Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Moje rodina'
Kuma1

Recenze Kuma - 60%

...k živo­tu a drží nad Ayse ochran­nou ruku. Fatma zastá­vá hes­lo “moje rodi­na, moje sta­ros­ti“. Ze zku­še­nos­ti sama dob­ře ví, že man­žel­ka musí zvlád­nout sama situ­a­ci doma a niko­ho nemá obtě­žo­vat svý­mi sta­rost­mi....Read more »

Dvanáct do tuctu (Cheaper by Dozen)

...peněz a úspěš­ná kari­é­ra, když vás pak nikdo nemá rád, ani vlast­ní děti? Rodina a pev­né rodin­né záze­mí je pře­ce to nej­dů­le­ži­těj­ší, co člo­věk v živo­tě má. Peníze vám nena­hra­dí lás­ku dítě­te či man­žel­ky....Read more »
Pocatek

Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

...rodina - Prima MAX 10.9.2018  20:00 Prima MAX 11.9.2018  15:50 Morticia a Gomez Addamsovi žijí spo­ko­je­ně ve svém roz­lehlém síd­le s dvě­ma dět­mi a věr­ným slu­žeb­nic­tvem, kte­ré tvo­ří fran­ken­stei­nov­ský hro­motluk a uťa­tá ruka, zva­ná...Read more »
Adams

Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy

Kdo má vět­ší šmrnc a kte­rý Lurch líp vrčí? Addamsovu rodi­nu má vět­ši­na lidí spo­je­nou hlav­ně s dvě­ma fil­my, kde se v hlav­ních rolích zaskvě­li Anjelica Houston, Raul Julia a krom Pugsleyho neza­po­me­nu­tel­ně ble­dá...Read more »
Duchackovic

Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina aneb Strašidla mezi námi (audionahrávka) - 95%

Sandra Vebrová píše scé­ná­ře k dět­ským pořa­dům, mimo jiné k pohád­ce Nepovedený kou­zel­ník, a je rov­něž autor­kou dvou­díl­né­ho fan­ta­sy romá­nu pro děti Luko, malý vlkodlak. Nahrávce pro­půj­čil hlas herec Václav Vydra. Audiokniha se...Read more »
IMG 20190405 161009

Tip pro matky manažerky. I rodina je „firma“!

Na kni­hu pri­már­ně urče­nou pro mana­že­ry a vůd­ce lid­ských sku­pin se ráda podí­vám z jiné­ho úhlu pohle­du. Chceme-li v živo­tě dosáh­nout har­mo­nie a „tahu na bran­ku“, potře­bu­je­me podob­ně smýš­le­jí­cí lidi – se stej­ným...Read more »
Lincolnscreen

Lincoln speciál – část 6 - Lincolnova rodina

Za neo­by­čej­ným nadá­ním pro poli­ti­ku a víru v demo­kra­cii, kte­rá ved­la Abrahama Lincolna k pro­sa­ze­ní 13. dodat­ku, se skrý­va­la i osob­ní, nemé­ně fas­ci­nu­jí­cí strán­ka jeho osob­nos­ti. V době, kdy čelil svým pro­tiv­ní­kům v Kapitolu a na bitev­ním poli,...Read more »
Clara

Clařino dědictví – rodina především?

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete se vrá­tit do obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky? Milujete Provence a její krá­sy? Francoise Bourdin vám nabí­zí pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu Clary Morvanové a její rodi­ny.  Stárnoucí Clara drží v sobě...Read more »

V hlavě - Obsah/O filmu

...kte­rý je nabi­tý kla­sic­kým kouz­lem spo­leč­nos­ti Pixar, dis­po­nu­je boha­tou šká­lou postav, pozo­ru­hod­ných momen­tů a humo­ru. „Našim cílem byla od samé­ho počát­ku pře­de­vším legra­ce,“ říká pro­du­cent Jonas Rivera. „Moje děti ten film...Read more »
avengers infinity war 2018 film o filmu rodina WJH68nl gcU

Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina

https://www.youtube.com/watch?v=WJH68nl_gcU...Read more »
PozZanikuObr

Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana

M. Night Shyamalan byl před desí­ti lety na vrcho­lu. Vyvolený, Šestý smy­sl, Znamení a Vesnice, to byly fil­my, kte­rý­mi se ten­to půvo­dem indic­ký reži­sér etablo­val mezi holly­wo­od­skou špič­ku a fanouš­ci mu leže­li...Read more »

Zlodějka knih - NOVÁ RODINA

Se Sophií Nelisse v roli Liesel fil­ma­ři rych­le uza­vře­li dlou­ho dis­ku­to­va­né mož­nos­ti herec­ké­ho obsa­ze­ní postav Hanse a Rosy Hubermannových. Jejich vol­ba padla na Geoffreyho Rushe a Emily Watsonovou. Percival pozna­me­ná­vá, že tito vyni­ka­jí­cí...Read more »
P1092016

Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci

Česká tele­vi­ze před­sta­vi­la ve čtvr­tek 9.ledna 2014 novi­ná­řům nový dět­ský čtr­nác­ti­díl­ný seri­ál  MAZALOVÉ, kte­rý se bude vysí­lat kaž­dou nedě­li od 19. led­na 2014 v pod­ve­čer na ČT :D. Mazalové jsou rodin­ný kome­di­ál­ní...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...moje nej­vět­ší odmě­na za film, to je můj nej­vět­ší Oskar. To je můj nej­vět­ší hono­rář – spo­ko­je­ný a nad­še­ný divák. A my se s naším týmem, v čele s paní pro­du­cent­kou Danou Volákovou bude­me sna­žit,...Read more »
Ocista

Očista - „Očista“ je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé.

Když se bude­te muset roz­hod­nout, jest­li vaše rodi­na nebo pomoc cizí­mu člo­vě­ku, jak se roz­hod­ne­te? Asi je cel­kem jas­né, jaké by bylo vaše vlast­ní roz­hod­nu­tí, ale vaše dítě ješ­tě nemu­sí...Read more »
158339263 24b8d9

Jeg er din / Jsem tvá

...ji velí instink­ty. Hledá útě­chu v poste­li býva­lé zná­mos­ti a pokou­ší se udob­řit s rodi­nou. První dopad­ne špat­ně, dru­hé kata­stro­fál­ně. Rodina ji defi­ni­tiv­ně odvrh­ne, dá před­nost spo­le­čen­ské­mu posta­ve­ní v „komu­ni­tě“ před vlast­ní krví. Mina:...Read more »
word image

Amnestie

...Až v dub­nu 14. Moje plá­ny byly pořád stej­né. Chodit do ško­ly, do skau­tu, stát se hereč­kou a pře­číst všech­no co bylo na dosah. Čistě teo­re­tic­ky, kdy­by nepři­šel Listopad 89, kde bys­te...Read more »
107537 350 0 fit

Jak si zařídit domov - váš průvodce na cestě k vysněnému interiéru

...pro mě zna­me­ná lás­ku.“ „Domov je tam, kde je moje rodi­na, kde jsem ráda, kde jsem čas­to, kde spím.“ „Domov je mís­to, kte­ré si můžu při­způ­so­bit pod­le sebe.“ „Domov je...Read more »
Tajny

Tajný život mazlíčků – Inspirace mazlíčky

...roz­hod­nu­tí během výro­by fil­mu moti­vo­va­ly vzpo­mín­ky na maz­líč­ky, kte­ré on a jeho rodi­na mají. „Moje rodi­na měla všech­ny domá­cí zví­řa­ta pod slun­cem,” smě­je se Renaud, „od irské­ho setra, koč­ky, ješ­těr­ky, mor­čat,...Read more »

Matěj Hádek a Kryštof Hádek

...a vždyc­ky se mi líbí tako­vá­to změ­na. Matěj: Asi jo, já jsem si říkal, že by pro mě byla schůd­něj­ší, když mě štva­la moje posta­va, ta dru­há. Říkal jsem si, proč...Read more »
word image 20

Tiché doteky

SYNOPSE Mia začí­ná pra­co­vat v zahra­ni­čí jako au-pair pro rodi­nu z vyš­ší vrst­vy. Musí se sta­rat nejen o honos­ný dům ve vilo­vé čtvr­ti, ale pře­de­vším o dese­ti­le­té­ho Sebastiana. Již prv­ní setká­ní však nazna­čí, že...Read more »
Zbran4

Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být

Po krát­ké odml­ce, při níž jsem oži­vo­val své PC, jsem opět zpát­ky a při­ná­ším s sebou finál­ní recen­zi k tetra­lo­gii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o oprav­du skvě­lou podí­va­nou! Celý...Read more »

Filmové premiéry v řijnu 2011

...tuny fórů,“ vysvět­lu­je herec. 13. 10. 11 - Rodina je základ stá­tu Když vám hoří půda pod noha­ma, není nad rodin­ný výlet. Libor (Igor Chmela), býva­lý uči­tel děje­pi­su, kte­rý dosá­hl vyso­ké­ho mana­žer­ské­ho...Read more »
word image 9

Thriller Tiché doteky v hlavní roli s Eliškou Křenkovou vstupuje do českých kin

Čtrnáct dní jsem pak nevy­lez­la z bytu, říká o inten­zi­tě natá­če­ní Tichých dote­ků Eliška Křenková Eliška Křenková ve fil­mu Tiché dote­ky Tajemně atmo­sfé­ric­ký thriller Tiché dote­ky reži­sé­ra Michala Hogenauera s Eliškou Křenkovou v její...Read more »

Natalie Portmanová

...do Izraele při­je­la. Když byly Portmanové tři roky, tak se rodi­na pře­stě­ho­va­la do Spojených stá­tů, kde její otec zís­kal lékař­ské vzdě­lá­ní. Rodina nej­pr­ve žila ve Washingtonu, kde Portmanová cho­di­la do...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

...ze své­ho oko­lí, kte­ré jim kniž­ní figu­ry při­po­mí­na­li. „Ten lazar Krása je celej náš strejda. Ten taky chy­tí vždyc­ky všech­no, včet­ně faleš­ný bře­zos­ti.“ Nebo: „Ta Tichá, to je úpl­ně moje...Read more »