Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Mistři zastavárny III (4,5)'

Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

...uvi­dí­me, je to vyni­ka­jí­cí. Já se v pří­pa­dě Star Wars: Epizody III – Pomsty Sithů roz­ho­dl krá­čet dru­hou ces­tou. Můj dojem roz­hod­ně nezka­zí něko­lik málo nedo­stat­ků, kte­ré bychom moh­li fil­mu vyčí­tat....Read more »
200404081850 mistri3

Mistři

Píše se rok 2001 a v Hannoveru se hra­je MS v hoke­ji. Češi sice vítě­zí, ale my se ve fil­mu Mistři sezná­mí­me s někte­rý­mi z fanouš­ků v jed­né malé ves­nič­ce. A ti mají do jaké­ho­ko­liv tri­um­fu dale­ko,...Read more »
MI3

Mission: Impossible III

...dolík na reži­sér­ské sto­lič­ce, už se tam hrnul někdo jiný. Natáčení tak bylo něko­li­krát odsu­nu­to a situ­a­ce kolem Mission: Impossible III byla, mír­ně řeče­no, nejas­ná. Nakonec se pře­je jen zača­lo něco...Read more »

ČESKÝ LEV 2004 - NOMINACE

- Král zlo­dě­jů Jan Hřebejk - Horem Pádem Marek Najbrt - Mistři SCÉNÁŘ Ivan Fíla - Král zlo­dě­jů Robert Geisler, Benjamin Tuček, Marek Najbrt - Mistři Petr Jarchovský - Horem...Read more »
200605251001 mission1

Mission: Impossible III

...Impossible III zhod­no­til při­rov­ná­ním, že je pro muže asi tím, čím je Hříšný tanec 2 pro ženy. Při sle­do­vá­ní sice máte pocit, že jste sice vidě­li něco podob­né­ho a mno­hem lep­ší­ho, ale...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

ROCKY III.

...k fil­mu: -          Rocky III stál 18 000 000 dola­rů a utr­žil přes 130 000 000 dola­rů jen v ame­ric­kých kinech. -          Ve fil­mu se obje­ví i Stalloneho prv­ní žena Sasha; je to ta žena, kte­rá žádá Rockyho...Read more »

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

...III bylo pře­de­vším spo­jit původ­ní tri­lo­gii s nový­mi díly, kte­ré jí před­chá­ze­ly. Toto je sku­teč­ně jed­na z věcí, kte­rá se Lucasovi poved­la. Narážkami a logic­kou návaz­nos­tí na před­cho­zí a násle­du­jí­cí epi­zo­du je Pomsta Sithů...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...tzv. Veteránu. Ursuly Stolfové ali­as Kočky a dvo­ji­ce otce se synem Paula a Bogarta Kennyových - pře­zdí­va­ných Gambler a Špunt. Druhá řada Kanadské rea­li­ty show (2014) 29.07. 14:10 29.07. 15:10 Mistři zasta­vár­ny VI (5,6) (Pawn Stars...Read more »

Mistři

Mistři je film o ilu­zích. Film o lidech, kte­ří po něčem tou­ží, milu­jí se a pod­vá­dě­jí a občas uvě­ří nesmys­lům.Hospodský Karel věří, že má hos­po­du a milu­jí­cí ženu Zdenu. Ta věří, že ji milu­je auto­bu­sák Milan,...Read more »
Luke

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. října 1966, Mansfield, Ohio – 4. března 2019 Burbank, Kalifornie)

důkaz (2012–2013) či Riverdale (2017–2019). Zemřel v pon­dě­lí 4. břez­na 2019 ve svých 52 letech, poté co byl v před­cho­zím týd­nu hospi­ta­li­zo­ván kvů­li mrt­vi­ci.[2] [1] Reference ↑ Skočit naho­ru k: a b V 52 letech zemřel herec Luke Perry....Read more »

Assassin’s Creed III

...Creed III je po dvou letech na svě­tě a roz­hod­ně sto­jí zato. S novo­do­bým Assassinem se vydá­te opět do doby kří­žo­vých výprav, kde bude­te bojo­vat na život a na smrt. Nečekejte, že hlav­ní hrdi­na...Read more »
DSC05041 150x150

Fable III

...sebe zase tak nena­va­zu­jí, je to nový děj a tak nezou­fej­te a zkus­te. Oproti před­cho­zí­mu dílu je ve Fable III vylep­še­né cel­ko­vé menu pro hra­ní, jako obmě­na zbra­ní, vtip­né pře­vlé­ká­ní i množ­stvím postup­ně...Read more »
star wars revenge of the sith star wars epizoda iii 8211 pomsta sith 8211 deleted scenes

Star Wars: Revenge of the Sith (Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů) - Deleted Scenes

Poslední část sma­za­ných scén ze Star Wars. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů a cca 15 minut scén, co se nevešly do fil­mu.  https://www.youtube.com/watch?v=C-hFh35U3go...Read more »
ST01

Star Trek III: Pátrání po Spockovi

...s Krugovou milo­va­nou Valkris je úža­ná scé­na vypo­ví­da­jí­cí o hod­no­tách a pra­vi­dlech klin­go­nů. Star Trek III: Pátrání po Spockovi zača­la ame­ric­ká kina pro­mí­tat 1. červ­na 1984 a během prv­ní­ho víken­du vydě­lal 16 mili­o­nů dola­rů, čímž pře­ko­nal...Read more »
SW02

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera

...trai­le­rů a úžas­ný hudeb­ní klip Hero Falls dopro­vá­ze­ný hud­bou Johna Williamse. Napínal nás do posled­ní chví­le a fanouš­ky doslo­va trýznil. Všichni byli maxi­mál­ně natře­se­ní na koneč­nou Epizodu III zosob­ňu­jí­cí konec ságy Hvězdných...Read more »

Mistři světa 2005 v ledním hokeji.

Redakce maga­zí­nu Filmy4you bla­ho­pře­je čes­kým hoke­jis­tům k zis­ku Mistra svě­ta v led­ním hoke­ji....Read more »
GO1 576 1 1

Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon

Stevard dostal výpo­věď, pro­to­že nesti­hl odlet a jeho cho­vá­ní na veřej­nos­ti neod­po­ví­da­lo firem­ním stan­dar­dům. Vypráví Markovi for­ma­tiv­ní záži­tek, po němž k mat­či­ně neli­bos­ti začal nosit její oble­če­ní. Šimon tou­ží, aby „žena v něm...Read more »
GO1 576 4

Terapie III – EPIZODA 13: Pondělí 15:00, Lucia

Usebraná zpě­vač­ka vymýš­lí hudeb­ní pro­jekt s jiným muzi­kan­tem, kte­rý ji má před­sta­vit mlad­ší­mu pub­li­ku. Mluví také o trau­ma­tic­kém inci­den­tu, kte­rý ji posti­hl během dospí­vá­ní. Sama o něm před časem infor­mo­va­la bul­vár, což...Read more »
GO1 576 5

Terapie III – EPIZODA 15: Středa 17:00, Jarda

Marek se Míše svě­ří, že se bojí počí­na­jí­cí demen­ce. Místo Jardy při­jde jeho žena Vlaďka. Oznámí Markovi, že má poměr a chce od Jardy ode­jít. Jardovi to řek­la, ale ten...Read more »
GO1 576 3 1

Terapie III – třetí týden Lucie, Šimona, Jardy a dvojice Hedviky a Zuzany

Tento týden už nebu­du recen­zo­vat jed­not­li­vé epi­zo­dy, spí­še udě­lám krát­ké shr­nu­tí, co nás potka­lo v 3. návštěvě všech paci­en­tů u naše­ho Marka. Lucia nám zase uká­za­la, že se postup­ně z ní stá­vá čím dál...Read more »
GO1 576 3 1

Terapie III – EPIZODA 12: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana

Hedvika se stá­le zaplé­tá do pro­ti­mluvů. Zuzana to nevy­dr­ží a uve­de věci na pra­vou míru: stal­king pro­bí­hal jinak, než s mat­kou původ­ně tvr­di­ly. Marek si poté uží­vá rodin­nou idy­lu s pří­tel­ky­ní Míšou,...Read more »
GO1 576

Terapie III. - EPIZODA 7: Středa 17:00, Jarda

Marek v posled­ní době trpí výpad­ky pamě­ti. Tak jako Jarda, jenž si stě­žu­je, že je odká­zán na své oko­lí. Jarda líčí, že před neho­dou byl schop­ným mana­že­rem a měl desít­ky jed­no­rá­zo­vých...Read more »
GO1 576 3

Terapie III - EPIZODA 11: Středa 15:00, Jarda

Jarda tvr­dí, že rodi­na je pro něj pri­o­ri­ta, ale nedo­ká­že o ní Markovi téměř nic říct a doko­la pábí o svých zále­tech. Marek kon­sta­tu­je, že Jarda žil ve dvou svě­tech, ale mlu­vit...Read more »
GO1 576 2

Terapie III – EPIZODA 10: Úterý 11:00, Šimon

Alžběta se Šimonovi při­zna­la k nevě­ře, ale on jí o inci­den­tu v Amsterdamu neřekl. Vzpomíná, jak ho sex s Alžbětou vzru­šil, když si pro­ho­di­li oble­če­ní. Ukáže se, že ste­vard se za ženu pře­vlé­kl...Read more »
GO1 576 1

Terapie III – EPIZODA 9: Pondělí 11:00, Lucia

Zpěvačce se vrá­til blok a muse­la zru­šit kon­cert. Stále se brá­ní téma­tu kon­ce kari­é­ry – mož­ná pro­to, že její mat­ka zemře­la na pódiu. Lucia odha­lu­je, že ji otec cepo­val v kari­é­ře,...Read more »
Tera01

Terapie III. - EPIZODA 6: Úterý 11:00- Šimon

Stevard si je jis­tý, že je mu man­žel­ka nevěr­ná. Podle Marka má muž pro­blém komu­ni­ko­vat. Šimon na výle­tě do Amsterdamu navští­vil tra­ves­ti show a opi­lý na večír­ku transse­xu­á­lů posky­tl kama­rá­do­vi...Read more »