200404081850 mistri3

Mistři

...Mistři dali dal­ší pří­le­ži­tost vynik­nout Janu Budařovi v roli Bohouše, kte­rý je pořád mimo sebe, a tře­ba taky Jiřímu Ornestovi (Pavel). A nako­nec malá poznám­ka pro ty, kte­ří nefan­dí hoke­ji (i když pochy­bu­ju, že...Read more »

ČESKÝ LEV 2004 - NOMINACE

...Zlata Adamovská - Milenci a vra­zi Emília Vášáryová - Horem Pádem Tatiana Vilhelmová - Duše jako kavi­ár VEDLEJŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON Klára Melíšková - Mistři Katharina Thalbach - Král zlo­dě­jů Ingrid...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...lyžař Papa Muntz, odká­že leto­vis­ko synu Tedovi. Ten totiž nemá pro mla­dé rebe­ly pří­liš pocho­pe­ní a chys­tá se vše pro­dat boha­té­mu Johnu Majorsovi, jenž se na are­ál při­le­tí podí­vat s dce­rou Annou...Read more »

Mistři

...kte­rý se už vidí na lin­ce k moři. Josef věří, že má kama­rá­dy a není Cikán. Spolu s Karlem věří míst­ní­mu alko-holikovi Bohoušovi, že svý­mi vize­mi spa­sí jejich finanč­ní situ­a­ci. Zatímco živo­tem zkla­ma­ný...Read more »

Mistři světa 2005 v ledním hokeji.

Redakce maga­zí­nu Filmy4you bla­ho­pře­je čes­kým hoke­jis­tům k zis­ku Mistra svě­ta v led­ním hoke­ji....Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...let­ních měsí­ců pokra­ču­je pra­vi­del­ný zpra­vo­daj­ský ser­vis. Své si v pro­gra­mo­vé nabíd­ce sta­nic sku­pi­ny Nova najdou i pří­z­niv­ci spor­tu. Letní pro­gra­mo­vé sché­ma zahá­jí tele­vi­ze Nova již 17. červ­na. Příslibem napě­tí jsou kri­mi­nál­ní seri­á­ly Policie...Read more »

Český Lev 2004

Výherci Herec v hlav­ní roli Yasha Kultiasov - Král zlo­dě­jů Herečka ve ved­lej­ší roli Klára Melíšková - Mistři Herec ve ved­lej­ší roli Jan Budař - Mistři Nejlepší hud­ba Michael Kocáb -...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

Skupina Nova při­pra­vi­la pro divá­ky v rám­ci pod­zim­ní­ho pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu osvěd­če­nou a úspěš­nou kom­bi­na­ci důvě­ry­hod­né­ho zpra­vo­daj­st a pub­li­cis­ti­ky, kva­lit­ní seri­á­lo­vé pro­duk­ce i nej­lep­ší zába­vy. Nadcházející sezó­na před­sta­ nová pokra­čo­vá­ní divác­ky nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů lokál­ní pro­duk­ce...Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...pro­gra­mu tele­viz­ních sta­nic nabíd­ne sku­pi­na Nova vánoč­ní pro­gram také on-line. Fanoušci NovaPlus.cz se mohou těšit na vybra­né pohád­ky, či bonu­so­vá videa, ve kte­rých před­sta­ divá­kům, jak trá­ Vánoce hvězdy našich seri­á­lů....Read more »
JiriSad

Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem

...To už je pře­ce tra­di­ce, ne? Kytice je bás­nic­ká - horo­ro­vá - sb írka. To je pře­ci taky tra­di­ce. Že nemá vel­kou tra­di­ci, vidím spíš v tom, že horor nevi­dí­me jako...Read more »

Český film 04

...Vaterland – lovec­ký deník je tím fil­mem u kte­ré­ho nem, zda-li neměl skon­čit v polo­vič­ce, a nebo jest­li mu ješ­tě polo­vič­ka nechy­bí. Dalším roz­pa­či­tým dílem je SPRÁVCE STATKU. Jakýsi rodin­ný film kame­ra­ma­na Martina...Read more »
MOutain

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %

Hned úvo­dem musím vyči­nit Microsoftu a to pro­to, že i když DLC mělo být pří­stup­né od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém pří­pa­dě se tak nesta­lo, a to mě veli­ce zkla­ma­lo a dou­fám,...Read more »

Klan létajících dýk - House of Flying Daggers

...hrdin­ku a už obdi­vu­je­te jejich doko­na­lá těla). Mentalita Asiatů je mír­ně odliš­ná a je to vidět i na fil­mu. Jsou o něco uza­vře­něj­ší, nedá­va­jí své poci­ty tak naje­vo. Přesto jsou ce než oči­vid­né, pro­to­že...Read more »

Kozí příběh - pověsti staré Prahy

...množ­stm kri­ti­ky zakři­če­li do plé­nu: zkus­te si to sami! Za Kozím pří­bě­hem sto­jí jis­tě spous­ta odve­de­né prá­ce. To množ­st postav a boha­té pro­stře­dí! (Některé posta­vič­ky jsou zpra­co­vá­ny výbor­ně, jiné méně, všech­no...Read more »

Filmové premiéry v dubnu

...že ji milu­je auto­bu­sák Milan, kte­rý se už vidí na lin­ce k moři. Josef věří, že má kama­rá­dy a není Cikán. Spolu s Karlem věří míst­ní­mu alko­ho­li­ko­vi Bohoušovi, že svý­mi vize­mi spa­sí jejich...Read more »

#12 - Bílá Zombie

...ale jsou to klá­tí­cí se mrt­, kte­ré ješ­tě hni­lo­ba nepo­stih­la. Je to jed­no­znač­ně dáno tím, že teh­dej­ší divák by se s něčím mno­hem explo­a­tač­ním asi těž­ko vyrov­ná­val. A nac, gore mistři se zača­li...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...kaž­dém kro­ku. Jako herec se musím ptát sám sebe: Jonasi, co ty š o tom, jaké to je být sle­do­ván? Co ty š o tajem­st? Co š o stra­chu? A věř­te mi, já m...Read more »

Údolí stínů

Vietnam. Válečné fil­my jsou tak tro­chu moje hob­by, a fil­my z Vietnamu tu před­sta­vu­jí něco jako tře­šin­ku na dor­tu. Proč? Vietnamská vál­ka zna­me­na­la sku­teč­ný, vyčer­pá­va­jí­cí extrém pro obě boju­jí­cí stra­ny. I pro­to je...Read more »
word image

Vlastníci

...Tomicovou, jsem se potka­la v Morávkově Višňovém sadu na jeviš­ti Divadla na Vinohradech, kde jsem hrá­la Ljubu Raněvskou a ona mou ado­p­to­va­nou dce­ru Varju. S ostat­ní­mi jsem se osob­ně či pro­fes­ně tepr­ve potká­va­la. Cítila...Read more »
Nemo

Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava…

...vypadala…mokře… Mistři ve svém obo­ru, stu­dio Pixar se, ale ani této výzvy neza­lek­li a roz­hod­li se pro nás, vděč­né fil­mo­vé divá­ky, při­pra­vit vel­ké pod­moř­ské (oce­án­ské) dob­ro­druž­st. A jejich prá­ce stá­la za to,...Read more »
Rat

Ratatouille - i malá myš může být Michelinským kuchařem

Oscarem oce­ně­ný reži­sér Brad Bird a vypra­věčští mistři z Pixar Animation Studios uvá­dě­jí film o vel­kém snu, přá­tel­st a potě­še­ní z dob­ré­ho jíd­la. Máte-li v domác­nos­ti před­pu­ber­tál­ní děti, na hori­zon­tu kend a prů­kaz­ka do video­půj­čov­ny stá­le pla­tí,...Read more »

Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ

...a už vás obvi­ni­li ze spo­lu­vi­ny,” říká Spielberg. “Tom je doko­na­lý spo­lu­pra­cov­ník,” dodá­vá Spielberg. “Zkusí coko­liv a má tisíc nápa­dů a je ote­vřen tisí­cům nápa­dů ostat­ních lidí. Je to neu­vě­ři­tel­ně kre­a­tiv­ní člo­věk, kte­rý...Read more »
plakat kviff47

Soutěžní filmy 47. ročníku MFF Karlovy Vary

...Variety. V sou­těž­ní sek­ci celo­ve­čer­ních hra­ných fil­mů se letos obje­ i čes­ký zástup­ce. Režisérem sním­ku Polski film je uzná­va­ný čes­ký tvůr­ce Marek Najbrt (Mistři, Protektor), kte­rý podob­ně jako před časem Petr Zelenka...Read more »

KLÁRA MELÍŠKOVÁ (1971)

...ale už má na svém kon­tě řadu zají­ma­vých fil­mo­vých pro­jek­tů. Debutovala v dra­ma­tu Minulost (1998). Dále se obje­vi­la ve fil­mech: Protektor (2009), Alois Nebel (2011) či tele­viz­ních seri­á­lech: Zázraky živo­ta (2010), Terapie...Read more »
Noha

Leoš Noha

...dále se obje­vil v cena­mi ověn­če­ných dra­ma­tech Protektor a Pouta, kte­rá obě zís­ka­la Českého lva za nej­lep­ší film. Jeho nej­zná­měj­ší rolí je posta­va Adolfa Větvičky z popu­lár­ní­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu Okresní pře­bor a jeho násled­né­ho...Read more »
Vetrelec

Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU

...čety absol­vo­va­li inten­ziv­ní tré­nink v zachá­ze­ní se zbra­ně­mi i fit­ness tré­nink, ale k tomu vše­mu vidí Bichir jako nesmír­nou hod­no­tu indi­vi­du­ál­ní setká­vá­ní s Ridleym Scottem, při kte­rých mlu­vi­li o vývo­ji Lopeho vnitř­ní­ho živo­ta. „Někdy pra­cu­je­te na...Read more »