Kuma1

Recenze Kuma - 60%

Vdát se za mla­dé­ho může a potom žít s jeho otcem vypa­dá jako zají­ma­vá roman­tic­ká záplet­ka. Ale zdá­ní kla­me a mís­to roman­ti­ky je tvr­dá rea­li­ta. Už úvod­ní scé­na fil­mu Kuma (dru­há žena) nazna­ču­je,...Read more »
Adams

Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy

Kdo má vět­ší šmrnc a kte­rý Lurch líp vrčí? Addamsovu rodi­nu má vět­ši­na lidí spo­je­nou hlav­ně s dvě­ma fil­my, kde se v hlav­ních rolích zaskvě­li Anjelica Houston, Raul Julia a krom Pugsleyho neza­po­me­nu­tel­ně ble­dá...Read more »
Duchackovic

Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina aneb Strašidla mezi námi (audionahrávka) - 95%

Sandra Vebrová píše scé­ná­ře k dět­ským pořa­dům, mimo jiné k pohád­ce Nepovedený kou­zel­ník, a je rov­něž autor­kou dvou­díl­né­ho fan­ta­sy romá­nu pro děti Luko, malý vlkodlak. Nahrávce pro­půj­čil hlas herec Václav Vydra. Audiokniha se...Read more »

Dvanáct do tuctu (Cheaper by Dozen)

...peněz a úspěš­ná kari­é­ra, když vás pak nikdo nemá rád, ani vlast­ní děti? Rodina a pev­né rodin­né záze­mí je pře­ce to nej­dů­le­ži­těj­ší, co člo­věk v živo­tě má. Peníze vám nena­hra­dí lás­ku dítě­te či man­žel­ky....Read more »
Pocatek

Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

...rodina - Prima MAX 10.9.2018  20:00 Prima MAX 11.9.2018  15:50 Morticia a Gomez Addamsovi žijí spo­ko­je­ně ve svém roz­lehlém síd­le s dvě­ma dět­mi a věr­ným slu­žeb­nic­tvem, kte­ré tvo­ří fran­ken­stei­nov­ský hro­motluk a uťa­tá ruka, zva­ná...Read more »
Clara

Clařino dědictví – rodina především?

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete se vrá­tit do obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky? Milujete Provence a její krá­sy? Francoise Bourdin vám nabí­zí pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu Clary Morvanové a její rodi­ny.  Stárnoucí Clara drží v sobě...Read more »
Lincolnscreen

Lincoln speciál – část 6 - Lincolnova rodina

Za neo­by­čej­ným nadá­ním pro poli­ti­ku a víru v demo­kra­cii, kte­rá ved­la Abrahama Lincolna k pro­sa­ze­ní 13. dodat­ku, se skrý­va­la i osob­ní, nemé­ně fas­ci­nu­jí­cí strán­ka jeho osob­nos­ti. V době, kdy čelil svým pro­tiv­ní­kům v Kapitolu a na bitev­ním poli,...Read more »
IMG 20190405 161009

Tip pro matky manažerky. I rodina je „firma“!

Na kni­hu pri­már­ně urče­nou pro mana­že­ry a vůd­ce lid­ských sku­pin se ráda podí­vám z jiné­ho úhlu pohle­du. Chceme-li v živo­tě dosáh­nout har­mo­nie a „tahu na bran­ku“, potře­bu­je­me podob­ně smýš­le­jí­cí lidi – se stej­ným...Read more »
PozZanikuObr

Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana

M. Night Shyamalan byl před desí­ti lety na vrcho­lu. Vyvolený, Šestý smy­sl, Znamení a Vesnice, to byly fil­my, kte­rý­mi se ten­to půvo­dem indic­ký reži­sér etablo­val mezi holly­wo­od­skou špič­ku a fanouš­ci mu leže­li...Read more »
avengers infinity war 2018 film o filmu rodina WJH68nl gcU

Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina

https://www.youtube.com/watch?v=WJH68nl_gcU...Read more »

Zlodějka knih - NOVÁ RODINA

Se Sophií Nelisse v roli Liesel fil­ma­ři rych­le uza­vře­li dlou­ho dis­ku­to­va­né mož­nos­ti herec­ké­ho obsa­ze­ní postav Hanse a Rosy Hubermannových. Jejich vol­ba padla na Geoffreyho Rushe a Emily Watsonovou. Percival pozna­me­ná­vá, že tito vyni­ka­jí­cí...Read more »

V hlavě - Obsah/O filmu

OBSAH Období dospí­vá­ní může být veli­ce kom­pli­ko­va­né. A pro jede­nác­ti­le­tou Riley, kte­rá se musí se svou rodi­nou pře­stě­ho­vat z ame­ric­ké­ho Středozápadu do San Francisca, kde její tatí­nek dostal novou prá­ci, to pla­tí...Read more »
P1092016

Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci

Česká tele­vi­ze před­sta­vi­la ve čtvr­tek 9.ledna 2014 novi­ná­řům nový dět­ský čtr­nác­ti­díl­ný seri­ál  MAZALOVÉ, kte­rý se bude vysí­lat kaž­dou nedě­li od 19. led­na 2014 v pod­ve­čer na ČT :D. Mazalové jsou rodin­ný kome­di­ál­ní...Read more »
Tajny

Tajný život mazlíčků – Inspirace mazlíčky

Během prá­ce na fil­mu čer­pal Meledandri se svým týmem ze svých vlast­ních zku­še­nos­tí. „Velkou rados­tí při prá­ci na tom­to fil­mu bylo to, že kaž­dý při­ne­sl své vlast­ní pří­běhy a zku­še­nos­ti se svý­mi...Read more »
Ocista

Očista - „Očista“ je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé.

Když se bude­te muset roz­hod­nout, jest­li vaše rodi­na nebo pomoc cizí­mu člo­vě­ku, jak se roz­hod­ne­te? Asi je cel­kem jas­né, jaké by bylo vaše vlast­ní roz­hod­nu­tí, ale vaše dítě ješ­tě nemu­sí...Read more »
158339263 24b8d9

Jeg er din / Jsem tvá

...ji velí instink­ty. Hledá útě­chu v poste­li býva­lé zná­mos­ti a pokou­ší se udob­řit s rodi­nou. První dopad­ne špat­ně, dru­hé kata­stro­fál­ně. Rodina ji defi­ni­tiv­ně odvrh­ne, dá před­nost spo­le­čen­ské­mu posta­ve­ní v „komu­ni­tě“ před vlast­ní krví. Mina:...Read more »
tywin01 825x510

Tywin Lannister – Hra o Trůny

„Zanedlouho budu mrt­vý, stej­ně jako ty, tvůj bra­tr a tvo­je sest­ra a všech­ny její děti, všich­ni bude­me mrt­ví, bude­me hnít v zemi. Je to jmé­no rodi­ny, kte­ré pře­ži­je. Je to všech­no, co...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...diva­del­ním jeviš­ti a v Činoherním klu­bu hrá­la v před­sta­ve­ní Rodina Tótů. Polovina osm­de­sá­tých let byla pro Veroniku Žilkovou nároč­ná; jako naděj­ná hereč­ka mla­dé gene­ra­ce dostá­va­la čet­né nabíd­ky, pře­de­vším z tele­vi­ze, hrá­la ve Vinohradském diva­dle,...Read more »

Horem pádem

Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomá­hat a Pupendu při­šlo do kin dal­ší dílo od jed­no­ho z nej­lep­ších čes­kých reži­sé­rů, Jana Hřebejka, kte­rý se ten­to­krát vrhl na aktu­ál­ní deva­de­sá­tá léta. Hranice, nákla­ďák,...Read more »
TicheMisto

Tiché místo - ABBOTOVI

Hned na začát­ku Krasinski dal své ženě, Emily Blunt, vel­mi vyhle­dá­va­né brit­ské hereč­ce, kte­rá se pro­sla­vi­la neza­po­me­nu­tel­ný­mi roz­lič­ný­mi role­mi napří­klad ve fil­mu Ďábel nosí Pradu, Čarovný les, Sicario: Nájemný vrah...Read more »
d7fd826338e90606d7a3490ba025b430

Podle náhodného výběru - Max Eisen

V podo­bě kníž­ky při­chá­zí dal­ší auten­tic­ké svě­dec­tví člo­vě­ka, kte­rý pře­žil peklo zva­né Osvětim. Knížka nasti­ňu­je pří­běh židov­ské­ho chlap­ce, kte­rý je plný zvra­tů, lhos­tej­nos­ti, nási­lí, smr­ti a umí­rá­ní, poci­tu bez­mo­ci a bez­na­dě­je, ale i poci­tů...Read more »
Zbran4

Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být

Po krát­ké odml­ce, při níž jsem oži­vo­val své PC, jsem opět zpát­ky a při­ná­ším s sebou finál­ní recen­zi k tetra­lo­gii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o oprav­du skvě­lou podí­va­nou! Celý...Read more »
Herz

Juraj Herz

...pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.[1] Život a dílo Dětství na Slovensku a koncentrační tábor Jeho rodi­če byli židov­ské­ho půvo­du, ale v roce 1943 se necha­li ze stra­chu před trans­por­tem pokřtít. Rodina se před trans­por­tem skrý­va­la v němec­ké ves­ni­ci Eisdorf,...Read more »

Filmové premiéry v řijnu 2011

...tuny fórů,“ vysvět­lu­je herec. 13. 10. 11 - Rodina je základ stá­tu Když vám hoří půda pod noha­ma, není nad rodin­ný výlet. Libor (Igor Chmela), býva­lý uči­tel děje­pi­su, kte­rý dosá­hl vyso­ké­ho mana­žer­ské­ho...Read more »
TicheMisto

Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT

Když si John Krasinski popr­vé pře­če­tl původ­ní návrh scé­ná­ře k Tichému mís­tu od scé­náris­tic­ké­ho dua Bryana Woodse & Scotta Becka (Nightlight), uvě­do­mil si, jak hro­zi­vou tre­fou do čer­né­ho to je. V tu...Read more »

Natalie Portmanová

...do Izraele při­je­la. Když byly Portmanové tři roky, tak se rodi­na pře­stě­ho­va­la do Spojených stá­tů, kde její otec zís­kal lékař­ské vzdě­lá­ní. Rodina nej­pr­ve žila ve Washingtonu, kde Portmanová cho­di­la do...Read more »