Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

...uvi­dí­me, je to vyni­ka­jí­cí. Já se v pří­pa­dě Star Wars: Epizody III – Pomsty Sithů roz­ho­dl krá­čet dru­hou ces­tou. Můj dojem roz­hod­ně nezka­zí něko­lik málo nedo­stat­ků, kte­ré bychom moh­li fil­mu vyčí­tat....Číst dál »
200404081850 mistri3

Mistři

Píše se rok 2001 a v Hannoveru se hra­je MS v hoke­ji. Češi sice vítě­zí, ale my se ve fil­mu Mistři sezná­mí­me s někte­rý­mi z fanouš­ků v jed­né malé ves­nič­ce. A ti mají do jaké­ho­ko­liv tri­um­fu dale­ko,...Číst dál »
MI3

Mission: Impossible III

...dolík na reži­sér­ské sto­lič­ce, už se tam hrnul někdo jiný. Natáčení tak bylo něko­li­krát odsu­nu­to a situ­a­ce kolem Mission: Impossible III byla, mír­ně řeče­no, nejas­ná. Nakonec se pře­je jen zača­lo něco...Číst dál »

ČESKÝ LEV 2004 - NOMINACE

- Král zlo­dě­jů Jan Hřebejk - Horem Pádem Marek Najbrt - Mistři SCÉNÁŘ Ivan Fíla - Král zlo­dě­jů Robert Geisler, Benjamin Tuček, Marek Najbrt - Mistři Petr Jarchovský - Horem...Číst dál »
Zemanta Related Posts Thumbnail

ROCKY III.

...k fil­mu: -          Rocky III stál 18 000 000 dola­rů a utr­žil přes 130 000 000 dola­rů jen v ame­ric­kých kinech. -          Ve fil­mu se obje­ví i Stalloneho prv­ní žena Sasha; je to ta žena, kte­rá žádá Rockyho...Číst dál »

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

...III bylo pře­de­vším spo­jit původ­ní tri­lo­gii s nový­mi díly, kte­ré jí před­chá­ze­ly. Toto je sku­teč­ně jed­na z věcí, kte­rá se Lucasovi poved­la. Narážkami a logic­kou návaz­nos­tí na před­cho­zí a násle­du­jí­cí epi­zo­du je Pomsta Sithů...Číst dál »
200605251001 mission1

Mission: Impossible III

...Impossible III zhod­no­til při­rov­ná­ním, že je pro muže asi tím, čím je Hříšný tanec 2 pro ženy. Při sle­do­vá­ní sice máte pocit, že jste sice vidě­li něco podob­né­ho a mno­hem lep­ší­ho, ale...Číst dál »

NOVA - 29.07.2018

...jak si Ben naplá­no­val, a Jack se uká­že být mno­hem obtíž­něj­ším oříš­kem, než čekal. 29.07. 06:25 29.07. 08:10 101 dal­ma­ti­nů (One Hundred and One Dalmatians) Perdita s Pongem pro­ži­jí dra­ma­tic­ké oka­mži­ky plné nebez­pe­čí a napě­tí...Číst dál »

Mistři

Mistři je film o ilu­zích. Film o lidech, kte­ří po něčem tou­ží, milu­jí se a pod­vá­dě­jí a občas uvě­ří nesmys­lům.Hospodský Karel věří, že má hos­po­du a milu­jí­cí ženu Zdenu. Ta věří, že ji milu­je auto­bu­sák Milan,...Číst dál »
ST01

Star Trek III: Pátrání po Spockovi

...s Krugovou milo­va­nou Valkris je úža­ná scé­na vypo­ví­da­jí­cí o hod­no­tách a pra­vi­dlech klin­go­nů. Star Trek III: Pátrání po Spockovi zača­la ame­ric­ká kina pro­mí­tat 1. červ­na 1984 a během prv­ní­ho víken­du vydě­lal 16 mili­o­nů dola­rů, čímž pře­ko­nal...Číst dál »
SW02

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera

...trai­le­rů a úžas­ný hudeb­ní klip Hero Falls dopro­vá­ze­ný hud­bou Johna Williamse. Napínal nás do posled­ní chví­le a fanouš­ky doslo­va trýznil. Všichni byli maxi­mál­ně natře­se­ní na koneč­nou Epizodu III zosob­ňu­jí­cí konec ságy Hvězdných...Číst dál »
DSC05041 150x150

Fable III

Vlastní hod­no­ce­ní: 100% Datum vydá­ní: 26.10.2010 Vydavatel: Microsoft Game Studios Výrobce: Lionhead Studios Žánr: Akční a dob­ro­druž­né, Strategie a simu­lá­to­ry Počet hrá­čů: 1, co-op 2 Lokalizace: ang­lič­ti­na s čes­ký­mi titul­ky Doporučený věk: 16+...Číst dál »

Assassin’s Creed III

...Creed III je po dvou letech na svě­tě a roz­hod­ně sto­jí zato. S novo­do­bým Assassinem se vydá­te opět do doby kří­žo­vých výprav, kde bude­te bojo­vat na život a na smrt. Nečekejte, že hlav­ní hrdi­na...Číst dál »
star wars revenge of the sith star wars epizoda iii 8211 pomsta sith 8211 deleted scenes

Star Wars: Revenge of the Sith (Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů) - Deleted Scenes

Poslední část sma­za­ných scén ze Star Wars. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů a cca 15 minut scén, co se nevešly do fil­mu.  https://www.youtube.com/watch?v=C-hFh35U3go...Číst dál »
Luke

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. října 1966, Mansfield, Ohio – 4. března 2019 Burbank, Kalifornie)

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. říj­na 1966, Mansfield, Ohio – 4. břez­na 2019 Burbank, Kalifornie[1]) byl ame­ric­ký herec. Jeho nej­zná­měj­ší rolí je posta­va Dylana McKaye v seri­á­lu Beverly Hills 90210 (1990–2000). Hrál také napří­klad ve fil­mech Buffy, zabí­ječ­ka upí­rů (1992), Pátý ele­ment (1997), Alice Upside Down (2007) a v seri­á­lech Oz (2001–2002), Jeremiah (2002–2004), Windfall (2006), John ze Cincinnati (2007), Tělo jako...Číst dál »

Mistři světa 2005 v ledním hokeji.

Redakce maga­zí­nu Filmy4you bla­ho­pře­je čes­kým hoke­jis­tům k zis­ku Mistra svě­ta v led­ním hoke­ji....Číst dál »
GO1 576 5

Terapie III – EPIZODA 17: Pondělí 17:00, Lucia

Lucia je roz­ru­še­ná, že se její muž Tomáš posta­vil pro­ti její­mu nové­mu pro­jek­tu. Čte Markovi z dopi­sů od fanouš­ků a odkrý­vá podrob­nos­ti vzta­hu, kte­rý měla s mat­kou. Psychologa těší, že Lucia v sobě...Číst dál »
Terap04

Terapie III. - EPIZODA 4: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana

Zuzana Už měsíc k Markovi dochá­zí stu­dent­ka Zuzana, kte­rá si na tera­pii bere jako hos­ta svou mat­ku Hedviku. Před nedáv­nem do Prahy ode­šly z Olomouce, kde dív­ka utr­pě­la trau­ma násled­kem stal­kin­gu....Číst dál »
GO1 576 3

Terapie III - EPIZODA 11: Středa 15:00, Jarda

Jarda tvr­dí, že rodi­na je pro něj pri­o­ri­ta, ale nedo­ká­že o ní Markovi téměř nic říct a doko­la pábí o svých zále­tech. Marek kon­sta­tu­je, že Jarda žil ve dvou svě­tech, ale mlu­vit...Číst dál »
GO1 576 2

Terapie III – EPIZODA 10: Úterý 11:00, Šimon

Alžběta se Šimonovi při­zna­la k nevě­ře, ale on jí o inci­den­tu v Amsterdamu neřekl. Vzpomíná, jak ho sex s Alžbětou vzru­šil, když si pro­ho­di­li oble­če­ní. Ukáže se, že ste­vard se za ženu pře­vlé­kl...Číst dál »
Mafia

Systémové požadavky na PC pro hru Mafia III

...CPU AMD: AMD FX 8350 4,0 GHz RAM: 8 GB GPU AMD: Radeon R9 290X GPU NVIDIA: GeForce GTX 780 nebo GeForce GTX 1060 VIDEOPAMĚŤ: 4 GB HDD: 50 GB vol­né­ho mís­ta...Číst dál »
GO1 576 1

Terapie III – EPIZODA 9: Pondělí 11:00, Lucia

Zpěvačce se vrá­til blok a muse­la zru­šit kon­cert. Stále se brá­ní téma­tu kon­ce kari­é­ry – mož­ná pro­to, že její mat­ka zemře­la na pódiu. Lucia odha­lu­je, že ji otec cepo­val v kari­é­ře,...Číst dál »
GO1 576

Terapie III. - EPIZODA 7: Středa 17:00, Jarda

Marek v posled­ní době trpí výpad­ky pamě­ti. Tak jako Jarda, jenž si stě­žu­je, že je odká­zán na své oko­lí. Jarda líčí, že před neho­dou byl schop­ným mana­že­rem a měl desít­ky jed­no­rá­zo­vých...Číst dál »
Tera01

Terapie III. - EPIZODA 6: Úterý 11:00- Šimon

Stevard si je jis­tý, že je mu man­žel­ka nevěr­ná. Podle Marka má muž pro­blém komu­ni­ko­vat. Šimon na výle­tě do Amsterdamu navští­vil tra­ves­ti show a opi­lý na večír­ku transse­xu­á­lů posky­tl kama­rá­do­vi...Číst dál »
Terap5

Terapie III. - EPIZODA 5: Pondělí 11:00, Lucia

Zpěvačka je roz­ru­še­ná, že o jejím léče­ní píše bul­vár. Také omy­lem nedo­ra­zi­la na kon­cert. Marek zjiš­ťu­je, že není schop­na roz­li­šo­vat mezi rea­li­tou a fik­cí, kte­rou vytvo­ři­la pro média. Zpěvačku roz­zu­ří náznak,...Číst dál »
trap3

Terapie III. - EPIZODA 3: Středa 17:00, Jarda

Vlaďka při­jde kon­zul­to­vat pří­pad své­ho man­že­la Jardy. Ten před rokem utr­pěl těž­kou auto­ne­ho­du, po níž ho žena muse­la zno­vu učit základ­ní doved­nos­ti. Jarda stá­le trpí výpad­ky krát­ko­do­bé pamě­ti. Vyčerpaná Vlaďka man­že­la...Číst dál »