Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Mistři zastavárny X (3,4)'

NOVA - 29.07.2018

...a kni­ha o lás­ce od spi­so­va­tel­ky Elisabeth Barretové. Ve 32. sto­le­tí nic tako­vé­ho jako lás­ka a to, co s ní sou­vi­sí, nee­xis­tu­je, jeli­kož všech­ny nera­ci­o­nál­ní věci, kte­ré lidem půso­bi­ly utr­pe­ní, byly eli­mi­no­vá­ny. P-A-X se roz­hod­ne...Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...pro zvlášt­ní obě­ti (včet­ně XIX. pre­mi­é­ro­vé řady), Kriminálka: Oddělení kyber­ne­ti­ky, Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba: New Orleans, Lovci zlo­čin­ců, Kobra 11, Mistři zasta­vár­ny a Válka skla­dů. Nova Gold bude i během léta nabí­zet to...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...polo­le­tí 2019 dosáh­li 37 % podí­lu na sle­do­va­nos­ti a den­ně oslo­ví­me téměř 4,8 mili­o­nu divá­ků star­ších čtyř let. Síla naše­ho úspě­chu spo­čí­vá v dlou­ho­do­bé a stá­lé pro­gra­mo­vé stra­te­gii. Naším cílem je při­ná­šet důvě­ry­hod­né zpra­vo­daj­ství...Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...ani­mo­va­né sním­ky a osvěd­če­né kome­die. Kouzelný svá­teč­ní čas bude u nás pat­řit jako vždy celé rodi­ně,“ říká Alex Ruzek ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny TV Nova. Diváci se mohou těšit na nestár­nou­cí čes­ké...Read more »