Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Nebezpečné vztahy'

TV Barrandov - 28.02.2018

...neo­myl­ná a spra­ved­li­vá ? soud­ky­ně Barbara roz­ho­du­je, kde je prav­da (Premiéra) 28.02. 17:10 28.02. 18:30 NAŠE ZPRÁVY 28.02. 18:30 28.02. 19:15 Nebezpečné vzta­hy Láska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na...Read more »

Filmové premiéry v únoru 2012

02. 02. 11             Perfect Sense Zatímco Susan a Michael obje­vu­jí nové a nepřed­ví­da­tel­ně hlu­bo­ké city, lidé na celém svě­tě se začí­na­jí cítit div­ně, jako by něco ovliv­ňo­va­lo jejich emo­ce. Je to pro­to, že jsou...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Rex, Žádná - celá - neko­neč­no, Malované na skle, Roztomilý člo­věk, Baron ve vět­vích, Nebezpečné vzta­hy). Od roku 2012 učí jako exter­nis­ta i na praž­ské DAMU.   V roce 2009 se zúčast­nil tele­viz­ní...Read more »
Chlap3

Chlapectví - 12 let natáčení a film získal několik cen - Oscara, Zlatý globus...

Americký scé­náris­ta a reži­sér Richard Linklater (Před úsvi­tem, Před sou­mra­kem, Před půl­no­cí) pro nato­če­ní zají­ma­vé­ho fil­mu nepo­tře­bo­val fil­mo­vé tri­ky nebo efek­ty. Pro svůj nový film o oby­čej­ném dospí­vá­ní si vymys­lel fik­tiv­ní rodi­nu...Read more »
3 Natáliie Golovchenko a Petr Buchta ve hře Trollové mezi námi foto Adam Steinwicht repro zdarma

Trollové mezi námi. Švandovo divadlo chystá hru o dezinformacích

...Vojta pomo­ci? A jakou úlo­hu v pří­pa­du sehrá­la dědo­va taju­pl­ná pří­tel­ky­ně (Marta Dancingerová)?     Vztahy s dědou-teroristou Impulsem k vzni­ku hry byl „prv­ní čes­ký tero­ris­tic­ký útok“, kte­rý na Mladoboleslavsku spáchal sedm­de­sá­ti­le­tý muž, aby...Read more »
PoStnisti

Malý Eda se naučil chodit „Po strništi bos“

...ke všem posta­vám, že celek půso­bí nos­tal­gic­ky bez kri­tic­kých pohle­dů. Nebezpečné situ­a­ce pře­hlu­ší pro­ži­tek z dět­ských her a přá­tel­ství v dět­ském svě­tě má vel­kou hod­no­tu, pro­to­že odva­ha a čest se cení. Proti tomu vlád­nou...Read more »
Tvar

Tvář vody - 70 %

Pohádkové pří­běhy mají svůj půvab a při­taž­li­vost bez ohle­du na věk.  A prá­vě tako­vý je film „Tvář vody“, kde zami­lo­va­ná dvo­ji­ce musí pro­ká­zat nejen vzá­jem­né poro­zu­mě­ní a sílu své­ho vzta­hu, ale také...Read more »
Dite44b

Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup

Lidé musí dělat to, co se od nich vyža­du­je a musí říkat a mys­let jen to, co je dovo­le­no a schvá­le­no. V tako­vé spo­leč­nos­ti jsou jaké­ko­liv pochyb­nos­ti a odliš­nos­ti cho­vá­ní pode­zře­lé a musí násle­do­vat tvr­dý trest....Read more »

Cesta vzhůru - O filmu

Cesta vzhů­ru vyprá­ví o uma­nu­tos­ti, o zdo­lá­vá­ní vlast­ních a obec­ně lid­ských limi­tů, ale také o kom­pro­mi­sech a ceně, kte­rou mohou mimo­řád­né osob­ní výko­ny stát. Radek Jaroš si jako prv­ní Čech a tepr­ve pat­nác­tý člo­věk na svě­tě...Read more »
Rez1

Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%

Především asi nemá smy­sl, abys­te cho­di­li na film Rezistence, pokud jste nevi­dě­li loň­skou Divergenci. Rezistence na ni totiž ply­nu­le nava­zu­je (jde o adap­ta­ci dru­hé­ho dílu kniž­ní tri­lo­gie), tudíž cel­kem logic­ky kaš­le...Read more »

Temné lesy (Villmark) 2003

Pamatuji se na film Ledová smrt od reži­sé­ra Uthauga, byl to prv­ní nor­ský horor, kte­rý jsem měl tu čest vidět a už teh­dy jsem byl doce­la spo­ko­jen. Jistě, chy­by by se...Read more »
RR7Spec

Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů

V Rychle a zbě­si­le 7 je gang vržen do nových situ­a­cí plných počet­ných nepřá­tel a čelí ros­tou­cím boles­tem a pří­zra­kům ze své minu­los­ti. Co se týká dal­ší kapi­to­ly Domovy a Brianovy ces­ty, cílem pro...Read more »
rebelka

Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %

Do kin při­chá­zí ani­mo­va­ný film s výraz­nou dív­čí hrdin­kou. Společnost Pixar vsa­di­la ten­to­krát na ruso­vla­sou prin­cez­nu Merindu, kte­rá si uží­vá báječ­ný život s jízdou na koni a střel­bou z luku. Romantický pří­běh o prin­cezně Merindě...Read more »
Hejdi

Červencové premiéry

V čer­ven­ci nás čeká 12 nových fil­mů. V prv­ní půl­ce prázd­nin bude­te mít na co kou­kat. Mezi vyvo­le­ný­mi jsou Krotitelé duchů, Jason Bourne, Tarzan a mno­ho dal­ších kva­lit­ních (i méně) fil­mů. ·         7. čer­ve­nec...Read more »

Taking Off company - Oblíbenci

Hru Oblíbenci od švý­car­ské autor­ky Laury de Weck (roč­ník naro­ze­ní 1981) jsem shlé­dl v nedě­li v Paláci Akropolis, tak­že dojmy jsou ješ­tě doce­la čer­stvé a záro­veň už mám tro­chu toho potřeb­né­ho kon­tem­plač­ní­ho odstu­pu....Read more »
Most3

Most špionů - 65 %

Nejen váleč­né fil­my při­ná­še­jí zají­ma­vé a napí­na­vé lid­ské pří­běhy. Takový je film Most špi­o­nů, kte­rý zachy­cu­je sestře­le­ní ame­ric­ké­ho prů­zkum­né­ho letou­nu U-2  nad úze­mím býva­lé­ho Svazu sovět­ských soci­a­lis­tic­kých repub­lik (SSSR). Stalo se...Read more »
0045385365 svetla zimni noci velka RGB

Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy

Píše se rok 1944. Nou vyhna­li z domu, pro­to­že otě­hot­ně­la s němec­kým vojá­kem. Dítě ji ode­bra­li. Pracuje na malém nádra­ží, kde jed­no­ho dne dove­zou vlak plný židov­ských dětí, kte­ré vezou do kon­cen­t­rač­ní­ho...Read more »
Slunce

Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody

Krom vel­mi neú­spěš­né­ho Old Firehanda 6.8. dopo­ru­ču­ji  dal­ších 14 fil­mů, kte­ré oprav­du sto­jí za to sle­do­vat ve večer­ních a odpo­led­ních hodi­nách po prá­ci. Pondělí - 6.8. Dějiny násilí - Nova Cinema 6.8.2018  22:25 Nova...Read more »
ASF D17 PI 04344 R2

Nebezpečná laskavost (A Simple Favor) – Recenze – 50%

...extrémní stylizaci obě místy působí spíš jako nebezpečné psychopatky (na Emily se projevují různé deviantní tendence snad v každé její scéně a Stephanie se zas v průběhu filmu až moc...Read more »
Hilda

Hilda a kamenný les - 90 %

Nakladatelství Paseka už vyda­lo prv­ní čty­ři díly série, a to v kni­hách „Hilda“ a „Hilda se vra­cí“, kdy kaž­dá kni­ha obsa­ho­va­la dva pří­běhy. Tentokrát dostá­vá­me jen jeden, ale zase se jed­ná o pří­běh poměr­ně...Read more »
Kleopatra

Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

...to všech­no nás čeká čeká ten­to týden v tele­vi­zi. Formanovo Hoří, má panen­ko, Vyvolený od M. Night Shyamalana, ten nej­slav­něj­ší pro­pa­dák  Elizabeth Taylor - Kleopatra a mno­ho dal­ších fil­mo­vých kle­no­tů. 30.7.2018 Nova Cinema 30.7.2018  13:05 Nova...Read more »