200404081850 mistri3

Mistři

Mistři dali dal­ší pří­le­ži­tost vynik­nout Janu Budařovi v roli Bohouše, kte­rý je pořád mimo sebe, a tře­ba taky Jiřímu Ornestovi (Pavel). A nako­nec malá poznám­ka pro ty, kte­ří nefan­dí hoke­ji (i když pochy­bu­ju, že...Číst dál »

ČESKÝ LEV 2004 - NOMINACE

Zlata Adamovská - Milenci a vra­zi Emília Vášáryová - Horem Pádem Tatiana Vilhelmová - Duše jako kavi­ár VEDLEJŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON Klára Melíšková - Mistři Katharina Thalbach - Král zlo­dě­jů Ingrid...Číst dál »

NOVA - 29.07.2018

uzavřít dal­ší z vel­kých obcho­dů. Cestou z nud­né­ho večír­ku zablou­dí. Když zasta­, aby se zeptal na ces­tu, vnu­tí se mu do auta mla­dá pro­sti­tut­ka Vivian Wardová. Ukáže mu ces­tu a neta­jí se nad­še­ním...Číst dál »

Mistři

kte­rý se už vidí na lin­ce k moři. Josef věří, že má kama­rá­dy a není Cikán. Spolu s Karlem věří míst­ní­mu alko-holikovi Bohoušovi, že svý­mi vize­mi spa­sí jejich finanč­ní situ­a­ci. Zatímco živo­tem zkla­ma­ný...Číst dál »

Mistři světa 2005 v ledním hokeji.

Redakce maga­zí­nu Filmy4you bla­ho­pře­je čes­kým hoke­jis­tům k zis­ku Mistra svě­ta v led­ním hoke­ji....Číst dál »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

let­ních měsí­ců pokra­ču­je pra­vi­del­ný zpra­vo­daj­ský ser­vis. Své si v pro­gra­mo­vé nabíd­ce sta­nic sku­pi­ny Nova najdou i pří­z­niv­ci spor­tu. Letní pro­gra­mo­vé sché­ma zahá­jí tele­vi­ze Nova již 17. červ­na. Příslibem napě­tí jsou kri­mi­nál­ní seri­á­ly Policie...Číst dál »

Český Lev 2004

Výherci Herec v hlav­ní roli Yasha Kultiasov - Král zlo­dě­jů Herečka ve ved­lej­ší roli Klára Melíšková - Mistři Herec ve ved­lej­ší roli Jan Budař - Mistři Nejlepší hud­ba Michael Kocáb -...Číst dál »

Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava…

...vypadala…mokře… Mistři ve svém obo­ru, stu­dio Pixar se, ale ani této výzvy neza­lek­li a roz­hod­li se pro nás, vděč­né fil­mo­vé divá­ky, při­pra­vit vel­ké pod­moř­ské (oce­án­ské) dob­ro­druž­st. A jejich prá­ce stá­la za to,...Číst dál »
JiriSad

Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem

...fantasy/ a Upí r z  Feratu mon­ster movie. Spalovač mrt­vol je zase psy­cho thriller. Přesto jsou oba páni reži­sé­ři mistři horo­ru, nebo spíš mistři napě­tí.“ Horory jsou různ é – leka­cí,...Číst dál »

Český film 04

...Vaterland – lovec­ký deník je tím fil­mem u kte­ré­ho nem, zda-li neměl skon­čit v polo­vič­ce, a nebo jest­li mu ješ­tě polo­vič­ka nechy­bí. Dalším roz­pa­či­tým dílem je SPRÁVCE STATKU. Jakýsi rodin­ný film kame­ra­ma­na Martina...Číst dál »
MOutain

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %

Hned úvo­dem musím vyči­nit Microsoftu a to pro­to, že i když DLC mělo být pří­stup­né od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém pří­pa­dě se tak nesta­lo, a to mě veli­ce zkla­ma­lo a dou­fám,...Číst dál »

Klan létajících dýk - House of Flying Daggers

hrdin­ku a už obdi­vu­je­te jejich doko­na­lá těla). Mentalita Asiatů je mír­ně odliš­ná a je to vidět i na fil­mu. Jsou o něco uza­vře­něj­ší, nedá­va­jí své poci­ty tak naje­vo. Přesto jsou ce než oči­vid­né, pro­to­že...Číst dál »

Kozí příběh - pověsti staré Prahy

...množ­stm kri­ti­ky zakři­če­li do plé­nu: zkus­te si to sami! Za Kozím pří­bě­hem sto­jí jis­tě spous­ta odve­de­né prá­ce. To množ­st postav a boha­té pro­stře­dí! (Některé posta­vič­ky jsou zpra­co­vá­ny výbor­ně, jiné méně, všech­no...Číst dál »
Rat

Ratatouille - i malá myš může být Michelinským kuchařem

Oscarem oce­ně­ný reži­sér Brad Bird a vypra­věčští mistři z Pixar Animation Studios uvá­dě­jí film o vel­kém snu, přá­tel­st a potě­še­ní z dob­ré­ho jíd­la. Máte-li v domác­nos­ti před­pu­ber­tál­ní děti, na hori­zon­tu kend a prů­kaz­ka do video­půj­čov­ny stá­le pla­tí,...Číst dál »

Údolí stínů

Vietnam. Válečné fil­my jsou tak tro­chu moje hob­by, a fil­my z Vietnamu tu před­sta­vu­jí něco jako tře­šin­ku na dor­tu. Proč? Vietnamská vál­ka zna­me­na­la sku­teč­ný, vyčer­pá­va­jí­cí extrém pro obě boju­jí­cí stra­ny. I pro­to je...Číst dál »

Ve světle nebo ve stínu

Gail Levinová, kunsthistorička a známá odbornice na Hopperovo dílo. Poslední přidal Lawrence Block, autor ce než padesáti bestsellerů, který rovněž podky sestavil do této antologie. Každá ze sedmnácti podek je...Číst dál »

Filmové premiéry v dubnu

...Londýna vyprá­ malá Wendy Darling kaž­dou noc svým bra­t­rům kou­zel­né pohád­ky o šer­míř­ských sou­bo­jích, úžas­ných dob­ro­druž­stch a hrů­zostraš­ném kapi­tá­no­vi Hookovi. Děti se ale samy sta­nou hrdi­ny ješ­tě dale­ko vět­ší­ho dob­ro­druž­st, když do...Číst dál »
plakat kviff47

Soutěžní filmy 47. ročníku MFF Karlovy Vary

...Variety. V sou­těž­ní sek­ci celo­ve­čer­ních hra­ných fil­mů se letos obje­ i čes­ký zástup­ce. Režisérem sním­ku Polski film je uzná­va­ný čes­ký tvůr­ce Marek Najbrt (Mistři, Protektor), kte­rý podob­ně jako před časem Petr Zelenka...Číst dál »

KLÁRA MELÍŠKOVÁ (1971)

ale už má na svém kon­tě řadu zají­ma­vých fil­mo­vých pro­jek­tů. Debutovala v dra­ma­tu Minulost (1998). Dále se obje­vi­la ve fil­mech: Protektor (2009), Alois Nebel (2011) či tele­viz­ních seri­á­lech: Zázraky živo­ta (2010), Terapie...Číst dál »
595234

Ve světle nebo ve stínu

Gail Levinová, kunsthistorička a známá odbornice na Hopperovo dílo. Poslední přidal Lawrence Block, autor ce než padesáti bestsellerů, který rovněž podky sestavil do této antologie. Každá ze sedmnácti podek je...Číst dál »

Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ

...se Spielbergem ho při­mě­la k poko­ře. Zatímco Rudolf Abel byl kon­tro­verz­ní posta­vou, jeho nezišt­né vlas­te­nec­t vyvo­lá­vá v Donovanovi respekt a obdiv. Rylanceovi se ten­to aspekt líbil. Rylance také pova­žo­val ten­to pří­běh za dojem­ný...Číst dál »
Vetrelec

Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU

...zvlášt­ním způ­so­bem kon­t­ro­lo­vat. Ukáže se, že tím neo­če­ká­va­ným zachrán­cem je David z pla­vi­dla Prometheus, kte­rý byl zhru­ba deset let uvěz­něn v izo­la­ci a vypa­dá dost hroz­ně. „Když se s Davidem setká­me ve VETŘELCI: COVENANT,...Číst dál »
Noha

Leoš Noha

dále se obje­vil v cena­mi ověn­če­ných dra­ma­tech Protektor a Pouta, kte­rá obě zís­ka­la Českého lva za nej­lep­ší film. Jeho nej­zná­měj­ší rolí je posta­va Adolfa Větvičky z popu­lár­ní­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu Okresní pře­bor a jeho násled­né­ho...Číst dál »
mars recenze

Mars – Recenze – 10% - skrz naskrz špatně realizovaný škvár

...tvo­ří vedou­cí výpra­vy (zajiš­ťu­jí­cí uby­to­vá­ní v malé sta­ni­ci, kte­rou na Marsu kdy­si posta­vil jeho otec), kapi­tán vesmír­né lodi (vyža­du­jí­cí po všech ostat­ních, aby hovo­ři­li ang­lic­ky), při­hlouplá youtuberka/videobloggerka (kte­rá si z něja­ké­ho důvo­du mys­lí,...Číst dál »

Šijeme tašky

...další skvostné kousky. Mnoho různých stylů zdobení a konečných úprav, od patchworkového po exotické japonské květiny. Do práce se mohou pustit úplní začátečníci, pokročilí i vyložení mistři. Dozte se vše...Číst dál »

Poselství Mistrů

...zaměřil na nadčasové, blahodárné a vpravdě božské působení netělesných bytostí, jež jsou zasvěceným známé coby Mistři. Tito moudří duchovní průvodci bdí nad našimi osudy a je jen na každém z...Číst dál »