Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Mizerové'
df 01519 800x534 1

Mizerové navždy | Bad Boys for Life

...staré školy kde hrdinové sypou jednu hlášku za druhou, stejně jako kosí své nepřátele, je jen velice vítaným bonusem.   © 2020  Mizerové navždy  - Falcon / Sony Pictures Mizerové navždy...Read more »
th full01is2

Mizerové 2

...neu­dr­žel a dostal se do her­ní B tří­dy, a tak jeho účin­ko­vá­ní ve fil­mu Mizerové, pří­pad­ně i Mizerové 2 pat­ří mezi jeho nej­ú­spěš­něj­ší fil­my. Možná, že je to taky jenom tím, že není...Read more »
df 10053 r

Mizerové navždy (Bad Boys for Life) – Recenze – 60%

Třetí Mizerové se vrací do kin po sedmnácti letech od druhého dílu, tentokrát bez účasti režiséra Michaela Baye (když nepočítáte jeho jedno krátké cameo), ale stále s producentem Jerrym Bruckheimerem a...Read more »

Režijní dvojice Adil El Arbi a Bilall Fallah (Mizerové...

Režijní dvojice Adil El Arbi a Bilall Fallah (Mizerové navždy) zrežírují drama Rebel. El Arbi si ve filmu též odbude svůj herecký debut. Film bude pojednávat o třináctiletém muslimském chlapci...Read more »
trans

Transformers

...reži­sé­rů. Jeho pozná­va­cím zna­kem je agre­siv­ní vizu­ál­ní styl, nabu­še­né akč­ní sek­ven­ce a rych­lý střih. Šestice jeho dosa­vad­ních fil­mů vydě­la­la jen v kino­dis­tri­buci téměř 2 mili­ar­dy dola­rů. Publikum osl­nil už svým debu­tem Mizerové...Read more »

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU

...pilou. Příběh Texaského masa­k­ru moto­ro­vou pilou vzni­kl na moti­vy udá­los­tí, kte­ré teh­dy otřásly celou Amerikou. Producentem horo­ru se stal Michael Bay, kte­rý se akč­ní­mi fil­my Mizerové, Mizerové 2, Skála, Armageddon...Read more »
nejlepsi filmy062

Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá

...nej­spíš Želary. Počin reži­sé­ra Ondřeje Trojana, kte­rý se bude letos uchá­zet o Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film, skon­čil těs­ně na dru­hém mís­tě. Říjen > Mizerové II Nemohu si pomoct, ale v říj­nu...Read more »

Čtvrtečník - 29. ledna 2004

...Není divu, jeho pro­du­cen­tem je slav­ný reži­sér Michael Bay, kte­rý má za sebou hity jako Skála, Armageddon, Pearl Harbor, MizerovéMizerové II. Příběh fil­mu je inspi­ro­ván sku­teč­nou udá­los­tí, kte­rá se...Read more »
PotAkrev

Pot a krev - 60 %

...vyšet­řo­vá­ním, dove­de neú­spěš­nou poli­cii ke tro­ji­ci zlo­čin­ců. Režisérem sním­ku je Michael Bay, kte­rý se pro­sla­vil sérií fil­mů Transformers a Mizerové. Tentokrát ale vsa­dil na tro­ji­ci namakan­ců, kte­ří si chtě­jí spl­nit ame­ric­ký...Read more »

Filmové premiéry v řijnu

Will Smith, Nicolas Cage a mno­ho hvězd se nám obje­ví v čes­kých kinech v řij­nu. 02. 10. 03 Mizerové II Detektivové z oddě­le­ní nar­ko­tik v Miami Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou při­dě­le­ni k úder­né...Read more »
prcicky001

Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.)

...máte buj­nou před­sta­vi­vost, zkus­te si vyde­du­ko­vat, jak by asi vypa­da­la tako­vá Smrtonosná zbraň bez Mela Gibsona či Mizerové bez Willa Smithe. Že vám to při­jde nesmy­sl­né? Z toho si nic nedě­lej­te, mě...Read more »
starsky and hutch00

Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!

Akčních detek­ti­vek s dvo­ji­cí růz­no­ro­dých hlav­ních hrdi­nů bylo nato­če­no již dost a stě­ží bychom je spo­čí­ta­li na prs­tech jed­né ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smr­ti, Showtime, Mizerové a hro­ma­da nej­růz­něj­ších dvo­jek, tro­jek, méně čas­tě­ji...Read more »

Můj soused zabiják 2 - preview

...Nirem a Charlesem Grodinem Půlnoční běh (Midnight Run, 1988) nebo jiný kome­di­ál­ně odleh­če­ný kri­mi­nál­ní film, kte­rý se dočkal úspěš­né­ho dru­hé­ho dílu - Mizerové (Bad Boys, 1995). Pro Galloa bylo při­tom novin­kou...Read more »
Ostrov

Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.

...je ješ­tě tragič­těj­ší než „Nový Spielberg“. Někdejší tvůr­ce Coca-Cola reklam se s tím­to pro­blé­mem potý­ká už od svých kine­ma­to­gra­fic­kých počát­ků. Potvrdili to neje­nom dru­zí Mizerové a jejich zby­teč­ný (i když vel­ko­le­pý) pří­da­vek v podo­bě...Read more »