roce 1985. Na začát­ku pří­bě­hu...Read more »

Úterý / Tuesday 8.7.2014

...Screenings Kinosál B 10:00 Björk: Biophilia Live | Björk: Biophilia Live | Björk: Biophilia Live Režie: Peter Strickland, Nick Fenton United Kingdom, Iceland / Velká Británie, Island, 2014, 97 min,...Read more »

Novinky na DVD a VHS v Dubnu

...Film o fil­mu, Dokumenty z natá­če­ní , Filmografie, 9 kino­trai­le­rů c 2002 Columbia TriStar Home Entertiment Nebezpečné hry 2 /Wild Things 2/ thriller Režie: Jack Perez Hrají: Susan Ward, Leila Arcieri, Isaiah...Read more »
Tvar

Tvář vody - 70 %

Pohádkové pří­běhy mají svůj půvab a při­taž­li­vost bez ohle­du na věk.  A prá­vě tako­vý je film „Tvář vody“, kde zami­lo­va­ná dvo­ji­ce musí pro­ká­zat nejen vzá­jem­né poro­zu­mě­ní a sílu své­ho vzta­hu, ale také...Read more »
PoStnisti

Malý Eda se naučil chodit „Po strništi bos“ - 70 %

...ke všem posta­vám, že celek půso­bí nos­tal­gic­ky bez kri­tic­kých pohle­dů. Nebezpečné situ­a­ce pře­hlu­ší pro­ži­tek z dět­ských her a přá­tel­ství v dět­ském svě­tě má vel­kou hod­no­tu, pro­to­že odva­ha a čest se cení. Proti tomu vlád­nou...Read more »
Kniha01

Kniha džunglí - 75 %

Když se malý chla­pec Mauglí sna­ží unik­nout před čer­ným pan­te­rem, vypa­dá jeho běh jako zou­fa­lý pokus o záchra­nu živo­ta, ale ve sku­teč­nos­ti  je to jen jed­na z mno­ha výchov­ných lek­cí, kte­ré musí...Read more »