Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

...uvi­dí­me, je to vyni­ka­jí­cí. Já se v pří­pa­dě Star Wars: Epizody III – Pomsty Sithů roz­ho­dl krá­čet dru­hou ces­tou. Můj dojem roz­hod­ně nezka­zí něko­lik málo nedo­stat­ků, kte­ré bychom moh­li fil­mu vyčí­tat....Číst dál »
200404081850 mistri3

Mistři

Píše se rok 2001 a v Hannoveru se hra­je MS v hoke­ji. Češi sice vítě­zí, ale my se ve fil­mu Mistři sezná­mí­me s někte­rý­mi z fanouš­ků v jed­né malé ves­nič­ce. A ti mají do jaké­ho­ko­liv tri­um­fu dale­ko,...Číst dál »
MI3

Mission: Impossible III

...dolík na reži­sér­ské sto­lič­ce, už se tam hrnul někdo jiný. Natáčení tak bylo něko­li­krát odsu­nu­to a situ­a­ce kolem Mission: Impossible III byla, mír­ně řeče­no, nejas­ná. Nakonec se pře­je jen zača­lo něco...Číst dál »

ČESKÝ LEV 2004 - NOMINACE

- Král zlo­dě­jů Jan Hřebejk - Horem Pádem Marek Najbrt - Mistři SCÉNÁŘ Ivan Fíla - Král zlo­dě­jů Robert Geisler, Benjamin Tuček, Marek Najbrt - Mistři Petr Jarchovský - Horem...Číst dál »
200605251001 mission1

Mission: Impossible III

...Impossible III zhod­no­til při­rov­ná­ním, že je pro muže asi tím, čím je Hříšný tanec 2 pro ženy. Při sle­do­vá­ní sice máte pocit, že jste sice vidě­li něco podob­né­ho a mno­hem lep­ší­ho, ale...Číst dál »

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

...III bylo pře­de­vším spo­jit původ­ní tri­lo­gii s nový­mi díly, kte­ré jí před­chá­ze­ly. Toto je sku­teč­ně jed­na z věcí, kte­rá se Lucasovi poved­la. Narážkami a logic­kou návaz­nos­tí na před­cho­zí a násle­du­jí­cí epi­zo­du je Pomsta Sithů...Číst dál »
Zemanta Related Posts Thumbnail

ROCKY III.

...k fil­mu: -          Rocky III stál 18 000 000 dola­rů a utr­žil přes 130 000 000 dola­rů jen v ame­ric­kých kinech. -          Ve fil­mu se obje­ví i Stalloneho prv­ní žena Sasha; je to ta žena, kte­rá žádá Rockyho...Číst dál »

NOVA - 29.07.2018

...jak si Ben naplá­no­val, a Jack se uká­že být mno­hem obtíž­něj­ším oříš­kem, než čekal. 29.07. 06:25 29.07. 08:10 101 dal­ma­ti­nů (One Hundred and One Dalmatians) Perdita s Pongem pro­ži­jí dra­ma­tic­ké oka­mži­ky plné nebez­pe­čí a napě­tí...Číst dál »

Mistři

Mistři je film o ilu­zích. Film o lidech, kte­ří po něčem tou­ží, milu­jí se a pod­vá­dě­jí a občas uvě­ří nesmys­lům.Hospodský Karel věří, že má hos­po­du a milu­jí­cí ženu Zdenu. Ta věří, že ji milu­je auto­bu­sák Milan,...Číst dál »
SW02

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera

...trai­le­rů a úžas­ný hudeb­ní klip Hero Falls dopro­vá­ze­ný hud­bou Johna Williamse. Napínal nás do posled­ní chví­le a fanouš­ky doslo­va trýznil. Všichni byli maxi­mál­ně natře­se­ní na koneč­nou Epizodu III zosob­ňu­jí­cí konec ságy Hvězdných...Číst dál »
ST01

Star Trek III: Pátrání po Spockovi

...s Krugovou milo­va­nou Valkris je úža­ná scé­na vypo­ví­da­jí­cí o hod­no­tách a pra­vi­dlech klin­go­nů. Star Trek III: Pátrání po Spockovi zača­la ame­ric­ká kina pro­mí­tat 1. červ­na 1984 a během prv­ní­ho víken­du vydě­lal 16 mili­o­nů dola­rů, čímž pře­ko­nal...Číst dál »
star wars revenge of the sith star wars epizoda iii 8211 pomsta sith 8211 deleted scenes

Star Wars: Revenge of the Sith (Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů) - Deleted Scenes

Poslední část sma­za­ných scén ze Star Wars. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů a cca 15 minut scén, co se nevešly do fil­mu.  https://www.youtube.com/watch?v=C-hFh35U3go...Číst dál »

Assassin’s Creed III

...Creed III je po dvou letech na svě­tě a roz­hod­ně sto­jí zato. S novo­do­bým Assassinem se vydá­te opět do doby kří­žo­vých výprav, kde bude­te bojo­vat na život a na smrt. Nečekejte, že hlav­ní hrdi­na...Číst dál »
DSC05041 150x150

Fable III

Vlastní hod­no­ce­ní: 100% Datum vydá­ní: 26.10.2010 Vydavatel: Microsoft Game Studios Výrobce: Lionhead Studios Žánr: Akční a dob­ro­druž­né, Strategie a simu­lá­to­ry Počet hrá­čů: 1, co-op 2 Lokalizace: ang­lič­ti­na s čes­ký­mi titul­ky Doporučený věk: 16+...Číst dál »
734057

Střední tank M3 vs Panzerkampfwagen III

Ve výborně napsané knížce se autor pokouší zodpovědět otázku, kdo byl lepší v duelu mezi "tažným koněmm" německých tankových divizí, známým pod označením PzKpfw. III, a nekonvenčním americkým středním tankem...Číst dál »
Luke

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. října 1966, Mansfield, Ohio – 4. března 2019 Burbank, Kalifornie)

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. říj­na 1966, Mansfield, Ohio – 4. břez­na 2019 Burbank, Kalifornie[1]) byl ame­ric­ký herec. Jeho nej­zná­měj­ší rolí je posta­va Dylana McKaye v seri­á­lu Beverly Hills 90210 (1990–2000). Hrál také napří­klad ve fil­mech Buffy, zabí­ječ­ka upí­rů (1992), Pátý ele­ment (1997), Alice Upside Down (2007) a v seri­á­lech Oz (2001–2002), Jeremiah (2002–2004), Windfall (2006), John ze Cincinnati (2007), Tělo jako...Číst dál »

Mistři světa 2005 v ledním hokeji.

Redakce maga­zí­nu Filmy4you bla­ho­pře­je čes­kým hoke­jis­tům k zis­ku Mistra svě­ta v led­ním hoke­ji....Číst dál »
GO1 576 4 1

Terapie III – EPIZODA 16: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana

Míša Marka obvi­ní z toho, že si zamy­ká stůl před Pavlíkem. Zuzana chce i přes mat­či­ny pro­tes­ty dopro­brat pří­pad stal­kin­gu. Hedvika dce­ři vyčí­tá výběr kama­rá­dů, Zuzana ji zase oso­čí,...Číst dál »
GO1 576 5

Terapie III – EPIZODA 15: Středa 17:00, Jarda

Marek se Míše svě­ří, že se bojí počí­na­jí­cí demen­ce. Místo Jardy při­jde jeho žena Vlaďka. Oznámí Markovi, že má poměr a chce od Jardy ode­jít. Jardovi to řek­la,...Číst dál »
GO1 576 1 1

Terapie III – EPIZODA 14: Úterý 11:00, Šimon

Stevard dostal výpo­věď, pro­to­že nesti­hl odlet a jeho cho­vá­ní na veřej­nos­ti neod­po­ví­da­lo firem­ním stan­dar­dům. Vypráví Markovi for­ma­tiv­ní záži­tek, po němž k mat­či­ně neli­bos­ti začal nosit její oble­če­ní. Šimon tou­ží, aby...Číst dál »
PlayAllspoluprace17

SAW III - Recenze

Jigsaw se opět vra­cí, a to v podo­bě už tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní. Zde roze­hra­je tutéž hru o  život jako v minu­lých dvou čás­tech. Bude to ale stá­le tak půso­bi­vá podí­va­ná jako v před­cho­zích...Číst dál »
Mafia

Systémové požadavky na PC pro hru Mafia III

...CPU AMD: AMD FX 8350 4,0 GHz RAM: 8 GB GPU AMD: Radeon R9 290X GPU NVIDIA: GeForce GTX 780 nebo GeForce GTX 1060 VIDEOPAMĚŤ: 4 GB HDD: 50 GB vol­né­ho mís­ta...Číst dál »
GO1 576 4

Terapie III – EPIZODA 13: Pondělí 15:00, Lucia

Usebraná zpě­vač­ka vymýš­lí hudeb­ní pro­jekt s jiným muzi­kan­tem, kte­rý ji má před­sta­vit mlad­ší­mu pub­li­ku. Mluví také o trau­ma­tic­kém inci­den­tu, kte­rý ji posti­hl během dospí­vá­ní. Sama o něm před časem infor­mo­va­la...Číst dál »
GO1 576 3 1

Terapie III – třetí týden Lucie, Šimona, Jardy a dvojice Hedviky a Zuzany

Tento týden už nebu­du recen­zo­vat jed­not­li­vé epi­zo­dy, spí­še udě­lám krát­ké shr­nu­tí, co nás potka­lo v 3. návštěvě všech paci­en­tů u naše­ho Marka. Lucia nám zase uká­za­la, že se postup­ně z ní stá­vá...Číst dál »
GO1 576 3 1

Terapie III – EPIZODA 12: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana

Hedvika se stá­le zaplé­tá do pro­ti­mluvů. Zuzana to nevy­dr­ží a uve­de věci na pra­vou míru: stal­king pro­bí­hal jinak, než s mat­kou původ­ně tvr­di­ly. Marek si poté uží­vá rodin­nou idy­lu...Číst dál »
Tera01

Terapie III. - EPIZODA 6: Úterý 11:00- Šimon

Stevard si je jis­tý, že je mu man­žel­ka nevěr­ná. Podle Marka má muž pro­blém komu­ni­ko­vat. Šimon na výle­tě do Amsterdamu navští­vil tra­ves­ti show a opi­lý na večír­ku transse­xu­á­lů...Číst dál »