Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...a kome­di­ál­ní seri­á­ly Přátelé, Dva a půl chla­pa nebo Znovu 20. Nova Action pokra­ču­je s kri­mi seri­á­ly Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba, Zákon a pořá­dek: Útvar pro zvlášt­ní obě­ti nebo pořa­dy Válka skla­dů a Mistři zasta­vár­ny. Vedle...Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...Čtvrteční večer ve 21:30 ozvlášt­ní seri­ál Milenky s hvězd­ným herec­kým obsa­ze­ním! V hlav­ních rolích se před­sta­ví Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Antónia Lišková a Gabriela Marcinková. Seriál při­ná­ší zají­ma­vé zpra­co­vá­ní výraz­ných žen­ských témat jako...Read more »
TemneKouty

Temné kouty - Herecké obsazení

Charlize Theron (Libby) Jihoafričanka Charlize Theron je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších here­ček sou­čas­nos­ti. Diváky si zís­ká­vá svou schop­nos­tí ztvár­nit zají­ma­vé a nejed­no­znač­né cha­rak­te­ry svých fil­mo­vých postav. Vytvořila neza­po­me­nu­tel­né role např. ve fil­mech Ďáblův advo­kát...Read more »