Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Naše zprávy'

TV Barrandov - 28.02.2018

...Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a dal­ší 28.02. 03:10 28.02. 04:15 Konec vysí­lá­ní 28.02. 04:15 28.02. 04:50 NAŠE ZPRÁVY 28.02. 04:50 28.02. 05:50 ANIMÁČEK 28.02. 05:50 28.02. 07:25 Klenot TV Poznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů!...Read more »

HOREM PÁDEM NA DVD

...k 18. lis­to­pa­du již 500 800 divá­ků. „Tím se už plní naše nej­op­ti­mis­tič­těj­ší oče­ká­vá­ní,“ oko­men­to­val toto čís­lo Ondřej Trojan.   4. pro­si­nec 2004 Jan Hřebejk uve­dl film Horem Pádem na Filmovém fes­ti­va­lu tem­ných nocí...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...Američana v Praze? Philip Roth měl oprav­du Prahu a Československo rád. Pomáhal, jak mohl. A i přes díl­čí podě­ko­vá­ní se mu mys­lím nedo­sta­lo oprav­du zásad­ní­ho podě­ko­vá­ní za to, co dělal pro naše zaká­za­né spi­so­va­te­le....Read more »
Kat

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

...Od sou­dů a pro­ku­rá­to­rů. Berou nám naše domo­vy, pro­hrá­vá­me svo­je při, a mís­to, abychom svo­je síly daly ve pro­spěch jiných, svo­jí pro­fe­si­o­na­li­tou, tak se umo­řu­je­me nikam neve­dou­cí­mi spo­ry soud­ní­mi.  I  nás ješ­tě...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...rád při­blí­žil divá­ko­vi psy­cho­so­ci­ál­ní změ­ny, kte­ré před­sta­vu­je neo­me­ze­ná mož­nost vhle­du do naše­ho sou­kro­mí pro­střed­nic­tvím stá­le doko­na­lej­ších elek­tro­nic­kých pro­střed­ků. Současné sys­témy sle­do­vá­ní a odpo­sle­chu jsou vel­mi doko­na­lé, vejdou se do kufří­ku a lze...Read more »
okamžik všeho

Ona svlékne kůži a skrze touhu zakusí znovuzrození...

...jen tak neskon­čí. Smísí se s dob­rý­mi časy a spo­jí se s dal­ší­mi těž­ký­mi časy, až nasta­nou. A naše ztrá­ty jsou jako tíži­vé cih­ly ticha kolem nás.” Někdo ode­jde, někdo se ztra­tí, někdo nás...Read more »
Mouckova

Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna

...21. srpnu vlast­ně stě­ho­va­li vysí­lá­ní do Tesly, do Hloubětína. Tam jsme skon­či­li ve skle­pě. Odtud jsme impro­vi­zo­va­ně vysí­la­li až do pří­jez­du naše­ho vede­ní z Moskvy. To vysí­lá­ní muse­lo být dob­ře zor­ga­ni­zo­va­né… Já...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...Tomu se jed­nu noc zdá­lo o kyt­ce, kte­rá by doká­za­la klet­bu zru­šit. Pátral po kvě­ti­ně 9 dní. Když ji našel, vydal se s ní do síd­la čaro­děj­ni­ce. Přestože pře­kro­čil práh hra­du, neby­la na něj...Read more »

Jan Brothánek - Poslední rok v československém Bruntále (1938)

...tři noci po sobě boju­je pří­mo v měs­tě. Tyto nepo­ko­je ukon­čí až vyhlá­še­ní stan­né­ho prá­va. Brothánek píše o udá­los­tech vel­mi emo­tiv­ně a čti­vě. Je zřej­mé, že boj o naše pohra­ni­čí vel­mi sil­ně pro­ží­val. Stejně tak...Read more »

Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ

...v Brooklynu. Když je v našem fil­mu zajat, nesna­ží se skrý­vat svou minu­lost. Zachovává mlče­ní, neod­ha­lu­je žád­né infor­ma­ce o své čin­nos­ti v USA nebo napo­je­ní na koho­ko­liv v Moskvě, což je pro FBI nesmír­ně frustru­jí­cí....Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...i náho­dy, kte­ré utvá­ře­ly naše ději­ny.“ scé­nář a režie: Andrea Sedláčková dra­ma­tur­gie: Rebeka Bartůňková kame­ra: Tomáš Pavelek, David Cysař vedou­cí pro­duk­ce: Tereza Podlipná výkon­ný pro­du­cent: Jiří Vlach kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Alena Müllerová Soud...Read more »

Bulletproof Monk

...by naše chout­ky uspo­ko­jit. Ale tomu je konec. Po skvě­lém Tygru a Drakovi (kte­rý dokon­ce obdr­žel Oscara za nej­lep­ší nean­g­lic­ky mlu­ve­ný film) se Chow Yun-Fat vra­cí v plné síle…. A pro­ti němu, opět v roli...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...pro Rudolfa III. (1967) Ta naše pís­nič­ka čes­ká (1967) Sedm žen Alfonse Karáska (1967) Čas slun­ce a růží (1968) – hudeb­ní doku­ment Slasti Otce vlas­ti (1969) – dvor­ní zpě­vák Charleys Onkel...Read more »