L:\ACCOUNTS\Comedy Central\Shows\My Family\fotky\01 (2)..jpg

Na Prima Comedy Central míří britský sitcom My Family

Do sbír­ky rodin­ných seri­á­lů na Prima Comedy Central při­bu­de nový exem­plář. Úspěšný brit­ský sit­com My Family, kte­rý před­sta­vu­je osu­dy čle­nů poně­kud zvlášt­ní rodi­ny Harperových z Chiswicku, chys­tá zábav­nou a netra­dič­ní jízdu nyní...Číst dál »
vlcsnap 2016 10 06 12h17m48s043

The Simpsons – S28E02: Friends and Family - 80 %

Tak už je dru­hý díl nové sezó­ny mezi inter­ne­to­vým svě­tem. Jako před­cho­zí epi­zo­da, tak se i těch­to cca 20 minut věno­va­lo hlav­ně něko­mu jiné­mu než pří­mo rodi­ně Simpsonů. I ten­to­krát...Číst dál »
Umrti

Michael Clarke Duncan

...brat­ři, Kim Possible: A Sitch in Time (TV film), The Proud Family (TV seri­ál), The Adventure of Jimmy Neutron: Boy Genius (TV seri­ál) 2004 - Země dino­sau­rů 11: Noví sou­se­dé ve...Číst dál »
Emmys

Nominace pro udílení cen Emmy 2017

...This Is Us Brian Tyree Henry - This Is Us BD Wong - Mr. Robot Nejlepší seriál - kategorie Komedie Atlanta Black-ish Master Of None Modern Family (Taková moder­ní rodin­ka)...Číst dál »

Courtney Cox

...the Dark“. Pak při­šel seri­ál „Family Ties“ a po jeho skon­če­ní se pouš­tí do fil­mu, jako např.: „Cocoon: The Return“ 1988, „Mr. Destiny“ 1990, „Blue Desert“ 1991, nebo „The Opposite Sex and...Číst dál »
Adams

Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy

...dove­dou oprav­du jen Addamsovi. They’re cre­e­py and they’re koo­ky, Mysterious and spo­o­ky, They’re all toge­ther ooky, The Addams Family. The Addams Family Intro the­me song Projděte bran­kou, počí­tej­te s tím, že...Číst dál »
les miserables movie poster

Bídníci (2012) - 80 %

Recenze na nový muzi­kál Les Misérables je na svě­tě. Jaké je novo­do­bé zpra­co­vá­ní romá­nu od Viktora Huga v podá­ní osca­ro­vé­ho tvůr­ce Královi řeči Toma Hoppera, kte­rý pro­jekt reží­ro­val s hvězd­ným...Číst dál »
200406081734 tucet

Dvanáct do tuctu

V posled­ní době je to již podru­hé, co jsem si při sle­do­vá­ní něja­ké­ho fil­mu vzpo­mně­la na kome­dii Sám doma. Tentokrát při podob­ně rodin­né kome­dii Dvanáct do tuc­tu. Číslo 12 je...Číst dál »

„THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM

...kte­ré uve­de­ním fil­mu Estate of Michael Jackson zís­ká, budou věno­vá­ny orga­ni­za­ci Michael Jackson Family Trust, kte­rou Michael Jackson ve své závě­ti určil jako dědi­ce své­ho veš­ke­ré­ho majet­ku.    Práva k těm­to...Číst dál »

The Ring (2002) - Kruh

...myš­len­ka byla auto­ry vyhná­na k doko­na­los­ti a až na pokraj všech mož­nos­tí a před­stav. Film půso­bí mno­hem děsi­vě­ji, než všech­ny krvá­ky, kde vzdu­chem líta­jí zoha­ve­ná těla, jako raj­ča­ta na kon­cer­tě Kelly Family. A nut­no...Číst dál »

Zahulíme, uvidíme

...svém obo­ru v Kanadě k nej­vy­hle­dá­va­něj­ším spe­ci­a­lis­tům pra­cu­jí­cím pro tele­vi­zi (spo­lu­pra­cu­je pře­de­vším se spo­leč­nost­mi ABC Family Channel a The Disney Channel). Hudba je dílem zku­še­né­ho Davida Kitaye – syna pro­fe­si­o­nál­ní­ho oper­ní­ho pěv­ce, kte­rý...Číst dál »

TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

.../P/ (Danielle Steel´s: Family Album) Mladá hereč­ka Faye se postu­pem času vypra­cu­je až na úspěš­nou reži­sér­ku. Kariéru jí však ztrp­ču­jí rodin­né pro­blémy... Americký roman­tic­ký film (1994). Hrají J. Smithová, M....Číst dál »

Presumpce viny

...s tele­viz­ní tvor­bou (na svém kon­tě má seri­ál Family Guy), začal budo­vat pří­běh kolem posta­vy pocti­vé­ho a svě­do­mi­té­ho muže, kte­rý sám sebe nechtě­ně vma­ni­pu­lu­je do vel­mi slo­ži­té situ­a­ce. Udělá totiž něko­lik chyb,...Číst dál »
mychael danna2

MYCHAEL DANNA

...Family Viewing. Ve své rod­né Kanadě zís­kal pět cen Genie, zatím posled­ní za hud­bu k fil­mu Voda reži­sér­ky Deepy Mehty, kte­rý byl nomi­no­ván na cenu Akademie za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Další...Číst dál »
Vegan

8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě

...ShivaShop, Pathik Shoes, Dagmar Clair, Intao s.r.o., Naboso s.r.o., Luz&Lulie, Feel Good Family s.r.o., Dar z nebe s.r.o., Petra Lammas, Nutt.cz Vstupné na fes­ti­val: - dob­ro­vol­ný pří­spě­vek 100 Kč za bam­bu­so­vý pří­bor...Číst dál »
Tyler

Tyler Perry

...sním­cích: Divné střet­nu­tí; Daddy „s Little Girls; Why Did I Get Married?; Meet The Browns; The Family That Preys; I Can Do Bad All by Myself; Why Did I Get Married Too? Všechny...Číst dál »
CarovnyLesFinal

Čarovný les - O tvůrcích

...Together Teeth Apart. Objevila se také ve hrách Boeing-Boeing, Hurlyburly, The House of Blue Leaves, The Loman Family Picnic, Regrets Only, Folies, Promises, Promises a On Your Toes, a ve hrách Sweeney...Číst dál »
StaleSpolu

Stále spolu (2014)

...tře­ba zce­la opo­mí­jí. Z čeho vlast­ně rodi­na žije (potul­né hra­ní na kyta­ru ve sty­lu Kelly Family, nebo soci­ál­ní dáv­ky?).., jakým způ­so­bem došli k tako­vé­mu roz­hod­nu­tí, jak je vní­má oko­lí, apod. Snímek se...Číst dál »
ted 2 03

Méďa 2 | Ted 2 [80%]

Komik a tvůr­ce Seth MacFarlane, zná­mý pře­de­vším coby otec seri­á­lů Family Guy a American Dad!, před tře­mi lety do kin při­ve­dl svůj celo­ve­čer­ní hra­ný debut Méďa, kte­rý nejen že zau­jal divá­ky, ale...Číst dál »
DSC03993

Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov

...Jim se to hroz­ně líbi­lo, a tak jsme spo­lu zača­li pra­co­vat. Nakonec jsme se dosta­li z doku­men­tár­ní­ho for­má­tu k for­má­tu rodin­né­ho fil­mu - Family Entertainment. K.CZ: A vidě­li tam pří­běhy? P.K:  Společně, hlav­ně se...Číst dál »
Angl

Příprava na státní maturitu Ústní zkouška - SELFTESTS

...Hollidays and Festivals, Prague, 5 – Free Time, Family, Canada, Jobs, 6 – Housing, Fashion, Australia and New Zealand, Sports, 7 – Media, Jobs, The United States of America, Animals,...Číst dál »
Stachova

Helena Štáchová

Helena Štáchová (18. lis­to­pa­du 1944 – 22. břez­na 2017) byla čes­ká lout­ko­he­reč­ka, zpě­vač­ka, sce­nárist­ka, reži­sér­ka, dabér­ka a od roku 1996 ředi­tel­ka lout­ko­vé­ho Divadla Spejbla a Hurvínka. Pro tele­vi­zi dabu­je Lízu Simpsonovou v kres­le­ném...Číst dál »
StrazciNahl

Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %

...Stana Leeo a Family Guy (Griffinovi) Setha Greena. To že od pro­du­cen­tů dostal režisér/scénárista napros­to vol­nou ruku, tak jde až na dřeň humo­ru, aby se fanouš­ci fil­mu bavi­li v kaž­dém oka­mži­ku. Ale...Číst dál »
p r prsten

Pár Prstenů

Podívejte se na odka­zy v seri­á­lu Family Guy (Griffinovi). https://youtu.be/5ne_kiE2Bg0...Číst dál »
MuziVCernem

Muži v černém 2

...sním­ky jako Mu ž i v  č ern é m, Wild Wild West, Chy ť te ho!, For Love or Money, Addams Family Values a Big Trouble. Kromě toho pro­du­ko­val...Číst dál »

AARON TAYLOR-JOHNSON

...Richard Claus) a „Rytíři ze Šanghaje“ (režie David Dobkin), ve kte­rém dále hrá­li Jackie Chan a Owen Wilson. Kromě toho hrál také v něko­li­ka brit­ských tele­viz­ních seri­á­lech: „Feather Boy“, „Family Business“, „Nearly Famous“...Číst dál »